Rabo Sluis tegen bouw ABN Amro Struisvogelpakken voor een prikkie Nieuwvliet bedankt SRV-man voor service tot aan keukentafel Schouwen volgt Terneuzen na in aanpak dealers Open dag scouts trekt veel belangstelling zeeland maandag 27 maart 2000 Bank mocht zelf geen gebouw zetten op perceel aan Annastraat door Sheila van Doorsselaer WESTDORPE - In clubhuis 't Hjem, (Noors voor 'onderko men') vierde scoutingvereni- ging Wewekabo in Westdorpe zaterdag de Nationale Scou- tingdag. De scouts demon streerden staaltjes van hun kun nen, zoals het bouwen van een primitieve keuken, het leggen van ingewikkelde knopen en het ontsteken van een kampvuur. Overal in het land werden zater dag belangstellenden uitgeno digd om eens een kijkje achter de schermen van de scouting- verenigingen te nemen. Ook in Sas van Gent en Oostburg von den diverse activiteiten plaats. De scoutingdag trok in West dorpe veel bekijks. Zo mocht het clubhuis worden bezichtigd en konden potentiële leden mee doen aan spelletjes, waarbij ze werden ingedeeld naar leeftijd, 's Ochtends trokken de padvin ders het dorp in om opdrachten te vervullen. Ze kregen allerlei vragen voorgeschoteld over Westdorpe vroeger en nu. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERIMEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax: (0115)686009 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman J. Bosman P.I.F.M. Cappetti L.E. Dominicus S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114) 373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl De jongste groep padvinders, de bevers, werkten hun normale dagprogramma af. Al hun acti viteiten spelen zich af in het fic tieve land Hotsjietonia. Zij plantten zaadjes en deden spel letjes als ringengooien. De tweede groep, de Esta's van 7 tot 11 jaar, wonen in het Land van Esta waarin onder andere een prinses en een kok wonen. De prinses houdt van feesten en daarom moesten de Esta's slin gers van kranten maken. De pe perkoek die de kok had gebak ken mochten kinderen van een waslijn happen. Driepikkel De oudste groep, de scouts, houdt zich bezig met meer seri euzere zaken zoals het bouwen van een primitieve keuken. Met drie lange houten palen die ze met touwen aan elkaar verbin den, werd een driepikkel ge maakt waar een pan tussen kan hangen. Eefje de Hulsters (20), leidster van de Esta's, was zeer tevreden over het verloop van de dag. Ze verwacht veel nieuwe leden. „De scouting is bevalve leuk ook nuttig. De kinderen leren hier vroeg op eigen benen te staan en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen." Kerktoren Graauw krijgt klok terug GRAAUW - Inwoners van Graauw kunnen vanaf vandaag voor de juiste tijd het uurwerk op de kerktoren weer raadple gen. Ook klokgelui galmt weer over het dorp. Zo'n twee maanden geleden werden de luidklok en de drie wijzerplaten voor her- stelwerkzamheden naar bene den gehaald. De uit 1664 date rende klok is oorspronkelijk afkomstig uit het later verdron ken dorpje Namen. Uiteindelijk heeft het Hulster Ambacht de klok overgedragen aan Graauw. De werkzaamheden omvatten onder meer herstel van de slag- rand. De vele klepelslagen heb ben hierop duidelijk ingewerkt. De wijzerplaten zijn verfraaid en van verlichting voorzien. De klok wordt met een hijs kraan weer op zijn plaats beves tigd. Daarna metselt men het galmgat op, dat vooreen gedeel te moest worden uitgekapt. De klus wordt geklaard met het omhoog hijsen van de drie manshoge wijzerplaten. door Edy de Witte