DSM kortwiekt Gist-Brocades PZC Nieuw scheurtje in relatie KLM-Alitalia Bijzonder transport door Rotterdam financiën en economie Problemen op penicillinemarkt leiden tot banenverlies Coca-Cola slankt af amsterdamse effectenbeurs AEX eenzaam in de min Akzo zout CAO-overleg tot medio februari op donderdag 27 januari 2000 Wan onze redactie economie HEERLEN - Bij DSM-dochter Gist-Brocades verdwijnt we reldwijd de komende jaren circa een derde van de huidige 3200 arbeidsplaatsen. In Dell't ko men meerdere honderden ar beidsplaatsen te vervallen. Van gedwongen ontslagen is voor- geen sprake. [•Volgens het chemieconcern ;DSM is een ingrijpende reorga- •nisatie nodig door de moeilijke [omstandigheden op de penicil linemarkt. Als gevolg van over capaciteit staan de prijzen voor [penicilline, een antibioticum te gen infectieziekten, al geruime tijd onder druk. Momenteel zijn ze zelfs historisch laag, aldus DSM gisteren. DSM heeft de activiteiten van Gist-Brocades, dat bijna twee jaar geleden werd ingelijfd, on dergebracht in de business- group Anti-Infectives. Het con cern bezit wereldwijd tien fa brieken waar penicilline wordt gemaakt. Daarvan gaan er in ie der geval vier dicht. Zo wordt de productie van penicilline stop gezet in fabrieken in Mexico, Peru, Zweden en Delft. Bij DSM Gist in Delft wordt de productie van ruwe penicilline in één fa briek gestaakt en verplaatst naar een andere. Met de sluiting van de vier fa brieken zijn ruim driehonderd arbeidsplaatsen gemoeid. Over [•van onze redactie economie [HAARLEM - De vorig jaar afge sloten alliantie tussen KLM en Alitalia komt verder onder druk. De Italiaanse partner heeft besloten het samenwer- Ikingsverband met de Neder landse luchtvaartmaatschappij en de andere KLM-partner [Northwest op vliegveld John E Kennedy in New York op te zeg- gen. [Alitalia, KLM en Northwest [werken samen vanuit dezelfde [terminal. De Italiaanse maat schappij heeft inmiddels een in tentieverklaring getekend, waarin het vertrek wordt aan gekondigd. De drie concerns vormen de luchtvaartalliantie ^Wings'. Alitalia deelt haar -nieuwe stek, terminal 1, met Lufthansa en Air France. •;De alliantie van de KLM met de [Italiaanse partner is in zwaar weer gekomen door problemen •rond de luchthaven Malpensa [bij Milaan. De KLM heeft in middels 220 miljoen betaald voor de uitbreiding van dit Vliegveld. Omwonenden klagen •echter over een toename van ge luidsoverlast. De verhuizing yan internationale vluchten van het stadsvliegveld Linate naar Malpensa is om die reden uitge- de andere fabrieken moet nog een beslissing vallen, aldus DSM. Plet concern denkt dat bij Anti-Infectives de komende twee tot drie jaar wereldwijd ruim duizend arbeidsplaatsen vervallen. Hoewel in Delft meerdere honderden banen ver dwijnen, blijft het de hoofdlo catie voor DSM Anti-Infectives. DSM wil met de reorganisatie de kosten van de penicilline- productie terugdringen. Anti- Infectives moet in enkele jaren de winstgevendheid opkrikken naar het streefniveau van vijf tien procent rendement op geïn vesteerd vermogen. Daartoe moet er jaarlijks veertig miljoen euro worden bespaard. DSM heeft over het vierde kwartaal van 1999 een voorziening ge troffenvan 102 miljoen euro om de reorganisatie te bekostigen. Geen verrassing De aangekondigde herstructu rering komt niet als een verras sing. DSM had al eerder bekendgemaakt dat de lage prijzen voor penicilline tot maatregelen nopen. Tot voor kort was de prijs nog hoog ge noeg om de kosten te dekken, maar inmiddels lijdt het con cern verliezen op penicilline. Bestuurder H. Walravens van FNV Bondgenoten erkende gis teren mistroostig dat DSM zich gedwongen ziet tot