Zorgen om coalitie in Wenen Italianen werpen zich op Kohl-schandaal PZC Miljoenenfraude bij Chinees megaproject Belgische vakbond ziet geen kwaad in geheime rekening buitenland Gesprek met extreem rechts Duits kabinet eens over fonds dwangarbeiders Botsing op spoor naar Moskou _D_eomroepbi jdragei_s_ afgeschaft Wat betekent voor u Ex-baas Elf bevestigt miljoenendans rond Duitse olieraffinaderij Tribunaal vermindert in hoger beroep straf Tadic donderdag 27 januari 2000 van onze redactie buitenland WENEN - Lidstaten van de Eu ropese Unie en Israël zijn ver ontrust over de mogelijke deel name van de extreem-rechtse FPÖ aan de volgende Oosten rijkse regering. Gisteren Vervolgde de FPÖ de coalitiebe sprekingen met de conservatie ve ÖVP. I Het buitenland maakt zich vol gens de ÖVP ten onrechte be zorgd. De partij denkt dat de FPO van Jörg Haider haar Standpunten zal versoepelen zodra zij in de regering zit. „De j politieke cultuur en de politieke stijl van de partij zullen moeten veranderen. Vooral bij belang- rijke kwesties als de Europese integratie en de uitbreiding van de Europese Unie zal ook de FPÖ haar goedkeuring moeten geven", zei secretaris-generaal Maria Rauch-Kallat gisteren. Waarden De Zweedse premier Persson verklaarde dat het programma van de FPÖ niet strookt met de 'waarden van de EU'. „Dat is niet alleen verontrustend voor Oostenrijk, maar voor de hele Unie", aldus de Zweed. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Védrine raakt Oostenrijk in een deernis wekkende positie als extreem rechts op het regeringspluche komt. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buiten landse Zaken zei dat de minister begrip heeft voor de heersende bezorgdheid over de dreigende regeringsdeelname van de ex treem-rechtse partij Gevaar Gematigd-linkse parlementari ërs in Italië verklaarden dat de aanwezigheid van Haider in de Oostenrijkse regering 'niet al leen voor Italië een ernstig poli tiek en diplomatiek probleem zal opleveren, maar ook een ge vaar voor de EU vormt'. Haider heeft eerder laten weten zelf geen regeringspost te wil len. Dinsdagavond verklaarde hij dat zijn partij 'de belangen van de Oostenrijkers tegenover de Europese Unie' zal blijven verdedigen. Israël De felste reacties op een eventu ele FPÖ-ÖVP regering kwamen van Israël. Premier Barak sprak in Stockholm van 'een uiterst verontrustende ontwikkeling voor joden in de hele wereld'. In de Zweedse hoofdstad begon gisteren een driedaags congres over de jodenvervolging. Diver se gedelegeerden haalden in hun openingstoespraak fel uit naar de kabinetsformatie in Oostenrijk. Oud-premier Shimon Peres, thans minister van Regionale Zaken, vergeleek een nieuwe re gering met de FPÖ met de ma nier waarop Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam. Minister van Buitenlandse Za ken Levy zei dat Israël de am bassadeur in Wenen zal terug roepen als Haider in de regering komt. De FPÖ haalde bij de parle mentsverkiezingen in oktober 1999 ruim 27 procent van de stemmen. Zij staat bekend om haar omstreden standpunten over bijvoorbeeld asielzoekers en buitenlanders. Haider prees de afgelopen jaren ondermeer de 'werkgelegenheidspolitiek' van het Derde Rijk. Ook grossiert hij in opmerkin gen waarbij buitenlanders wor den geassocieerd met criminali teit. SS-soldaten noemde hij 'slachtoffers'. De besprekingen van de FPÖ en de ÖVP over een coalitie gaan intussen voort. Volgens de con servatieven zijn de partijen het eens over tachtig procent van de onderwerpen. DPA/AFP/RTR van onze redactie buitenland PEKING - Veertien Chinese ambtenaren zijn er met meer dan vierhonderd miljoen yuan (ruim 130 miljoen gulden) her huisvestingsgeld vandoor ge gaan. Het geld was bestemd voor de verhuizing van bewo ners die door de bouw van de enorme Drie Kloven-dam naar elders moeten vertrekken. De ambtenaren hebben met het geld eigen bedrijven opgezet, huizen laten bouwen en aande len gekocht. Het bedrag is twaalf procent van het totale budget voor de herhuisvesting van de mensen in de buurt van de dam. Door het gigantische project moet een enorm gebied worden ontruimd omdat het straks on der water komt te staan. Meer dan een miljoen mensen moeten plaats maken voor het enorme waterbouwkundige project dat in de middenloop van China's langste rivier, de Jangtsekiang, wordt gebouwd. Achter de dam zal zich in de toekomst een wa terreservoir met een lengte van meer dan 660 kilometer uit strekken. De dam moet de jaar lijkse overstromingen in de be nedenloop van de rivier tegen gaan en zal ook gebruikt wor den voor het opwekken van stroom. De afgelopen jaren waren er grote financiële problemen bij het project en was het zelfs de vraag of het wel voltooid zou kunnen worden. In 2009 moet de dam gereed zijn. RTR van onze redactie buitenland BERLIJN - Het Duitse kabinet is het eens geworden over een wetsvoorstel voor schadever goeding aan nazi-dwangarbei ders. Het voorstel voorziet in het oprichten van een stichting waarin het kabinet vijf miljard mark zal onderbrengen. Ret bedrijfsleven brengt een even groot bedrag in. Het resul taat wordt volgende week in Washington voorgelegd aan de verenigingen van slachtoffers. Amerikaanse en Duitse onder handelaars werden het vorige maand eens over de oprichting van het fonds. Washington stelt twintig miljoen dollar (44 mil joen gulden beschikbaar. De partijen moeten onder meer nog bepalen welke criteria voor een uitkering gaan gelden en wanneer de eerste betalingen volgen. AFP/ANP VEREVYE - Russisch spoorwegpersoneel neemt de chaos in ogenschouw die ontstond na een treinbotsing in de Noord-Westelijke re gio Novgorod. Daarbij vielen gisteren een dode en vijftien gewonden. Een passagierstrein reed bij het dorp Verevye op de lijn Mos kou-Sint Petersburg in op de laatste wagon van een goederentrein. foto Dmitry Lovetsky/AP Advertentie dit Waarschijnlijk hebt u het al gehoord: de omroepbijdrage (oftewel het kijk- en luistergeld) is per 1 januari 2000 afgeschaft. U was de omroep bijdrage altijd bij vooruitbetaling verschuldigd. Nota's die in 1999 werden verzonden, kunnen daarom voor een deel betrekking hebben op het jaar 2000. Hoe weet u waar u aan toe bent? door Hans Geleijnse ROME - Na Frankrijk wordt ook Italië genoemd in het rijtje betrokkenen bij het Kohl- schandaal. Volgens Giacomo Migone, voorzitter van de Se naatscommissie voor buiten landse zaken, moet onder auspi ciën van de Europese Unie zo snel mogelijk een breed onder zoek worden ingesteld naar 'het corrupte netwerk van Europese partijen'. Het is niet uitgesloten dat Itali aanse corruptieschandalen van de jaren tachtig en negentig een Europese dimensie hadden. Migone schreef dit in het linkse dagblad l'Unita nadat de advo caat en de zoon van de vorige week overleden oud-premier Bettino Craxi het bestaan van Alle geregistreerde particulie ren, bedrijven en instellingen krijgen persoonlijk bericht. Wij voorzien u graag van de juiste infor matie. Daarom krijgen alle geregistreer- den vóór 1 april a.s. bericht in de vorm van een eindnota. U hoeft dus niet zelf contact met ons op te nemen. Er zijn drie mogelijkheden: 1Hebt u in 1999 al omroepbijdrage betaald voor 2000? Het door u te veel betaalde bedrag wordt u dan voor 1 april terugbetaald. 