Mandos handelt zelf klachten af PZC Scouts buikglijdend over het touw PZC Barbies trekken aandacht op Expo Goede prestaties bij KNMF -wedstrijden solisten en ensembles Kapelle wil aanbouw bakkerij Poley legaliseren Brandweer Tholen zoekt vrijwilligers voor overdag zeeland Gemeente voelt niets voor instellen aparte commissie maandag Tl maart 2000 door Esme Soesman HEINKENSZANI) - Borsele is bezig met de ontwikkeling van een klachtenregeling voor haar burgers. Voor het door de Ver eniging van Zeeuwse Gemeen ten (VZG) gelanceerde idee van een commissie voelt de gemeen te echter niets. Burgemeester J. L. M. Mandos kan de klacht behandeling, vindt hij, prima zelf ter hand nemen. Van oudsher vervult de burge meester de functie van 'gemeen telijk ombudsman' redeneert het college. Al is hij nooit zo ge noemd en ontbreekt het ook aan een formele regeling op dat ge bied. De burgemeester geniet echter vanuit zijn functie het vertrouwen niet bevooroor deeld te zijn. En mocht er een klacht binnen komen die be trekking heeft op de burgemees ter zelf, dan kan een wethouder de klacht behandelen. De gemeente Borsele wil met deze uitwerking voorkomen dat een ingediende klacht een lange weg af te leggen heeft. Als er één persoon op zit, wordt de klacht behandeling informeler van aard en is de kans op een snelle afwikkeling groter. Overigens wordt de klachtbehandeling - ongeacht of het om een commis sie of om een persoon gaat - be geleid door een ambtelijk klachtencoördinator. De ge meente Borsele verwacht dat veel problemen al voor de offici ële procedure wordt gestart, kunnen worden opgelost. Een nadere toelichting op de gang van zaken of het aanbieden van excuses stemt - zo leert de prak tijk - veel klagers tevreden. Bo vendien kunnen klagers die weinig of geen vertrouwen heb ben in dit 'lichte' Borselse sys teem nog altijd een beroep doen op de toekomstige externe Zeeuwse klachtenregeling. De Algemene wet bestuursrecht verplicht gemeenten een klach tenregeling op te stellen. De re geling moet mensen in de gele genheid stellen te klagen over de gemeente of haar ambtenaren. De klachtenregeling komt aan de orde in de raadsvergadering van de gemeente Borsele op donderdag 6 april. Deze verga dering wordt gehouden in het gemeentehuis in Heinkenszand en begint om acht uur. De Kamperlandse Zandkreekgroep deed voor het eerst mee met de nationale scoutingdag. foto Willem Mieras door Esme Soesman KAMPERLAND - Blauwe bovenkle ding en witte petten. Jeugd van alle leeftijden staat zaterdag op het terrein van de scouting aan de Havenweg in een grote kring bijeen. „Groep saluut. Saluut af", wordt er tot de club geroe pen. Scoutinggroep De Zandkreek uit Kamperland luidt de nationale scou tingdag in. Na een wat miezerige ochtend breekt de bewolking net voor het begin van de scoutingactiviteiten open. Het buik- glijden - over een touw heen klimmen in liggende stand - en de hindernisbaan zijn dan al volop uitgeprobeerd. Be- modderde broeken verzamelen zich in een kring voor de officiële start. In drie tonnen brandt vuur, in afwachting van zelf te bakken stokbroden. Er kunnen pannenkoeken worden gebakken én gegeten. En er is aan workshops hike (puzzel voettochten die vaak over meer dere dagen zijn uitgespreid) en knopen leggen mee te doen. Negentig jaar scouting in Nederland. Achttien jaar scouting op het kleine Noord-Beveland. Toch is het dit jaar de eerste keer dat de Kamperlandse Zand kreekgroep met deze nationale dag meedoet. „Het is een manier