D66 eist dat leiding PvdA afstand neemt van Peper Poetin haalt het in een ronde Jeugdige joyrider opgesloten voor poging tot moord Kamer vraagt meer middelen politie voor aanpak kinderporno Favoriet naar absolute meerderheid bij Russische presidentsverkiezing Grieken welkom bij Schengen-club Riviervaarders meegesleurd door vloedgolf Fries oppermachtig bij NK Frikadel eten Bill Clinton rookt mogelijk sigaren uit Cuba Mild weer strop voor Gasunie Zware hagel geselt Genua 4 WEKEN VOOR 13 Zeldzaamste postzegel is vervalsing Delta Anders heft zich op Degradatie dreigt voor Hoek □oo N 3 Regenachtig Veel bewolking en geregeld regen. Maximumtemperatuur 8 graden bij een matige noordenwind. 243e jaargang no. 74 maandag 27 maart 2000 losse nummers 1,85 JOHANNESBURG - In een nauwe kloof van de Storm-ri- vier in Zuid-Afrika is zaterdag een groep van 24 riviervaarders op tractorbinnenbanden ver zwolgen door een vloedgolf. Die was ontstaan door dagen zware regenval aan de bovenloop van de stroom, zo meldde gisteren het Zuid-Afrikaanse persbu reau SAPA. Zeven mensen kwamen om bij Plettenberg Bay in de provincie Oost-Kaap, negen wisten uit het water te komen, maar de rest werd meegesleurd door de ri vier. Reddingsploegen brachten gis teren twee overlevenden die aan de rotsen langs de rivier hingen in veiligheid met een helikopter. RTR Een man in Kozakkenuniform danst met een vrouw in klederdracht bij een stembureau in de omgeving van Rostok. door Frans van den Houdt AMERSFOORT - De top van de PvdA, premier Kok en fractie leider Melkert, moet duidelijk afstand nemen van partijgenoot Peper, die onlangs aftrad van wege het oneigenlijk declareren van tienduizenden guldens ten tijde van zijn burgemeester schap van Rotterdam. Die op roep deed D66-fractieleider De Graaf zaterdag op het congres van zijn partij in Amersfoort. Het kabinet moet bovendien duidelijke regels opstellen om te voorkomen dat in de toekomst NAGELE - Heerenvener Addie Reitsma aan het werk tijdens het NK Frikadel eten. Hij was al kampioen frikadellen eten in Friesland, maar zaterdag was hij oppermachtig bij de na tionale titelstrijd in Nagele in de Noordoost polder. Hij consumeerde er twintig en ontving daarvoor de Gouden Frikadel. Op de tweede plaats eindigde Jan Hingstman uit Emme- loord, die achttien exemplaren van de ook vaak als 'frikandel' aangeduide snack naar binnen werkte. Het gemiddelde aantal verorberde snhcks van de bijna veertig deelnemers uit alle delen van het land lag rond de tien. Ten overstaan van een zingend publiek at de verlegen Fries zijn twintig frikadellen op z'n gemak in een uur op. Zonder te kletsen, zoals de andere bijna veertig deelnemers aan de ta fels deden. Het Nederlands record, 22 frikadel len, werd weliswaar niet verbeterd, maar daar zat niemand mee. „Soms is het ook beter je ge zonde verstand te gebruiken", aldu^de presen tator van het NK. Voor de zekerheid stonden er emmers onder de tafel en waren er vier EH- BO'ers aanwezig. Die hoefden echter niet in actie te komen. Ook de emmers bleven leeg. GPD foto Jan Bouwman/ANP opnieuw problemen ontstaan rond declaraties en reisjes van openbare bestuurders. Minister van Economische Zaken en vi- ce-premier Jorritsma (WD) vindt de reactie van De Graaf 'raar' en 'pretentieus'. Volgens haar is de affaire-Peper een puur Rotterdamse aangelegen heid. Daar moet het kabinet zich niet mee bemoeien. ..De zaak moet in Rotterdam verder worden uitgevochten. Kok moet hier absoluut geen rol in spelen',' zei ze gisteren in het tv-pro- gramma Buitenhof. Jorritsma vindt wel dat de rege ring moet kij ken of er voor lage- re overheden zoals gemeenten betere 'ethische' regels moeten komen. Aanzien politiek Volgens D66-leider De Graaf neemt het geloof in de politiek vanwege