Naam voor dorpshuis Serooskerke Middelburgse scouts werven leden met waterspel in gracht PZC Wegenzout nieuw wapen tegen onkruid Middelburg heeft coalitie nog niet rond Goede prestaties bij KNMF -wedstrijden solisten en ensembles is hun hoop! RUGKLACHTEN? zeeland 10 Driedubbel feest bij doop De Schelphoek Theater voor jeugd Slachtoffers modderstroom Venezuela Het mag weer van drie ministers: Biotechnologie in Wageningen maandag 27 maart 2000 door Piet Kleemans ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland gaat ex perimenteren met het gebruik van wegenzout in de strijd te gen onkruid op straten en we gen. In afwachting van de uit komsten van de proef worden chemische onkruidbestrij dingsmiddelen gebruikt. Er wordt door de Rijksover heid veel aandacht besteed aan het gebruik van chemische middelen in de openbare ruim te. Er worden steeds strengere mi lieu-eisen gesteld en dat bete kent in de praktijk dat er min der en minder middelen wor den toegestaan. Dat maakt het voor de gemeente moeilijk om het huidige beleid, dat erop ge richt is groei van onkruid te voorkomen (preventie), vol te houden. Weghalen Daarom stapt Schouwen over van preventief naar curatief, ofwel het weghalen van on kruid. Daar zijn nog wel ver schillende chemische bestrij dingsmiddelen voor te krijgen. Het Schouwse college van bur gemeester en wethouders kiest voor het gebruik van het cura tieve middelen round up mid dels een 'selectspray methode'. Vrij vertaald: alleen het on kruid zelf bespuiten. Omdat nog niet duidelijk is of round up ook volgend jaar nog gebruikt mag worden, zoekt Schouwens dagelijks bestuur naar nieuwe manieren van on- kruidbestrijding. Op dit mo ment is branden of borstelen van verharding een mogelijk alternatief. Het college wil er in het district midden van Schouwen-Duiveland mee aan de slag. Welke wegen voor een behandeling met wegenzout in aanmerking komen, is nog niet bekend. De perikelen rond onkruidbe- strijding komen maandag 3 april aan de orde tijdens de ver gadering van de commissie grondgebiedszaken, openbare werken en milieu (GGZ/OW- MIL). De vergadering wordt gehou den in de kantine van het ge meentehuis en begint om 19.30 uur. door Piet Kleemans SEROOSKERKE - De Schelp hoek. Die naam prijkt sinds za terdag op de gevel van het dorpshuis van het Schouwse Serooskerke. De naam werd za terdag tijdens het straofeest onthuld door Serooskerkenaar J. deMeij. Voor hem was het driedubbel feest: hij vierde zaterdag zijn zestigste verjaardag, het 25-ja- rig jubileum als bestuurslid van de dorpsgemeenschap Seroos kerke én het feit dat het tot za terdag naamloze dorpshuis nu Fotoexpositie over Canada OUDDORP - Wim Weeda, lid van fotoclub De Rare Kiek uit Middelharnis toont van zater dag 1 april tot en met donderdag 27 april in Canada gemaakte landschaps- en natuurfoto's in Bezoekerscentrum De Greve- lingen. Weeda maakte verschillende reizen door Canada, bezocht daar verschillende natuurge bieden en legde zijn indrukken fotografisch vast. Hij bezocht vanuit Calgary de Rocky Moun tains en m het zuiden Waterton National Park. Ook nam Weeda een kijkje in Fort Mc. Curray, British Colombia en de regen wouden van Vancouver Island. De foto's geven een beeld van het bijzondere landschap. Be zoekerscentrum De Grevelin- gen op de Punt van Goeree is da gelijks open van 10.00 tot 17.00 uur. eindelijk wél een naam heeft. Het naambord dat nu aan de ge vel van het dorpshuis bevestigd is afkomstig van de enkele jaren geleden opgeheven basisschool van Serooskerke. De naam was het resultaat van een prijsvraag onder de inwoners van het Wes- terschouwse dorp. 