om mensen kennis te laten maken met de scouting. Een kijk- en doe-dag. We hebben weer wat ruimte, daarom doen we dit jaar een keertje mee. Onze wachtlijst is bij na weggewerkt. Je moet dit soort acti viteiten niet organiseren als je kinderen vervolgens niets kunt bieden", licht voorzitter Peter Lookman van de Zandkreekgroep na het openingsritu eel toe. Enthousiast geworden jeugdigen kun nen zich na de zomervakantie aanslui ten. De zes- tot elfjarigen komen bij de esta's terecht, een club die de activitei ten tot het vaste land beperkt. Het waterkarakter van de Zandkreek groep komt tijdens de open dag niet aan bod, want in de wintermaanden zijn de boten voor onderhoud elders. Maart is eigenlijk ook een te vroege maand voor een open dag als het om een watergroep gaat, erkent Lookman. Problematisch is dat niet, vindt hij. Omdat de kleintjes nog niet te water gaan. Pas met twaalf jaar krijgen scouts als zeeverkenners een roei- en zeilopleiding. Zestien- tot achttienjarigen komen bij de wilde vaart terecht. Vorige jaar heeft de Zandkreekgroep daarnaast een stam, voor mensen tot 24 jaar, in het leven ge roepen. Bromfietser schept skeelertje OOST-SOUBURG - Een negenjarige jongen uit Oost-Sou burg is zaterdag frontaal aangereden door een onbekende bromfietser. De jongen reed op zijn skeelers over het Koop mansvoetpad in de richting van de Diezestraat. Uit tegen overgestelde richting kwamen twee brommers aangereden, hoewel het pad sinds enkele maanden verboden is voor brom fietsers. Eén van de bromfietsers reed op het linker gedeelte van het fietspad, reed tegen de jongen aan en ging er vervol gens van door. De jongen kwam ten val en liep een schaaf wond aan de borst op. Ook raakte zijn jas beschadigd. Gestald motorjacht gestript ARNE MUI DEN - Van een motorjacht dat in Arnemuiden in de winterstalling stondis voor enkele duizenden guldens aan onderdelen gestolen. De startmotor, motordrive, brandstof- pomp en marifoon werden weggehaald. De diefstal is ge pleegd tussen 1 februari en 25 maart. Vandalen beschadigen auto's SLUISKIL - In de Schoutstraat in Sluiskil is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto vernield. De eigenaresse van het voertuig hoorde omstreeks twee uur een harde klap. Toen ze ging kijken zag ze dat de achterruit van haar auto was inge slagen. Daarnaast zat er een deuk in de voorbumper. De scha de bedraagt rond de duizend gulden. Ook in Temeuzen is die nacht de achterruit van een auto ingeslagen. Tevens was er een deuk in de achterklep geschopt. De wagen stond gepar keerd aan de Baandijk. De 24-jarige eigenaresse heeft aangif te gedaan. Rijkswaterstaat opent kantoor TERNEUZEN - Het nieuwe kantoor van Rijkswaterstaat aan de Buitenhaven in Terneuzen wordt donderdag 2 7 april offici eel geopend. De officiële openingshandeling wordt verricht door de Terneuzense burgemeester R. Barbé. Daarna kan het ultramoderne gebouw worden bezichtigd. Inbraken in recreatiewoningen WEMELDINGE - In twee recreatiewoningen aan de Binnen dijk in Wemeldinge is ingebroken. De inbraken werden vrijdag en zaterdag gemeld. Eén van de twee inbraken is ver moedelijk tussen donderdag en vrijdagavond gepleegd. De toegang tot de woning werd geforceerd, waarna twee televi sies, een stereoinstallatie en een stofzuiger werden meegeno men. Ook bij de andere woning is de deur opengebroken. Hier wordt echter niets vermist. Joyriding met heftrucks KAPELLE - Tot nu toe onbekende daders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag met twee heftrucks over een be- drijfsperceel gereden aan de Dijkwelsestraat in Kapelle. Daarbij zijn goederen en machines beschadigd geraakt. Het schadebedrag is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de daders zich toegang tot het bedrijfsterrein hebben weten te verschaffen. Met de heftrucks zijn verschillende pallets aan gereden, waarbij ook de daarop liggende goederen werden vernield. Richtingaanwijzers gestolen VROUWENPOLDER - Een onbekende heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de richtingaanwijzers en verstralers van een auto in Vrouwenpolder gestolen. De Volkswagen GTI stond geparkeerd aan de Hopman de Rijklaan. door Hans Hollestelle MIDDELBURG - Er is uitste kend gemusiceerd tijdens de wedstrijden voor solisten en kleine ensembles die de afdeling Zeeland van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Mu ziekverenigingen (KNFM) zaterdag in de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg heeft gehouden. Op één na behaalden alle deelnemers een eerste prijs. Alle deelnemers werden beoor deeld door het KNFM-jurylid A Wensink. Hij kende boven dien een aantal onderscheidin gen toe. Diana Gelderland van De Volharding uit Zaamslag be haalde de hoogste score. Zij speelde op klarinet in de ere-af- deling 56 punten bijeen en kreeg daarvoor een eerste prijs en een onderscheiding. Bekers Er werden zoals gebruikelijk bij de solistenwedstnjden dit keer nog geen bekers uitgereikt. De REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) N.F.C. Berkelder E.L. Ramakers M.J. van der Schot A. van Westen K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl afdeling Zeeland is voornemens om in het najaar nog een wed strijd in Zeeuws-Vlaanderen te houden. De scores van dat con cours tellen ook mee bij het toe kennen van de wisselprijzen, zo liet afdelingsvoorzitter C. J. Schout aan het eind weten. Resultaten De resultaten waren: ereafdeling: Kees de Klerk, Nw. en St. Joosland, 53,5 pt 1e pr., Monirah Knoors, Ka pelle, 54 pt, Ie pr en ondersch.. Diana Gelderland, Zaamslag, 56 pt, 1e pren ondersch. Eredivisie: Edwin van Vlierden, Ka pelle, 50,5, 1e pr, Eddy Kaaisteker, Goes, 54 pt, Ie pr en ondersch., Ar jen de Meulmeester, Westkapelle, 50,5 pt, 1e pr. Afdeling uitmuntendheid: Judith van Boven, Krabbendijke, 49 pt, 1e pr, Femke van Hoove, Hulst, 49,5 pt, 1 e pr, Annemarie Totté, Hulst, 52 pt, 1e pr en promotie. Diana Gelder- land/Cindy Cerpentier, Hulst, 55 pt, 1e pr, prom. en ondersch. Uitmuntendheid divisie: Edwin van Vlierden/Roald Meijer, Kapelle, 49 pt, 1e pr. Eerste afdeling: Cindy de Klerk- /Kees de Klerk, Nw.- en St. Joos land, 54 pt, Ie pr, ondersch. en prom., Sandra van Vlierden, Kapel le, 54 pt, 1 e pr en ondersch., Arnold Meijer, Yerseke, 52 pt, 1e pr en prom. Tweede afdeling: Dagmarvan Gef- fen,Zaamslag, 51 pt, 1e pren prom., Emile Meliefste, Nw. en St. Joos land, 48,5 pt, 1e pr, Albert van Drïel, St. Annaland, 53,5 pt, 1e pr en prom., Emile Meliefste/Carolien Bliek, Nw.