Sterren Michelin vallen morgen PZC Tom Poes en de Grote Barribal varia donderdag 27 januari 2000 Belgrage nep-agent loopt tegen de lamp Spannende tijden voor meesterkoks gastronomisch Nederland gezondheid Mam, ik plas blauw! Onderzoek naar MRSA puzzel recept Kip in kokossaus het weer 3 van onze redactie binnenland Een 38-jarige inwoner van Doesburg heeft bekend dat hij in het afgelopen jaar 350 vrouwen en enkele mannen te lefonisch heeft lastiggevallen. Hij gaf zich daarbij uit voor een politieman die bezig was met een onderzoek in een zeden- zaak en stelde intieme vragen. De nep-agent, die zich 'Mark' noemde, belde altijd in het ge bied met het kengetal 024. Bij de politie heeft de Doesburger verklaard dat hij dit gebied in en rond Nijmegen bewust uit koos omdat het erg groot is. Hij belde meestal vanuit zijn wo ning en koos willekeurige nummers na het kengetal. De politie kreeg sinds eind 1998 meldingen over 'Mark'. Hij vertelde vrouwen dat hun naam op een lijst van een ver krachter voorkwam. Tegen de mannen die hij trof, zei hij dat zij getuige zouden zijn in een zedenzaak die hij onderzocht. De politie in Nijmegen maakte in het najaar van 1999 iemand vrij om alle aangiftes en mel dingen door te spitten. Daarbij bleek meteen dat de beller zijn nummerherkenning had laten blokkeren. Uit dingen die de beller zelf vertelde, achtergrondgeluiden en beltijdstippen ontstond uit eindelijk een spoor dat naar de Doesburger leidde. ANP door Robert Verkerk De enige echte erkenning voor een kwalitatief goede keuken is de Michelinster, weet gastronomisch Nederland. Daarom probeert hotel-restau rant De Swaen in Oisterwijk zich opnieuw naar de ster te ko ken die het vorig jaar moest in leveren. Marc Paesbrugghe van het Antwerpse restaurant An- thonie van Dijck deed het an ders. Die leverde zijn twee ster ren ooit in. ..Ik had er ongezonde stress van." Morgen, bij het verschijnen van de Michelingids, worden de nieuwe sterren openbaar ge maakt, maar zal ook duidelijk zijn of iemand zijn of haar ster moet inleveren. En wellicht is voor het eerst in de Nederlandse culinaire geschiedenis een der de ster te vergeven. ,.Die indruk is wel gewekt, maar gastrono misch Nederland verwacht niet dat er dit jaar in ons land een derde ster valt, zegt Charles Hol ders, directeur van De Swaen. Team Vorig jaar moest hij zijn ster in leveren. In de klassiek ingerich te lounge van het hotel-restau rant licht hij uitvoerig toe hoe gemotiveerd zijn team is, met name het keuken- en restau- rantpersoneel, om die ster weer binnen te halen. Dat was vorig jaar wel anders. „Ik ben toen met de chef-kok maar even vijftien kilometer gaan hardlopen." Voor Hilders was het eigenlijk wel zonne klaar dat De Swaen de ster zou moeten inleveren. De inmiddels bekende televisie kok Cas Spijkers vertrok en dat was een aderlating voor de zaak. „De Michelinster was ei genlijk verbonden aan Cas Spij kers. Het nieuwe team moet die dan opnieuw verdienen. Dat is ook wel begrijpelijk." De tijd na de gevallen ster was zwaar. Maar de keukenbrigade, met chef-kok Nico Boreas, is sterker terugkomen dan ooit, vertelt Hilders. „We zijn opener. Het team is hechter en beter gemo tiveerd. We hebben allemaal een gemeenschappelijk belang en dat is het terugwinnen van die ster." Werken om de hoogste eer voor het restaurant binnen te halen is voor Hilders streven naar per fectie: „Het is continu werken aan kwaliteit en zorgen dat je let op die duizenden details. Het is bovenal een samenspel tussen de keuken en de bediening, want een gerecht moet ook goed en niet koud op tafel worden ge serveerd." Alles wat bij De Swaen op tafel komt, is zelf ge maakt; van het brood tot de ha gelslag rondom de bonbon. „En als je kiest voor deze kwaliteit wil je ook meespelen in de eredi visie: Michelin dus. „Dat is maar hoe je het bekijkt