Hoogbouw in Othene toch lager Senioren surfen in eigen café PZCzeeland Bellen met 10% korting? Kies zelf uw 10 voordeelnummers. Externe adviseurs moeten PvdA in Middelburg lijmen Aanloop voor aanpak Veerse Meer Jas Zeeuws Archief is staatssecretaris zeker niet te groot ADB buigt zich over meldingen racisme in kwestie Sluiskil Compromis moet in ogen ontwikkelaar haalbaar zijn 19 Voorverkoop concert De Dijk begonnen donderdag 27 januari 2000 ■door Conny van Gremberghe 'TERNEUZEN - De plannen •voor de bebouwing van de Wes- 'terscheldedijk in de nieuw bouwwijk Othene in Terneuzen zijn voor een derde keer aange past. Projectontwikkelaars Projektbouw en HBG Vastgoed willen nu op de dijk zeven ap- "partementenblokken neerzet ten met hooguit zes woonlagen. In totaal gaat het om 84 appar tementen in de duurdere prijs klasse. In eerste instantie wilden de projectontwikkelaars op de dijk zeven woontorens neerzetten in hoogte aflopend van tien tot vijf bouwlagen. Tegen dat plan werd door de huidige wijkbewoners bezwaar aangetekend. Zij hadden name lijk hun nieuwe woningen in Nieuw-Othene gekocht, toen er nog sprake was van laagbouw op de dijk. De wijkbewoners vreesden dat hoogbouw een ne gatief effect zou hebben op de waarde van hun onroerende goederen. Bovendien werd ge vreesd voor windturbulentie en verkeersoverlast aan de dijkzij- de. De project-ontwikkelaars kon den de protesten uit de wijk niet negeren. Reden voor hen om in oktober vorig jaar een in spraakavond te beleggen voor de wijk. Tijdens die bijeenkomst in het Zuidlandtheater presen teerde de Werkgroep bewoners Nieuw-Othene de resultaten van een enquête, waaruit bleek dat het gros van de Nieuw- Othenenaren tegen de hoog bouw was. Die avond kreeg een vervolg en de projectontwikkelaars gingen met een delegatie van de wijk bewoners in de slag over moge lijke alternatieve bebouwings plannen. Uit dat overleg rolde als compromis zeven apparte- mentenblokken met zes bouw lagen, waarbij de penthouses aan de zeezijde hoger zullen zijn dan aan de landzijde, waardoor er aan die kant eigenlijk slechts sprake is van vijf bouwlagen. De impact van de woonblokken op de omgeving wordt hierdoor nog iets verder beperkt. Compromis Uitvoering Jonge Kracht KAPELLE - Showkorps Jonge Kracht uit Kapelle-Biezelinge houdt vrijdag 24 maart zijn jaarlijkse uitvoering in De Vroone in Kapelle. Het gevari eerde programma heeft Het Mu- ziekpaleis als titel meegekre gen. De uitvoering begint om 20.00 uur. Inbraak in auto's KORTGENE - In de Wilhelmi- nastraat in Kortgene zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto's opengebroken. De dieven namen geluidsappara tuur mee en vernielden een deel van het interieur. De project-ontwikkelaars leve ren met dit compromis wel zes tien appartementen inomdat er in eerste instantie sprake was van de bouw van honderd wooneenheden. Het alternatieve plan zal bin nenkort bij de gemeente worden ingediend, waarna de commis sie voor ruimtelijke ordening er zich over kan uitspreken. De gemeente Terneuzen wil ver der op zeer korte termijn werk maken van de aankleding van de wijk. Momenteel liggen er in Nieuw-Othene drie rotondes. Dat worden er straks tien. Op el ke rotonde, zo is de bedoeling, wordt een kunstwerk geplaatst. De gemeente heeft enige tijd ge leden kunstenaars in de regio opgeroepen met ideeën te ko men. Veertig reacties kwamen daarop binnen. Inzendingen Een speciale werkgroep, be staande uit leden van de coördi natiecommissie cultuur, spon sors en een stedebouwkundig medewerker van de gemeente, zal begin februari de inzendin gen beoordelen en een groep kunstenaars vragen uitgebrei dere schetsontwerpen te maken. Medio mei zullen die ontwerpen worden getoond aan de wijkbe woners, waarna een verdere se lectie wordt gemaakt en het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen uit eindelijk