Wttt Mortierorgel uniek in soort PZC Sportvissers tegen verwijderen brasem CAMBODJA zeeland 23 bezoektijden ziekenhuizen PZC3 mensenwerk r agenda lezers schrijven Raadsleden subsidiëren merklap uit eigen zak ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! donderdag 27 januari 2000 Zeeland- Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissirigen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee tel. (0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetïnge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20,00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge" Academisch Ziekenhuis Sintjan Ruddershovelaan tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur l Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge. Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA) door René van Stee Het leven van de gewone man be stond aan het eind van de negen tiende eeuw uit niet veel meer dan wer ken, eten, drinken en slapen. Soms was er vertier op de kermis of in het café met zang, dans, een lekkere pint en ander jolijt. De muziek kwam uit dansorgels, wonderen van mechanisch en technisch vernuft met warme klankkleuren die het beste tot hun recht kwamen in mooie, grote danszalen en in spiegel tenten op de kermis. Iedere zichzelf respecterende horeca ondernemer in de Nederlands-Belgi sche grensstreek had toen wel een orgel in de zaak staan of huurde er een bij bij zondere gelegenheden. Op sommige kermissen werd er destijds gedanst op de klanken van liefst tien orgels. Terneuzenaar Kees van Fraeijenhove verdiept zich al jaren in de geschiedenis van 'de enige echte orgelbouwer': Theo- file Mortier, geboren in het West- Vlaamse Oostkamp in 1855 en eind 1944 gestorven in Antwerpen, waar hij z'n grootste faam verwierf. Samen met z'n inmiddels overleden huisgenoot Harry van Hugten en Janus Verhage uit Made richtte Van Fraeijen hove in 1997 de Stichting Tot Behoud van het Mortierorgel op. Belangrijkste doel: de instandhouding van 'een indu strieel en muzikaal monument van top kwaliteit, geschiedsbeschrij ving en be houd - zo mogelijk ook restauratie - van één of meerdere orgels'. De stichting werkt met Europese subsidies en ont vangsten van de stichting tot behoud van het Vlaamse erfgoed. Overige spon soring is afkomstig van het bedrijfsle ven en donateurs. Oorlogstuig Van Fraeijnhove: „Het Mortierorgel is de Rolls-Royce onder de orgels waar van de historie niet verloren mag gaan. Trouwens, wie weet tegenwoordig nog wat een Mortierorgel is? Er wordt dan vaak gedacht aan oorlogstuig of iets dergelijks. Ook was orgelbouw een be langrijke industrie. Mortier moet er minstens zeshonderd afgeleverd heb ben. Tijdens de hoogtijdagen van zijn fabriek - in de eerste decennia van de vorige eeuw - werkten er ruim negentig man. Er werd toen iedere twee weken een orgel afgeleverd en de totale indu strie bood in Antwerpen werk aan en kele honderden mensen." THE MORTIER DANCE HALLO? n .ai ,r« ïii' CS "Rfca g. Kees van Fraeijenhove van de Stichting Tot Behoud van het Mortierorgel: „Het Mortierorgel is de Rolls-Royce on der de orgels waarvan de historie niet verloren mag gaan." foto Cha rles Strijd Na de Tweede Wereldoorlog takelde het imperium van Mortier zienderogen af. Er kon niet meer worden opgebokst te gen de concurrentie van goedkopere or gels en de uit Amerika overgewaaide jukeboxen. Ook de opmars van de radio en dansorkesten deed de orgels letter lijk onder het stof verdwijnen. Veel orgels verdwenen over de grens. Ze werden vooral opgekocht door verza melaars uit Amerika en Japan. Tegenwoordig is de handel in Mortier- orgels big business geworden. Ze gaan grif van de hand voor prijzen van mini maal honderdduizend gulden. „We dreigden