2. Bent u nog omroepbijdrage verschul digd over 1999 en/of voorgaande jaren, dan krijgt u van ons een nota met daar op het nog verschuldigde bedrag. U dient dit bedrag volgens de wettelijke regels alsnog te betalen. 3. Ten slotte is het ook mogelijk dat u niets meer hoeft te betalen, maar ook niets terugkrijgt. Ook dan krijgt u van ons bericht. Wij hopen u hiermee voldoende te heb ben geïnformeerd. omroept ij dragen van onze redactie buitenland PARIJS - De voormalige di recteur van Elf Aquitaine, Philippe Jaffre, heeft giste ren bevestigd dat de Franse oliemaatschappij in 1992 zo'n 85 miljoen mark heeft betaald in verband met de overname van de Oost-Duit se Leuna -raffinaderijHij ging niet in op berichten dat het geld bestemd was voor de verkiezingskas van de Duitse CDU van Kohl. In een persverklaring zegt Jaffre dat het geld is overge maakt naar de rekening van het bedrijf Nobleplac in Liechtenstein. Dat bedrijf was eigendom van de Franse zakenman Guelfi, die als tus senpersoon optrad bij de overname. Zondag zei Guelfi dat hij ne gentig miljoen gulden naar Kohl had doorgesluisd. Franse en Duitse media meldden afgelopen weekein de dat de Franse president Mitterand indertijd kanse lier Kohl zo'n 85 miljoen mark had doen toekomen om hem te steunen tijdens de verkiezingscampagne. Het geld zou afkomstig zijn van Elf-Aquitaine. Gisteren werd ook bekend dat de voormalige Duitse staatssecretaris van Defen sie, Agnes Hürland-Büning, in 1992 en 1993 zes ton van Elf Aquitaine heeft ontvan gen. Zij kreeg dat voor ad viezen. Hürland-Büning was in functie van 1987 tot 1991. Zij gold als vertrouwelinge van Kohl, die heeft toegegeven dat hij ruim twee miljoen gulden heeft ontvangen van donateurs wier naam hij niet wil noemen. DPA/GPD een dergelijk netwerk hadden gesuggereerd. Craxi was we gens zijn aandeel in corruptie schandalen zes jaar geleden naar Tunesië uitgeweken. Vol gens zijn advocaat en vertrou weling Giannino Guiso volgde de socialistische oud-premier de ontwikkelingen rond het Kohl-schandaal op de voet. Guiso zei tegen het dagblad Corriere della Sera dat Craxi in detail op papier had gezet waar de zwarte contributies voor zijn eigen socialistische partij van daan kwamen en aan welke bin nen- en buitenlandse 'vrienden' geld werd overgemaakt. Volgens Guiso is een brief van Craxi aan oud-president Scal- faro over geheime fondsen van de Italiaanse geheime dienst on derdeel van de Craxi-documen- ten. Craxi's zoon Vittorio heeft voorspeld dat zijn vaders schriftelijke nalatenschap - die binnenkort naar Rome wordt overgebracht - explosief zal zijn. Ophef In een dagbladinterview sugge reerde Vittorio dat Europese de mocratische partijen niet zon der 'geheime fondsen' konden voortbestaan.,Er wordt nu veel te veel ophef over gemaakt. Het ging toen om versterking van een democratisch Europa tegen een communistisch systeem," zei hij. Guiso en Vittorio Craxi laten het bij suggesties over mogelij ke 'Europese samenwerking' met zwarte partijkassen. Bewij zen of details worden niet gele verd. Dat Craxi op goede voet stond met zowel Kohl als de Franse president Mitterrand, lijkt een van de voornaamste aanwijzingen. GPD Nieuwe verdachten moord Arkan BELGRADO - De politie in Joegoslavië heeft gisteren de na men bekendgemaakt van twee nieuwe verdachten van de moord op militieleider Arkan. Burgers worden opgeroepen te helpen bij de jacht op de twee. De politie is op zoek naar Dragan