beslist over de plaat sing van de kunstwerken. door Edith Ramakers MIDDELBURG - De PvdA- fractie van Middelburg heeft hulp van buitenaf ingeroepen om uit de problemen te komen. De ex-gedeputeerde van Zuid- Holland Jaap Wolff en zijn Noord-Brabantse collega Jan Boelhouwer lichten momenteel de zes leden tellende fractie door. Zij leveren spoedig hun rapport in bij het PvdA-bestuur, waarna het ter discussie wordt gesteld tijdens de ledenverga dering van de afdeling op 1 maart. Internet-OU kan eind zijn van Vlissings studiecentrum VLISSINGEN - De Open Uni versiteit garandeert niet dat haar Zeeuws Studiecentrum kan blijven voortbestaan. Mocht de OU koers zetten naar een digitale internet-universi- teit, dan kan dit ook het gloed nieuwe studiecentrum in Vlis- singen overbodig maken. Het voortbestaan zal dan vooral afhangen van de mate waarin de Hogeschool Zeeland voor de OU een interessante partner is om mee samen te blijven werken. Dat blijkt uit een nadere toe lichting van OU-directeur C. Datema op zijn toekomstplan nen. De OU streeft naar samen werking binnen een netwerk van hogescholen en universitei ten en overweegt steeds meer van elektronische middelen ge bruik te maken om contact met de studenten te onderhouden. De regionale studiecentra, waarvan er in Nederland acht tienzijn, kunnen dan vrijwel al lemaal worden gesloten. Volgens Datema is het lot van het Zeeuws Studiecentrum me de afhankelijk van de 'positio nering' van de Zeeuwse hoge school binnen het netwerk voor hoger onderwijs. De OU zal de eigen koers vastleggen in een strategisch plan dat eind febru ari verschijnt. Daarbij moet ook aan een bezuinigingsopdracht worden voldaan. Tegen het eind van dit jaar zal volgens Datema wat meer helderheid kunnen ontstaan over de gevolgen voor het Zeeuws studiecentrum. Sportieve recreatie zoals surfen op het Veerse Meer is een aandachtspunt van de nieuwe stuurgroep. foto Willem Mieras door Ingrid Huibers WISSENKERKE - Begin volgende maand moet de vorming van een stuur groep voor de verandering en verbetering van het Veerse Meer rond zijn. Behalve de provincie als initiatiefnemer, zullen de betrokken gemeenten Goes, Noord-Beve land, Middelburg en Veere, het water schap Zeeuwse Eilanden, Rijkswater staat, Staatsbosbeheer, het bedrijfsleven, de georganiseerde landbouw en de Zeeuwse Milieu Federatie in die stuur groep zitting hebben. Sinds afgelopen voorjaar het Recreatie schap Veerse Meer werd opgeheven, ont breekt het aan samenhangend beleid voor het gebied. De stuurgroep moet deze leemte gaan vullen. Uiteindelijk zal een nieuw samenwerkingsverband ervoor moeten gaan zorgen dat het straks ont wikkelde beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de stuurgroep eind 2001 een regiovisie presenteert. Daarin moet onder meer duidelijk worden welk deel van de verblijfsaccommodatie langs het Veerse Meer vernieuwd moet worden. Tegelijkertijd zal moeten blijken of er ruimte is voor uitbreiding of nieuwvesti- ging van bedrijven die toeristen onderdak aanbieden. Ook de mogelijkheden voor dagrecreatie zullen worden onderzocht. Het aanbod zal vooral meer moeten worden uitge splitst. Zo zal natuurgerichte recreatie, cultuurhistorie, plattelandstoerisme en sportieve recreatie aandacht krijgen. Vanuit dat oogpunt zal ook de landschappelijke inrichting van het ge bied worden bekeken. Ook een tweede Zandkreekbrug om de verkeersoverlast en een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam om de slechte water kwaliteit te bestrijden, zullen in de plan nen worden meegenomen. De stuurgroep, onder leiding van gedepu teerde J. G. van Zwieten (ruimtelijke or dening), wordt bijgestaan door een amb telijke projectgroep die voor uitwerking van de plannen zal zorgen. Als er een uit voeringsprogramma op tafel ligt en het voorgestelde beleid in het najaar van 2002 ook in het streekplan