de boot te missen, want in België was totaal geen waardering voor het erfgoed van Mortier. De laatste res tanten van de fabriek werden in de ja ren vi j f tig voor een habbekrats verpatst en ook is veel archiefmateriaal verdwe nen. Mortiers erfgoed dreigde voorgoed verloren te gaan. Tot behoud hiervan zijn we drie jaar geleden begonnen aan een boek met de titel Honderd jaar Mor tierorgels", zegt Van Fraeijenhove. De eerste proefdruk van het boek met ruim vijfhonderd pagina's en honder den foto's verschijnt in maart. In sep tember brengt de stichting de definitie ve versie in een oplage van ruim twee duizend stuks op de markt. Anekdotes In het boek wordt de historie van het or gel en het levensverhaal van Mortier gelardeerd met talrijke anekdotes, soms opgetekend uit de mond van oude orgelbouwers, maar ook teruggevon den in oude archieven. Een omvangrij ke zoektocht die zelfs technische oc trooi-tekeningen opleverde. Van Fraeijenhove: „Dit is een monikken- werk gebleken, anders kan ik het niet noemen. We hebben alles tot in de punt jes uitgezocht, want we streefden im mers naar perfectie. Op enkele minieme details na is dit ook gelukt. Het boek is een echt standaardwerk geworden." De realisatie van een orgelmuseum is een andere klus waarvoor de stichting zich momenteel met hart en ziel inzet. Omdat de katholieke kerk in Groede op de nominatie staat om afgestoten te worden, heeft Van Fraeijenhove goede hoop dat dit gebouw - liefst voor de pre sentatie van het boek in september en dankzij een goed doortimmerd financi eel plan van de stichting - als museum locatie kan worden gepresenteerd. Vol gens Van Fraeijenhove gaat er dan een droomwens in vervulling. „Hierdoor kan vorm worden geven aan de andere doelstelling van de stichting, namelijk behoud van het Mortierorgel. Een unie ke permanente expositie van vier Mor tierorgels die we minimaal 25 jaar in bruikleen krijgen. Dat zou toch echt ge weldig zijn!" EVENEMENTEN Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Monarchie Het Koninklijk Huis is geliefd, schrijft de PZC (22-1). Maar bij wie? In de eerste plaats bij hen die zo'n instituut gebruiken om grote inkomensverschillen te rechtvaardigen. Dat zijn dan gelijk de mensen die lak hebben aan democratie. Via democratie zijn geen miljoenen te vergaren met optieregelingen. Kok zei daar tegen te zijn, maar zijn partijgenoot Duisenberg zei pas nog bij Buitenhof ze ingevoerd te hebben. Niet dat ik vertrou wen heb in een gekozen staats hoofd. Zoals partijen kandida ten naar voren schuiven is het gehangen worden of geschoten. De PZC spreekt over republi keins sentiment, maar juist een deel van de aanhang van ko ningshuizen en dergelijke be rust op sentiment. Natuurlijk erft de vriendin van Alexander van Amsberg niets van de on dersteuning door haar vader van een moordenaarsregime. Wat een gezwam over 'niet di rect verantwoordelijk'. Het gaat niet over of we patat gaan eten of pannenkoeken. Het treurige is dat zoveel intelligente men sen zo weinig zedelijk besef hebben dat ze met die apekool meedoen. Maar ze komen dan ook nauwelijks buiten hun ei gen kringetjes. Daar zijn de re gels van de etiquette belangrij ker dan die van innerlijke beschaving. Met geld is veel te camoufleren, vooral met veel geld. Arie Bilius Veerseweg 101 Veere Turnschool In het artikel over het regio kampioenschap vrouwentur- nen in de PZC van maandag 24 januari beweert trainer H. Sta pel van GV Koudekerke dat trainen bij Turnschool Zeeland in Middelburg weinig rende ment oplevert. Echter, daar waar in het artikel turnsters van MTV'69 worden genoemd, is niet gemeld dat zij trainen bij Turnschool Zeeland. Zeker acht turnsters wedstrijdsport en ze ven turnsters topsport leverde