Lady Chef of the Century geëerd Ontmoeting tussen hemel en aarde De dilemma' s van Klaas Overdam PZC Zeeuwse delegatie enthousiast over Gentse Contactdagen Instanties reageren t op milieunotitie ovei^ containerterminal Back to the sixties met The Supremes Nü ruim f225,- voordeel zeeland 20 1 Britse ambassadeur geniet van kookkunsten Maartje Boudeling ondernemend zeeland kunst cultuur Primafoon Nu f49,-* vrijdag 11 februari 2000 door Rien van Reems KRUININGEN - Negen Ne derlandse vrouwen die tot de culinaire top van Nederland behoren verkozen Maartje Boudeling van Manoir Inter Scaldes als hun topcuisinier en gaven haar de titel Lady Chef of the Century. Dame Rose mary Spencer, ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, installeerde Maartje Boude ling donderdag tijdens een feestelijke lunch in Kruiningen als tiende lid van het illustere gezelschap dat met succes de mannelijke topkoks naar de kroon steekt. „Inter Scaldes is vorig jaar uitgeroepen tot het beste res taurant van Nederland", me moreerde Dame Rosemary Spencer, ,,en dankt dat vooral aan de inzet en kwaliteiten van Maartje Boudeling". Maartje Boudeling zei 'haar meiden' tury, twee titels die zij na alle dankbaar te zijn voor de uit- bekroonde en internationaal verkiezing tot Lady Chef of the erkende prestaties, zonder Year en Lady Chef of the Cen- twijfel heeft verdiend. Na het bekend worden van de onderscheiding had menig gast van Inter Scaldes zich afge vraagd of dit nu niet eerder had De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. moeten gebeuren. Maartje Boudeling was hier heel eerlijk in: ,,Ik vroeg het mezelf ook wel eens af. Is Zeeland dan echt zo ver? Maar geëerd worden door mijn eigen vrouwelijke colle ga's geeft extra voldoening. Ik ben er erg blij mee, een beetje ijdelheid mag toch, niet?" Het 'instituut' van Lady Chef of the Year is tien jaar geleden in het leven geroepen en is een Brits initiatief. Eric van Thiel, directeur van de komende tijd neemt het 'glossy lifestyle magazine' Talkies in de persoon van Jan Lagrouw de organisatie over. Jan Lagrouw zegt meer aan marketing te gaan doen. De vrouwelijke top koks komen hun keukens uit om begerenswaardigde zaken aan te prijzen. Intussen neemt geleidelijk de Scotch Quality Beef Lamb Association de sponsoring van Food from Bri tain over. Inter Scaldes gaf een voor- Dame Rosemary Spencer (1) overhandigt de bokaal aan Maartje Boudeling, onder toeziend oog van Eric van Thiel. foto Willem Mieras organisatie Food from Britain, legt uit dat het tien jaar geleden met de Britse kookkunst erbar melijk was gesteld. De Britten hadden uitstekende produc ten, maar maakten er in de keu ken niets van terecht. Dat bracht marketingmensen op de gedachte om de daardoor on dergewaardeerde producten te laten klaarmaken door talent volle maar naar erkenning smachtende vrouwelijke cuisi niers op het continent. „De res taurantkeuken is nog altijd het domein van de mannen", stelt Angélique Schmeinck, Lady- Chef 1998 vast. De verkiezing van de Lady- Chef of the Year was tien jaar lang een initiatief van de orga nisatie Food from Britain. De proefje tijdens de feestlunch: naast warme Zeeuwse oesters offreerde Maartje Boudeling Schots zuiglam in eigen jus, die op de tong smolt, een Mokka dessert met Drambuie en bij de koffie een selectie van Schotse Single Malt Whiskies. Dankzij het instituut van de Lady Chefs durven steeds meer meisjes te kiezen voor een car rière als kok, waarmee zij het monopolie van de mannen