HEIKANT - Een delegatie van gezelligheidsvereniging De Mulders uit het Brabantse Veldhoven bekijkt geïnteres seerd de foto's van carnavals wagens aan de muur. Net als vele andere bezoekers hopen zij iets van hun gading te vin den. Dertien struisvogelpakken voor driehonderd gulden is een koopje, vindt een Belgische opkoper. De Zeeuwse carna valsmarkt van vereniging De Magdalenastraat in Heikant toont zaterdag carnavalscrea- tiviteit te kust en te keur. Bui ten de loods staan 23 wagens van regionale bouwersvereni gingen opgesteld. Binnen han gen kleurige uitdossingen van vooral loopgroepen. Jacco de Rooy, een van de orga nisatoren, schrijft het succes van deze verkoopdag toe aan de samenwerking met carna valsfederatie De Westhoek uit Zevenbergen. Daar bestaat al zo'n tien jaar de mogelijkheid om foto's van de creatieve uit spattingen op een centraal punt aan te bieden, om zo de wagens of pakken van de hand te doen. „Vele Zeeuws-Vlaam se groepen togen jaarlijks na carnaval richting Brabant. Het idee om zo'n carnavalsmarkt ook hier te houden slaat duide lijk aan." De verenigingen kunnen zich voor 22 gulden aansluiten bij een federatie. Jaarlijks krijgen ze dan een ca talogus toegestuurd met foto materiaal van wagens en kos tuums. „Een foto is wel leuk, maar de creativiteit in volle glorie aanschouwen geeft toch het juiste beeld weer", zegt Fa- biola Verspaget van de Mul ders. „In Veldhoven zitten we bijvoorbeeld door veel bomen op het traject gebonden aan een hoogte van maximaal ze ven meter." Wagens worden zaterdag compleet of in stuk ken te koop aangeboden. Er moet zelfs een kraan aan te pas komen om een pop van een wa gen te halen. De Sloebers uit Clinge komen alleen om te ko pen. Hun bouwwerk was al voordat de eerste optocht werd verreden verkocht. door Sheila van Doorsselaer SLUIS - Rabobank West Zeeuws-Vlaanderen is fel tegen de komst van een nieuw bank gebouw van de ABN Amro aan de Sint Annastraat in Sluis. De nieuwbouw is volgens de Rabo bank een inbreuk op het gelden de bestemmingsplan en zal lei den tot een ernstige verstoring van het stadsbeeld. Daarbij had de Rabo in 1992 ook aangegeven te willen bouwen op het bewus te terrein, maar dat is door het Sluis-Aardenburgse gemeente bestuur afgewezen. De Rabo loopt te hoop tegen de beslissing omdat haar aanvraag destijds is afgewezen vanwege de verstoring van het stads beeld. Voor de bank is het daarom on begrijpelijk dat een concurrent wel toestemming krijgt te bou wen. De Rabobank heeft een ad vocatenkantoor uit Den Bosch in de arm genomen om haar be denkingen tegen de bouw ken baar te maken. De nieuwbouw van de ABN Amro is gepland op een par keerterrein. In de directe nabij heid van de toekomstige bouw plaats ligt restaurant De Sluyse Haven. Dit gebouw is eigendom van de Rabobank. Omdat het beleid van de gemeente er niet op was gericht het parkeerter rein vol te bouwen, heeft de Ra bo aanzienlijk in het pand geïn vesteerd. Zo is het restaurant uitgebreid, het terras vergroot en is er een grote serre aange bouwd, dit alles om klanten een beter zicht te geven op de histo rische Kaai. Door het nieuwe pand van de ABN, zo meent de Rabobank, verdwijnt het uit zicht en kijken de gasten alleen nog maar tegen een kolossaal betonnen gebouw aan. Raad van State Jack srse- Volgens de Rabobank moet het wde j gemeentebestuur zich inzetten 'xter/ om hu'dige straatbeeld te andJ bewaren of zo mogelijk te ver- Ar| sterken. Het advocatenkantoor 17 jjj grijpt terug naar eerdere