'De Schelp hoek' won toen nipt van 'Schelphoekschool Anno 2000 komt dat de dorps gemeenschap héél goed uit, want een bord Schelphoek school op een dorpshuis had niet gekund. Hoewel het historisch gezien wel verantwoord was ge weest. ..Want héél vroeger stond op de plaats waar nu het dorps huis staat de school", put De Meij uit zijn geheugen „Ze heb ben indertijd bi] de bouw van het dorpshuis zelfs nog oude materialen van dat schoolge bouw gebruikt." Bewaard De inwoners van Serooskerke hebben al eerder geprobeerd hun dorpshuis van een naam te voorzien, maar indertijd stuitte dat op bezwaren bij de toenma lige gemeente Westerschouwen. Met het gebruik van de oude schoolnaam voor het dorpshuis is de gemeente Schouwen-Dui veland nu wel akkoord gegaan. Tussen de afbraak van de school en de naamgeving van het dorpshuis liggen enkele jaren. Al die tijd is het naambordje zorgvuldig bewaard. En opge knapt om later opnieuw dienst te kunnen doen. Want, zegt De Meij, de naam 'Schelphoek' hoort bij Serooskerke. „Vanuit de historie al. Voor de waters noodramp was er hier vlakbij een haventje en dat heette ook de Schelphoek." Nadat muziekvereniging Witte van Haemstede het 'Lang-zal-die-leven' had gespeeld en de inwoners van Serooskerke hun jarige dorpsge noot hadden toegezongen, onthulde De Meij de naam van het dorpshuis. foto Janne Wolterbeek door Miriam van der Schot MIDDELBURG - De gemeente Middelburg heeft nog geen nieuw college van B en W. Het overleg om te komen tot een an dere coalitie is zaterdag ge schorst tot maandagavond. De beoogde wethouders R. Vis ser (AO V-Unie 55+) en L. M. Luitwieler (RPF/GPV) spraken met de wethouders P M. Bruinooge (CDA) en J. C. van Dijk-Sturm (VVD) en de fractievoorzitters van de vier partijen over de te vormen coa litie. Het overleg begon om half tien. „Gezien het tijdstip, het week einde en het feit dat dit een zaak is waar men meestal minstens twee weken de tijd voor nodig heeft, hebben we om één uur 's middags besloten de vergade ring te schorsen", zei WD-frac- tievoorzitter P.AH. de Visser. Volgens hem was het gesprek constructief en verliep het abso luut niet moeizaam. Of er al ge sproken is over de portefeuille verdeling, wilde hij nog niet zeggen. Luitwieler gaf toe dat de zeker heid over een baan, als hij over twee jaar geen wethouder meer zou zijn, een rol heeft gespeeld bi] de schorsing. Over twee jaar is de huidige zittingsperiode af gelopen en de kans bestaat dat hij zijn wethoudersstoel dan moet afstaan en 'op straat' staat. Luitwieler zei dat hij tij dens het overleg geprobeerd heeft garanties daartegen te krijgen. „Daar hebben we niet over gesproken. Maar natuur lijk heb ik zelf wel nagedacht over dat risico. Ik wil me inzet ten voor de gemeenschap, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van alles." De 'linkse RPFer voegde daar aan toe dat hij geen twijfels heeft over een baan als wethou der. Spar Bij de voortzetting van het over leg maandag, zal ook burge meester L.H.B. Spar van der Hoek aanwezig zijn. Dan wordt wellicht ook duidelijk wat er met zijn portefeuilles gaat ge beuren. Formateur en CDA-fractie- voorzitter S. Buisman maakte donderdag bekend een aantal portefeuilles van Spar te willen afnemen. WD en CDA vinden dat de burgemeester onvol doende presteert. Daarom wil-! len ze zijn portefeuilles econo mische zaken, communicatie en stadsgewestelijke samenwer king bij een andere wethouder onderbrengen. De gemeente Middelburg is ge noodzaakt zich te buigen over een nieuw dagelijks bestuur omdat de coalitie VVD, CDA en PvdA vorige week uiteen viel. De twee PvdA-wethouders dienden vorige week hun ont slag in nadat de christen-demo craten hadden geëist dat één van de twee wethouders zou op- slappen. Zij vonden dat de soci