de turnschool, die ook nog eens allen bij de top 10 van de wed strijd behoorden. Slechts twee turnsters van GV Koudekerke kwam ik tegen. Waar is die brede groep turn sters van GV Koudekerke? Mei den, trainers en achterban van Turnschool Zeeland: laat jullie niet lasten, de turnschool is nog jong, met een grote toekomst, zowel op wedstrijdsport- als topsportniveau. Corrie Casteleijn Oranjeboomstraat 26 Wemeldinge Partijkas Nu in Duitsland de CDU zwaar onder vuur ligt vanwege ondui delijke schenkingen aan de par tijkas, komt het CDA bij monde van De Hoop-Scheffer met het idee een fonds voor giften te stichten, waaruit alle partijen zouden kunnen putten (PZC, 25-1). Bedrijven zouden geïnteres seerd zijn in het politieke debat? Natuurlijk. Als het hen uitkomt. Maar het is een illusie om te den ken dat bedrijven geld ter be schikking stellen uit idealisme. Ze zullen het wel dóen om com merciële redenen en ze ver wachten er wat voor terug. Ze zullen proberen invloed te ko pen. „Maar wij zijn integer", roepen alle politici in koor, „wij zijn niet omkoopbaar". Ze heb ben gelijk, op die uitzonderin gen na die wel om te kopen zijn. Ze zijn er altijd, de wereldge schiedenis staat bol van vriend jespolitiek en handjeklap, door dat de kat op het spek werd gebonden. Ik ben van mening dat politieke partijen zichzelf moeten bedruipen. Als ze toch in financiële moeilijkheden ko men, dan is dat omdat hun par tijpolitiek niet interessant is of omdat de achterban te klein of niet gemotiveerd is. De partij kan dan twee dingen doen: of klanten werven en motiveren, of de tering naar de nering zetten. Wim van Gilst Boogerdlaan 23 Kortgene Vuilspuiterij De vuilspuiterij van Tony van Verre kent bijna geen grenzen (PZC, 20-1). De Middeleeuwen herleven, Veere bestrijdt Mid delburg te zwaard en te paard bij monde van Verremans cs (Pe- door Bas Lippmann CLINGE - Zeeuws-Vlaamse sportvissers hebben tot nu toe weinig profijt gehad van de na- tuurherstelwerkzaamheden voor de Zeeuws-Vlaamse kre ken. Volgens Cijril Peeters van hengelsportvereniging Clinge is de hoop op verbetering van de visomstandigheden vervlogen sinds het waterschap begonnen is met het verwijderen van bra sem uit de kreken. Voor het actief biologisch be heer is het Waterschap Zeeuws- Vlaanderen een aantal maan den geleden gestart met het uit baggeren van de Zeeuws- Vlaamse kreken en het creëren van bufferzones tussen land bouwgronden en oevers. Tevens streeft men naar herstel van het natuurlij k waterpeil De vissers zagen er in het begin wel brood in. Bij een aantal van hen is de blijheid inmiddels om geslagen in verbijstering nadat bleek dat het Waterschap de ge liefde hengelsportvissen de bra sems niet meer kon handhaven omdat ze het water vertroebe len. Cijril Peeters, secretaris van de Clingse hengelaarsvereniging, Een kreek bij Sint Kruis. is van mening dat het weinig zin heeft om deze vissoorten uit de kreken te verwijderen. „Het is dweilen met de kraan open. Je kan de brasems wel verwijde ren, maar binnen een aantal jaar is het water weer even troebel als daarvoor. Dat is voor ons dus helemaal nutteloos." Kreekranden Peeters vindt dat het weinig ef fect heeft om de brasems mas saal af te voeren. Volgens hem is het beter om nog meer aan kreekrandbeheer te gaan doen, zodat er zo min mogelijk nitra- archieffoto Charles Strijd ten en fosfaten de kreek in spoe len. „Door het instellen van kreekranden hopen we het in- spoelen van verontreinigingen in onze kreken terug te dringen. Het zou een goede zaak zijn om met landbouwers langs de kreek overeenkomsten af te sluiten om te komen tot een bufferzone van tussen de drie en twaalf meter langs de kreek." Op deze wijze komt er volgens Peeters een veel beter