herstructu rering. ,,We hadden gehoopt dat de markt zou aantrekken, maar het tegendeel is het geval. Dan kun je niet blijven doormodde ren. We gaan er in ieder geval van uit dat de reorganisatie zorgvuldig zal verlopen, zoals dat bij DSM gebruikelijk is. Mensen moeten van werk naai werk worden bemiddeld." CNV Voeding is er nog niet van overtuigd dat in Delft honder den banen weg moeten. De bond vreest dat het moeilijk zal zijn om de betrokken werknemers te herplaatsen. ,,We wisten al ge ruime tijd dat DSM er fors met de stofkam doorheen wilde gaan en we erkennen dus de achtergrond. Maar we moeten nog wel door DSM worden over tuigd van de omvang van het aantal te schrappen banen", zegt onderhandelaar F. Jansen. Bij DSM werken in totaal circa 22.000 mensen. Het chemiecon cern heeft een omzet van ruim zes miljard euro. ANP steld. Alitalia dreigt nu Malpen sa uit haar internationale vlieg routes te schrappen. De KLM laat via een woord voerster weten 'begrip' te heb ben voor de economische overwegingen die leidden tot Alitalia's keuze voor terminal 1 in New York. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij ziet deze stap niet als een aantasting van de alliantie. De woordvoer ster wijst erop dat volgens de overeenkomst met Alitalia ook de KLM meedeelt in de econo mische voordelen die de verhui zing naar Italiaanse verwach ting oplevert. GPD/ANP ATLANTA - Het Amerikaanse frisdrankconcern Coca-Cola schrapt zesduizend banen. Het concern maakte dit gisteren bekend. Coca-Cola leed in het vierde kwartaal van 1999 een verlies van 45 miljoen dollar 99 miljoen). Coca-Cola biedt werk aan 30.000 mensen. Op het hoofdkantoor in Atlanta vallen 2500 ontslagen. Elders in de VS verdwijnen 800 banen en daar buiten nog eens 2700. Bridge ROTTERDAM - Een dok, compleet met schip, wordt over de Nieuwe Maas in Rot terdam gesleept en passeert onderweg de oude spoorbrug 'De Hef'. Het gevaar te,160 bij 24 meter en bijna 13 meter hoog, zing was noodzakelijk vanwege de ver was gisteren op weg van de scheepswerf plaatsing van de bedrijfactiviteiten van van YVC Bolnes in Rotterdam IJsselmon- IJsselmonde naar Schiedam, de naar een werf in Schiedam. De verhui- foto Dick Sluijter/ANP Recordwinst voor Ford DEARBORN - Ford heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 7,24 miljard dollar 16 miljard), het beste resultaat dat een autoproducent ooit wist te behalen. In 1998 had het Amerikaanse concern een nog veel hogere winst van ruim 22 miljard dollar, maar die is niet vergelijk baar. Van dat bedrag was zestien miljard afkomstig van de verzelfstandiging van bankdochter Associates First Capital. De omzet in 1999 groeide met dertien procent tot 162,5 mil jard dollar 357 miljard). De autoverkoop groeide met ruim zes procent tot een record van 7,22 miljoen stuks. In Europa, waar Ford vorig jaar de personenwagendivisie van Volvo overnam, was er een vooruitgang van 1,85 naar 1,96 miljoen stuks. Desondanks zag Ford hier de winst kelderen van 193 miljoen dollar tot 28 miljoen dollar. DPA/Bridge Compaq ziet winst wegsmelten HOUSTON - De Amerikaanse computerfabrikant Compaq heeft geen antwoord gevonden op de makers van goedkopere pc's die een steeds groter marktaandeel krijgen. In het laatste kwartaal van 1999 daalde de nettowinst met 56 procent tot 332 miljoen dollar 730 miljoen). Na een redelijk derde kwartaal legde 's werelds grootste com puterfabrikant teleurstellende resultaten voor. De omzet moest in de laatste drie maanden van vorig jaar vier procent terug tot 10,5 miljard dollar 23,1 miljard). De verkoop zak te negentien procent, terwijl die van alle pc-fabrikanten in het vierde kwartaal nog zeventien procent