zegt de Belg Paesbrugghe. Hij gaf acht jaar geleden zijn twee Michelinsterren op om te gaan koken zoals hij dat wilde. In een gids wil hij niet meer genoemd worden - ,Jk sta alleen nog in het telefoonboek" - omdat die vermeldingen ook verplichtin gen scheppen. „Ik wilde mijn creativiteit weer op eigen wijze gebruiken; zelf denken en niet meer achter de massa aan.". „Ik dacht dat ik het veel beter zou kunnen zonder die sterren en dat is gelukt." Vlot Paesbrugghe halveerde de prijs voor zijn gerechten en mengde de verschillende horeca-ele- menten in zijn zaak Anthonie van Dijck. Zo behield hij de klassieke zilveren couverts, maar nam hij kleine tafels zoals door Henri Brandenburg Niet alleen voedingsmidde len als bietjes, bramen, worteltjes en rode kool kunnen de kleur van urine doen veran deren. Er zijn ook verschillende ziekten waarbij onze plas er an ders uitziet. Zo kan urine donkerbruin of zwart worden bij ziekten waar bij afbraakproducten van het bloed in de urine terechtkomen. Een voorbeeld is acute hemoly- tische anemie, een ernstige ziekte waarbij de bloedcellen uiteenvallen. Ook bij malaria wordt de urine donker gekleurd: de malariabacterie vermenig vuldigt zich in het bloed, waar na de bloedcellen uiteenvallen en de afbraakproducten in de urine terechtkomen. Bij geel zucht wordt de urine soms groen. Ook bij het gebruik van genees middelen kunnen kleurveran deringen in de urine optreden. Het is doorgaans erg moeilijk om exact aan te geven welke kleuren bij welke geneesmidde len verwacht mogen worden. De kleur die de urine kan krijgen bij het gebruik van laxantia (middelen tegen verstopping) varieert van blauw, rood, groen en bruin tot paars. Verandering van de kleur van de urine onder invloed van voeding vinden we allemaal normaal. Dat sommige geneesmiddelen de kleur van urine veranderen, is bij uw arts en apotheker be kend. Maar als u daar niet voor gewaarschuwd bent, kan het er heel alarmerend uitzien. Zo'n kleurverandering zou het best omschreven kunnen worden als een 'bekende onschuldige bij werking'. Aanwijzing Roestkleurige urine kan het ge volg zijn van een ziekte die ge paard gaat met koorts, maar kan ook optreden bij het ge bruik van middelen die infecties bestrijden (cotrimoxazol, me- van onze redactie binnenland H 'et Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begint .een onderzoek naar de MRSA-bacterie in verpleeghui- Er zijn aanwijzingen dat deze bacterie, die bij mensen met weinig weerstand infecties kan veroorzaken, de laatste tijd vaker opduikt in verpleeghuizen. De toename geeft enige reden tot ongerustheid, zo stelt het RIVM. Gekeken zal worden in hoeverre besmettingen over slaan tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen. ANP in een brasserie en mocht de fles wijn op tafel blijven staan, hetgeen weer voortkomt uit de bistrosfeer. „Ik koos voor een vlotte benadering die niet sa mengaat met Michelin." Eenvoudiger Natuurlijk kan hij niet meer de zelfde gerechten op tafel serve ren als voorheen. „Het is alle maal wat eenvoudiger, maar ik blijf dezelfde kok.Volgens hem verbaast vijf procent van de klanten zich over zijn visie. Maar daar hoeft hij het dan ook niet voor te doen. Zeker 95 pro cent van de gasten zijn mensen uit de buurt of klanten die hem toch wel een ster geven voor wat hij klaarmaakt. „Natuurlijk begrijp ik het wel. Je bent jong en ambitieus. Bo vendien is het je op school met de paplepel ingegoten dat de Michelinster het hoogst haalba re is, maar als je eenmaal boven je eigen pot staat te roeren, is het toch allemaal anders." Neder landers zijn in zijn ogen veel meer bezig met het sterrendom, „Dat komt omdat Nederlandse koks nu de norm hanteren die in België twintig jaar geleden al bestond." Een andere reden om zijn ster ren in te leveren was de eeuwige spanning die hij had om ze te be