uit- deor sPra^en van de afdeling be- par stuursrechtspraak van de Raad eelr van State, waarin wordt gesteld °ej£ dat de gemeente een plan moet Roe| hebben dat inzicht geeft in de 5, 2 effecten van nieuwe ontwikke- (Osj lingen. Volgens de Raad van SRV-man Wim de Buck (linkskrijgt van de Nieuwvlietse dorpsraadvoorzitter Bram de Keuninck een cadeaucheque. foto Peter Nicolai door Sheila van Doorsselaer NIEUWVLIET - Nietsver moedend komt Zuidzande- naar Wim de Buck zaterdag ochtend met zijn SRV-wagen Nieuwvliet binnenrijden. Zijn laatste ronde. Na bijna dertig jaar trouwe dienst zal hij zijn laatste boodschappen verko pen. De 'Sinte Pierenaren' zijn hem echter niet vergeten. De straat is versierd met oranje en blauwe vlaggetjes en een groot spandoek 'Bedankt Wim' overspant de huizen. In een stampvol dorpshuis De Heerlijckheijt wachten zijn klanten om De Buck in de bloemetjes te zetten. De Buck (52) is zichtbaar be duusd van alle aandacht die hem ten deel valt. Op de vraag hoe het met hem gaat, geeft hij met tegenzin antwoord. „Het gaat slecht. Ik dacht vandaag snel klaar te zijn, maar dat zal niet lukken zie ik." De Buck staat er bij zijn klanten om be kend wel tijd te hebben voor een praatje, maar niet voor lange kletsverhalen. Hij heeft het nu eenmaal altijd druk. In 1971 begon hij met het rijden in zijn rijdende winkel, in dienst van slagerij Langeraert In Zuidzande. Dertig jaar lang reed hij twee keer in de week zijn rondjes door Zuidzande, Nieuwvliet, Cadzand en Schoondijke. Vooral de oudere klanten zullen hem flink gaan missen. Niet alleen het gemak van de SRV-wagen, maar ook de aanspraak en vooral de ser vice van De Buck „Wim bracht soms de bood schappen tot op de keukenta fel", vertelt dorpsraadvoorzit ter Bram de Keuninck. „Zette de bakken bier in de kelder en beheerde van sommige van zijn klanten zelfs de huishoud portemonnee. Nou, dat ver trouwen moet je wel verdie nen." Ook het openen van flessen en blikjes rekende De Buck tot zijn vaste bezigheden. Zo moest hij altijd voor een licht gehandicapte vrouw de blikjes zalm openen. Voor de kat. „Het beest was verwend tot op het bot, maar ach, hij was al 17 jaar dus dat pleziertje was hem gegund." Varken Tijdens het kopje koffie vlie gen de anekdotes over tafel. Zo had De Buck, achteruit rij dend, een keer een varken aan gereden. Gelukkig was de klap niet hard, dus het beest heeft het overleefd. Toen De Buck een keer met zijn wagen vast kwam te zitten in de modder bij een boerderijliet hij meni ge vloek horen. Dat was dan direct ook de laatste keer dat hij bij die klant mocht komen. 'Voor wat, hoort wat', moeten de inwoners van Nieuwvliet hebben gedacht. Ze gingen vo rige week met de pet rond voor De Buck en dat levex-de een fiks bedrag op. Onder luid applaus kreeg De Buck zijn cadeau uit gereikt Een bestemming had hij er al voor gevonden. Een vliegreis naar Nieuw Zeeland, waar hij zijn broer gaat bezoeken die hij al vijf jaar met meer heeft gezien. Op de carnavalsmarkt in Heikant zijn tweedehands wagens, of delen ervan, te koop. foto Charles Strijd Bromfietser schept skeelertje OOST-SOUBURG - Een negenjarige jongen uit Oost-Sou burg is zaterdag frontaal aangereden door een onbekende bromfietser. De jongen reed op zijn skeelers over het Koop mansvoetpad in de richting van de Diezestraat. Uit tegen overgestelde richting kwamen twee brommers aangereden, hoewel het pad sinds enkele maanden verboden is voor brom fietsers. Eén van de bromfietsers reed op het linker