Borsele hoeft geen ombudsman PZC Koetshuis krijgt nieuwe bewoner Struisvogelpakken voor een prikkie RUGKLACHTEN? Goede prestaties bij KNMF -wedstrijden solisten en ensembles Diamanten paar uit Roosendaal schoot wortel in Vlissingen is hunv hoop! zeeland 10 Burgemeester Mandos handelt klachten burgers zelf af Slachtoffers modderstroom Venezuela Open dag Het mag weer van drie ministers: Biotechnologie in Wageningen maandag 27 maart 2000 door Esme Soesman HEINKENSZAND - Evenals andere gemeenten is ook Borse le bezig met de ontwikkeling van een klachtenregeling voor haar burgers. Voor het door de Vereniging van Zeeuwse Ge meenten (VZG) gelanceerde idee van een commissie voelt de gemeente Borsele echter niets. Burgemeester J. L. M. Mandos kan de klachtbehandeling, vindt hij, prima zelf ter hand ne- Van oudsher vervult de burge meester de functie van 'gemeen telijk ombudsman' redeneert het college. Al is hij nooit zo ge noemd en ontbreekt het ook aan een formele regeling op dat ge bied. De burgemeester geniet echter vanuit zijn functie het vertrouwen niet bevooroor deeld te zijn. En mocht er een klacht binnen komen die be trekking heeft op de burgemees- Kerktoren Graauw krijgt klok terug GRAAUW - Inwoners van Graauw kunnen vanaf vandaag voor de juiste tijd het uurwerk op de kerktoren weer raadple gen. Ook klokgelui galmt weer over het dorp. Zo'n twee maanden geleden werden de luidklok en de drie wijzerplaten voor her- stelwerkzamheden naar bene den gehaald. De uit 1664 daterende klok is oorspronkelijk afkomstig uit het later verdronken dorpje Na men. Uiteindelijk heeft het Hul ster Ambacht de klok overge dragen aan Graauw. De werkzaamheden omvatten onder meer herstel van de slag- rand. De vele klepelslagen heb ben hierop duidelijk ingewerkt. De wijzerplaten zijn verfraaid en van verlichting voorzien. De klok wordt met een hijs kraan weer op zijn plaats beves tigd. Daarna metselt men het galmgat op, dat voor een gedeel te moest worden uitgekapt. De klus wordt geklaard met het omhoog hijsen van de drie manshoge wijzerplaten. ter zelf, dan kan een wethouder als klachtbehandelaar optre den. De gemeente Borsele wil met deze uitwerking voorkomen dat een ingediende klacht een lange weg af te leggen heeft. Als er één persoon op zit, wordt de klacht behandeling informeler van aard en is de kans op een snelle afwikkeling groter. Overigens wordt de klachtbehandeling - ongeacht of het om een commis sie of om een persoon gaat - be geleid door een ambtelijk klachtencoördinator. De ver wachting van de gemeente Bor sele is dat veel problemen al voor de officiële procedure wordt gestart, kunnen worden opgelost. Een nadere toelich ting op de gang van zaken of het aanbieden van excuses stemt - zo leert de praktijk in andere ge meenten - veel klagers tevreden. Bovendien kunnen klagers die weinig of geen vertrouwen heb ben in dit 'lichte' Borselse sys teem nog altijd inspringen op de - in ontwikkeling zijnde - exter ne Zeeuwse klachtenregeling. Bestuursrecht De verplichting om een klach tenregeling op te stellen komt voort uit een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De regeling moet mensen in de gelegenheid stellen te kunnen klagen over gedragingen van gemeente of ambtenaren van die gemeente. Via een interne klachtenregeling wordt gepro beerd de kwestie intern op te lossen. Dit kan als een soort van voorprocedure van de externe regeling worden gezien. De klachtenregeling komt aan de orde in de raadsvergadering van de gemeente Borsele op donderdag 6 april. Deze verga dering wordt gehouden in het gemeentehuis in