doorbreken. Maartje Boude ling heeft in niet geringe mate bijgedragen aan deze door braak. Als Lady Chef of the Century én Lady Chef of the Year 2000 is zij het voorbeeld voor Zeeuwse meisjes die dro men van een plaatsje in de culi naire top. door Claudia Sondervan VLISSINGEN - De Zeeuwse buren hebben een streepje voor op de 'echte 'OHanders'. Dat helpt wanneer Zeeuwse ondernemingen zich via de Gentse Bedrijven Contactdagen voor stellen op de Vlaamse markt. Dat vin den de bedrijven die met havenschap Zeeland Seaports. Kamer van Koop handel, gemeenten Middelburg, Oost burg, Sas van Gent en Terneuzen woensdag 23 en donderdag'24 februa ri hal 5 van van Flanders Expo in Gent bevolken. De Kamer van Koophandel trekt voor de tweede keer me.t een Zeeuwse groep naar Gent, na de eerste vier maal een Zeeuws-Vlaamse inzending te hebben verzorgd op de tweejaar lijkse beurs. Vorig jaar liet maar één bedrijf van boven de Westerschelde zich verleiden, dit jaar vier. De Zeeuwse delegatieleden hebben niets gemeen: kunststoffabrikant staat naast projectinrichter, laborant en bandenverkoper. Dat kan voor speci alistische bedrijven als Dragon Plas tics uit Sint Maartensdijk, debutant in Gent, een nadeel zijn, zegt bedrijfs leider PaulNotebaart. Het hoogtech nisch gehalte van de Gentse beurs maakt echter veel goed, vindt hij. Verzorging Een Belg vraagt enige verzorging bij de kennismaking, beaamt Evert van Dronkelaar, eigenaar van het Zuid- zandse meubelhuis en projectinrich ter Even Kijken. „Het happy hour en de opzet zorgen dat bezoekers lang blijven hangen", ervoer Van Dron kelaar bij de editie in 1998. Inmiddels verzorgde hij diverse kantoorinrich tingen in Vlaanderen. Hij mikt echter evenzeer op Zeeuwse belangstelling. „Die gaan ook het Zeeuwse paviljoen bekijken." Directeur mevr P.-Kwek- keboom van elektrotechisch installa tiebedrijf voor industrie en overheid Istimewa te Ritthem doelt eveneens op zowel Zeeuws-Vlaanderen als Vlaanderen met de Westerschelde- tunnel in het vooruitzicht. Exploitant NV Westerscheldetunnel wil de Bel gen doordringen van de komst van de verbinding, zegt woordvoerder Ingo de Moor. „We geven uitleg over wat komt. Zo'n paviljoen heeft een 'samen sterk'-effect. Wij bieden de voorzie ning, Zeeland Seaports biedt de infra structuur." Veteraan op de Gentse beurs Dethon Groen in Terneuzen spint garen bij de 'branche-vreemde' beurs. „We doen contacten op waar jaren later nog re sultaten uitkomen. We hebben ver schillende werken in België met lange beheerscontracten - hoewel steeds voor bedrijven die uit Nederland ko men of daar een vestiging hebben. De puur Belgische bedrijven zijn moei lijk benaderbaar. Het Zeeuw zijn ver zacht iets maar niet alles", weet acquisiteur Cees de Jonge. Delta Nutsbedrijven hoopt niettemin op te vallen als alternatieve energiever strekker naast Belgisch monopolist Electrabel. „Er zijn nu enkele grote mdustriëen in staat om hun leveran cier te kiezen. Als de energiemarkt opengaat, willen we naamsbekend heid hebben," legt woordvoerder P. van Hove uit. ..Optreden als Zeeuws bedrijf, eerder dan Nederlands, geeft een andere uitstraling." Constructeur van industriële transportsystemen De Regt uit Biervliet heeft een eigen Gentse beursstand. Het bedrijf, oud deelnemer aan het Zeeuws-Vlaamse paviljoen, opende in 1997 een vesti ging nabij Eekloo. „Zakendoen in België gaat het best met een Belgisch bedrijf," zegt administratief mede werker Annique Thomaes. doorMaurits Sep MIDDELBURG - Veertig ge