Nikolic en Milan Djurici, beiden afkomstig uit de deelstaat Servië. Zaterdag werden al drie verdachten aangehouden in verband met de moord. De politie blijft het houden op een afrekening in het criminele circuit. Arkan, het pseudoniem van Zeljko Raznatovic, werd op 15 ja nuari doodgeschoten in de lobby van een hotel in Belgrado. De militieleider en gangster werd gezocht door het Joegosla- vië-tribunaal in Den Haag. Zijn militie 'Arkans tijgers' zou verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden in zowel Kroatië en Bosnië als Kosovo. Insiders speculeren erop dat de moord politiek gemotiveerd was. RTR Zweed Blix VN-inspecteur Irak NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de Zweed Hans Blix aangewezen om de nieuwe commis sie te leiden die moet toezien op de ontwapening van Irak. Dat heeft de huidige voorzitter van de raad, de Amerikaan Ri chard Holbrooke, meegedeeld. Blix was eerder hoofd van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie in Wenen. VN-secretaris-generaal Kofi Annan moet Hans Blix nog for meel benoemen. RTR/DPA Piep geeft NASA nieuwe hoop PASADENA - Een mysterieuze radiopiep, wellicht van de planeet Mars, heeft NASA aangezet tot nieuwe tests om të zoeken naar de verloren gewaande Mars Polar Lander (MPL) De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie hoopt dat de mars sonde toch nog werkt, aldus NASA-functionarissen gisteren. NASA had vorige week juist aangekondigd dat ze de Mars Po lar Lander definitief als verloren beschouwde. Alle pogingen om contact te maken met de 3 5 0 milj oen gulden kostende son de waren mislukt. De MPL landde op 3 december op de rode planeet. Sindsdien werd er niets meer van vernomen. RTR Hoofdkwartier Gods leger bezet BANGKOK - Het leger van Myanmar heeft het hoofdkwar tier van de rebellenbeweging Gods Leger bezet. Deze militie van Karen-rebellen kwam maandag in het nieuws met de be zetting van een ziekenhuis in het westen van Thailand. Volgens een bron die nauwe banden met de rebellen heeft, zijn verscheidene aanhangers van de verzetsbeweging omgeko men, onder wie vrouwen en kinderen. Het hoofdkwartier ligt dichtbij de grens met Thailand. De in 1997 opgerichte beweging wordt geleid door een twaalfjarige tweeling die over bovennatuurlijke gaven zou beschikken. Bij de bezetting van het hoofdkwartier zou het duo zijn verdwenen, maar nog in leven zijn. AFP Nieuwe beschuldiging koorleider BRUSSEL - Een Belgische priester die het koor leidde tijdens de huwelijksmis van kroonprins Filip en prinses Mathilde wordt verdacht van diefstal. Als penningmeester van het be stuur van een school zou hij meer dan tien miljoen frank (ruim vijf ton) hebben verduisterd. De man kwam kort na het prinselijk huwelijk in opspraak toen bekend werd dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan pedofilie. Als leider van een padvindersgroep zou hij en kele jongens misbruikt hebben. In verband met beide zaken heeft de politie een inval gedaan in de kantoren van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, zo werd gisteren bekend. De priester is momenteel op vakantie in het buitenland. ANP/Belga wij st naar het Verenigd Konink- rijk, waar vakbonden 'kapot werden gemaakt' door geblok keerde rekeningen. De ACV-voorzitter zei verder dat het geld op de Luxemburgse bankrekening niet buiten de boekhouding van de bond wordt gehouden. Volgens hem hoeft er over een stakingskas geen belasting betaald te wor den. Justitie Uit documenten waarover Het Laatste Nieuws beschikt, blijkt dat erin 1993 meer dan één mil