Schouwen verscherpt drugsbeleid Dorp loopt uit voor laatste strao Atletiekdag zonder verliezers School in Cambodja krijgt dankzij actie restaurant fundering Landschapsbeheer zoekt beschermers nesten weidevogels zeeland maandag 27 maart 2000 Toepassing Wet Damocles Burgemeester blij met animo voor stukje cultuurhistorie' door Piet Kleemans SEROOSKERKE - Aan het straofeest zaterdag in Seroos- kerke, de laatste van de zes Schouwse straovieringen, de den vijftien ruiters mee. Elf van hen bereden Zeeuwse trekpaarden. Het hele dorp liep uit om de ruiters na hun rit over het strand te verwelko men. Zoals bij de meeste strao-vie- ringen op Schouwen had ook die in Serooskerke zaterdag iets van een reünie. Niet alleen de huidige dorpelingen, maar ook oud-inwoners van het ringdorp spoedden zich zater dag halverwege de middag naar het dorpshuis om de rui terstoet - traditiegetrouw in gehaald door 'de muziek'- te aanschouwen. Het laatste tot grote tevreden heid van de Schouwse burge meester J. Asselbergs. Hij moest wel even kwijt dat het hem niet echt lekker zit dat door een ruzie tussen de strao- comités van Haamstede en El- lemeet dit jaar voor het eerst twee straofeesten op één dag werden gevierd. „Daarom heb ik slechts vijf van de zes fees ten meegemaakt. Ik hoop dat dat in de toekomst niet mee voorkomt." Asselbergs, zelf zeer gechar meerd van de eeuwenoude strao-traditie, zei blij te zijn met de stijgende belangstel ling voor het strao die er de laaste jaren is. „Ik denk dat we in deze tijd van jachten en ja gen steeds meer behoefte heb ben om nu en dan terug te ke ren naar de wortels in ons le ven. Voor mij is het strao sym bolisch voor de waarde van de landbouw en gaat het ook om een stukje cultuurhistorie." Paarden Tot die strao-eultuurhistorie hoort ook het rijden op versier de paarden. Een driekoppige jury oordeelde dat Marjolein Roskam haar paard het mooist versierd had. Tweede werd Hellen van den Bossum en op de derde plaats eindigde Els Hart. De overige uitslagen: Ringste ken: l.Emmelie de Boer, 2. Els- Hart, 3. Marjolien van Aken. Versierde fietsenwedstrijd: leeftijdscategorie tot 4 jaar: 1. Fabian Verkaaijk, leeftijdsca tegorie 4-8 jaar: 1. Roy Kloet, Johan Hart. Johan en Jacolien de Glopper, Kimberley Smee ding. Ringsteken per fiets: leeftijdscategorie tot 4 jaar: Miranda de Glopper, leeftijds categorie 4-8 jaar: Johan en Jacolien de Glopper, leeftijds categorie 8-12 jaar: 1. Ton Vis ser. In Serooskerke bereden elf van de vijf ien ruiters - vaak fraai versierde - Zeeuwse trekpaarden. foto Janne Wolterbeek door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Koffieshops zijn al jaren taboe op Schouwen- Duiveland. Door het implemen teren van de landelijke 'Wet Damocles' wil het Schouwse college van burgemeester en wethouders nu ook de bevoegd heid om 'drugspanden' te slui ten als daar géén klachten van omwonenden over zijn. De Wet Damocles werd in het voorjaar van 1999 van kracht. Onder leiding van de Terneu- zense burgemeester R. Barbé werd door een Zeeuwse werk groep een regionaal concept ontwikkeld. De wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om bijvoorbeeld koffieshops te sluiten als ze zich niet houden aan de gedoogvoor- waarden. Zo mogen ze geen re clame maken, geen grote han delsvoorraden in huis hebben, geen harddrugs verkopen en geen soft-drugs aan minderjari gen verkopen. Ook gewone cafés waar drugs verhandeld worden of panden van waaruit gedeald wordt kunnen op basis van deze wet zonder pardon gesloten worden op last van de burgemeester. Vóór Damocles moest er Stremming weg stormkering VLISSINGEN - De weg over de Oosterscheldekering is woens dag 29 maart afgesloten van 14 I tot 14.20 uur. In die tijd wordt met een mobiele kraan een por taal voor de windwaarschu- wingsborden verwijderd. Hulp- I «rleningsdiensten kunnen wel passeren en lijndienstbussen kunnen hun gewone schema volgen zonder hinder te onder vinden van de stremming. Het wegverkeer kan eventueel om rijden via de Zeelandbrug. uitdrukkelijk sprake zijn van overlast, wilde een gemeente een koffieshop, café of drugs pand kunnen sluiten. Bestuur lijk optreden werd daardoor vaak belemmerd, vonden de au toriteiten. In het verlengde van de Wet Damocles ligt de Wet Viktor, die woningbouwvereniging of an dere verhuurders van woningen verplicht om huurders die zich schuldig maken aan dealen uit het huurhuis