is opgenomen, zit het werk van de stuurgroep erop. Het college van de gemeente Noord-Beve land, dat de commissie ruimtelijke orde ning, economie en recreatie van zijn deel name op de hoogte stelt, heeft nog niet besloten wie er namens de gemeente in de stuurgroep komt. De keuze is tussen bur gemeester M. L. Everaers (ruimtelijke or dening) of wethouder J. M. Meulenberg (recreatie en toerisme). Dat deelde het afdelingsbestuur woensdagavond mee na afloop van de ledenvergadering. Vol gens afdelingsvoorzitter Hen- nie van Meerkerk is het onder zoek op verzoek van de fractie aangevraagd. Reden daarvoor is dat de zes raadsleden (inclu sief de twee wethouders) zelf ook vinden dat het niet goed loopt. Het bleef niet onopgemerkt dat de partij sporadisch als een hecht team naar buiten trad. De sociaal-democraten verschil den nogal eens van mening over Middelburgse belangen. Ze spraken een andere taal over het stadsgewestelijk zwembad, in het cultuurbeleid vonden ze el kaar niet en de afronding van de Markt zaaide verdeeldheid. Ook verschilden de visies over de manier waarop het samenwer kingsverband tussen Vlissingen en Middelburg vorm moet krij gen. Een ander belangrijk twistpunt was de declaratiekwestie rond burgemeester L. H. B. Spar van der Hoek. Nadat uit onderzoek bleek dat hij enkele duizenden guldens te veel bij de gemeente in rekening had gebracht, vond een aantal dat de burgemeester kritischer gevolgd moest wor den. In dat verband werd ge sproken over de harde lijn en de zachte lijn. Nieuw elan Om uit deze impasse te komen, is de hulp van Wolff en Boelhou wer ingeroepen. Zij hebben vo rige week gesprekken gehad met een aantal PvdA'ers. Van Meerkerk vernacht dat de be middelaars het misverstand tussen de zes fractieleden uit de weg kan ruimen. „Ik heb er ook alle vertrouwen in dat we eruit komen. Dat ba seer ik ook op hetgesprek dat ik al met de twee mannen heb ge had. Zij verwachten dat de frac tie er zelfs met meer elan uit komt." De afdelingsvergadering van gisteravond was uitsluitend toegankelijk voor leden. „We hebben voor beslotenheid geko zen omdat we eerst in alle rust met onze leden wilden spreken over deze interne zaken. Emo ties hadden hoog op kunnen lo pen. Dat is niet gebeurd, maar we vonden het niet nodig om nu al de pers erbij uit te nodigen. De volgende vergadering op 1 maart is ook weer besloten", zegt Van Meerkerk aan. Veel belangstelling voor de opening van het Internetcafé in het Zierikzeese zorgcentrum Borrendamme. foto Marijke Folkertsma door Marcel Modde ZIERIKZEE - De spelletjes, on gekend wat een wereld voor je opengaat met een paar tikjes op de computermuis. En e-mailen natuurlijk, naar de (kleinkin deren of gewoon naar elkaar. Lekker makkelijk. Geen postze gel nodig en laat het maar rege nen buiten bij de brievenbus. Alles binnen handbereik voort aan voor de bewoners van het Zierikzeese Borrendamme. Het zorgcentrum opende woensdag, als eerste in Zeeland, z'n eigen Internetcafé. In een speciaal ingericht hoekje in de gemeenschappelijke recre atiezaal kan via twee computers over de wereld worden 'ge- surf d'. Een derde scherm dient voor 'normaal' gebruik. De faci liteit is niet uitsluitend bedoeld voor de bewoners van Borren damme. Ook 55-plussers uit de omgeving kunnen terrecht in het Internetcafé, aldus één van de projectleiders L. van der Hark. „Voorlopig zal dat wel even gratis blijven. Maar als het te druk wordt ,denkik,zalereen bijdrage in de telefoonkosten worden gevraagd. Laten we eerst maar eens kijken hoe het loopt op die twee middagen (dinsdag en donderdag) in de week dat het café open is." Stoomcursus Over belangstelling had Van der Hark gisteren niet te klagen. Ouderen die wegwijs willen worden gemaakt op het wereld wijde computernetwerk, kon den zich tijdens de openingsbij eenkomst opgeven voor een stoomcursus. Aanvankelijk