houden. „Ik had er ongezonde stress van.En je moet toch con tinu voor de ster blijven werken, ook al is de drukte van sterren- jagers maar van korte duur. „De eerste drie maanden is het in derdaad wat drukker. Maar een boekjaar is twaalf maanden en een restaurantleven duurt nog veel langer." ANP Het vertrek van Cas Spijkers kostte hotel/restaurant De Swaen zijn ster. foto Roland de Bruin/GPD tronidazol, nitrofurantoïne) of na het eten van rabarber. Sommige laxantia en diuretica (plasmiddelen) veroorzaken blauwe urine, maar een blauwe kleur kan ook wijzen op een in fectie van de urinewegen door de Pseudomonasbacterie. Blauwgroene urine kan ont staan bij geelzucht, maar ook bij het gebruik van amitriptyline, een middel dat bij depressie wordt gebruikt. Geelkleuring Het gebruik van vitamine B en het eten van worteltjes kunnen tot een sterke geelkleuring lei den, terwijl de urine juist erg .bleek wordt bij een onbehandel de suikerziekte. Urine wordt oranjerood bij het gebruik van antibiotica die worden gebruikt bij tuberculo se. Ze worden ook als bescher ming toegediend aan familiele den van patiënten bij wie een hersenvliesontsteking is gecon stateerd. Urine wordt ook rood bij het ge bruik van sommige sterk rood gekleurde cytostatica (midde len tegen kanker), maar ook bij kwikvergiftiging en weer na het eten van rabarber. Waarschuwing Sommige geneesmiddelen heb ben geen invloed op de kleur van urine, maar kunnen wel giftig zijn voor de lever. Een donkere verkleuring van de urine kan dan een van de manieren zijn waarop ons lichaam ons waar schuwt dat het niet goed gaat met de lever. Mocht u een blijvende verkleu ring in de urine constateren, die geen verband lijkt te houden met verandering in voeding of het gebruik van een geneesmid del (kleurveranderingen wor den meestal in de bijsluiter be schreven), raadpleeg dan steeds uw huisarts; het kan het eerste symptoom zijn van een ziekte. Henri Brandenburg is ziekenhuis apotheker en lid van de Farmaco- therapiegroep Zeeland. De volgende morgen kwam de heer Dickerdack de commissaris van politie tegen. Deze zag er vaal en doorwaakt uit, maar zijn stem was vast toen hij sprak: „Heb maar geen zorgen, burgemeester! U kunt de zaak rustig aan mij overlaten; dat heb ik Klopstock ook gezegd." De magistraat hield verrast de pas in. „Waarom zou ik geen zorgen hebben?" riep hij uit. „Natuurlijk heb ik die! Wat kan ik eigenlijk aan jou overlaten, Bas?" „Die eh... die clandestiene televisie uitzending", verklaarde de politiechef, een weinig inzakkend. „Ik heb hem gezien. Een brutaal staaltje. Maar ik zal de overtreders op sporen; reken maar!" „Zo", hernam de ander. „Doe het maar kalm aan, BasWant ik wil wel eens weten, wat ik denken moet en daarom wil ik op mijn gemak naar die Barribal kunnen luisteren." „Ik zou Citaat Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vor men dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende let ters vormen van boven naar be neden en van links naar rechts een citaat. 1. Nieuwsorgaan; 2. zuivelpro duct; 3. vrucht; 4. prent; 5. zachte veren; 6. bouwmateriaal; 7. adellijke titel; 8. schaaldier; 9. zot; 10. loopstok; 11. zuivelpro duct; 12. kwaad; 13. vertrek; 14. werpstrik. 1 K D R A E N T V 2 R K U A A C H S 3 P T R V U I A M 4 P N L A D A E T 5 A D R O B E N S 6 S T I E D E N 1 7 B S A D R O E N 8 Z K O R A E B T 9 D S W T A A E S 10 S T V E A L T N 11 A B L O T L E R 12 B E O G E O N S 13 S T E A U R G T 14 L T A E S S N O Oplossing woensdag -s-v plaatje b--a-a-o- legger-t- o-r--trap klare-o-o h-t-vloot u-i-e-k- toeans Tot voor kort stond de Maleisi sche keuken erom bekend dat gerechten uit andere landen vrijwel zonder enige wijzigingen in de re ceptuur werden overgenomen. In Indonesië daarentegen gaf men van die vreemde gerechten meestal een eigen interpretatie. Dat had