meenten, stichtingen en parti culieren hebben gereageerd op de startnotitie voor het milieu effectrapport voor de Wester schelde Container Terminal in Vlissingen-Oost. Zij vragen aandacht voor alle mogelijke gevolgen van de containerkade voor natuur, milieu, landbouw, veiligheid, geluid, verkeer en re creatie. De inzendtermijn voor schrifte lijke reacties sloot dondex-dag. Administratief jui-idisch mede werker J. Willemse van de provincie beschikte toen over veertig brieven. Een daai-van is ondertekend door hondei-d mensen, één door vijftig en één door vier. Deze drie inzendingen hebben allemaal De Kaloot als ondei-werp. Dit strand, dat ver dwijnt onder de containei-kade, staat internationaal bekend als vindplaats van fossielen. Ook de werkgroep geologie van het Ko ninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen betreurt het verlies van De Kaloot. Ecologie De Zeeuwse Milieufederatie vraagt om aandacht voor de ecologie en de natuurwaarden op en rond de locatie aan de Westerscheldekust. Dat geldt tevens voor de verdeling van het vervoer van de containers via weg, spoor en water. De aan- en afvoerwegen houden ook enkele gemeenten, particulieren en de land- en tuinbouwers in het ge bied bezig. Vei-der pleit de ZMF voor een zuinig gebruik van de ruimte. De veiligheid op de Wester schelde baart zowel enkele ge meenten als het havenbedrijf Antwerpen zorgen. De gemeen te Oostburg wijst op het belang van het toerisme rond Breskens in relatie tot de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de zeearm. Het havenbe drijf Antwerpen merkt op dat de containerkade dichtbij de vaar geul ligt. De schippersvereni ging Schuttevaer vraagt om wind- en deiningvrije overslag mogelijkheden voor de binnen vaartschepen die aan de kade afmeren om containers te laden of te lossen. De Westerschelde Containejj6. Terminal komt langs de Western scheldekust te liggen, evenwijpi dig aan een windpark van SloeM wind en Delta Nutsbedrijven Beide bedrijven en de Stichting ter bevordering van windener.-, gie vragen zich af welke invloer de terminal zal hebben op d? windmolens. De reacties die niP zijn ingezonden, worden ver-f werkt in het definitieve milieu.d( effectrapport. Dat wordt opgeji! steld onder verantwoordelijk* heid van havenschap Zeelanifj, Seaports. Belanghebbende^' kunnen ook daarop hun visi^i geven. Veivolgens besluit dtf! provincie of de containerkad^ mag worden aangelegd. k Middelburg en 1 waterschap tekenen overeenkomst MIDDELBURG - B en W vanf Middelburg tekenen vandaag'i (vrijdag) een overeenkomst meli het Waterschap Zeeuwse Eilan-jv den. 1 Daarin worden afspraken ge-I, maakt over de vei-huizing vanj; het hoofdkantoor van het schapj van Goes naar het Middelburgs^ Stationsgebied. Goes en Middelburg kregen i vorig jaar zomer ruzie over de1 verhuizing, nadat het gemeen-j1 tebestuur van Middelburg het| watei'schap de grond gratis! i aanbood. Direct onder het nieu-i1 we waterschapskantoor komt:' een openbare parkeerkelder.; Het waterschap huurt daarin een vast aantal plaatsen. De bouw van de kelder begint in het eerste kwartaal van 2001. De oplevering is voorzien in 2003. I Man steelt cosmetica TERNEUZEN - Een 56-jarigei man uit de gemeente Oostburg is donderdag rond 18 uur be-, trapt bij een winkeldiefstal. De; man probeerde bij een super-: markt in Terneuzen cosmetica! weg te nemen zonder te betalen,; maar wei-d betrapt. Hij kreeg een boete van 240 gulden. door Ernst Jan Rozendaal GOES - De Zeelandhallen in Goes hebben voor een