was het idee voorzichtig te beginnen met zes cursisten. Maar nog vóór de introductie waren er al meer dan twintig aanmeldingen binnen. En dat aantal nam nog eens grif toe nadat wethouder P. Berrevoets-Ringelberg (Welzijn en Volksgezondheid) samen met Van der Hark de Borrendamse cyberspace officieel in gebruik had genomen. De wethouder roemde het initi atief. „De wereld is vandaag de dag altijd druk, druk, druk. Ik ben zelf ook zo'n type. Wil je de kinderen bellen, dan hebben ze eigenlijk geen tijd. Maar er is één ding dat mij nooit in de steek laat als ik 's avonds weer eens een keer laat thuiskom: mijn computer. Dat apparaat staat altijd klaar om even snel een briefje te sturen naar Tante Bet- sie in Amerika." Het Internetcafé Borrendamme is elke dinsdag- en donderdagmiddag geopend. Van 14 tot 16.30 uur zijn er vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven en ondersteuning te bieden bij de te verrichten handelingen op de computer. door Richard Hoving MIDDELBURG - Het depot van het Zeeuws Archief in Middel burg is niet te groot. Dat zei staatssecretaris R. van der Ploeg (Cultuur) woensdag na afloop van een werkbezoek aan het nieuwe onderkomen van het Rijksarchief Zeeland en de ge meentearchieven van Middel burg en Veere. Eind december vorig jaar be tichtte maritiem-historicus V. Enthoven het Zeeuws Archief van geldsmijterij. Tien van de vijfentwintig kilometer onder grondse opslagruimte aan het Middelburgse Hofplein noemde hij overbodig. Een bescheidener depotruimte zou tien miljoen gulden hebben bespaard, aldus Enthoven. Van der Ploeg weerlegde de kri tiek op de omvang gisteren. Hij verwacht dat de collectie van het Zeeuws Archief ondanks de digitalisering van archieven ge staag blijft uitdijen de komende jaren. Bovendien, zo vervolgde hij, is de kans aanwezig dat meer gemeentearchieven in Zeeland in de toekomst naar Middelburg gaan verhuizen. Zichtbaar Het Rijksarchief Zeeland en de gemeentearchieven van Veere en Middelburg vormen sinds be gin dit jaar één regionaal histo risch centrum. Staatssecretaris Van der Ploeg streeft er naar om in verschillende provincie hoofdsteden in Nederland tot regionaal historische centra te komen. Het samengaan van ar chieven draagt volgens hem bij aan de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het papieren verleden. De noodzaak hiervan is groot, benadrukte hij tijdens zijn werkbezoek. „In de ver schillende archieven ligt een zeer omvangrijk en waardevol deel van ons cultureel verleden. Helaas is dat niet altijd even zichtbaar en toegankelijk." In oktober vorig j aar gaf Van der Ploeg al aan bijna vijf miljoen gulden te willen reserveren voor rijks- en gemeentearchieven die willen fuseren. Het geld is be doeld als tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing en het opzetten van een nieuwe orga nisatie. Het Zeeuws Archief re kent op ongeveer tien procent van de 4,9 miljoen gulden die is gereserveerd. De staatssecretaris was vol lof over het nieuwe onderkomen van de drie Zeeuwse archievep. De nieuwbouw achter het mo numentale Van de Perrehuis, noemde hij 'fantastisch ge slaagd'. „Oud en nieuw zijn met elkaar verbonden zonder dat het aanstootgevend is." Nieuw publiek Rijks- en gemeentearchieven in Nederland moeten volgens de staatssecretaris de komende tijd actief op zoek naar een nieuw publiek. „Volgens onder zoek bestaat er een grote be langstelling voor de kleine historie. Slechts een klein per centage bezoekt daadwerkelijk de studiezaal van een archief." Jongeren zijn de meest voor de hand liggende doelgroep waar op archieven zich moeten gaan richten, aldus Van der Ploeg. Het Zeeuws Archief heeft vol gens directeur R. Koops in de eerste weken na de opening niet over aandacht te klagen. Koops verwacht voor het eind van de maand de duizendste bezoeker aan het Hofplein. Prijzen voor winnaars