natuur lijk evenwicht tussen roofvissen en de brasem tot stand. „Het vertroebelen van het water is voor het grootste gedeelte het gevolg van inspoelen van nitra ten en fosfaten, waardoor de al- genbloei toeneemt. De algen vertroebelen de laatste tiental len jaren het water. Daardoor verdwenen op veel plaatsen alle waterplanten. Het waterschap wil nu alle brasems verwijderen omdat ze de watervlooien, die van nature de algenbloei beper ken, opeten. En ook omdat het bodemwroeters zijn, versterken de brasems de troebelheid. Deze vissen kunnen echter wel ge handhaafd worden. Als het wa ter helderder wordt, kunnen roofvissen zoals de snoek en de snoekbaars beter jagen op de brasem." Monique van de Pas van het Wa terschap Zeeuws-Vlaanderen spreekt de conclusies van Pee ters tegen. „We zijn nu bezig om onder andere in de Molenkreek in Westdorpe actief biologisch beheer uit te oefenen. Nadat we 5800 kilo aan brasem hadden verwijderd, kregen we meteen een meter meer doorzicht. Dat zegt volgens mij wel genoeg. Het is mij niet bekend dat dit op de langere termijn veranderd. Bo vendien zijn we al bezig met kreekrandbeheer, dus daar zal het ook niet aan liggen", aldus Van de Pas. truszoon en Jambon) en laat daarbij geen middel onbenut. De minste aanleiding is reeds voldoende om een emmer bag ger over Verremans' onwelvalli- ge Middelburgse notabelen uit te storten. Vermeende soortge noten kunnen rekenen op zijn sympathie zoals blijkt uit zijn recente liefdesverklaring rich ting mevrouw Van Dok-van Weele. Een waarschuwing is echter op zijn plaats: de omar ming van sommige serpenten kan dodelijk zijn. Als ex-jour nalist weet Verremans als geen ander hoever hij kan gaan in het beschimpen van mensen, maar als burger hebben we hem nog niet kunnen betrappen op een constructieve bijdrage in deze rubriek. Als wijkbeheergroep Arnemui- den hebben we een redelijk ge nuanceerd beeld van de Middel burgse bestuurders waarbij we kritiek niet schuwen, zij zullen dit onderschrijven. Wij hebben er echter voor gekozen op een volwassen wijze meningsver schillen uit te praten en elkaar niet voor rotte vis uit te maken. Na het lezen van deze ontboeze mingen zullen Verremans cs on getwijfeld de emmers drek tot de rand vullen om ze in hun frustratie over ons leeg te stor ten; we hebben de paraplu's en wasknijpers voor de neus klaar staan. J. W. den Engelsman en L. Theune Korenbloemlaan 3a Arnemuiden BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 20.15 uur: Showiesjoo door Ti neke Schouten; GOES - 't Beest, 20.30 uur: Herberts Aquarium, solovoorstelling door Ser- vaes Nelissen; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: Faust, opera door de Roe meense Staatsopera Timisoara; 'S-HEER ABTSKERKE - Dorpshuis Vers- vliet, 19,30 uur: 'Voorzichtig...-breek baar' door toneelvereniging Schrabbe- TERNÉUZEN - Porgy Bess, 20.15 uur: Lezing door Herman Koch; I STREEKACTIVITEITEN AXEL - De Halle, 14.00 uur: Kaarten, bil jarten en sjoelen; Gregoriuscentrum, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; 13.30 uur: Bridge en koers- bal; Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Handwerken; Cafe't Hoeckhuys, 20.00 uur: Kaarten; BIERVLIET - De Gentsche Poort, 19.30 uur: Jaarvergadering Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling De Braakman; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: ANBO koersbal; 13.30 uur: KBO soos; Café de Smidse. 