Lobby voor grensarbeiders PZC Geneesmiddelen voor zeldzame ziekten wacht belangrijke impuls Brechje Merckx naar finale van public speaking wedstrijd in Zeist CAMBODJA zeeland maandag 27 maart 2000 w 1 D66 Zeeland dwingt Kamerfractie probleem opnieuw aan te kaarten agenda Dwaasheid in soorten zeker de moeite waard ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! bezoektijden ziekenhuizen PZC" EVENEMENTEN door Sheila van Doorsselaer WESTDORPE - De D66-fractie in de Tweede Kamer gaat zich inzetten om de problematiek van de grensarbeiders terug op de politieke agenda te krijgen. De motie die de Zeeuwse afde ling daartoe zaterdag in Amers foort indiende op het voorjaars congres van de partij, werd aangenomen. Stichting Grensarbeid Zeeuws- Vlaanderen hoopt dat de andere fracties het voorbeeld van D66 zullen volgen. De grensarbeiders worden de dupe van het nieuwe Neder landse belastingplan dat vol gend jaar ingaat. Daarnaast dreigen zij groot nadeel te on dervinden van het belastingver drag tussen Nederland en Bel gië. Dit verdrag moet nog door beide parlementen worden goedge keurd en de grensarbeiders ho pen dat er nog aan gesleuteld kan worden. Motie De Zeeuwse afdeling, onder voorzittersschap van P. van Veen, heeft eerder in een alge mene ledenvergadering een mo tie over de grensarbeiderspro- blematiek aanvaard. Daarin wordt gesteld dat de Tweede Kamerfractie van D66 tot een regeling moet komen waarbij de Nederlandse grensarbeiders geen negatieve gevolgen van het verdrag mogen ondervinden. De fractie moet zich hard maken voor een brede wetenschappe lijke studie waarin naar oplos singen en alternatieven wordt gezocht. Deze motie is vervolgens zater dag ingediend op het voorjaars congres van D66 in Amersfoort, werd ondersteund door afdeling Brabant en kreeg de goedkeu ring van het hoofdbestuur en het congres. De Stichting Grensarbeid dien de eerder al een subsidieverzoek in om door professor Kavelaars een onderzoek naar de proble matiek te laten verrichten. Dit werd door de provincie afgewe zen. Onderzoek D66 is echter van mening dat een dergelijk onderzoek nodig is om bevestigd te krijgen dat de gevolgen van het nieuwe belas tingstelsel erger zijn dan de po litiek denkt. Secretaris R. Daelman van de stichting prijst de inzet van D66. „De resultaten van D66 zijn te danken aan de recht streekse contacten die de leden hebben gehad met grensarbei ders. Zij hebben de juiste con clusie getrokken. Deze prestatie steekt ons weer een hart onder de riem. Gelukkig kan ik vast stellen dat de andere fracties onze opvatting delen, al hebben we nog een lange weg te gaan." door Sheila van Doorsselaer SINT JANSTEEN - Brechje Merckx (16) is als enige Zeeuwse doorgedrongen tot de fi nale van de public speaking wedstrijd. Zij behaalde zaterdag de derde plaats bij de halve finales in Utrecht. Over twee weken, zaterdag 8 april, zal ze zich mengen in de eindstrijd die wordt gehouden in Zeist. Ze nuwachtig? No, not at all. Bij de public speaking wedstrijd werden Nederlandse middelbare scholieren uitgenodigd een voordracht te houden over een zelf gekozen onderwerp. In het Engels, uiteraard. De nummers een en twee van de landelijke fi nale gaan door naar de internationale finale in Londen. De spreker die ook die finale weet te winnenkri j gt een beurs voor een zo mercursus in' Gordonstoun aangeboden. Brechje, studente aan het Reynaertcollege in Hulst, hield haar toespraak over mannen in de media en dan voornamelijk over het feit dat de media de hedendaagse mannen afschilderen als breedgeschouderde prin sen op het spreekwoordelijke witte paard. Daar klopt in de praktijk vaak niks van en vrouwen zouden daardoor volgens Brechje Lynn van Leerzem en Mariek de Visser (rechts) steken een kaars aan ter herinnering aan de kinderen die overleden aan een stofwisse lingsziekte. foto Willem Mieras door Esme Soesman NISSE - Er komt meer geld voor onderzoek naar genees middelen tegen zeldzame ziekten. Ook zal het onderzoek beter georganiseerd worden. Met deze hoopvolle boodschap opende