steeg. Bridge Gevelbouwer gaat failliet GORINCHEM - Gevelbouwer De Vries Robbé in Gorinchem is gisteren failliet verklaard door de rechtbank in Dordrecht. Het bedrijf, dat vorig jaar juni werd overgenomen door het Duitse Forex Lloyd, verkeerde al lange tijd in problemen. Desondanks verraste de aanvraag de FNV. Volgens een woordvoerder was er bijna een akkoord over herfinanciering van het bedrijf en schuldsanering. Bi] het bedrijf, dat aluminium geveldelen maakte, werken 132 mensen. Het bedrijf maakte tot vorig jaar deel uit van het beursgenoteerde De Vries Robbé. ANP Consument heeft veel vertrouwen VOORBURG - Het consumentenvertrouwen heeft in januari het hoogste niveau in 25 jaar bereikt. Dat maakte het CBS gis teren bekend. De index steeg in januari met acht punten tot 28. Het positieve oordeel over het economische klimaat is de voornaamste reden voor de toename. De koopbereidheid van de consument blijft stabiel op een hoog niveau. De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoe verre consumenten vinden dat het hen economisch beter of slechter vergaat. De industrie kent ook zo'n graadmeter. Hieruit blijkt dat de Nederlandse ondernemers wat minder positief gestemd zijn. Ondanks een betere orderportefeuille en een stijging van de productie is de vertrouwensindex van het bedrijfsleven in december met 0,9 punt gedaald tot 4,9. Ondernemers zien het tekort aan arbeidskrachten als een re den tot zorg. Zeven procent van alle ondernemers zegt hier door belemmeringen bij de productie te ondervinden. ANP Hightechbedrijven nieuwsgierig AMSTERDAM - Acht hightechbedrijven, waaronder Micro soft, Yahoo en Excite, beginnen in februari een grootschalig onderzoek naar internetgebruik in Europa. Met de uitkom sten hopen de acht beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers van Internet omgaan met adverenties en aankopen op het we reldwijde computernetwerk. De 'Pan Europese Internet Mo nitor' wordt gehouden onder 150.000 websurfers in veertien Europese landen en duurt tot september. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. Hoofdfondsen ABN Amro Holding Aegon .Ahold Akzo Nobel i ASM Lithography i Baan Company i Buhrmann iCorus Group .DSM i Elsevier Heineken ING Groep eert. •KLM Koninklijke Olie 'KPN Numico eert •Océ 'Philips Electronics •TNT Post Groep •Unilever eert. 1 Vendex kbb eert. •VNU Wolters-Kluwer eert. 21,07 78,45 26,06 45,00 131,15 7,25 20,02 2,09 32,32 11.91 30,70 19,76 54,50 52,87 24,65 59,56 91.00 34,10 12,95 155,20 28,18 49,87 21.92 51,55 36,90 21,00 78,20 26,10 32,35 12,38 31,10 19,62 53,60 52,90 24,42 58,25 93,60 34,70 12,88 153.75 27,92 49,25 21,50 50,70 37,21 .'Binnenlandse aandelen Aalberts Ind [ABN Amro pref. ABN AmroHId.prf.c .Accell Group AFC Ajax .Ahrend Groep c Alanheri iArcadis Arnh.Mij Akzo ,Asd. Rubber .ASM Intern, ASR Verz. c. ASR Verz. c.d'00 t Astra Informatica .Atag Group eert. .Athlon Groep .AIR Holding ,AIR Holding pr.a. .AXXICON Group Ballast Nedam c. .8AM Groep, Kon. Batenburg Begemann Groep Belindo BE Semicond. Ind. Beter Bed Blydenst.-Will. •Boskalis eert •Brill eert. •Brocacefcert •Brunei Intern Buhrmann c pref Burgman-Heybroek •Cap Gemini 'Kon.Ten Cate •Chicago Bridge 'Claimindo •CMG Copaco Crown v.G. eert. 'CSMcert. 'CSS Holding 'De DrieElectr. Delft Instrum. 'Detron Group Devote f De Vries Robbé 'DICO Intern. [DNC De Ned Comp DOCdata [Dordtsche Petr. •Dorp Despec [Draka Holding Econosto, Kon. 