- en St. Joosland, 51,5 pt, 1e pren prom. Tweede divisie: Rudi van Vlierden- /Marcel Allewijn, Kapelle, 51 pt, 1e pren prom. Derde afdeling: Nanja Polderman, St. Annaland, 46,5 pt, 2e pr, Cinthia Quist, St. Annaland, 48 pt, 1e pr, Sandra Kouijzer, Hulst, 48 pt, 1e pr. De Barbies, een dansgroep voor 4- en 5-jarigen, weten alle ogen op zich gevestigd bij hun optreden tijdens Expo 2000 in Heinkens zand. foto Willem Mieras door Esme Soesman HEINKENSZAND - De paden tussen de stands leken even uitgestorven. Als een magneet trokken de dansertjes op het po dium alle aandacht naar zich toe. De Bar bies, een dansgroep voor vier- en vijfjari gen, lieten de bezoekers van de Expo 2000 hun kunsten zien. Het was zomaar één van de leeftijdsgroe pen van het Aerobic- en Fitnesscentrum Heinkenszand die zich tijdens de consu mentenbeurs in De Stenge aan het pu bliek presenteerden. Deze tweedaagse beurs ging zaterdagochtend van start. De Barbies volgden instructrice Esther Plat- schorre enthousiast in de door haar voor gedane strek- en zwaaibewegingen. De toeschouwers verzamelden zich in een grote kring om het podium heen. Buiten de dansdemonstraties viel er nog veel meer te genieten. In de ruim opgezet te expohallen kwamen allerlei producten uitgebreid aan bod. Auto's bijvoorbeeld. En fietsen en tenten. Maar ook het kleine re werk, zoals flessen wijn en zakken snoep. Demonstraties, workshops en entertain ment zorgden dat er geen uur op de beurs voorbij ging, zonder dat er iets viel te bele ven. Voor de jeugdige dansertjes en andere kleintjes was bovendien een speciale ruimte ingericht. Kinderdagverblijf Abeltje zorgde daarvoor gratis kinderop vang. door Esme Soesman KAPELLE - De gemeente Ka pelle is van plan de illegale op slagruimte van bakker Poley aan de Biezelingsestraat in Ka pelle te legaliseren. Daarmee is de grens van uitbreiding abso luut bereikt, stelt het college. Een grootschalige bakkerij- werkplaats hoort eigenlijk op een bedrijventerrein thuis. De uitbouw van de bakkerij stelt de gemeente voor een dilemma. Al enige tijd wordt bewust ingezet op 'centrumbe- Ieid': concentratie van detail handel in het centrum. Detail handelvestigingen buiten de kom Kapelle krijgen geen mo gelijkheid meer om uit te brei den, zodat ze gedwongen worden naar het centrum te ver kassen. Probleem met het bakkersbe drijf is dat de firma niet zonder meer als detailhandel is te type ren. Eigenlijk gaat het, aldus de gemeente, om een grote bakkerijwerkplaats met daar aan gekoppeld een klein win- keldeel. In het centrum hoort het bedrijf dus niet thuis. De gemeente vindt de huidige plaats aan de Biezelingsestraat eveneens twijfelachtig. Drukkerij Hetzelfde geldt voor de buur man, drukkerij Herselman. Zij zouden beide naar het bedrij venterrein moeten verhuizen, maar op korte termijn ontbreekt het de gemeente Kapelle hier voor aan geld. Poley heeft de opslagruimte naast zijn bakkerij in het voor jaar van 1999 gebouwd. Eigen lijk gaat het om de vervanging van een schuur van 49,5 vier kante meter door een schuur van 55 vierkante meter. De bak ker deed dit zonder bouwver gunning. Een later ingediende aanvraag werd geweigerd om dat het bouwsel strijdig is met de op het terrein rustende (woon-)bestemming. Versneld De gemeente Kapelle is bereid het gebouw nu toch te legalise ren, door medewerking te verle nen aan een versnelde procedu re. Ze doet dit omdat duidelijk is dat verdere uitbreiding van het bakkerijbeclrijf niet mogelijk is en omdat ze de gelegenheid wil aangrijpen om het nu bereikte bebouwingsoppervlak formeel vast te leggen. Daarnaast speelt in de afweging mee dat onlangs nog medewerking is toegezegd aan een evengrote uitbreiding van het ernaast gelegen bedrijf Herselman. De commissie volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken buigt zich op maandag 3 april over de kwes tie. De commissie vergadert in het gemeentehuis in Kapelle, vanaf half acht. door Esme Soesman OUD-VOSSEMEER - De brandweer Tholen gaat de ko mende