concert op 6 mei twee legendarische na men op de poster staan. In het kader van een programma met de titel Back to the sixties tre den die dag The Supremes en Boney M op. De Nederlandse groep The Clarks speelt oude nummers van The Beatles en The Rolling Stones. The Supremes zijn vooral be kend als de band waarin zange res Diana Ross haar glanzende carrière begon. Ross maakt ove- jrigens sinds 1969 geen deel meer [uit van het trio. De huidige jgroep, bestaande uit Lynda j Laurence, Freddi Poole en Scherrie Payne, is al meer dan twintig jaar bij elkaar. Geen van Advertentie Lebuïn D 'Haese en Wim Bakker exposeren in galerie Esprit deze zangeressen maakte deel uit van de succesformatie uit de jaren zestig. Dit voorjaar brengt The Supremes een nieuwe single uit, die tijdens het conceit in Goes wordt uitgevoerd. Daar naast komen uiteraard wel de oude successen aan bod. Voor een programma met zesti ger jarenmuziek is Boney M een wat merkwaardige keuze, om dat de door Duitse producer Frank Farian geformeerde band toen nog niet bestond. Boney M scoorde zijn grootste hits in de jaren zeventig. Alleen zanger Bobby Farrell is nog een bandlid van het eerste uur. Hij wordt tegenwoordig vergezeld door de Engelse zan geres Anthea Ferrell, en de Ne derlandse Maureen Laurens en Elisa Janssen. Het concert is georganiseerd door de Lions Club Goes. door Trees van Herpen CLINGE- Uit het letterlijke slijk der aarde, de klei boetseert Lebuïn D'Haese unieke mense lijke figuren die in al hun zwijg zaamheid veelzeggend zijn. Wim Bakker beschouwt het landschap als een vogel hoog in aan de hemel en verbeeldt die kleurrijke indrukken op monu mentale wijze. Zo ontstaat in galerie Esprit in Clinge een ont moeting tussen hemel en aarde nu het werk van beide kunste naars gezamelijk wordt geëxpo seerd. Lebuïn D'Haese is een vaste deelnemer aan de jaarlijkse groepsexpositie in Galerie Es prit, toch blijft zijn werk iedere keer weer verbazen. Hij mengt verschillende kleisoorten tot een gemêleerde kleur ontstaat, rolt dit met een reuzenformaat deegroller uit en snijdt het ver volgens in repen waarmee hij zijn menselijke figuren van on deraf opbouwt. Het zijn holle beelden die zonder andere hulp middelen dan zijn vaardige handen gestalte krijgen. Gestal tes die door hun houding en ge- laatsuitdi-ukking een verhaal vertellen. De overigens fraaie ti tels die zijn beelden meekregen zijn eigenlijk overbodig. In groepen of solitair, volledige mensen of slechts een gelaat, steeds geven ze, zo lijkt het, iets prijs van een ex-vai-ing die ze hebben doorgemaakt. Met hun onvei'anderlijke kale schedels en holle ogen zijn ze enigszins anoniem hetgeen ruimte geeft aan de verbeelding. Je zou het Werk van Lebuïn D'Haese foto Charles Strijd ook universeel kunnen noemen. Het kan iedereen zijn, overal. Ingekraste vormen die worden ingekleurd met oxides, engobes of glazuren geven de verschil lende beelden een extra indivi dueel kenmex-k. Soms krijgen die vormen de omtrekken van een orgaan dat zodoende aan de oppervlakte zichtbaar wordt. Polder Wim Bakker woont in Wilhel- minadorp en ontkomt zodoende onmogelijk aan de immense wijdsheid van de polder. De schaal van een aantal van zijn werken lijkt daar mee samen te hangen. Grote dikbeschilderde panelen met een rijke schake ring aan kleurnuances zijn zeer levendig van structuur. Veel van de monumentale panelen geven de indruk dat een landschap vanuit het vogelperspectief wordt bekeken. Vlakken en ba nen bepalen de richting van