niet alleen met de creativiteit van de In donesiërs te maken maar ook met de verkrijgbaarheid van de ingredi ënten. Tegenwoordig zijn die rollen omgekeerd. Op Malakka creëert men aan de hand van recepturen uit andere landen geheel eigen ge rechten, waarbij ook andere ingre diënten kunnen worden gebruikt. Daarbij valt op dat men er bovenal kiest voor ingrediënten van hoge kwaliteit. In het gerecht van van daag valt de Indiase herkomst nog wel te herkennen, maar het smaakt anders: echt Maleisisch. Voor 4 personen: 1 zware (boeren)kip van ca. 1,25 kg of kippendelen, zoals bouten of drumsticks met ongeveer hetzelf de gewicht; 2 eetl. fijngeraspte ver se gemberwortel; 2 grote uien, gesnipperd; 2 teentjes knoflook, ragfijn gehakt; 1 theel. sambal oe- lek; 2 theel. koenjit (kurkuma - geel- wortel); zout; 5 eetl. arachide- of zonnebloemolie; 5 dl dikke kokos melk; 1 theel. palm- of donkerbrui ne basterdsuiker; 3 sinaasappels, geschild, partjes tussen vliezen uit gesneden; 2 bosuitjes (met veel groen), ragfijn gesnipperd. Verdeel de kip in 12 of meerkleinere Zeeland: Herfst? Door: Jordi Bloem De temperatuur raakt steeds verder van het nulpunt verwijderd. Vanaf za terdag is het zelfs herfstachtig zacht en dan weet u meteen de rest van het weer: meer wind en regen. Vandaag heerst er nog betrek kelijke rust. Er steekt een zuidwestelijk briesje op en vanochtend ligt de temperatuur in eerste instantie nog op of iets onder het vriespunt. Vanmiddag wordt het 4 graden en achter de duinen 5 of 6 graden. Het blijft droog met af en toe zon. Vanavond en vannacht I kan het door de opklaringen opnieuw - zij het plaatselijk - een graadje vriezen. Morgen krijgt de zon het moeilijk. Met op hoogte een westelijke wind wordt een storing via de Britse eilanden naar onze contreien gedirigeerd. De daarbijbehorende lichte regen en motregen bereikt de regio in de loop van de dag. Vooral morgen ochtend is er nog wel kans op enkele opklaringen. De zuidwesten wind trekt iets aan en kan langs de kust kracht 5 bereiken. Met mid- dagtemperaturen van een graad of 5 is het kil. De regenstoring brengt een hoeveelheid zach tere lucht mee en deze dringt in de loop van het weekeinde tot Midden-Europa door. Dit levert een langzame kwa liteitsvermindering van het Alpensneeuw op. Bij ons is morgennacht een vorstvrije nacht en zaterdag overdag lopen de temperaturen tot 9 a 10 graden. De wind blijft zuidwest, maar doet er een schepje bovenop met kracht 4 a 5 over land en kracht 6 a 7 in de kustgebieden en aan de Scheldemondïng. Voeg daarbij perioden met meer regen en het herfst plaatje is ingekleurd. Zondag verandert er weinig. Vooruitzichten weer max. min. wind 6° 0° ZW 5 9° 4° ZW 6 10° 6° W 6 5° ZW 5 Zon Maan donderdag onder 17.24 vrijdag op 8.24 donderdag onder 11.32 vrijdag op 1.06 Nautisch bericht De wind waait uit het zuidwesten en bereikt 3 a 4 Beaufort. Het zicht is matig tot goed. Het water voor de kust heeft een tempe ratuur van 6 graden. De kans op mist in de ochtend is klein. Toonder Studio's die Barribal ook wel eens op de t.v. willen bekijken", dacht Tom Poes, die een ochtendwandeling aan het maken was. „Misschien kan ik langs Bommelstein gaan, want Joost heeft zo'n toestel en heer Ollie zal het ook wel interessant vinden om de reus écht te zien!" Hij vergiste zich echter; dat bleek toen hij het toegangshek naderde. Want daarop was een papiertje geplakt, waarop met een geschoolde hand geschreven was: „Hier woont iemand, die géén t.v. wil hebben. De grote Barribal zal hem grijpen!" Deze boodschap werd juist gelezen door de kruidenier Grootgrut, toen Tom Poes na derde. „Zo, zo", mompelde de handelaar. „Is meneer Bommel een anti-Barribal? Dan kan ik eigenlijk niet aan hem leveren! Ik moet aan mijn zaak denken!" Waterstanden DONDERDAG 27 JANUARI Vlissingen Terneuzen Bath Roompot Buiten