20.00 uur: Geldbingo; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 14.00 uur: Handwerken, 14.45 uur: Gymnas tiek; HEIKANT - 't Heike, 19.00 en 20.00 uur: Damesgymclub; HOEK - De Lovenhoek, 13.30 uur: Koers bal en biljarten; HULST - De Lieve, 10.00 uur: Koffieoch tend met voorlezen van verhaal; 13.30 uur: koersbal; Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; KLOOSTERZANDE - Café de Reizende Man, 19.30 uur: Bridgeclub Lamswaar- de; KOEWACHT - Bibliotheek, 10.00 uur: In formatiebijeenkomstvoor ouderen; Lange Akkers, 13.30 uur: Kaarten; De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten, 19.30 uur: Tekenen en schilderen; OOSTBURG - Het Centrum, 9.30-11.30 uur: Napraten over thema bijeenkomst; Den Hoekzak, 20.00 uur: Verleden, heden en toekomst van de Zeebrugse haven, le zing door medewerkers dienst pr haven Zeebrugge; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 20.00 uur: Country line dance voor beginners en ge vorderden; Café De Jachthoorn, 13.30 uur: Kaarten, 20.00 uur: Free Country Dancers; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 10.30 uur: Yoga, 19.30 uur: Natuurdecoratïes,19.30 uur: Kantklossen; SAS VAN GENT - De Speye, 9.30-10.00 uur: Aerobic SAV voor middelbare leef tijd; 10.00-1.00 uur: Gymnastiek SAV voor middelbare leeftijd; De Roselaer, 13.30 uur: Jeugdatteljee ba sisschoolkinderen groep 2 tot en met 8; 13.30 uur: Technika 10 voor meisjes van 9 tot 12 jaar; 18.00 en 19.00 uur: Yoga; 19.00 uur Pergamano; SLUIS - Stadhuistoren, 15.30-16.30 uur: Beïaardconcert.Belfort, 20.00 uur Nuts- bijeenkomst; SLUISKIL - Het Meulengat, 13.30 uur: Kaarten, biljarten en repetitie zangkoor; 14.00 uur: Knutselmiddag; 17.45 uur: Kinderaerobics; 18.15 uur: Jeugdaero- bics;19.00 uur: Aerobics; 20.00 uur: Bodylanguage; ST. JANSTEEN - De Warande, 9.30 uur: KBO gym; 10.30 uur: Volksdansen; 13.30 uur: Koersbal, kaarten en biljarten; 19.30 uur: Bijeenkomst KVO over behangen, vervenen parket leggen; TERNEUZEN-De Veste, 10.00 uur: Volks dansen; De Hoeve, 13.30 uur: Kindermiddag; Gebouw van buurtvereniging Oudeland- se Hoeve in het Edvard Grieghof, 20.00 uur: kaarten; WESTDORPE - Concordia, 13.30 uur: Woensdagmiddagclub jeugd basis school; ZUIDDORPE - 't Kaaike, 13.30 uur: Kaar ten; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur Three seasons; VLISSINGEN - Cine City, 13 45 en 16.15 uur: De ijzeren reus;Tarzan (Ned.); 13.45, 16.15 en 19.00 uur: Kruimeltje; 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: American Beauty; The sixth sense; The world is not enough; 19.00 uur: Andre Hazes; 19.00 en 21.45 uur: Lake Placid; Double Jeopar dy21.45 u u r: E nd of d ays; TENTOONSTELLINGEN I AXEL- Kunstgalerij Antheunis, 8.00- 12.00 en 13.00-18.00 uur: Na van Dyck, werken beeldende kunstenaars (t/m jan.); BERGENOPZOOM-lnterium, 9.00-17.00 uur: Anno 2000, Werken diverse kunste naars (t/m 20/2); StuArt Galerie, 11.00-17.00 uur: Tachtig plus, aquarellen van Kees Bak (t/m 13/2); BURGH HAAMSTEDE - De Bewaerscho- le, 13.30-16.30 uur: Norma Holm, schil derijen en triptieken (t/m 2/2); GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, 10.00-17.00 uur: 'Herinnering aan Zeeland, kunst van klederdracht" van Elisabeth Kodde (t/m 18/3); Atelier De Kaai, 9.00-16.00 uur. Mare Joon, pentekeningen en aquarellen (t/m 15/2); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur Kleuren in mijn luchtballon, tekeningen en schilde rijen van kinderen die hun vader hebben verloren (t/m 3/3); Galerie van den Berge, 13.30-17.30 uur: Werken Silvia B. en Bart Gorter (t/m 12/2); GROEDE - Galerie De Ouwe Smisse, 13.30-17.00 uur: Werken van René de Wolf (t/m 30/1); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 en 17.00-20.00 uur: 'Schilderijen met licht' van Rinus Rentmeester (t/m 27/1); HULST - Galerie Rattenfanger, 13.30- 17.00 uur: Werk Swa van Dael (t/m 18/2); Stadhuis, 9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur: Mevrouw W. de Vries, mozaïeken (t/m 4/2); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: Zeeuwse