'EMBA [EMIS [Endemol Holding Eriks Holding [EVC Intern. .Exact Holding .Fornix Biosciences .Frans Maas cert .Free Record Shop .Fugrocert, ■f Gamma Holding .Gamma pref. .Gelderse Pap. .Geironics Geveke .Gouda Vuurvast Grolsch, Kon. c. .Grontmij ;GTI-Holding Gucci Group HAL Trust B HAL Trust Unit HBG .Heek-Tweka Heijmans Heineken Hold. A Helvoet Holding Hes Beheer c. HIM Furness Hoek'sMach. Holl.Chem.Intern. Hbll. Colours Hoop Eff bank Hunter Douglas Hunter D pref. 20,05 76,60 2,38 e 9,10 22.50A 22,50 e 15,80 16,10 1,72 e 1,75 f 28,25 f 27,30 56,85 57,15 4,73 4,61 11,40 11,20 18,90 18,40 31,20 31.20A 53.00A 53,00 A 12,65 13,20 21.20A 21,20 53,00 53,00 A 85,00 A 85,00 A 32,00 33,00 f 3,16 62,50 e 17,00 f 24,80 6,40 22,85 11,00 13,25 8,25 e 3,61 A 10,00 3,15 62,50 e 16,80 25,00 6.40A 23,40 11,00 e 13,05 8.25A 3,61 A 925,00 A 925,00 A 106,00 f 109,00 35,80 35,10 69,55 5,05 f 12.00 e 22.50 24,75 e 8.45A 8,05 e 10,50 e 9,80 50,25 10,00 112,40 8,10 e 83,00 a 3,95 f 58,85 39,25 45,00 35,75 3,15 A 23,05 l 73,90 36,00 22,00 21,25 32,30 22,60 27,00 e 8,65 8,10 A 10,35 e 9,80 49,45 10,00 e 56,20 8,10 e 83,00 o 4,15 f 64,25 38,00 46,50 f 35,50 e 3,15 A 23.05A 73,90 36,00 e 25,10 21,15e 31,60 22,30 f 22,00 e 114,50 116,20 18,40 18,40 e 18,40 A 18,40 A 10,30 e 10,25 e 3,30 e 3,25 e 17,55 f 17,90 f 37.60 37,80 11.30A 11,00 4,75 59,00 38,05 9,95 f 62,00 a 7,90 f 25,30 0,23 a 59,10 39,00 9,90 f 62,00 a 7.70 e 25,65 0,22 e Huhtamaki vL( ICT Autom. IHC Caland ING 39,50 3,76 e INGBnk LiricAEX INGBnk Line AEXII INGBnk Liric EurlOO 77,50 Internat.Muell. Ispat inter a Kühne+Heitz Kas-Associatie Kempen 8<Co KPN Qwest Krasnapolsky Landis Group 11,35 3,76 e 13,00 112,00 A 90.75 90,50 e 77.75 A 18,45 18,25 16,00 A 16,50 A 16,50 A 10.65 f 10,55 38,70 e 39,30 71,00 68,15 44.25 43,10 e 15,70 68,20 66,75 43,45 43,05 15,70 16.00 f 16,50 18,70 19.65 98,75 102,00 A 30,20 e 31,30 6.50 e 6,65 f 3,92 f 3,97 180.00A 180,00 A 7,50 e 7.50 1989,00A 1940,00 A 44.95 45.25 5,10 f 5,00 e 415.00A 415,00A 21,75 e 22,20 12,95 13,15 49,00 15,45 20,55 15,05 26,20 12.95 13,00 49,00 15,80 e 20,45 e 15,30 f 26,15 Laurus LCI Comput.Gr. Libertel M.Enim OB-cert. Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maxwell Petr. McGregor Fashion Moeara Enim Moolen Holding Multihouse Naeff NAGRON NBM-Amstelland NBM-Amst.pref. Ned.Part.Mij Ned.Springst. NEDAP Nedcon Groep Nedlloydc., Kon. Nedschroef H..Kon. Neways Electr. Norit Nutreco Holding Nyloplast OPG eert. Ordina Beheer Petropluslnt. PlnkRoccade Polynorm Porc. Fles Randstad Holding Reesink RoodTesthouse Roto Smeets Boer Samas Groep Samas Gr. cum.pr. Sarakreek Schuitema Schuttersveld Seagull SlmacTechniek Sligro Beheer Smit Intern. Smit Trafo c. Stork TAS Groep Telegraaf De Textielgr Twente Toolex Intern Tulip Computers Tw.Kabel Holding Ubbink. Kon. Unique Intern Unit 4 <u>,us dz.4U i United PanEur.Com. 130,75 135,00 8,80 f 36,05 6,95 e 23,55 32,75 11,50 48,80 54,00 15,50 37,60 8,60 36,65 6.95A 23,45 32,95 11,80 49,60 53,50 f 15.50A 38,25 52.00A 52,00 A - 1,65 f 24,00 13,25 13,10b 3,90 A 2650,00 A2600,00 A 18,80 f 18,70 21,90 6,00 31,55 24,00 13,35 13,00 3,80 24,00 f 5.95 31,70 13,05 3,45 e 27,20 f 13,20 3,41 f 27.20 75,00 A 75,00 16.50 e 16.70 3.51 3,55 f 37,50 e 37,70 31,50 31.50A Vediorcert. Versatel Vilenzo Volk Wess Stevin Volk Wessels d'00 Vopak 9,40 38.00 16,80 16,55 40,00 16,80 A 16,90 Wegener Arcade c. Wessanenc. Weweler Airspray AntonovPIc Cardio Contr C/TBC DPA Hilt InnoConcepts KSI Intern NedGraphics Prolion Ring Rosa Pr Sopheon Plc UCC Groep 16.00A 16,50 24,65 25,00 9,60 9,80 17,10 f 17,60 e 10,20 10,10 12,95 12,55 20,35 f 20,70 f 20,50 f 20,40 f 6,65 f 6.8C 26,15 27,15 24,00 f 24,40 5,95 6,50 f 9,30 10,65 26,60 e 28,30 Beleggingsinstellingen ABF ABN AA,in F ABN A Euro F. ABN A Europa F. ABN A Far E.F. ABN A Groen F. ABN A L.Gr.F. ABNANeth F ABN AObl.Grf. ABN A rent.div ABN AGI.Pr.Sec. ABN A Pr.Sec Am. ABN A Pr.Sec.Eur. ABN A Pr Sec.F E ABN A SmCoNeth. F. ABN A Vair Liq F ABN A Valr.Obl.F. Aegon Aandelenf Aegon Spaarplus AEX Index F. Aldollar BF Alrenta Amvabel Asian Cap.F. ASN Aandelenf AXA Aand.lnt AXA Aand.Ned. AXA Portfolio AXA Kap.Ren. AXA Obl.Euro Daehan Korea Tr. Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Donau Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Jade Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Dim Vastgoed Ducatus EMF Rentefonds Eng-Holl.Bel.T1 Eng-Holl.Bel.Tr. Eur.Ass. Trust Europe City Est. Euro Dutch Eq.F. Finles Topr.Gr.F, Fortis Amerika F. Fortls Europa F. Fortis Japan F. Fortls Obam Fortis Obl.Div.F. Fortls Obl.Gr.F. Fortls Wereld Mix F. Glm Dutch Eq.Fund Gim Global Fund Gim Mix Fund Gim Real EstEq F. Gim World Eq Fund Guld Rente Fonds Holl. Eur. Fund Holl Obl.Fonds Holl. Pac. Fund Holl. Sel Fonds Holland Fund INGBnk Click Eur. 29,00 130,20 61,70 41,00 91,80 195,10 115,90 70,05 35,20 40,60 36,20 23,30 68,90 24,25 25,30 29,30 131,20 62,35 41,00 f 91,80 193,60 116,00 70,10 34,70 40,00 35,90 23,70 70,50 24,30 25,35 57.50 A 57.20 2.35A 2.35A 667,00 e 666,00 42,20 42,20 167,80 168.00 8,60 8,65 78,00 79,50 f 85,65 85,60 88,60A 88,60A 120,90 120,70A 69,60 A 69,30 A 65,90 A 65.95A 43,30 A 43,35 A 3,70 A 3,70 A 36,70 20,00 e 44,35 29,40 55,80 33,60 10,20 f 3,30 A 1,70 A 9,25 A 12,80 29,00 33,40 25,40 37,00 19,85 44.00 f 29,75 e 55,00 33,70 e 10,20 f 3.30A 1,70 A 9,40 A 12,80 A 30,00 f 33,40 25,25 e 35,25 f 35,25 35,25 I 36,25 130,20 e 131,80 49,25 49,40 21,20 21,30 49,25 e 49,70 58,00 A 58,00 A 53,75 f 53,75 f 51.95A 51.90A 46,50 A 46.00A 79,00 A 79,00 A 39,30 A 39.30A 98,10 99,00 62.20A 62.20A 87,00 e 89,00 f 89,65 f 89,30 A 109.00A 108,30 A 26.60 26,60 ING Bnk C.Tech.F INGBnk Dutch F. ING Bnk Em E.E.F. ING Bnk Euro Obl F ING Bnk Europe F ING Bnk Geldm.F. ING Bnk Glob.F. ING Bnk IT Fund ING Bnk MidDutch F. ING Bnk Oblig.F. ING BnkOnr.Aandf. ING Bnk Rentegr.F ING Bnk Spaard.F. ING Bnk V Oost F. InslngerEmerg InsingerEuro Opt InsingerEuro Sel. Insinger Global Interbonds Interef Jap.Aand Interef.Jap.Warr. Interef.Rentegr Interef.Rentegrll Investa part. IS Himal.Fund Jap Convertible.F. Japan Fund Korea Pac.Trust Lanschot GI.Eq.f. Latin Am.Eq.F. Leveraged Cap Liquircnt Mondibel Nat.Res.Fund Ohra Aand.F. Ohra Liq.Grf. Ohra Obl.Df. Ohra Obl.Grf Ohra Onr G.F, Ohra Spaardivf Ohra Totaal F OptimixTechn. F, Orange Deeln F. OrangeEurSmcapF. Orange Fund Orange Global Pr. Orange Midcap F. Pacific Rim C.F. Pan Glob Conv F. Pitcher Postb.Aandelenf. Poslb.Amerikaf. Postb.Beleggf. Postb,Com. Techn.f. Postb.Euro Aandf Postb.Eurocont.clfd. Poslb.EasyBluebelf. Posib,Internet f. Postb.IT fonds Postb.Ned.fonds Postb.Nettorentef. Postb.Obl.f, Postb.Pharmacie F. Postb.Vastgoedf. Postb Verm gr.f. Postb.Wereldm.f. Preferent F 24,00 26,90 28,90 30,53 76,00 136,15 f 1 14,75 18,00 f 43,60 81,60 45,66 36,75 37,30 35.80 80,30 312,00 233.00 A 2 28,60 34,95 46,10 10,05 128,65 A 1 24,00 41.10A 17.95 5.70A 63,60 60.80 163,50 27,27 50,05 47,80 138.25 28,25 28,60 A 32,10 34,70 A 23,70 A 59,85 46,90 50.10A 20,20 34,30 9,20 18,40 30,20 35,80 39,35 77,00 26,75 40,10 59,50 28,50 26,30 27,30 58,95 f 94,75 52,00 24,05 26,60 22,90 24,20 32,80 36.45 49,75 Rentaleht RG Aand.Mixfund RG America F. RG Divirente F.A RG Dutch Midc. F. RG Duurz.Aand.F. RG Emer. Mark. F. RG Euroland Aandf. RG Europe F, RG Europ. Midcap F. RG Euro Obl.Div, F RG Florente F. RG Hollands Bezit RG Hypotheekf. RG Nettorente F RG Obl Mixfund RG Pacific F RG Rente Mixfund RG Young Dynam. F. RG Zelfs.Health RGZelfs.Austr RG Zelfs.Canada RG Zelfs.Duitsl RG Zelfs.Hongk. RG Zelfs.Japan RG Zelfs.Nederl. RG Zelfs.Sing. RG Zelfs. UK