jard frank (ruim vijftig miljoen gulden) op de Luxemburgse ACV-rekening stond. Hoeveel dat nu is, wil de bond niet zeg gen. De krant heeft de documen ten aan justitie overhandigd, maar die bleek al op de hoogte. ANP/Belga van onze redactie buitenland BRUSSEL - De Belgische chris telijke vakbond ACV heeft sinds 1965 een geheime bankrekening bij de Luxemburgse bank KB- Lux. Voorzitter Cortebeeck heeft dat gisteren toegegeven na een publicatie in de krant Het Laatste Nieuws. De Belgische belastingdienst stelt een onder zoek in. De KB-Lux wordt door veel Belgen gebruikt om de fiscus te ontlopen. Maar volgens Corte beeck is er met de rekening van het AVC niets illegaals aan de hand. Het geld dat erop staat, is een onderdeel van de stakingskas van de bond. Het is in het bui tenland ondergebracht om te voorkomen dat de overheid de rekening zou blokkeren bij vak bondsacties. Cortebeeck ver- door Marjolijn de Cocq DEN HAAG - Het Joegoslavië- tribunaal heeft de gevangenis straf die de Bosnische Serviër Dusko Tadic vorig jaar was op gelegd. verlaagd van 25 tot twintig jaar. De Kamer van Be roep van het VN-hof in Den Haag bestempelde de straf van 25 jaar gisteren als 'excessief'. Al waren de oorlogsmisdaden die Tadic beging tijdens de oor log in Bosnië, volgens de Guy- aanse rechter Shahabuddeen 'ontegenzeggelijk verdorven', hij had in de commandostruc tuur een relatief- lage positie. Tadic (44) moet minimaal tien jaar gevangenisstraf uitzitten, ingaande op de datum van zijn eerste veroordeling in 1997. Dat betekent dat hij op z'n vroegst op 14 juli 2007 vrijkomt. Minachting Met de uitspraak van de Kamer van Beroep kwam de zaak-Ta- dic na bijna vier jaar ten einde. Theoretisch bestaat nog wel de mogelijkheid dat het proces ge heel moet worden overgedaan. Voor het tribunaal loopt een procedure tegen één van Tadic' ex-advocaten, de Serviër Milan Vujin, wegens minachting van het hof. Vujin zou onder meer getuigen hebben geïntimideerd en hebben geprobeerd de rechtsgang te manipuleren op bevel van het Servisch bewind in Belgrado. De rechters doen hierover maandag uitspraak. Mochten zij Vujin schuldig bevinden, dan zouden Tadic' huidige advo caten een nieuw proces kunnen eisen. Tadic, die in 1994 in München werd gearresteerd, was de eer ste verdachte uit ex-Joegoslavië die het tribunaal in handen kreeg. Het is nog niet bekend waar de Bosnische Serviër, die nu nog vastzit in Scheveningen, zijn straf moet uitzitten. De voormalige kroegbaas en ka- rateleraar werd op 14 juli 1997 tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn deelname aan de etni sche zuiveringen in de Bosni sche regio Prijedor in 1992. Hij pleegde zijn misdaden in en rond zijn woonplaats Kozarac en de beruchte concentratie kampen Omarska en Keraterm. De straf werd in november vorig jaar verhoogd tot vijfentwintig jaar, omdat Tadic in hoger be roep schuldig was bevonden aan meer gevallen van marte ling en moord. GPD Extreem-rechts in regering Oostenrijk? Oppervlakte Bevolking: Staatsinrichting Inflatie: Werkloosheid: 83.859 km 8 miljoen Bondsrepubliek, volksvertegenwoordiging met 2 kamers Oostenrijks parlement ESQ Conservatieven Geboren: 26 januari 1950 Familie: getrouwd, twee dochters Opleiding: 1968 -1976 Universiteit van Wenen, rechtenstudie Politieke Sinds 1971 bestuurslid FPO carrière: Sinds 1986 leider van de FPÖ Gouverneur regio Karinthiè in 1989 - 1991 en sinds april 1999 Lid van het Oostenrijkse parlement in 1979 - 1983, 1986 - 1989,1992 - 1999 anp bron: alp/krt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 5