Tweede Kamerlid S. Buijs (CDA) zaterdag de derde boomplantdag van de stich ting Mo(nu)ment Voor Een Kind in de Schaapskooi bij Nisse. Volgende week brengt de mi nister advies uit aan de Twee de Kamer en daarin volgt ze de standpunten die de Raad voor het Gezondheidsonderzoek enkele jaren geleden formu leerde. Eerder is al 20 miljoen vrijgemaakt om het onderzoek naar geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten - de zoge naamde weesgeneesmiddelen - een impuls te geven. De be doeling is nu, schetste Buijs, te kijken of dit onderzoek extra aangewakkerd kan worden door het bieden van fiscale voordelen aan de farmaceuti sche industrie. Omdat het om weinig voorkomende ziekten gaat, is het voor de farmaceu tische industrie niet lonend in weesgeneesmiddelen te inves teren. Ook is er het plan om een lan delijk coördinatiecentrum in het leven te roepen, waarin wetenschap, industrie en pati ëntenverenigingen verzameld zijn. TNO is daarnaast ge vraagd te kijken of er door middel van erfelijkheidson- derzoek een bijdrage kan wor den geleverd aan het versneld kennis vergaren over weesge neesmiddelen. Geen valse hoop „Ik wil geen valse hoop bie den", sprak Buijs de bijeenge komen nabestaanden van kinderen met een stofwisse lingsziekte toe. Wat hem be treft gaat de politiek veel te langzaam, maar lijkt er nu 'langzaam maar zeker' wel een versnelling te komen i n het be leid op dit gebied. Onbehandelbaar Bureaumanager H. Meutgeert van de Vereniging voor Kinde ren met Stofwisselingsziekten (VKS) vindt dat het tijd wordt dat er iets gebeurt. Van de circa 650 verschillende stofwisse lingsziekten is tachtig procent tot op heden onbehandelbaar en progressief, wat betekent dat de ziekte zich gaandeweg steeds sterker manifesteert. Jaarlijks worden in Nederland achthonderd kinderen met een stofwisselingsziekte geboren, schetst zij. Aandacht heeft tot dusverre ontbroken voor wat zij een sluipmoordenaar noemt „Maar we hopen dat als de nu geplante lindes over dertig jaar groot zijn, er veel meer behandelingsmogelijk heden zullen zijn." Op de herdenkingsdijk bij Nis- se werden zaterdag acht bo men geplant, door ouders en andere familie van overleden kinderen. De boomplantdag trok evenals vorig jaar een vol le zaal. Voor overleden kinde ren werd een kaars aangesto ken. Ouders vertelden hun persoonlijke verhaal. Bijvoor beeld over Bart, die op 3 okto ber 1999 werd geboren en vol gens zijn vader grote vreugde in het leven van zijn ouders en zusje bracht. Een stofwisse lingsziekte maakte op 27 okto ber een einde aan het leven van Bart. „De wereld staat op nieuw even stil. Net als drie weken geleden", blikte zijn vader op dit moment terug. De persoonlijke verhalen werden afgewisseld met dia's van te keningen die door basis schoolleerlingen zijn ge maakt. STREEKACTIVITEITEN BIGGEKERKE - Dorpshuis, 14.00 uur: Ta feltennis voor 55-plussers. MELISKERKE - Ons Huis, 13.30 uur: Bil jart. "IDI 1.00-10.00 uuren 10.00-11 Chï voor 50-plussers. Kinderdijk 86, 21.00 - 22.00 uur Tai Chi voor beginners. VLISSINGEN - De Oude Stad, 13.30 uur: Damesgym en 20.00 uur Dart, biljart en klaverjassen. Wijkcentrum Scheldebuurt, 13.30 uur: Soosmiddag. ZOUTELANDE - De Tienden, 14.30 uur: Koersbal. I FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy. 19.30 uur: The Green Mile; 20.00 uur: The Talented mr. Ripley; Cinemactueel, 20.00 uur: The Beach; The Bone Collector; 20.30 uur: The Legend of 1900 MIDDELBURG Cinema, 20.30 uur: De vrouw van het noorden; VLISSINGEN - Cine City, 14.00 uur: Krui meltje; Bicentennial Man; 14.00 en 16.30 uur: Toy Story 2 (Ned.); 13.45, 16.15, 19.30 en 22.30 uur: The beach; 14.00, 16.30,19.00 en 22.15 uur: American pie; 14.00 en 21.00 uur: The green mile; 14.00 en 22.30 uur: Three kings; 16.30 en 19.30 uur: Anna the king; 16.30 uur: Ameri can beauty; 16.30 uur: II Postino; 19.30 uur: Angela's ashes; Cider House Rules; 19.30 uur: The bone collector;22.00 uur: The talented Mr. Ripley; 22.30 uur; The sixth sense; TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Interium, 9.00-17.00 uur: Johan van Vlaenderen (naaktschil- derijen) en Juul Kortekaas (beelden in lood en arduin) t/m 30/4; HEINKENSZAND Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur: 20 werken van amateur kunstenaars (t/m 12/4), KAPELLE - Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13 00-16.00 uur: Houtsnijwerk van hout snijwerkclub Kapelle (t/m 7/4); Pluk de dag, reclame voor appels en peren (t/m juli); MIDDELBURG -In Depot. 