dit soort kwesties al maar af en is het daarom ge wenst dat er volledige openheid komt over de handel en wandel van bestuurders. „Niks geen be- leidsdiscretie. Wie openbaar wil besturen, heeft per definitie niks te verbergen." De Graaf haalde ook uit naar de PvdA'er GENEVE - Heeft sigarenlief- hebber Bill Clinton in Genève Cubaanse rookwaar laten aan rukken? Die vraag hield gisteren de gemoederen bezig rond de ont moeting tussen Clinton en pre sident Assad van Syrië in Genè ve. Het gerucht ontstond nadat een lid van de Amerikaanse de legatie in het conferentiehotel 25 Cohiba-sigaren uit Cuba aanschafte. In de VS is het be geerde product uit de commu nistische eilandstaat illegaal wegens de handelssancties. Amex-ikanen die de sigaren in het buitenland voor eigen ge bruik kopen, gaan vrijuit. DPA Van den Berg, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de belangenorga nisatie van en voor de gemeen- tebesturen.„Van den Berg noemt de persoonlijke integri teit een speeltje van journalis ten en politici. Dat is bizar en een opzichtige poging om de be dreigde diersoort van machts politici te vnjwaren." GPD pagina 3: D66 is 66 beu GRONINGEN - De zachte winter van de afgelopen maanden is een forse strop voor de Gasunie. De afzet van gas aan ener- giebedrijven in Neder land daalde in februari met ïuim twaalf procent ten opzichte van het jaar ervoor. De industriesector verbruikte liefst vijftien procent minder. In de maanden ervoor was de afname ook al omvang rijk. Daarentegen lukte het de Gasunie veel beter om gas aan het buitenland te ver kopen. Dat woog echter niet op tegen het verlies in het binnenland. GPD van onze redactie binnenland EINDHOVEN - Een beruchte 14-jarige joyrider, bekend on der de bijnaam Briunmi Andi, uit het Duitse Monheim wordt vastgehouden op verdenking van poging tot moord op een 36- jarige hoofdagent van de Eind- hovense politie. Dat meldde de politie in Düsseldorf gisteren. De agent raakte zaterdagavond ernstig gewond op de A67 bij Geldrop toen hij samen met en kele collega's drie Duitse joyri ders - onder wie de 14-jarige - tot stoppen wilde dwingen. De toestand van het slachtoffer was gistermiddag kritiek. Volgens de politie verkeerde de jongen onder invloed van dxugs. De jongens hadden in de nacht van vrijdag op zaterdag in Mon heim een vrachtwagen gestolen. Daarmee reden ze zaterdagoch tend vroeg in de buux-t van Eind hoven. De politie merkte de truck op en zette de achtervol ging in, nadat de bestuurder niet reageerde op stoptekens. De politie besloot daarop de ge stolen vrachtauto tot stoppen te dwingen door de rijbaan van de A67 richting Duitsland bij Gel- drop te blokkeren met enkele vrachtwagens. De bestuurder reed echter dwars door de blok kade en overreed daarbij de Ne derlandse hoofdagent. De verdachte en de twee andere jongens van 13 en 14 zijn in de loop van zaterdag in hun woon plaats aangehouden. 'Brummi Andi' stal sinds mei 1998 zeker negen vrachtwa gens. Zolang hij nog geen' veer tien jaar was, kon de politie niks tegen hem uitrichten. Sinds mei is hij veertien en kan hij voor zijn daden verantwoordelijk worden gesteld. DPA/ANP GENUA - De Italiaanse stad Genua is in de nacht van zater dag op zondag overvallen door enorme regen- en hagelbuien. Volgens de Italiaanse tv lag op sommige plaatsen een laag ha gelstenen van een halve meter. Doordat de stroom uitviel moes ten de patiënten van het San Martino-ziekenhuis worden ge- evacueerd naar andere instel lingen. DPA van onze redactie binnenland DEN HAAG - De Tweede Kamer wil van minister Korthals van Justitie weten hoe het komt dat de Nederlandse politie nog niet klaar is voor de aanpak van kin derporno. Drie medewerkers van het GVAK-projectteam van politie en justitie stellen in het