aal-democraten geen recht had den op twee wethouders toen twee van de vier PvdA-raadsle- den (H. Akdag en P. Kraan) op stapten. OOST-SOUBURG - Kinderthe ater Grutteprut speelt vrijdag 31 maart De Gouden Gloed en het Grote Gevaar op de Kinder club in de Rehobothstraat 9 in Souburg. Het stuk is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ouders mogen komen meekij ken. De aanvang is om 19.30 uur. Huis provincies in Brussel open BRUSSEL- Eurocommissaris F. Bolkestein zal donderdag 30 maart het 'Huis van de Neder landse Provincies' in Brussel officieel openen. Het pand biedt een onderkomen aan alle provinciale lobbyisten, vertegenwoordigers van het In- ter Provinciaal Overleg (IPO) en een hoofdstedelijke lobbyist. Verschillende Nederlandse re gio's waren al met een vertegen woordiger in Brussel aanwezig, met de bedoeling de belangen van hun gebied bij het Europees Parlement en de Europese Com missie beter te kunnen beharti gen. Met het oog op meer effici ency en synergie zijn deze vertegenwoordigers in één on derkomen gehuisvest. Het pand is gevestigd aan de Aduatukers- straat. Namens de Zuid Neder landse provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) werken daar Dorine van Buren en Karin Jacobs. doorCris Sohier MIDDELBURG - Scouting groep Berdenis van Berlekom uit Middelburg opende zater dag 25 maart haar deuren voor het publiek. In het kader van Nationale Scouting Dag deden in het hele land honderden an dere groepen hetzelfde. De Middelburgse scouts kunnen best een aantal extra leden ge bruiken. vertelt Ad Jansen, die betrokken was bij de organisa tie van de dag. Deze nationale dag was dan ook een mooie gele genheid om eens te laten zien Gewonden bij frontale botsing KOUDEKERKE - Een 48-jari- ge vrouw uit Vlissingen en een 42-jarige man uit de gemeente Veere zijn zaterdagavond na een auto-ongeluk in Koudekerke naar het ziekenhuis in Vlissin gen vervoerd. Het ongeval gebeurde in de Middelburgsestraat. De auto mobiliste uit Vlissingen reed richting Middelburg op de ver keerde weghelft. De vrouw botste frontaal tegen de be stuurder van een Veerse be drijfsauto. Een 33-jarige auto mobilist uit de gemeente Veere reed achter zijn plaatsgenoot maar kon niet meer op tijd rem men. De eerste twee auto's zijn totaal vernield. De derde had schade aan de voorkant. wat scouting te bieden heeft en te proberen een aantal nieuwe leden voor de groep binnen te halen. In het verenigingsgebouw aan de Zuidsingel konden belang stellenden zaterdagmiddag, sa men met enkele leden, van een homp deeg op een lange stok bo ven een kampvuur een stok- broodje bakken. Iets verderop, in en om de Herengracht, waren de meer avontuurlijke activitei ten te beleven. Hier kon je pro beren de gracht over te steken per kano of per kabelbaan, en dan het liefst zonder daarbij een nat pak te halen. De kabelbaan leverde nog wel een enkele natte voet op, maar die was in het len tezonnetje ook zo weer opge droogd. Ongeveer dertig kinderen tus sen de acht en vijftien jaar kwa men een kijkje nemen bij de scouts. „Een heel redelijke be langstelling", meent Jansen. „Het is wel eens minder geweest in voorgaande jaren. Maar het is altijd weer afwachten hoeveel van deze kinderen ook daad werkelijk besluiten lid te wor den." Begeleider Jeffrey van Gils vult aan:Als het er nu heel veel zijn, zullen we wel weer op zoek moeten naar een paar lei ders, want daarvan kunnen we er ook best een paar extra ge bruiken." Tijdens de viering van de Nationale Scouting Dag in Middelburg konden aspirant-leden per kano of kabelbaan proberen de gracht over te steken zonder een nat pak te halen. foto Lex de Meester door Hans Hollestelle MIDDELBURG - Er is uitste