het landschap, de kleur definiëert de aard. Waterpai-tijen of groene glooiingen, akkers of paden. Door diepe inkervingen in het paneel zelf ontstaat nog meer reliëf dan de met zand en andere materialen vermengde verf al veroorzaakt. Bakker schildert kleurrijke landschappen, veel diep rode en paars-blauwe vlakken waarin een zweem van goud of groen valt te ontwaren. Maar ook het azuur van een zon overgoten watervlakte of het zilvergrijs van de mistvlaag ontbreekt niet. Er is ook een serie werken in fel rood met daaroverheen zwarte open rechthoeken die als deuren naar een andere dimensie, een diepe re laag lokken. Zeer verrassend, na deze overrompelende explo sie van kleur en kracht, is het ui terst teer ogende werk van pa pier en overelkaar gelegde sheets. Door de kleuren zwart, ecru en zacht rose en door de fijne, veze lige structuur doet het bijna oosters aan. De expositie van het werk van Wim Bakker en Lebuïn D'Haese is tot en met 19 maart te zien in Galerie Es prit in Clinge. Openingstijdendon derdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.30 uur en donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. -AantotfgeWg fm 5 maan 2000. opent je wereld In augustus 1990 meldde de PZC dat het Straatfestival in Vlissingen zonder wanklank was verlopen. Veel belangstelling, prima sfeer, goede programmering. En dan: „Vlissingen staat nu het grote niets te wachten. De subsidie is nagenoeg op. Vlissingen leefde tien dagen, tien van de 365 dagen in het jaar." doorErnst Jan Rozendaal VLISSINGEN - Daarmee is mooi het dilemma verwoord waarvoor coördinator Klaas Overdam van Uit in Vlissingen de afgelopen achttien jaar steeds opnieuw heeft gestaan. Met tekortschietende subsidies een jaar lang cultuur program meren. Dat betekent keuzes maken. Al les inzetten op één evenement, zoals het Straatfestival, of het geld spreiden voor een even wichtig jaarprogramma? Hij kwam er niet altijd uit, maar maakte wel keuzes. En met zijn keuzes maakte hij vijanden. Door zich vierkant op te stellen achter zijn keuzes, maakte hij ook onvoorwaardelijke vrien den. Dat verklaart enigszins de posi tie waarin Overdam nu is ge raakt. Hij heeft het afgelopen jaar een Raad voor Kunst en Cultuur tegenover zich gevon den die zijn takenpakket wilde inperken. Die Raad zou het liefst als onafhankelijke organi satie het cultuurbeleid in Vlis singen bepalen. Daarbij hoort de financiële verantwoordelijk heid voor alle evenementen. In het verleden werden die niet al tijd zonder tekorten afgesloten. Vooral het Straatfestival van anderhalf jaar geleden ligt vers in het geheugen. Dat leverde een tekort op van 200.000 gulden. De schuld van Overdam, oor deelde de Raad voor Kunst en Cultuur. Om herhaling in de toekomst te voorkomen werd het idee geop perd hem voortaan vooral met de uitvoering van culturele ta ken te belasten. Beleid en finan ciële verantwoordelijkheid moesten maar in handen van anderen komen. Dat is een bittere pil voor ie mand die meer dan vijftien jaar vrijwel in zijn eentje een stem pel heeft gedrukt op de podium kunsten in Vlissingen. Die het Straatfestival groot maakte. Die het Bevrijdingsfestival vleugels gaf. Dat pikte Overdam niet Hij gooide zijn kop in de wind. Een conflict was geboren. analyse Het zoveelste, zij het groter'dan ooit tevoren. Want Klaas Over- dam is altijd een omstreden fi guur geweest. Hij riep weer standen op doordat hij dingen doordrukte. Wie de geschiede nis van het Straatfestival naloopt, ziet successen en mis lukkingen. Van