fruitwijn, van mid deleeuws medicijn tot eigen-huis-wijn (t/m febr.); Nostalgische verzameling ap- pelstroopblikken (t/m 31/1); Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13.00- 16,00 uur: Lidia Schinkel, knipkunst (t/m 11/2); MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Beeld in Balans', werk van de vereniging voor beeldhouwers (t/m 29/1); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Boeken, prenten, prentbriefkaarten en tijdschrif ten uit 1880-1920 (t/m 15/3); Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Pipilotti Rist (t/m 12/3); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk Hellen van Meene (t/m 12/3); Galerie 't Heantje te Paart, 14.00-16.30 uur: Mariana Papara, moderne iconen; Alga Zaharescu, iconen (t/m 27/1 Galerie T', 11.00-16.00 uur: Magisch- realistische schilderijen in olieverf van Joop Frohwein (t/m 26/2); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur: 'POEPgoed', ex positie over de stoelgang bij mens en dier (t/m 29/10/2000); 'Nehalennia in spi raalvorm naar 2000' (t/m 27/2); REIMERSWAAL - Gemeentehuis, 8.30- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Schilderijen van Christine Kloosterman (t/m 31/3); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem3, 12.00-17.00 uur: Werken van Luc Hoekx, schilderijen en Florette Dijkstra, beelden (t/m 30/1); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Schatten van Zeeuws-Vlaam se verzamelaars (t/m 29/1); ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 8.30-16.30 uur: Marinus van Dijke 'wandelingen in een duingebied' (t/m 7/4). I HULPCENTRA FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20.00 uur: The sixth sense; The general's daughter; Cinemactueel, 20.00 uur: Lake Placid; The sixth sense; Sneak preview; HULST - De Koning van Engeland, 20.00 uur: Andre Hazes; Lake Placid; Double Jeopardy; The sixth sense; End of days; The world is not enough; Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118469869 (dag en nacht bereikbaar). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). door Inqrid Huibers KRUININGEN - Raadsleden Peter Koeman (CDA) en Marij ke van der Meijden (WD) van de gemeente Reimersvvaal dra gen eigenhandig vijftig gulden bij aan de Zeeuwse merklap 'Door ons gedaen'. Ruim tweehonderd Zeeuwen wagen dit jaar, dat is uitgeroe pen tot het jaar van de textiel, een poging om de grootste merklap ter wereld te borduren. De lap moet in ieder geval het fameuze tapijt van Bayeux overtreffen. Dit tapijt heeft een lengte van zeventig meter. Al lerlei Zeeuwse landschappen, monumentale gebouwen en ge meentewapens zullen het doek sieren. De Zeeuwse gemeenten is om een bijdrage van 350 gul den voor het project gevraagd. Daar wilde het Reimerswaalse college echter niets van weten. 'Te weinig gemeentelijk belang', luidde het oordeel van de ge meentebestuurders. Een 'kleinzielige' houding von den Koeman en Van der Meij den op him beurt. Zij stelden de rest van de raad dinsdagavond tij dens de vergadering voor dan maar uit eigen zak 25 gulden bij te dragen. Dat voorstel vond echter geen gehoor. Daarop be sloten de twee zelf in ieder geval vijftig gulden in de pot te doen. Publiek Iemand uit het pubhek deed daar nog eens 250 gulden bij, zo dat het Bureau Provinciaal Mu seumconsulent Zeeland dat de subsidie aanvroeg, toch 350 gul den tegemoet kan zien. Het is de bedoeling de merklap eind van dit jaar te presenteren. (Advertentie) Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. 9» Inlichtingen; Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). 'Telefoon; 0113-655784 Telefax; 0118-623119 Bank; ING 65.07.90.782 Mft (met steun van de Stichting I:L\* Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 49