14.00-17.00 uur: Yvonne van der Velden, mixed me dia (t/m 17/4); Zeeuwse Bibliotheek, 17.30-21.00 uur: Wij stervelingen, 25 portretten (t/m 26/3); Afsluiting Zandkreek. selectie van veer tigtal foto's (t/m 29/4); Wandelkerk, 13.00-16.30 uur: Karnapur, India dichterbij (t/m 15/4); OOSTBURG - Gemeentehuis, 9.00-12.00 en 14 00-16.00 uur De muskusrat in Zee land (t/m 17/4); REIMERSWAAL - Gemeentehuis, 8.30- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Schilderijen van Christine Kloosterman (t/m 31/3); SINT MAARTENSDIJK Gemeentehuis, 13.30-15.00 uur: Werk Els Dekker-van Ast (t/m 30/3); SLUIS Raadskelder, 14.00-17.00 uur; Paul Kwisthout (schilderijen) en Armien Visser (etsen en schilderijen) t/m 30/4), VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur: Gerard Jacobs en zijn Jacobs- jes (t/m 8/4); Theo van Doesburgcentrum, 9.00-17.00 uurToos Segeren aquarellen en ge mengde technieken (t/m 15/4); ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Marinus van Dijke 'wandelingen in een duingebied' (t/m 7/4); Stadhuis, 9.00- 16.00 uur: Werk Armeense kunstschilder Safian (t/m 6/6); HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Brechje Merckx koos als onderwerp het feit dat de media een totaal verkeerd beeld van de hedendaagse man geven. foto Charles Strijd worden teleurgesteld. De toespraak van Brechje duurde ongeveer vier minuten. Ze mocht bij de voordracht gebruik maken van zogenaamde cue cardseen spiekbriefje op zijn Engels. De voordracht verliep vlekken- loos en ze was dan ook heel tevreden. Brechje haalde haar inspiratie uit de lessen Engelse literatuur. Daar werd haar verteld dat de mannen in de Middeleeuwen de vrou wen vaak op handen droegen. „Het leek me leuk dat beeld eens naar het heden te trek ken", zegt Brechje. Zelf heeft ze nog geen vriend. „Maar het zou toch wel leuk zijn als hij wat Middeleeuwse trekjes had." Pony Condor tweevoudig kampioen HEINKENSZAND - De drieja rige minipony Condor, van de zussen Joan en Truus Smits uit Heinkenszand, is zaterdag bij de hengstenkeuring in Ermelo tweevoudig kampioen gewor den. Hij sleepte de titels dagkampi oen kleine maat van het luxe ty pe en algemeen kampioen klei ne maat binnen. Dat ondanks een lichte verkoudheid, waar door hij niet in topconditie was. Ruim honderddertig pony's uit Nederland, België en Duitsland dongen in de keuring mee. De combinatie Smits wist met de vijfjarige Wiseguy ook nog een tweede premie basistype in de wacht te slepen. Meervoudig kampioen Condor van het Noordland, zoals de hengst offi cieel naar zijn stal heet, is een appaloosa van bruin schabrak- bont. Hij is afstammeling van een uit Amerika geïmporteerde vader: Winner Circle Iron Ice Cody. De pony's worden onder meer op type. uitstraling en be weging beoordeeld. Ook de vee arts komt aan de keuring te pas. De zussen Smits fokken de mi- niatuurdieren uit liefhebberij. Kampioen en premiewinaar zijn beide te zien bij de heng- stenshow op zondag 9 april in stoeterij Daendelion in Nisse. Deze hengstenshow begint om twee uur. kunst cultuur ZIERIKZEE, Theater Mondragon Stoemp, cabaretprogramma van Rooyackers, Kamps en Kamps door Willem Nijssen In maart 1998 waren ze in Vlissingen te zien in de voorronden van het Amster dams Kleinkunstfestival: Rooyackers, Kamps en Kamps. Ruim een maand la ter won dit komieke trio met veel fysieke humor inder daad de Wim Sonneveldprijs op dat festival. 