RG Zelfs. USA RG Zelfs-Zwits. Robeco Rodamco Asia Rodamco Cont Eur Rodamco North Am. Rodamco Ret.Ned. Rodamco Utd Kingd Rolinco Rolincocum.p Rorento Schrod.Eur Pr.F SNS Euro Aand.F SNS Guldensdiv.f. SNS Guldensgroeif. SNS Nederl.Aandf. SNS Obligatiedlvidf. SNS Obligatiegroeif. TG Oliehaven TG Petroleumhaven TG Rente Groeif, Trans Eur.Fund Transpac.F. Unl-lnvest VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr. Mij VIBNV VPV HollandHaven Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H 19,75 19,80 60.65 f 60,85 251,80 256,60 22,95 23,00 97,50 99,05 f 75,10 e 75,70 e 65,95 f 65,90 f 66,25 f 64,90 197,30 196,90 f 76,10 f 75,50 22,35 22,40 68,95 e 69,05 135,50 135,90 46.80 e 46,95 54.60 54,60 44,60 f 94,65 e 38,55 19.90 54,90 66,20 96,65 106,10 58,50 67,50 e 86.70 43,25 14.75 96,00 e 38,60 20,20 54,00 e 66,55 98.05 106,20 f 59,50 67,00 e 39,15 43.70 86,65 125,95 127,45 83,60 82.00 f 160,75 f 161,95 11,90 40,45 38,90 f 56,00 e 38,70 54,00 37,75 130,20 A 131,00 46.00A 46,00 A 66,70 67,10 f 18,00 b 18,00 f 35,85 35,95 23,60 24,95 77,30 25,75 31,85 35,75 e 23,60 24,95 78,20 25,75 31,90 36,50 f 19,60 19,00 A 22,00 22,00 192,80 194,90 355,00 364,00 12,95 f 12,80 e 33,00 32,80 f 42,35 e 42,95 f 14,00 f 14,40 27,50 27,50 e 37,00 A 37,00 f 42,65 43,15 1,75 A 1,75 A 1220,80 1225,00 Asas-fondsen Alb. Fisher 0,09 A Alcatel Alsthom 220,00 215,00A Amer Expres 155.50A 162,50A Optiebeurs p o01 p o01 p o02 P iul p o03 p o03 prijs omzet 22.00 783 22,50 1829 25.00 820 17.01 2101 19,28 645 22,68 2875 27.22 3384 22,68 657 20,00 547 20,00 1002 22,50 1305 14,20 561 22,68 1936 22,68 949 650,00 660,00 670,00 700,00 560,00 600,00 470,00 590,00 27,50 30,00 45,00 0,35 0,85 0.25 5,80 4,50 2,85 a 1.45 3,70 0,30 0,80 2,05 0,95 4,25 4,75 11,70 8,50 18,00 a 28,00 36,50 a 61,00 18,00 a 27,00 b 36,50 a 66,00 a hein hgm hgm 120,00 12,50 12,50 20,22 14.00 10,00 14,00 10,00 12,00 80,00 55,00 22,50 27,50 60,00 62,50 58,99 58,99 57,50 55,00 57,50 57,50 58,99 55,00 45,00 55,00 1062 2704 2567 0,75 0,30 a 0,80 0,30 0,95 2,50 9,50 0,40 2,70 0,70 0,25 0,85 5,35 a 4,00 0,95 a 0,20 0,85 1,90 b 8,70 11,10 1,60 2,05 2,85 4,50 b 8,50 2,05 1,45 b 7,75 b AT8<T AmprovestCap. Amprovest Inc. Atlantic Richf. Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CBS Corp, CDL Hotels Int. Chevron Corp. Coastal Corp, Colgate-Palm. Comp Ben Par.Bfr Comp. TaskGr Dai-lchi Yen Dow Chemical DresdnerBank Du Pont First Mexico Inc. Fluor Corp. Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Goodyear Hitachi Yen IBM Intern. Flavor Int.Paper Makita Corp.Yen Matsushita El. MIHusd Mitsub.Electric Mitsui Yen Mobil Corp. Morgan J.P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp, St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott 8i Newc. Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group 50,65 A 50,25 A 65,00 A 65.00A 70.00A 70,00 A 77,00 A 77.00A 60,00 A 58,40 A 44,20 A 7.00A 7.00 A 44.50 45,70 A 58,00 A 58,00 A 3.00A 88.80 A 88.60 A 37.00A 37.00 A 61.45A 59,00 A 26.15A 18.50A 17.40A 1000.00 A 126,80 126,80 52.00A 52.70A 62.00 A 61.50 A 13,50 A 43.50A 42,20 A 51,00 A 50,00 A 30,00A 29,00 A 140,00 A 140,00A 80,00A 78.00A 24,60 A 23,90A 400,00 A 118,50 A 118.50 35.00 A 35,50 A 48,50 A 47,50 A 1100,00A 360,00 A 58,00A 300,00 A 300,00 A 95,00 A 116.00A 116,00 A 800,00 A 21.00 A 20,00 A 34,50 A 34.00A 1,40 A 22.00A 20,70 41,00 A 42.00A 19.00A 22,00 A 4,75 A 900,00 A 19.00A 18,50 180,00A 180,00A 500,00 A 40.55A 40.00A 64.00A 64,00 A 4,35 A 30,00 A 29.70A 15,30 e 15,30 e 900,00A 7000,00 A 600,00 A 42,40 A 40,90 A 34,00 33,50 A 25,00 A 25.00A 6,15A 6,25 A >6,00 A Staatsleningen 107; NL 80-00 97. NL 90-00 9 NL90I-II-00 9 NL90III-00 9 NL90IV-00 9 NL91I-II-01 87. NL 90-00 87. NL 9011-00 87. NL 91-01 87. NL 92-07 87'NL 91-01 87= NL 91-06 87. NL 90-00 87. NL 921-02 87. NL 9211-02 87. NL92-071-11 87. NL 92-071-11 7'/. NL 95-05 77'NL 93-23 77--NL95-10 77* NL 94-04 7 NL93-03 7 NL 95-05 67. NL 95-05 67: NL93-03 6 NL96-06 57. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL 97-07 57r NL 98-28 57: NL 00-10 57. NL 98-08 37. NL 99-09 3 NL 99-02 102,15 104.37 101.58 102,20 103.60 104.71 101.31 102,50 106.85 118,40 104,84 116,10 100,25 107,24 107.98 115,80 116.09 111.10 116,75 113,70 108,50 105,90 107,75 106,75 104,75' 103,40 102,70 102,60 101,70 91,50 98,60 97,85 86,35 97,25 102,10 104.30 101.53 102,15 103.52 104.64 101.27 102.43 106.79 11S.35 104,78 116,15 100,18 107,14 107,91 115.80 116,25 111,00 117,05 113.70 108,45 105,95 107,80 106,80 104,70 103,35 102,55 102.55 101.65 91,65 98,65 97,80 86,30 97,20 Beursindexen A'dam AEX-index 640,03 637,39 Adam Midkap-index 627,37 633,66 CBS koersindex - Eurotop 100-index DAX Nikkei FTSE-index Wall Street oost.schill. (100) poolse zloty Portugese esc (100) slow, koruna (100) spaanse pes (100) tsjech, koruna (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) frk (100) Op 26 jan 12 00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 25/01 26/01 2,1950 2.1980 1,2330 1,2350 1,4410 1,4400 5,46285 5,46285 1.5190 1,5280 29,5900 29.5900 112.6740 112.6740 3,6210 3,6200 33.5953 33,5953 0,6650 0.6650 28,2000 28,3000 2,7981 2,7981 11,3812 11,3812 207,1000 207.9000 1.1200 1,1200 27,3700 27,3100 16,0150 16,0150 1,0992 1.0992 1.3030 1,3000 1,32445 1,32445 35,6000 35,7000 23.8600 25,8200 136.8000 136,7000 2,20371 2,20371 belg frank 1100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank(IOO) grieksedr. (100) hongk.dollar (100) ■tal.lire 10.000) |apyen (10.000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost.schill (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) z.-afr. rand (100) zweedse kr (100) zwits.frank (100) Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 19.960-20.610, vorige 20.350- 21.000, bewerkt 22,210 laten, vorige 22,600 laten, zilver onbewerkt 330-400, vorige 335-405, bewerkt 440 laten, vori ge 450 laten. 26 jan 637,39 5,8 26 jan 5,43 f— 2,21 2,19 26 jan 2,1995 ),70 888,00 3442,93 3483,54 6809,64 6969,37 18895,53 19111,19 6274,10 6375,60 11029,89 11032,99 Bankpapier Van 26 januan (17.00 uur) tot 27 |anuari (tot 17 00) hanteert het GWK de volgende advieskoersen (kosten verkoop 2.25pcl- /aankoop 1.75pct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaansedlr 2,1755 2.2155 antiliaanse gulden 1,1760 1,2660 australische dlr 1,4370 1,4930 belgische frk (100) 5,46290 5.46290 Canadese dlr 1,4910 1.5440 cyprus pond 3,7100 3,9000 deense kroon (100) 29,04 29,91 duitse mark (100) 112,674 112,674 engelse pond 3,5830 3,6610 estlands kroon 11,0000 15,0000 finse mark (100) 37,0637 37,0637 franse frank (100) 33,5953 33,5953 grieksedr (100) 0,5900 0,7300 hongkongdlr(IOO) 26,60 29,10 hong.forint(100) 0,7700 0,9600 iersepond 2,798135 2,798135 Israel shekel 0,50 0,60 ital.lire (10.000) 11,3812 11,3812 japanse yen (10.000) 207,50 208,30 marokdirhdOO) 19,20 21,60 nieuw zeeland dlr 1,0500 1,1700 kroon (100) 26,66 27,81 van onze redactie economie AMSTERDAM - De AEX, be langrijkste graadmeter van de Amsterdamse effectenbeurs, is gisteren 2,64 punten lager ge sloten. De index kwam uit op 637,39 (min 0,4 procent). „Uit zonderlijk", typeerde een com missionair de handel. „Overal in Europa worden winsten ge boekt, behalve in Amsterdam." Philips kelderde 1,45 euro tot 153,75 en ASM Lithography 5,65 euro tot 125,50. Een dag eerder zakten enkele techonoio- giefondsen, die al