gedeelte van het fietspad, reed tegen de jongen aan en ging er vervol gens van door. De jongen kwam ten val en liep een schaaf wond aan de borst op. Ook raakte zijn jas beschadigd. Gestald motorjacht gestript ARNEMUIDEN - Van een motorjacht dat in Arnemuiden in de winterstalling stond, is voor enkele duizenden guldens aan onderdelen gestolen. De startmotor, motordrive, brandstof- pomp en marifoon werden weggehaald. De diefstal is ge pleegd tussen 1 februari en 25 maart. Vandalen beschadigen auto's SLUISKIL - In de Schoutstraat in Sluiskil is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto vernield. De eigenaresse van het voertuig hoorde omstreeks twee uur een harde klap. Toen ze ging kijken zag ze dat de achterruit van haar auto was inge slagen. Daarnaast zat er een deuk in de voorbumper. De scha de bedraagt rond de duizend gulden. Ook in Terneuzen is die nacht de achterruit van een auto ingeslagen. Tevens was er een deuk in de achterklep geschopt. De wagen stond gepar keerd aan deBaandijk. De 24-jarige eigenaresse heeft aangif te gedaan. Rijkswaterstaat opent kantoor TERNEUZEN - Het nieuwe kantoor van Rijkswaterstaat aan de Buitenhaven in Terneuzen wordt donderdag 27 april offici eel geopend. De officiële openingshandeling wordt verricht door de Terneuzense burgemeester R. Barbé. Daarna kan het ultramoderne gebouw worden bezichtigd Inbraken in recreatiewoningen WEMELDINGE - In twee recreatiewoningen aan de Binnen dijk in Wemeldinge is ingebroken. De inbraken werden vrijdag en zaterdag gemeld. Eén van de twee inbraken is ver moedelijk tussen donderdag en vrijdagavond gepleegd. De toegang tot de woning werd geforceerd, waarna twee televi sies, een stereoinstallatie en een stofzuiger werden meegeno men. Ook bij de andere woning is de deur opengebroken. Hier wordt echter niets vermist. Joyriding met heftrucks KAPELLE - Tot nu toe onbekende daders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met twee heftrucks over een be drijf sperceel gereden aan de Dijkwelsestraat in Kapelle. Daarbij zijn goederen en machines beschadigd geraakt. Het schadebedrag is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de daders zich toegang tot het bedrijfsterrein hebben weten te verschaffen. Met de heftrucks zijn verschillende pallets aan gereden, waarbij ook de daarop liggende goederen werden vernield. Richtingaanwijzers gestolen VROUWENPOLDER - Een onbekende heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de richtingaanwijzers en verstralers van een auto in Vrouwenpolder gestolen. De Volkswagen GTI stond geparkeerd aan de Hopman de Rijklaan. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Koffieshops zijn al jaren taboe op Schouwen- Duiveland. Door het toepassen van de landelijke 'Wet Damo cles' wil het Schouwse college van burgemeester en wethou ders nu ook de bevoegdheid om 'drugspanden' te sluiten als daar géén klachten van omwo nenden over zijn. De Wet Damocles werd in het voorjaar van 1999 van kracht. Onder leiding van de Terneu zense burgemeester R. Barbé werd door een Zeeuwse werk groep een ï-egionaal concept ontwikkeld. De wet geeft burge meesters de bevoegdheid om bijvoorbeeld koffieshops te sluiten als ze zich niet houden aan de gedoogvoorwaarden. Zo mogen ze geen reclame maken, geen grote handelsvoorraden in huis hebben, geen harddrugs verkopen en geen soft-drugs aan minderjarigen verkopen. Ook gewone cafés waar drugs verhandeld worden of panden van waaruit gedeald wordt kunnen op basis van