te zetten. Blijft de verhuurder in gebreke dan kan de gemeente bestuursdwang uitoefenen. Dat gaat zelfs zover dat de gemeente een drugspand voor de duur van één jaar kan verzegelen. Volgens schattingen van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) lopen op Schouwen-Duiveland zo'n 1400 softdrugsgebruikers rond. Uit cijfers van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugsverslaafden blijkt dat vooral het aantal jonge drugs gebruikers op het eiland de laat ste jaren, ondanks het strenge anti-drugsbeleid op Schouwen, fors is toegenomen. De meningen over het drugsbe leid van de gemeente Schou wen-Duiveland zijn verdeeld. Koffieshopeigenaar G. Aarden, uitbater van shops in Vlissingen en Goes, spreekt van struisvo gelpolitiek. Hij zegt in zijn kof fieshops regelmatig Schouwse blowers te begroeten en vindt de veronderstelling dat door het niet toelaten van koffieshops het voor gebruikers een stuk moeilijker maakt om aan hun genotmiddelen te komen naïef. De fracties GroenLinks en D66 vinden het Schouwse beleid te streng. Zij vinden dat alleen met legale verkooppunten van drugs een slag toe te brengen is aan illegale drugshandel. De Stichting Jeugd Schouwen- Duiveland daarentegen kan zich wel vinden in het gemeen tebeleid. Bromfietser schept skeelertje OOST-SOUBURG - Een negenjarige jongen uit Oost-Sou burg is zaterdag frontaal aangereden door een onbekende bromfietser. De jongen reed op zijn skeelers over het Koop mansvoetpad in de richting van de Diezestraat. Uit tegen overgestelde richting kwamen twee brommers aangereden, hoewel het pad sinds enkele maanden verboden is voor brom fietsers. Eén van de bromfietsers reed op het linker gedeelte van het fietspad, reed tegen de jongen aan en ging er vervol gens van door. De jongen kwam ten val en liep een schaaf wond aan de borst op. Ook raakte zijn jas beschadigd. Gestald motorjacht gestript ARNEMUIDEN - Van een motorjacht dat in Arnemuiden in de winterstalling stondis voor enkele duizenden guldens aan onderdelen gestolen. De startmotor, motordrive, brandstof- pomp en marifoon werden weggehaald. De diefstal is ge pleegd tussen 1 februari en 25 maart. Vandalen beschadigen auto's SLUISKIL - In de Schoutstraat in Sluiskil is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto vernield. De eigenaresse van het voertuig hoorde omstreeks twee uur een harde klap. Toen ze ging kijken zag ze dat de achterruit van haar auto was inge slagen. Daarnaast zat er een deuk in de voorbumper. De scha de bedraagt rond de duizend gulden. Ook in Terneuzen is die nacht de achterruit van een auto ingeslagen. Tevens was er een deuk in de achterklep geschopt. De wagen stond gepar keerd aan de Baandijk. De 24-jarige eigenaresse heeft aangif te gedaan. Rijkswaterstaat opent kantoor TERNEUZEN - Het nieuwe kantoor van Rijkswaterstaat aan de Buitenhaven in Terneuzen wordt donderdag 27 april offici eel geopend. De officiële openingshandeling wordt verricht door de Terneuzense burgemeester R. Barbé. Daarna kan het ultramoderne gebouw worden bezichtigd. Inbraken in recreatiewoningen WEMELDINGE - In twee recreatiewoningen aan de Binnen dijk in Wemeldinge is ingebroken. De inbraken werden vrijdag en zaterdag gemeld. Eén van de twee inbraken is ver moedelijk tussen donderdag en vrijdagavond gepleegd. De toegang tot de woning werd geforceerd, waarna twee televi sies, een stereoinstallatie en een stofzuiger werden meegeno men. Ook bij de andere woning is de deur opengebroken. Hier wordt echter niets vermist. Joyriding met heftrucks KAPELLE - Tot nu toe onbekende daders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met twee heftrucks over een be- drijfsperceel gereden aan de Dijkwelsestraat in Kapelle. Daarbij zijn goederen en machines beschadigd geraakt. Het schadebedrag is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de daders zich toegang tot het bedrijfsterrein hebben weten te verschaffen. Met de heftrucks zijn verschillende pallets aan gereden, waarbij ook de daarop liggende goederen werden vernield. Richtingaanwijzers gestolen VROUWENPOLDER - Een onbekende heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de richtingaanwijzers en verstralers van een auto in Vrouwenpolder gestolen. De Volkswagen GTI stond geparkeerd aan de Hopman de Rijklaan. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - De fundering van de school in het Cambodjaanse dorp Damrus kan dankzij Res taurant De Zeelandbrug bij Zierikzee gestort worden. De hulpactie van het restaurant, die nog doorloopt tot september 2000, heeft tot dusverre ruim 15.000 gulden opgeleverd. Het echtpaar Scheermeijer, de eigenaren van het restaurant aan de Schouwse voet van de Zeelandbrug, haken met hun actie voor de school aan bij die van de Stichting Zeeland Helpt Cambodja. Tegelijkertijd vieren de Scheermeijers er het vijfjarig bestaan van hun etablissement mee. Voor het schoolgebouw - dat plaats moet gaan bieden aan 650 leerlingen - is een kleine ze ventigduizend gulden nodig, vertelt A Scheermeijer. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen voert De Zeelandbrug een jaar lang actie. Dat begon in septem ber 1999 met een lustrumrecep tie en een daaraan gekoppeld benefietdiner in Aziatische sfeer, compleet met live muziek. De gasten betaalden 100 gulden per persoon voor het diner, waarvan 25 procent werd aan gewend als eerste aanzet van de actie. Verder wordt van elke re kening die voor een maaltijd in De Zeelandbrug uitgeschreven wordt vijf procent opzij gelegd voor de bouw van de school. Diner-modeshow Met enige regelmaat voegen de Scheermeijers er acties aan toe om de stand van de geldmeter in het restaurant tot grotere hoog ten te drijven. Vrijdag werd een diner-modeshow gehouden en op 18 april reist het echtpaar Scheermeijer af naar Breda om daar in het gebouw van hore- cagroothandel ISPC een Cam bodjaanse maaltijd te maken. De reacties van de gasten van het Zierikzeese restaurant op de actie zijn volgens Scheermeijer erg positief. „Er zijn zelfs men sen die speciaal bij ons komen eten omdat ze de actie willen ondersteunen." Iedereen die in het restaurant aanschuift voor de maaltijd dingt mee naar een reis naar Cambodja om daar sa men met de Scheermeijers en pastor J. Visser de doop van de school bij te wonen. Om te voor komen dat de belangstelling voor het restaurant en in het verlengde daarvan ook de actie inzakt tijdens het renovatie werk aan de Zeelandbrug, waardoor deze tijdelijk ge stremd wordt, brengt het echt paar Scheermeijer binnenkort een huis-aan-huis te versprei den boekje uit waarin de ge neugten van zowel het restau rant als de omgeving ervan op rij zijn gezet. Filmmiddag ouderenbond ZIERIKZEE - Op initiatief van de themacommissie van de af deling Zierikzee van ouderen bond ANBO wordt donderdag 30 maart in Zierikzee een film middag gehouden. J. van den Noord vertoont een rolprent over het Rotterdamse tehuis voor ouderen Humanitas. De filmmiddag wordt gehouden in gebouw De Paternoster aan de Patemosterstraat in Zierik zee. De aanvang is om 14.00 uur. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde (chef) M.G. van den Broek P. Kleemans F.F.A.M. van Loon A.M.L. Pankow R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Boeren en bur gers die samen op de bres sprin gen voor weidevogels. Dat wil Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De stichting is op zoek naar vrijwilligers op Schou wen-Duiveland, die samen met lokale boeren nesten van weide vogels op willen sporen om ze te kunnen beschermen. De afgelopen jaren hebben in Zeeland circa honderdvijftig boeren en ruim honderd vrijwil ligers nesten van de kieviet, scholekster, kluut en grutto be schermd op ruim 3500 hectare gras- en bouwland. „Maar op Schouwen-Duiveland is het nog wat magertjes", zegt M. Lun- dahl van Stichting Land schapsbeheer Zeeland. „Er zijn daar zo'n vijfentwintig boeren die wel mee willen werken, maar we beschikken slechts over een stuk of tien vrijwilli gers. Wat dat betreft is Schou wen een witte vlek." Jammer, vindt Lundahl, want bescher ming van weidevogels is volgens haar hard nodig. Door de nesten op te sporen en te markeren, kan de boer er bij het bewerken van het land rekening mee houden en is de kans op broedsucces groter. Het vinden van nesten op het gras- en bouwland is een lastig en tijdro vend werkje. Lundahl: „Vogels als de kieviet en scholekster broeden op kaal bouwland. Die kun je vinden door goed te kij ken hoe de vogels zich gedragen, waar ze cirkelen en waar ze lan den. Ze verdedigen hun nest heel fel." Markeren Om de nesten te ontzien, zijn er verschillende mogelijkheden. Een nest kan gemarkeerd wor den, zodat de boer er rekening mee kan houden. Maar het nest kan tijdens het werk ook tijde lijk verplaatst worden, zodat de boer gewoon door