weken jojoën, op Wall Street. Aan het begin van de handel ging het iets beter. Damrak opende met een plusje van enkele punten, maar de winst verdween al snel. Amsterdam was op Europees niveau een negatieve uitschie ter, want tegen het einde van de handel werden op andere beur zen stijgingen van rond één pro cent genoteerd. Opvallende stijger in Amster dam was amusementsbedrijf Endemol. De koers van het aan deel steeg met 5,40 euro tot 64,25. Volgens de beursvloer had de stijging te maken met een artikel in een ochtendkrant over het televisieprogramma Big Brother. Verschillende grote Amerikaanse zenders zouden vechten om de uitzendrechten. De aangekondigde reorganisa tie van DSM kon beleggers niet bekoren. Het bedrijf pakte drie eurocent winst. KPN boekte een stijging van 2,60 op 93,60. „In heel Europa ligt telecom goed in de markt", aldus een handelaar. „Daarop drijft KPN mee." ANP 44,0000 54,0000 1,0992 1,0992 4,8300 5,2300 1,3245 1,3245 5,9500 6,2500 0.000295 0,000545 0,3180 0,3900 25,16 26,39 136,50 136,90 beurs Amsterdam periode van 20 dagen rendement op staatsleningen periode van 20 dagen middenkoers in guldens periode van 20 dagen R. Prins past het concern het prestatieloon inmiddels op een aantal locaties toe en wil het juist met de bonden onderzoek doen naar meer mogelijkheden van 'eigentijdse beloningsvor- men'. Het chemieconcern stelt een structurele loonsverhoging voor van twee procent. De CAO van Akzo Nobel geldt voor 18.000 werknemers. GPD/ANP Hogere olieprijs helpt Total Fina PARIJS - Het Frans-Belgische olieconcern Total Fina zag in 1999 zijn nettowinst met twaalf procent stijgen tot 1,73 miljard euro 3,8 miljard). De omzet nam toe met twintig procent tot 42 miljard euro 92,6 miljard). De winststijging is te danken aan de hogere olieprijs. Was de gemiddelde prijs voor een vat Brentolie van 159 liter in 1998 12,7 dollar, in 1999 was dat al achttien dollar. Inmiddels staat de boven de 26 dollarn. Een ver dere verhoging van de prijs is mogelijk door de productiebe perkingen van de Organisatie van Olie-exporterende Landen. Door de hogere olieprijs kon To tal Fina de lagere winstmarges op de fossiele brandstof opvan gen. In Europa daalden de mar ges met 43 procent ten opzichte van 1998. In dat jaar werd Total Fina aan de raffinage van een ton olie bijna zeventien dollar, tegen 9,7 dollar in 1999 ANP van onze redactie economie ARNHEM - De onderhandelin gen voor een nieuwe CAO voor de medewerkers van het che mieconcern Akzo Nobel zijn twee weken opgeschort. Vol gens de vakbonden liggen beide partijen 'ver uit elkaar'. Na twee dagen onderhandelen zijn de werkgevers en de vak bonden elkaar nog nauwelijks genaderd. De grootste proble men zijn het nieuw te vormen pensioenstelsel, de voorstellen voor prestatiebeloning en de koppeling van de loonsverho ging aan het bedrijfsresultaat. Volgens onderhandelaar Rood huizen van FNV Bondgenoten, zijn de onderhandelingen zwaar. Op negen februari her vatten de werkgevers en de vak bonden het overleg. „Tot nu toe is de toenadering minimaal", al dus Roodhuizen. Volgens zijn collega Hubert van het CNV kunnen beide partijen het onder andere niet eens wor den over het prijskaartje dat aan het nieuwe pensioenstelsel hangt. Ook wil Akzo niet ingaan op de looneis van vier procent. Akzo Nobel wil in de nieuwe CAO toe naar een systeem waar bij werknemers krijgen betaald naar prestatie. Dit betekent dat werknemers bovenop hun ba- sisloon meer kunnen verdienen als ze beter presteren. Ook wil len de werkgevers de loonstij ging voor een deel koppelen aan het bedrijfsresultaat. Volgens Akzo-onderhandelaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 7