van tekenwedstrijd HEINKENSZAND - Burge meester J. L. M. Mandos van Borsele heeft woensdag prijzen uitgereikt aan de dertig win naars van de HALT-tekenwed- strijd. De wedstrijd was voor kinderen van zes tot veertien jaar. verdeeld in drie leeftijds categorieën. De drie categorieën, kinderen tot groep vier, kinderen van de groepen vijf, zes en zeven en kinderen van groep acht en de brugklas, kenden ieder één hoofdprijswinnaar. Joyce Da- vidse uit Nieuwdorp, Evita Erentreich uit Oudelande en Astrid Jacobs uit 's-Gravenpol- der waren de besten uit hun groep. De tekeningen moesten, zoals elk jaar, te maken hebben met vandalisme. Van de drie winnende tekeningen zijn pos ters gemaakt. door Joost Bosman TERNEUZEN - Pas eind vol gende week wordt duidelijk wat het Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) gaat doen met de meldingen over de Sluiskilse dorpsraadsvoorzitter F. Saerens en het Terneuzense gemeente raadslid A de Bruijne (CDA). Eerst zal het Anti-discrimina tiebureau Zeeland (ADB) een intern onderzoek doen. Beiden Sluiskillenaren worden aangeklaagd wegens discrimi nerende opmerkingen over asielzoekers. Ze deden hun uit spraken onder meer tijdens de dorpsraadsvergadering van 4 januari, waar voor het eerst de Aanvullende opvang asielzoe kers (AVO) in Hotel Sluiskil ter sprake kwam. Het LBR dreigde eerder deze week de uitlatingen van Saerens en De Bruijne aan het Openbaar Ministerie in Middelburg voor te leggen. Vol gens LBR-medewerker V. Jo seph richt de aandacht zich momenteel vooral op dorps raadsvoorzitter Saerens. „De Bruijne heeft ook bepaalde uit latingen gedaan, maar de gege vens daarover zijn nog niet hel der. Het ABD Zeeland heeft directere lijnen en daarom zul len zij het eerste onderzoek doen." ABD-coördinator J. Geelen ver klaart eerst met de melder (ex- dorpsraadssecretaris M. Köll- ner) een gesprek te willen heb ben. „Uiteraard zullen we het principe van hoor en wederhoor toepassen en dus ook Saerens en De Bruijne uitnodigen voor een gesprek. We moeten eerst helder op een rijtje krijgen wat er nu precies is voorgevallen, wat mo gelijk gebeurt in overleg met po litie en justitie. Na de gesprek ken wordt aan de melder een actieplan met de volgende te ne men stappen voorgelegd. De melder bepaalt wat er gebeurt, maar onze insteek is toch om een gesprek tussen beide partijen tot stand te brengen", aldus Geelen Hij zegt dat er bij het ABD Zee land nooit eerder een aanklacht op deze manier is binnengeko men. „Meestal gaat het om on derwijzers, ambtenaren of su perieuren binnen een bedrijf. Het is voor het eerst dat we met bestuurders hebben te maken." De Terneuzense CDA-fractie vindt dat het gemeentebestuur de plannen voor de AVO moet ondersteunen. Wel dient vol gens de fractie de opvang van asielzoekers in nauw overleg en met zorgvuldigheid plaats te vinden. De christen-democra ten schrij ven dat in een brief aan het college. (Advertentie) THOLEN - De voorverkoop van het optreden van De Dijk in de Meulvliet in Tholen-stad op 30 juni is begonnen. In het voorprogramma speelt de Thoolse formatie Stikkie Djoo. Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten zijn onder meer ver krijgbaarbij de Meulvliet, bij de ABN-AMRO in Sint-Maartens dijk en Tholen en bij cdshop De Waterput in Bergen op Zoom. Meer informatie over het con cert is verkrijgbaar bij de Meul vliet: 0166 - 603874. Met VoordeelNummers Nederland belt u uw 10 favoriete telefoonnummers binnen Nederland voortaan met 10% korting (max. 1 mobiel nummer). Bel gratis 0800-0429 en volg de simpele instructies. De eenmalige administratiekosten (f 10,-) worden op uw telefoonnota in rekening gebracht. U hebt al 3 voordeelnummcrs? Dan kunt u ze nu gratis uitbreiden naar 10. U betaalt dus niet opnieuw de eenmalige administratiekosten. a3SSA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 47