Zierikzee Stellendam Buiten Wemeldinge Krammersl. West Hansweert VRIJDAG 28 JANUARI LK Vlissingen Terneuzen Bath Roompot Buiten Zierikzee Stellendam Buiten Wemeldinge Krammersl. West Hansweert Hoog water uur cm 06.16 211 06.40 235 07.37 279 06.10 154 07.45 151 06.26 142 07.50 174 08.06 164 07.12 250 uur cm 18.46 203 19.05 227 20.02 272 18.39 152 20.15 150 18.53 148 20.20 171 20.31 163 19.35 243 uur 07.05 07.28 08.26 06.54 08.30 07.21 08.30 08.30 07.55 Hoog water cm uur cm 190 19.41 176 214 20.00 200 254 20.52 240 14019.39 134 142 21.00 136 128 19.52 128 162 21.05 154 155 21.05 146 229 20.25 215 Laag water uur cm uur crij 00.02 16712.40 199 00.32 176 13.05 207 01.31 20614.05 236 12.35 151 - 01.25 119 14.00 157 00.16 06012.25 102 01.30 134 14.05 170 01.26 12413.55 163 00.56 194 13.32 22£ Laag water uur cm uur err 15513.26 18C 164 13.56 182 194 14.48 211 11013.36 14C 11814.40 142 061 13.25 096 132 14.45 16' 12214.40 15! 181 14.16 202 00.50 01.18 02.16 00.56 02.10 01.16 02.15 02.10 01.41 hchte sneeuw matige sneeuw zware sneeuw lichte tegen matige tegen zware tegen onweet hagel Europa: Vorst Hans Belterman stukken. Maak ze droog met keu kenpapier (in de meeste Aziatische keukens wordt eerst de huid weg genomen om in andere gerechten te verwerken). Maak met behulp van de keuken machine van gemberwortel, uien, knoflook, sambal oelek en 2 eetle pels koud water een vrij gladde pas ta. U kunt uiteraard ook de klassieke vijzel gebruiken om een dergelijk mengsel te maken. Vermeng koen jit (kurkuma - geelwortel) met wat zout. Wrijf alle kippendelen er aan alle kanten mee in. Verhit een wok en laat de olie er even door walsen. Voeg de pasta toe en laat alles, onder voortdurend roeren en omscheppen, 2 - 3 minu ten fruiten (zachtjes bakken). Schep de stukken kip er door en laat alles, onder regelmatig roeren en om scheppen, 10 minuten zachtjes bak ken. Doe er dan de kokosmelk, sui ker en eventueel nog wat zout bij. Wacht tot alles aan de kook is geko men. Temper de warmtebron. Leg een deksel schuin op de wok en laat alles 20 minuten zachtjes sudderen. Schep daarna de sinaasappelpart jes door het gerecht. Houd eventu eel een deel van de sinaasappel partjes apart voor de garnering. Presentatie: Doe het gerecht over in een grote voorverwarmde schaal. Schik er eventueel nog wat extra si naasappelpartjes bij. Strooi gesnip perde bosuitjes er over. Tip: geef er droog gekookte rijst en lalab van kropsla apart bij. Niet alleen in Nederland gaan de temperaturen geleidelijk weer om hoog, ook in het oosten van Europa wordt het iets minder koud. Toch vriest het er vandaag nog wel op veel plaatsen. In Roemenië is het maximaal -4 graden en in het noorden valt daarbij ook wat sneeuw. Ook de noordelijke delen van de Balkan zijn koud. Gister nacht vroor het plaatselijk zelfs meer dan 20 graden. Het blijft er wel droog en bovendien schijnt de zon geregeld. In Polen ligt de tempe ratuur overdag alweer boven het vriespunt, maar er is veel bewol king aanwezig en af en toe valt er wat regen of (natte) sneeuw. Ook ir Duitsland vriest het overdag op veel plaatsen niet meer. Alleen in he' zuiden kan het kwik nog niet boven de nulgradengrens uitkomen. Gisternacht was het daar opnieuw erg koud; in München wees de thermometer-21,8 graden aan. Vandaag kan het in het zuiden lokaal nevelig zijn, maar later komt ook de zon tevoorschijn. In het noorden van Duitsland is het overwegend bewolkt en valt nu en dan regen. Soms kan er nog een verdwaalde sneeuwvlok tussen zitten. Frankrijl profiteert van de invloed van een hogedrukgebied. Daardoor is hete vrij zonnig, maar met 0 tot 3 graden in het noorden wel vrij koud. In Spanje en Portugal komt de zon veel mindertevoorschijn en in het westen valt regen. Met 8 tot 16 graden is het er wel vrij zacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 4