kend gemusiceerd tijdens de wedstrijden voor solisten en kleine ensembles die de afdeling Zeeland van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Mu ziekverenigingen (KNFM) zaterdag in de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg heeft gehouden. Op één na behaalden alle deelnemers een eerste prijs. Alle deelnemers werden beoor deeld door het KNFM-jurylid A Wensink. Hij kende boven dien een aantal onderscheidin gen toe. Diana Gelderland van De Volharding uit Zaamslag be haalde de hoogste score. Zij speelde op klarinet in de ere-af- deling 56 punten bijeen en kreeg daarvoor een eerste prijs en een onderscheiding. Er werden zoals gebruikelijk bij de solistenwedstrijden dit keer nog geen bekers uitgereikt. De afdeling Zeeland is voornemens om in het najaar nog een wed strijd in Zeeuws-Vlaanderen te houden. De scores van dat con cours tellen ook mee bij het toe kennen van de wisselprijzen, zo liet afdelingsvoorzitter C. J. Schout aan het eind weten. Resultaten De resultaten waren: ereafdeling: Kees de Klerk, Nw. en St. Joosland, 53,5 pt le pr„ Monirah Knoors, Ka- pelle, 54 pt, 1e pr en ondersch.. Diana Gelderland, Zaamslag, 56 pt, 1e pren ondersch. Eredivisie: Edwin van Vlierden, Ka- pelle, 50,5, 1e pr, Eddy Kaaisteker, Goes, 54 pt, 1e pr en ondersch., Ar jen de Meulmeester, Westkapelle, 50,5 pt, 1e pr. Afdeling uitmuntendheid: Judith van Boven, Krabbendijke, 49 pt, Ie pr, Femke van Hoove, Hulst, 49,5 pt, 1e pr, AnnemarieTotté, Hulst, 52 pt, 1e pr en promotie, Diana Gelder- land/Cindy Cerpentier, Hulst, 55 pt, 1e pr, prom. en ondersch. Uitmuntendheid divisie: Edwin van Vlierden/Roald Meijer, Kapelle, 49 pt, 1e pr. Eerste afdeling: Cindy de Klerk- /Kees de Klerk, Nw.- en St. Joos land, 54 pt, 1e pr, ondersch. en prom., Sandra van Vlierden, Kapel- Ie, 54 pt, 1e pr en ondersch., Arnold Meijer, Yerseke, 52 pt, Ie pr en prom. Tweede afdeling: Dagmarvan Gef- fen,Zaamslag, 51 pt, 1e pren prom., Emile Meliefste, Nw. en St. Joos land, 48,5 pt, Ie pr, Albert van Driel, St. Annaland, 53,5 pt, Ie pr en prom., Emile Meliefste/Carolïen Bliek, Nw.- en St. Joosland, 51,5 pt, 1e pren prom. Tweede divisie: Rudi van Vlierden- /Marcel Allewijn, Kapelle, 51 pt, 1e pren prom. Derde afdeling: Nanja Polderman, St. Annaland, 46,5 pt, 2e pr, Cinthia Quist, St. Annaland, 48 pt, 1e pr, Sandra Kouijzer, Hulst, 48 pt, Ie pr. De overige deelnemers deden voor de eerste keer mee en werden in verschillende afdelingen geplaatst. Geef ook nu: Giro 7447 Den Haag Bezoek op 1 april de Open Dag van Wageningen Universiteit Aanmelding 0317-484848 of via e-mail stuvo@alg.vl.wau.nl NIET UITGERUST OPSTAAN Naast vele andere oorzaken kan slecht slapen en rugpijn ook aan het bed liggen. Een goed bed is dus van essentieel belang. Daarom is uit jarenlange praktijk ervaring en aanbevelingen van fysiotherapeuten een ergonomisch verantwoord slaapsysteem ontwikkeld. Het kan per persoon volledig worden afgestemd op de anatomische welving van het lichaam. Mede daardoor kan het een goede nachtrust bieden bij rug-, nek- of heuppijn. DELTA BALANS GEZONDHEIDSBEDDEN ARNESTEINWEG 48/E MIDDELBURG tel. 0118 - 616999 CD Ook voor sportmensen is dit de ideale basis voor een gezonde en energie opbouwende nachtrust. CD De geavanceerde, meervoudig verende balans- steunen worden minstens 20 jaar gegarandeerd op hun effectieve werking. CD Delta Balans hanteert de voorwaarden die zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond. Voor meer vrijblijvende informatie, deze advertentie in een gesloten envelop - zonder postzegel - sturen aan: Delta Balans, antwoordnr 620,4330 WB Middelburg Adres: Plaats:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 28