maanden intensief aan dacht besteden aan het werven van nieuwe vrijwilligers. Daar bij zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de be schikbaarheid van brandweer mannen tijdens daguren. Dat zei brandweercommandant J. de Feijter zaterdag tijdens de jaarlijkse brandweerfeest avond in Oud-Vossemeer. Ge middeld is de opkomst bij alar mering op Tholen nog steeds aan de hoge kant, maar - waar schuwde De Feijter - de sprei ding wordt eenzijdig, 's Avonds en 's nachts is vijftien mensen een normaal opkomstaantal. Overdag ligt dat aantal vaak op zeven of acht personen. Over het afgelopen jaar is de Thoolse brand'weer 105 keer ge alarmeerd voor in totaal 88 inci denten. In 61 van de gevallen was sprake van brandalarm, 27 keer ging het om hulpverle ningszaken. Vergeleken met de cijfers van 19 98 is er een daling te constate ren. Brandalarmen kwamen drie keer minder binnen en het hulpverleningsalarm nam met twintig incidenten af. Wel was sprake van ernstiger inciden ten, zette De Feijter de cijfers op een rij. In 1998 werd de brandweer twaalf keer opgeroepen voor Huis provincies in Brussel open BRUSSEL- Eurocommissaris F. Bolkestein zal donderdag 30 maart het 'Huis van de Neder landse Provincies' in Brussel officieel openen. Het pand biedt een onderkomen aan alle provinciale lobbyisten, vertegenwoordigers van het In terprovinciaal Overleg (IPO) en een hoofdstedelijke lobbyist. Verschillende Nederlandse re gio's waren al met een vertegen woordiger in Brussel aanwezig. Met het oog op meer efficiency en synergie zijn deze vertegenwoordigers in één on derkomen gehuisvest. Namens de provincies Zeeland, Noord- Brabant en Limburg werken daar Dorine van Buren en Karin Jacobs. ongevallen met beknelling. In 1999 kwam dat 16 keer voor. Daarbij moesten 33 slachtoffers met verwondingen naar het zie kenhuis worden afgevoerd. De meeste alarmen waren be stemd voor de blusgroep Tho len: 39. Sint-Maartensdijk werd 33 keer opgepiept, waarvan in de helft van de gevallen voor hulpverleningsinzet. Sint Phi- lipsland(17), Sint-Annaland (9) en Stavenisse (6) volgden. De feestavond stond verder in het teken van afscheid, jubilarissen en diplomering. Zestien jubila rissen werden in het zonnetje gezet. Ondercommandant R. J. Weggemans werd gehul digd voor zijn dertigjarige be trokkenheid bij de brandweer. Aan C. van den Hoek, M. N. de Viet en J. Priem van de blus groep Sint-Maartensdijk en C. Lemsom van de blusgroep Stavenisse is eervol ontslag ver leend. Hardrijders op de bon GOES - Bij snelheidscontroles op de Kloetingseweg in Goes zijn zaterdag 24 van de 450 pas santen op de bon geslingerd. De hoogst gemeten snelheid be droeg 81 kilometer, terwijl als limiet 50 kilometer geldt. De controle werd gehouden tus sen kwart over zeven en half tien 's avonds. Eerder die dag werd op de Oude Rijksweg in Krui- ningen gecontroleerd, van half twee tot vier uur 's middags. Daar reden 23 van de 525 be stuurders te snel. Op deze weg, waar tachtig als limiet geldt, was 118 kilometer de hoogst ge meten snelheid. Weg over kering Oosterschelde even afgesloten VLISSINGEN - De weg over de Oosterscheldekering is woens dag 29 maart afgesloten van 14 tot 14.20 uur. In die tijd wordt met een mobiele kraan een por taal voor de windwaarschu- wingsborden verwijderd. Hulp verleningsdiensten kunnen wel passeren en lijndienstbussen kunnen hun gewone schema volgen zonder hinder te onder vinden van de stremming.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 23