Alge meen Politieblad dat er bij de politie een tekort aan kennis is en dat die kermis is verbrokkeld. Verder hebben de meeste regio's te weinig technische middelen als moderne computers en videoapparatuur. Volgens de medewerkers van de Gemeen schappelijke Voorziening Aan pak Kinderporno (GVAK) is er volop bereidheid bij de politie om kindex-pomo aan te pakken, maar ontbreekt het veelal aan de middelen. Volgens Dittrich (D66) stuurt de Kamercommissie voor Justitie, waarvan hij de voorzitter is, binnenkort een brief naar Kort hals. „Het GVAK is een serieuze club. Het zijn de kenners. Als zij dit constateren, moet er een re actie komen van minister Kort hals. Het zou heel teleurstellend zijn als de mensen van het GVAK gelijk hebben." Dittrich wil dat de minister voor 22 mei reageert. Op die dag ovexiegt de Kamer over seksueel misbruik van kinderen en kinderporno. Hoogste prioriteit WD-woordvoerder A Nicolaï zegt dat zijn partij de hoogste prioriteit geeft aan de bestrij ding van seksueel geweld en kinderporno. „Dat geldt ook voor de verbetering van de digi tale recherche. Het is een zorge lijke ontwikkeling dat de politie niet in staat is het tempo van de technische ontwikkêlingen op Internet bij te houden. Ik zal binnen de WD-fractie pleiten voor middelen waardoor de po litie deze ontwikkelingen in de toekomst wel kan bijhouden." P. Biesheuvel, zegsman van het CDA zegt de waarschuwing in het Algemeen Politieblad zeer ter harte te nemen. „Ik vind deze noodkreet zeer verontrustend. Kennelijk weten sommige re gio's zich op achterstand gezet. In het Nationaal Plan van Aan pak dat minister Korthals bin nenkort presenteert, zal op dil^ punt een duidelijk antwoord moeten komen." PvdA-woordvoerster Barth sluit zich aan bij Nicolaï en Biesheuvel. „Ik ben het met hen eens dat dit een zorgelijk sig naal is." Zij maakt zich ook zor gen over de moeizame samen werking tussen de regiokorpsen en de divisie Centrale Recher che Informatie (CRI). „Ze moe ten allemaal het Internet op kunnen en de informatie kun nen uitwisselen, andere doen ze allemaal dubbel werk." ANP (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) Ja,ik wil: een proefabonnement van 4 we ken voor 16,70 en geef daarbij eenmalig toestemming voor auto matische incasso van onder staand rekeningnummer een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische incasso 36,70) per kwartaal met automatische incasso 100,-) (beëindiging van abonnementen uit sluitend schriftelijk, 1 maand vóór het einde van de betaalperiode) Naam: Voorletters:m/v Straat:nr Postcode: Woonplaats: Telefoon: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post) bankrek.-nr (handtekening) Stuur deze bon in een open enve loppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. 713214 000002 radio en televisie: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; zeeland: 7,9 en 11; sport: 13,14,15,16,17,18,19,20,21 en 22. van onze redactie buitenland MOSKOU - Vladimir Poe tin is de komende jaren de nieuwe man in het Krem lin. Volgens de eerste offi ciële resultaten, met ruim 58 procent van de stem men geteld, heeft hij 50,7 procent van de uitge brachte stemmen gehaald, en daarmee de Russische presidentsverkiezingen in één ronde gewonnen. Poetins belangrijkste tegen stander, communistenleider Zjoeganov, heeft zo'n dertig procent gescoord. Toen gisteravond de eerste uit slagen bekend werden gemaakt door de Centrale Kiescommis sie, zat Poetin nog onder de ma gische grens van vij ftig procent. Verschillende peilingen bij de stembureaus gaven al aan dat Poetin net die grens zou halen. Dit resultaat voorkomt dat op 16 april een tweede ronde moet worden gehouden, waarin Poe tin en Zjoeganov tegen elkaar uit zouden komen. Zjoeganov scoorde vooralsnog