'Stoemp' is nu hun eerste avondvullende programma, geheel gevuld met een serie losstaande acts die in al hun dwaasheid toch wel iets vermakelijks heb ben. Er zijn nóg een paar komieke trio's in Nederland cabaret- land. En allemaal hebben ze gemeen - het is waarschijn lijk een ongeschreven wet - dat er dan één van de drie is, die de schlemiel moet zijn waar de andere twee dan lek ker op kunnen neerkijken en op kunnen afreageren. Bij Rooyackers, Kamps en Kamps vervult Ward Kamps - natuurlijk de kleinste van de drie - die rol. Hij krijgt in een spelletje suikerklontjes- vangen-met-je-mond de klontjes keihard naar zijn hoofd gesmeten. Hij kan in een sexy heupdans de juiste macho-bewegingen niet ma ken, en de andere twee wel. Als hij een liedje moet voor zingen, komt er ook na vele pogingen nog altijd iets on beholpens uit. Natuurlijk mag hij ook wel eens zijn gram halen; dan mag hij in een soort 'Mortal Combat'-poppenspel de twee anderen -pop Tim en pop Bor- op elkaar laten in slaan met hun 'dingen' en ze tenslotte als levenloze pop pen laten bungelen. Maar ja, dat is maar spel. In het echt krijgt hij toch meestal de klappen, zoals het de mees ten van ons vergaat. In de dwaasheid schuilt toch veel herkenning. Andere 'dwaas heden' berusten meer op jon- ge-honden-gedrag, waar een intelligent staartje aan ge breid wordt. Woest zwaaien met een microfoon veroor zaakt stormgeluiden (en angstige spanning in het pu bliek; vliegt die microfoon niet van zijn draadje? Klaar om te bukken!) Het vervolg - luisteren naar de hartslag - maakt langzaam duidelijk dat al die geluiden gewoon op de band staan. We zijn ge fopt, zeker als blijkt dat die microfoon eigenlijk een vi brator is. Nog andere dwaasheid is in feite louter onbekommerde lol. Als er een storing in het geluid lijkt te zijn - zeer na tuurlijk nagebootst - blijkt dat verholpen te zijn wan neer er iemand in het midden van de zaal rechtop gaat staan. Of nee, toch nog niet helemaal, maar wel als twee mensen van plaats verwisse len. Slinks en onverwachts wordt het publiek bij de neus genomen. Weer van een an der dwaasheidskaliber is de demonstratie 'vliegtuigje vouwen' waar twee van de drie in bijna onontwarbare houdingen proberen uit te beelden hoe het papier zou moeten worden gevouwen. In die reeks dwaasheden pas sen ook een paar leuk liedjes. 'Ik zag je laatst nog' valt op, omdat er allerlei gebruiks voorwerpen zoals scharen, spuitbussen en luciferdoos jes aan te pas komen om de ritme-sectie vormen. 'Man netje van de maan' is dan weer leuk vanwege zijn tekst. Rooyackers, Kamps en Kamps vinden weliswaar nog niet altijd het juiste mid den tussen een grap goed uit spelen enerzijds en het tempo en de verrassing anderzijds. Maar ze hebben wel een aan tal leuke vondsten gedaan, die hun eersteling zeker de moeite waard maken. Nog te zien: woensdag 29 maart in het Zuidlandtheater te Ter- (Advertentie) Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 jy- (met steun van de Stichting rlXa Helpt) Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20 00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18 30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- 11 30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel.(0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel (0117)459000 dag 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel (0187)607300 dag. 16.00-17,00 en 17.45- 19.30 uur. zo idem tot 20.00 uur 1 Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14 30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge 1 Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. ICen hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan29 tel.(0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent l Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam l Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (01014636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen De Provinciale Zeeuwse Cou rant - waarin opgenomen de Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Cou rant, Vrije Stemmen en de Zie- rikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschou welijke en politieke opvattin gen, stromingen of partijen. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 11