deze wet zonder pardon gesloten worden op last van de burgemeester. Vóór Damocles moest er uitdrukkelijk sprake zijn van overlast, wilde een gemeente een koffieshop, café of drugs pand kunnen sluiten. Bestuur lijk optreden werd daardoor vaak belemmerd, vonden de au toriteiten. Viktor In het verlengde van de Wet Damocles ligt de Wet Viktor, die woningbouwvereniging of an dere verhuurders van koningen verplicht om huurders die zich schuldig maken aan dealen uit het huurhuis te zetten. Blijft de verhuurder in gebreke dan kan de gemeente bestuui-sdwang uitoefenen. Dat gaat zelfs zover dat de gemeente een drugspand voor de duur van één jaar kan verzegelen. Volgens schattingen van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) lopen op Schouwen-Duiveland zo'n 1400 softdrugsgebruikers rond. Uit cijfers van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugsverslaafden blijkt dat vooral het aantal jonge drugs- gebruikers op het eiland de laat ste jaren, ondanks het strenge anti-dnjgsbeleid op Schouwen, fors is toegenomen. De menin gen over het drugsbeleid van de gemeente Schouwen-Duive land zijn verdeeld. Koffieshop eigenaar G. Aai'den, uitbater van shops in Vlissingen en Goes, spreekt van stniisvogelpolitiek. Hij zegt in zijn koffieshops re gelmatig Schouwse blowers te begroeten en vindt de veronder stelling dat door het niet toela ten van koffieshops het voor ge bruikers een stuk moeilijker maakt om aan hun genotmidde len te komen naïef. De fracties GroenLinks en D66 vinden het Schouwse beleid te streng. Zij vinden dat alleen met legale verkooppunten van drugs een slag toe te brengen is aan illegale drugshandel. De Stichting Jeugd Schouwen- Duiveland daarentegen kan zich wel vinden in het gemeen tebeleid. Bekeuringen bij weekmarkt AXEL - De politie heeft zater dag in totaal vijftien bekeurin gen uitgeschreven tijdens de weekmarkt in Axel. Onder elf ruitenwissers werd een bekeuring gestopt vanwege het overtreden van een ver keersverbod. Drie automoblis- ten kregen een boete omdat zij over de Kinderdijk reden terwijl die was afgesloten en een auto mobilist kreeg een prent omdat hij een onjuist kenteken voerde. Terneuzen kan 'beste buur' kiezen TERNEUZEN - Woningbouw vereniging Terneuzen houdt op 17 juni de verkiezing van de 'Beste Buur'. Iedereen kan de buurman of -vrouw nomineren, maar moet dan wel aangeven waarom zijn of haar buur de ti tel verdient. De verkiezing is onderdeel van de Nationale Burendag, opgezet door Aedes (vereniging van wo ningbouwcorporaties) en Hu- manitas. Nominaties kunnen nog tot 1 mei worden doorgege ven aan de woningbouwvereni ging of bij de Woonwinkel. De winnende buur wordt 17 juni in Paviljoen Westkant in de bloe metjes gezet. State moeten de eisen die ge steld worden aan nieuwbouw zwaarder wegen naarmate de inbreuk op de bestaande situa tie ernstiger is. De bank verwijt het gemeentebestuur geen visie op verdere planologische ont wikkelingen in het gebied te hebben en ook niet over een pla nologische beleidslijn te be schikken waar het bouwplan van ABN Amro aan kan worden getoetst. Ook heeft de Rabo bedenkingen tegen de aanleg van een par keerterrein aan het Jaagpad. Op het perceel zou volgens de bank niet mogen worden gebouwd omdat de gronden bestemd zijn voor agrarische bedrijven. Daarnaast vreest de bank dat de toenemende verkeersdruk af breuk doet aan de landschappe- lijke, cultuurhistorische en oudheidkundige waarden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 35