Heinkenszand en begint om acht uur. Vandalisme MIDDELBURG - Een Middel burger en een man uit de ge meente Veere zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag betrapt op het omgooien van een markt kraam in Middelburg. De man nen sloegen tevens op winkel ruiten en urineerden op straat. De heren kregen hiervoor een boete. De restauratie van het Koetshuis bij Lusthof Toornvliet in Middelburg heeft negen maanden geduurd. foto Ruben Oreel door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Het Koets huis van Lusthof Toornvliet in Middelburg is klaar. Het ge bouw uit 1754 is in de afgelo pen negen maanden gerestau reerd. Over twee weken zal Staatsbosbeheer, de nieuwe bewoner van het pand, er zijn intrek nemen. W. van der Veur, sectiehoofd bouwkunde van de gemeente Middelburg, loopt door het huis. Hij wijst de werkplekken aan, de keuken en het archief. Door het raam is het tweede koets huis te zien. Vóór de Tweede Wereldoorlog waren de twee identiek. In de oorlog werd het nu gerestaureerde gebouw be- Bij de verbouwing zijn de gro te mendeuren dichtgemetseld en is de 'hap' in het pand ont staan. Vanaf 1958 was het pand in gebruik als woonhuis, vorig jaar verkocht de ge meente het pand aan Staats bosbeheer. Het hoofdgebouw van het landgoed stond lange tijd leeg tot Staatsbosbeheer erin trok Omdat de organisatie met 45 werknemers de laatste jaren kampte met ruimtegebrek, was het vrijgekomen koets huis een oplossing. Vijf werk nemers, die nu nog in de Mid delburgse binnenstad huizen, krijgen een plaatsje in het pand. Traditioneel De gemeente Middelburg heeft de restauratie begeleid. Van der Veur is ingehuurd om de verbouwing in goede banen te leiden. Hij vertelt over de werkzaam heden: ,,Aan de buitenkant is niet zo veel veranderd, het is een beetje traditioneel gehou den. Dat moet natuurlijk ook." De binnenkant is bewust licht ge maakt, de muren zijn wit ge- stuct en de plafondbalken zijn grijs geschilderd. De trap naar de zolder is nieuw; de verdie ping werd nooit eerder ge bruikt. Nu is er een grote, lich te vergaderruimte gecreeërd. Als het moet, is het gebouw snel weer terug te veranderen in een woning. Van der Veur is zichtbaar te vreden over het werk. Hij be nadrukt dat het belangrijk is dat het gebouw weer in ge bruik is. „Nu staat het zeker weer voor een jaar of zestig mooi bijzeker als het goed on derhouden wordt." De verbouwing duurde negen maanden en heeft ongeveer achthonderdduizend gulden gekost. door Hans Hollestelle MIDDELBURG - Er is uitste kend gemusiceerd tijdens de wedstrijden voor solisten en kleine ensembles die de afdeling Zeeland van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Mu ziekverenigingen (KNFM) zaterdag in de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg heeft gehouden. Op één na behaalden alle deelnemers een eerste prijs. Alle deelnemers werden beoor deeld door het KNFM-jury lid A Wensink. Hij kende boven dien een aantal onderscheidin gen toe. Diana Gelderland van De Volharding uit Zaamslag be haalde de hoogste score. Zij speelde op klarinet in de ere-af- deling 56 punten bijeen en kreeg daarvoor een eerste prijs en een onderscheiding. Er werden zoals gebruikelijk bij de solistenwedstrijden dit keer nog geen bekers uitgereikt. De afdeling Zeeland is voornemens om in het najaar nog een wed strijd in Zeeuws-Vlaanderen te houden. De scores van dat con cours tellen ook mee bij het toe kennen van de wisselprijzen, zo liet afdelingsvoorzitter C. J. Schout aan het eind weten. Resultaten De resultaten waren: ereafdeling: Kees de Klerk, Nw. en St. Joosland, 53,5 