kan werken. Lundahl: „Dat kan op zich goed, alleen moet je het nest dan wel op exact dezelfde plaats te- rugleggen." Bescherming rond om het nest aanbrengen is ook een optie, tegen nieuwsgierige koeien. Van de vrijwilligers wordt ver wacht dat zij zelfstandig con tacten leggen met boeren om te polsen of die bereid zijn mee te werken aan de bescherming van de weidevogel. Is dat het geval, dan gaat de vrijwilliger op zoek naar nesten. Of de nesten ge markeerd of tijdelijk wegge haald worden, is een keuze die aan de boer in kwestie overgela ten wordt. De Stichting Landschapsbe heer Zeeland verzorgt maandag 27 maart een informatieavond over het project bescherming weidevogels. De bijeenkomst wordt gehouden in het multi functioneel centrum aan de De Huijbertstraat in de Zierikzeese wijk Malta. Aanvang 19.30 uur. Nachtwerk in soos De Pul BRUINISSE - Liefhebbers van Zeewstalige rock dienen zich vrijdag 7 april naar De Pul in Bruinisse te spoeden. Dan treedt daar de band N8Werk (voorheen Surrender) op. De band vergaarde onder de naam Surrender in Zeeland be hoorlijk wat bekendheid van wege hun in plat Zeeuws gezon gen nummers over Mientje van den Diek en Jannes op z'n Jawa. Surrender bezong ook het lot van Ille die last heeft van zijn grote teen en gewaarschuwd wordt voor medisch falen. (Ille pazzop, want je been da gaet 'r of). N8Werk (Nachtwerk) zet die lijn door en bezingt alledaagse dingen zoals een bezoek aan een grote doe-het-zelfzaak. (Ik mö nae de Praxis toe, omdat ze dae in rieven doe). De band speelde in het voorprogramma van de Achterhoekse rockers van Nor maal en op het Mosselrockfesti val. N8Werk bestaat uit zanger Johan (Jewannes) van de Swa- luw, gitarist Kees Wondergem, drummer Fons van Swaal, key board/accordeonspeler Bart Hoogesteeger en mondharmo nicaspeler Richard Eversdijk. Het concert in De Pul begint om 21.00 uur. Gymzaal onder water gezet VLISSINGEN - De directeur van een basisschool in Vlissin gen ontdekte zondag dat de gymzaal van zijn school onder water stond. Onbekenden heb ben eerder dit weekeinde de brandkraan opengedraaid. Hoe groot de waterschade is, is nog met bekend. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Kinderen op een speelse manier kennis laten ma ken met atletiek. Dat is het doel van het jaarlijkse Nutsspaar- bank Atletiek Festijn (NAF). Aan de zaterdag gehouden vier de editie van deze Doe-Mee-Dag van Atletiekvereniging Delta Sport deden ruim 100 kinderen mee. Wat ledenaantal betreft mag Delta Sport, zeker als het om jeugd gaat, niet klagen. Toch heeft het NAF volgens Delta Sport-jeugdleider H. Bevelan der nog wel degelijk een functie. „We hebben inderdaad veel jeugdleden. Het probleem is ook niet zozeer om leden te werven, maar wel om ze vast te houden. Als kinderen ouder worden krij gen ze andere interesses en ze gaan soms naar een school bui ten Schouwen-Duiveland waar door ze minder tijd hebben voor het sporten." Tijdens het NAf gaat het niet om prestaties. Bevelander: „Ieder een kan punten scoren, ieder op zijn eigen niveau. Er mag geen enkel kind naar huis gaan met het gevoel dat hij of zij er niets van kan. Iedereen moet zich winnaar voelen." Prijzen waren er evenwel niet te halen op de Doe-Mee-Dag. Voor alle deelne mers was wel een attentie, maar erepodia ontbraken. Puntensysteem Bevelander gelooft ook niet in het belonen van goede prestaties met geldprijzen. Talentvolle kinderen zouden dan vaak in de prijzen vallen en kinderen met minder aanleg voor atletiek im mer met lege handen naar huis gaan. Daarom houdt Delta Sport er voor haar jeugdleden een pun tensysteem op na. Wie trouw komt trainen vergaart punten en hetzelfde geldt voor jonge Delta Sporters die meedoen aan wed strijden. Ook al scoren ze in zo'n wedstrijd niet hoog, alleen het meedoen al levert hen punten op. Zo probeert Delta Sport ge lijke kansen voor iedereen te creëren. De kinderen die zaterdag mee deden aan het NAF maakten za terdag kennis met de drie basis vormen van atletiek (lopen, springen en weipen) via zes spellen: 40 meter hindernis en sprint, verspringen, balwerpen, duurloop rond pylonen, af- standspringen door hoepels en kogelstoten met lichte ballen en voor de oudere jeugd met een twee-kilokogel. Tijdens het Atletiek Festijn maakten de kinderen kennis met de basisvormen van atletiek. foto Janne Wolterbeek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 27