de Boulevard verhuisde het festival naar de binnenstad; het Arsenaalter rein, de Zeilmarkt. het Bellamy- park, het Scheldeterrein. De ene keer werd een toegangsprijs ge vraagd. de andere keer niet. Strubbelingen met de horeca deden de laatste jaren een twee de straatfestival ontstaan, ove rigens aanmerkelijk minder interessant en slecht georgani seerd. Daarbij had Overdam te kam pen met financiële ontwikkelin gen waarop hij geen greep had. Artiesten van naam werden met het jaar duurder en dus moeilij ker te programmeren. Rijk en provincie herzagen soms hun subsidiebedragen. En dan moest hij gaan programmeren in het Arsenaaltheater en de Sint Jacobskerk, zodat geld van de festivals daar naartoe lekte. Dat verklaart het wisselend succes door de jaren heen, zowel van de festivals als van de regu liere programmering. Maar moest Overdam inleveren (keu zes maken) dan toch vooral kwantitatief. Kwalitatief pro grammeerde hij zelden onder de maat. Wie onder dergelijke omstan digheden moet werken, dient zeer eigenwijs te zijn. Dat is Overdam, wat de samenwer king met anderen niet altijd be vordert. Wie zich de uiterste moeite moet getroosten om kwaliteit op het podium neer te zetten, kan slecht tegen kritiek. Overdam is het lichtend voor beeld. Ooit probeerde hij PZC- journalisten de toegang tot het Straatfestival te ontzeggen, omdat de berichtgeving te nega tief zou zijn. Zo kweek je vijan den. Maar wie beperkt is in zijn mo gelijkheden, wordt ook creatief. Zo produceerde Overdam dik wijls eigen projecten - vaak met amateurs - of ondersteunde hij lokale initiatieven. Zeeuwse popmuzikanten die The Wall van Pink Floyd opvoerden, die nummers van Queen speelden, The Royal Dutch Disco Philhar monic, een klein bandje luiste rend naar de naam Blof. Als Overdam er iets in zag, trok hij alles uit de kast om ze spectacu lair over het voetlicht te bren gen. „De jaren dat dat ik hier heb opgetreden, heb ik altijd het gevoel gehad dat de artiest hier echt koning is", zei Geert Hoste al in 1987. „Hij magdoen wat hij wil, er worden mogelijkheden gécreëerd voor kunstenaars om te doen wat al lang in hun hoofd leeft. Dat is van zeer groot be lang." Zo maak je vrienden. Bij festivals met beperkte bud getten, moet iedereen zich uit de naad werken. Overdam dele geert niet gauw, liever doet hij het even zelf. Bij het Bevrij dingsfestival van twee jaar ge leden, was het slecht weer. In re gen en wind was een spandoek van een sponsor losgewaaid. Naast het podium, waar gewoon werd doorgespeeld, klom een mannetje in de spekgladde stel lage om het weer te bevestigen. Overdam. Volgenszijn vrijwilli gers werkt hij op zulke dagen zestien uur aan één stuk. „En dan echt werken." Zo dwing je respect af. Nu heeft Overdam een conflict met zijn bestuur, dat vindt dat hij anders moet werken en dat zijn ideeën niet deelt. Voor de argumentatie van de Raad voor Kunst en Cultuur is misschien wel wat te zeggen, maar de beje gening van Overdam is ronduit vijandig. Hij lijkt wel of het bestuur zich koning waant. Maar als de nood aan de man is, leer je ook je vrienden kennen. Die van Overdam blij ken talrijk en machtig. Het zijn degenen die hij altijd de koningskroon toe bedeelde. met elk abonnement Geen aansluitkosten t.w.v. f 108,69 Abonnement 1 jaar lang f 25,- per maand (i.p.v. f 34.95) Swing 200 met luidsprekerfunctie voor mobiel handsfree bellen Bellen vanaf 25 cent per minuut Overdag bellen vanaf 50 cent p.m.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 20