pt 1e pr„ Monirah Knoors, Ka- pelle, 54 pt, 1e pr en ondersch.. Diana Gelderland, Zaamslag, 56 pt, 1e pren ondersch. Eredivisie: Edwin van Vlierden, Ka- pelle, 50,5, 1e pr, Eddy Kaaisteker, Goes, 54 pt, Ie pr en ondersch., Ar jen de Meulmeester, Westkapelle, 50,5 pt, Ie pr. Afdeling uitmuntendheid: Judith van Boven, Krabbendijke, 49 pt, 1e pr, Femke van Hoove, Hulst, 49,5 pt, 1e pr, AnnemarieTotté, Hulst, 52 pt, 1e pr en promotie, Diana Gelder- land/Cindy Cerpentier, Hulst, 55 pt, 1e pr, prom. en ondersch. Snelheidscontrole GOES - Bij een snelheidscon trole in op de Kloetingseweg in Goes zijn zaterdag 24 hardrij ders bekeurd. Eerder die dag stond de radar op de Oude Rijksweg in Kruinin- gen. Daar werden 23 hardrij ders geflitst. Uitmuntendheid divisie: Edwin van Vlierden/Roald Meijer, Kapelle, 49 pt, 1e pr. Eerste afdeling: Cindy de Klerk- /Kees de Klerk, Nw.- en St. Joos land, 54 pt, Ie pr, ondersch. en prom., Sandra van Vlierden, Kapel- Ie, 54 pt, 1e pr en ondersch., Arnold Meijer, Yerseke, 52 pt, 1e pr en prom. Tweede afdeling: Dagmar van Gef- fen,Zaamslag,51 pt, leprenprom., Emile Meliefste, Nw. en St. Joos land, 48,5 pt, 1e pr, Albert van Driel, St. Annaland, 53,5 pt, Ie pr en prom., Emile Meliefste/Carolien Bliek, Nw.- en St. Joosland, 51,5 pt, 1e pren prom. Tweede divisie: Rudi van Vlierden- /Marcel Allewijn, Kapelle, 51 pt, 1e pren prom. Derde afdeling: Nanja Polderman, St. Annaland, 46,5 pt, 2e pr, Cinthia Quist, St. Annaland, 48 pt, 1e pr, Sandra Kouijzer, Hulst, 48 pt, 1e pr. De overige deelnemers deden voor de eerste keer mee en werden in verschillende afdelingen geplaatst. Nachtwerk in soos De Pul BRUINISSE - Liefhebbers van Zeewstalige rock dienen zich vrijdag 7 april naar De Pul in Bruinisse te spoeden. Dan treedt daar de band N8Werk (voorheen Surrender) op. De band vergaarde onder de naam Surrender in Zeeland be hoorlijk wat bekendheid van wege hun in plat Zeeuws gezon gen nummers over Mientje van den Diek en Jannes op z'n Jawa. Surrender bezong ook het lot van Ille die last heeft van zijn grote teen en gewaarschuwd wordt voor medisch falen. (Ille pazzop, want je been da gaet 'r of). N8Werk (Nachtwerk) zet die lijn door en bezingt alledaagse dingen zoals een bezoek aan een i grote doe-het-zelfzaak. (Ik mö nae de Praxis toe, omdat ze dae in rieven doe). De band speelde in het voorprogramma van de Achterhoekse rockers van Nor maal en op het Mosselrockfesti val. N8Werk bestaat uit zanger Johan (Jewannes) van de Swa- luw, gitarist Kees Wondergem, drummer Fons van Swaal, key board/accordeonspeler Bart Hoogesteeger en mondharmo nicaspeler Richard Eversdijk. Het concert in De Pul begint om 21.00 uur. Joop en Christene Deleij-Peeters. door Miriam van der Schot VLISSINGEN - Ze komen er niet vandaan, maar ze zijn hele maal verknocht aan Zeeland, Missingen en het water. Daar om vierden Joop en Christine Deleij-Peeters hun zestigjarig huwelijk zondag op de Vlissing- se boulevard. Christine Peeters werd in 1912 geboren in Antwerpen en als jong meisje verhuisde ze met haar ouders en tweelingzus naar Roosendaal. Daar leerde ze in haar tienerjaren, de twee jaar oudere Joop uit Bergen op Zoom kennen. „Ach, je weet wel hoe dat ging in die tijd", zegt Chris tine. „Je gaat dansen, loopt door de stad en zo ontmoet je mekaar. Maar ik zag hem toen nog niet zo vaak. Hij zat Joop op de grote vaart in Curasao. Twee jaar was hij daar en een half jaar hier." Voor beide zusters hing trouwe rij in de lucht en op 26 maart 1940 stapte de tweeling tegelijk in Roosendaal in het huwelijks bootje. „Kort na ons trouwen