beter dan verwacht. Hij had de afgelopen weken een matte campagne gevoerd, en wekte de lindruk zelf niet in zijn overwin- Ining te geloven. De liberale kandidaat Javlinski. I die volgens de peilingen bij stembureaus op ongeveer zeven procent van de stemmen kan re kenen kwam er in de eerste offi- iciéle resultaten mager vanaf met vijf procent. Andere kandi daten bleven onder de vijf pro- jcent: de nationalist Zjirinovski zet zich onverminderd voort. De Zeeuws- Vlaamse ploeg be landde zaterdag na het 3-2-verlies tegen Achilles Veen op de laatste plaats in de hoofdklasse B. Voor Hoek scoorden Ro nald van Sliedregt en Angelo Nijskens (foto). Met nog zes wedstrijden te gaan lijkt degradatie dich terbij dan ooit. kreeg in de eerste uitslagen bij na vier procent van de stemmen De verkiezingen in Rusland ver liepen over het algemeen rustig. Duizenden waarnemers zagen toe op de stembusgang. De op komst lag aan het einde van de dag boven de 67 procent. Enkele uren na het sluiten van de stemlokalen ontplofte in Ma- chatsjkala, de hoofdstad van het aan Tsjetsjenië grenzende Dagestan een bom in de gepant serde auto van de Dagestaanse vice-president Oemachanov. De vice-president en diens chauf feur raakten daarbij gewond, zei de politie. Of de aanslag in de Russische deelrepubliek ver band hield met de verkiezingen was vanmorgen nog niet duide lijk. Ook in Tsjetsjenië is gestemd. Daar voerden rebellen gisteren enkele aanvallen uit op Russi sche posten in de hoofdstad Grozny en in het bergachtige zuiden. De 336 stemlokalen in de opstandige regio werden be waakt door duizenden militai ren en agenten. De opkomst in Grozny was hoog: zeker boven de zestig procent. Door de stad reden bussen waarin de reste rende of teruggekeerde bewo ners van de verwoeste stad kon den stemmen. De 47-jarige Poetin, voormalig hoofd van de veiligheidsdienst FSB (opvolger van de KGB) heeft de Russen beloofd de orde in het land te herstellen en de corruptie te bestrijden. Veel li beralen vrezen dat hij weinig re- kening zal houden met politieke vrijheden en mensenrechten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright reageerde voorzichtig op de eer ste uitslagen. Zij toonde begrip voor de Russische bevolking die wil dat de orde wordt hersteld, maar sprak de hoop uit dat de nieuwe president nie't met hai-de hand zal regeren. RTR/ANP/AP LONDEN - De zeldzaamste en duurste postzegel ter wereld, de één-cent zegel van 1856 uit de Britse kolonie Brits Guyana, is een vervalsing. Dat bericht de Britse krant The Sunday Times. Fxlatologisch expert Wolfgang Jakubek concludeerde dat na dat vorig jaar het Londense Fi- latologische Instituut een twee de exemplaar, dat recentelijk is ontdekt, bestempelde als ver valsing. Jakubek is een van de weinige postzegelspecialisten die het orgineel onderzocht. „Dit is de Turijnse lijkwade on der de postzegels", aldus de fila telist. ..Ik geloof niet dat de één cent zegel uit Brits Guyana ooit heeft bestaan. De twee exem plaren waren beiden zegels van vier cent die zijn gerepareerd." De steenrijke Amerikaan John Dupont, erfgenaam van het ge lijknamige chemieconcern, kocht de zegel in 1980 voor 600.000 pond (ruim twee mil joen gulden). ANP De 'Schengen-club' van negen EU-landen heeft Griekenland gisteren als voorwaardig lid toegelaten. Burgers van de Euro pese Unie hoeven voortaan geen paspoortcontroles meer te ondergaan in Griekse havens, op vliegvelden K en aan de landsgrenzen. Tien jaar na de oprichting heeft de Zeeuwse politieke partij Delta Anders zich opgeheven. Leden van de partij kiezen er voor zich aan te sluiten bij GroenLinks, de partij waarmee Delta Anders al samenwerkt in Provinciale Staten. Het verval van Hoek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 1