brak de oorlog uit en mijn vader, die al tijd militair was geweest, stond er op dat ik me aanmeldde voor foto Lex de Meester het leger", zegt Joop Deleij. „Ik werd gestationeerd in Rotter dam. Daar zijn we toen samen naar toe verhuisd. We hebben daar het bombardement op Rot terdam meegemaakt." Na de oorlog vestigde het echt paar zich voor een langere pe riode in Roosendaal tot hij der tig jaar geleden ging werken voor de Provinciale Stoomboot Diensten in Vlissingen. Sinds dien zijn ze gelukkig in deze Zeeuwse havenstad. En voor wie zelf van plan is te trouwen, heeft Christine nog een goede raad: „Heb begrip voor elkaar en leg een ruzie altijd bij vóór het slapengaan." door Edy de Witte HEIKANT - Een delegatie van gezellig heidsvereniging De Mulders uit het Bra bantse Veldhoven bekijkt geïnteresseerd de foto's van carnavalswagens aan de muur. Net als vele andere bezoekers hopen zij iets van hun gading te vinden. Dertien struisvogelpakken voor driehon derd gulden is een koopje, vindt een Belgi sche opkoper. De Zeeuwse carnavalsmarkt van vereniging De Magdalenastraat in Hei kant toont zaterdag carnavalscreativiteit te kust en te keur. Buiten de loods staan 23 wa gens van regionale bouwersverenigingen opgesteld. Binnen hangen kleurige uitdos singen van vooral loopgroepen. Jacco de Rooy, een van de organisatoren, schrijft het succes van deze verkoopdag toe aan de samenwerking met carnavalsfedera tie De Westhoek uit Zevenbergen. Daar be staat al zo'n tien jaar de mogelij kheid om fo to's van de creatieve uitspattingen op een centraal punt aan te bieden, om zo de wa gens of pakken van de hand te doen. De ver enigingen kunnen zich voor 22 gulden aan sluiten bij een federatie. Jaarlijks krijgen ze dan een catalogus toegestuurd met fotoma teriaal van wagens en kostuums. Een foto is wel leuk, maar voor het juiste beeld, bij voorbeeld om goed te zien hoe hoog een bouwwerk is, moet je toch komen kijken, zegt Fabiola Verspaget van de Mulders. „In Veldhoven zijn we bijvoorbeeld door veel bomen op het traject gebonden aan een hoogte van maximaal zeven meter.Wagens worden zaterdag compleet of in stukken te koop aangeboden. Er moet zelfs een kraan aan te pas komen om een pop van een wagen te halen. De Sloebers uit Clinge komen al leen om te kopen. Hun bouwwerk was al vóór de eerste optocht verkocht. Geef ook nu: Giro 7447 Den Haag AG EN I N G E N VE R S ITE I Bezoek op 1 april de Open Dag van Wageningen Universiteit Aanmelding 0317-484848 of via e-mail stuvo@alg.vl.wau.nl NIET UITGERUST OPSTAAN Naast vele andere oorzaken kan slecht slapen en rugpijn ook aan het bed liggen. Een goed bed is dus van essentieel belang. Daarom is uit jarenlange praktijk ervaring en aanbevelingen van fysiotherapeuten een ergonomisch verantwoord slaapsysteem ontwikkeld. Het kan per persoon volledig worden afgestemd op de anatomische welving van het lichaam. Mede daardoor kan het een goede nachtrust bicden bij rug-, nek- of heuppijn. DELTA BALANS GEZONDHEIDSBEDDEN ARNESTEINWEG 48/E MIDDELBURG tel. 0118 - 616999 Q Ook voor sportmensen is dit de ideale basis voor een gezonde en energie opbouwende nachtrust. Q De geavanceerde, meervoudig verende balans- steunen worden minstens 20 jaar gegarandeerd op hun effectieve werking. Q Delta Balans hanteert de voorwaarden die zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond. Voor meer vrijblijvende informatie, deze advertentie in een gesloten envelop - zonder postzegel - sturen aan: Delta Balans, antwoordnr 620, 4330 WB Middelburg Adres: Plaats:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 10