Bouw hal blijft verzet opwekken »UPERLAGE PRIJZEN osmseMode PZC □la 0D QQ Nieuwe woningen op Milockterrein Meezingen in de gehandicaptensoos NU RESTANTEN voor 5 gjp Q0 00 00 Schoondijkenaren luchten hart opnieuw winter- zomerkleding zeeland 18 Roep om referendum Didgeridoo leren spelen in Terneuzen DE LAATSTE WEEK J BB——B»BMWWHWIMfcWIlHBBI Belees de tijd van je leven, donderdag 27 januari 2000 door Barend Pelgrim KLOOSTERZANDE - Bewo ners van de Van Speykstraat en de Emmastraat in Kloosterzan- de hebben gisteren 1148 steun betuigingen tegen de bouw van een evenementenhal overhan digd aan het Hontenisser ge meentebestuur. Tijdens de hoorzitting in de raadzaal van het gemeentehuis pleiten zij er voor om de mening van alle in woners te peilen door middel van een referendum. Burgemeester A Vogelaar voelt daar vooralsnog weinig voor. ..Alleen de gemeenteraad kan daartoe beslissen." De hoorzitting werd gehouden omdat de rechtbank heeft be paald dat de gemeente een eer dere bezwarenprocedure van buurtbewoners tegen de afgifte van een bouwvergunning voor de hal onjuist had afgehandeld. Gisteren werd voor de tweede maal een hoorzitting gehouden. De bezwaren die geuit werden, zijn grotendeels dezelfde geble ven als op de eerste bijeenkomst in mei '99. De argumenten tegen de aanleg van de hal op het handbalveld variëren van vrees voor ver- keers- en geluidsoverlast tot waardeverlies van woningen, schaduwwerking en horizon vervuiling. Namens de families Nelis en Laplante uit de Van Speyk straat zei advocaat mr. P. Hou- Speel-o-theek krijgt geld TERNEUZEN - Het Juliana Welzijn Fonds heeft vijfduizend gulden toegekend aan Stichting Speel-o-theek Terneuzep. De bij drage is bestemd voor de aan schaf van speelgoed. niet dat het college van B en W zich de moeite van een nieuwe hoorzitting had kunnen bespa ren. Hij voerde aan dat het raadsbe sluit tot afgifte van de bouwver gunning niet terecht is en dat het college de hele procedure voor een bestemmingsplan wij ziging en de bouwaanvraag voor een evenementenhal maar over moet doen. Houniet: „De rechtbank heeft geconstateerd dat de urgentie van het bouw plan niet gerechtvaardigd is en dat de afwijking op het huidige bestemmingsplan veel groter is dan B en W doen voorkomen. Het kan niet anders dan dat u de bezwaren van omwonenden ge grond verklaard en dat u hele maal opnieuw begint." De burgemeester erkende daar op dat de procedure van de ge meente inderdaad gebreken vertoonde. Ronselen Woordvoerster I. van den Hoff van de opposanten uit de Em mastraat zei zich met name te storen aan het gebrek aan res pect dat de bezwaarmakers tot nu toe hebben ondervonden van de zijde van het gemeentebe stuur in het geschil over de hal. ..Er heeft totaal geen open be langenafweging plaatsgevon den." Zowel Van den Hoff, T. Mahu als J. Nelis hekelden de suggestie van wethouder B. Pauwels dat de steunbetuigingen onder meer geronseld zouden zijn m het bejaardentehuis van Kloos- terzande „Om onze actie op die manier te bestempelen is roddel. Het enige ronselen dat in Honte- nisse plaatsvindt, gebeurt eens m de vier jaar", sneerde Mahu richting wethouders. Het gemeentebestuur doet half februari uitspraak over de be zwaren tegen de bouwvergun ning. CpDD Ófl S1 OE 02 DO SL orD PP au oa Lil Uil ULi UM21K1 tJ"' CL LL DO'L. «J J1&4]Q QQ QI O; M - i' Het Milockplein. In plaats van nog een appartementencomplex verschijnen er 24 stadsvilla's op dit voormalige fabrieksterrein. foto Charles Strijd door René Hoonhorst HULST - Achter het appartementencom plex bij het Milockplein komen 24 grotere twee-onder-één-kapwoningen. Met de bouw van de nieuwe huizen krijgt de in vulling van het voormalige fabriekster rein tussen Absdaalseweg en Zoetevaart definitief gestalte. De 'robuuste stadsvilla's' worden ge bouwd door het Terneuzense aanne mingsbedrijf Van der Poel en verkocht door de Hulster makelaardij Kindt en Biesbroeck. Kindt en Biesbroeck doet ook de verkoop van de 22 appartementen op het voorma lige fabrieksterrein. Het duurt wat langer om alle flatwoningen aan de man te bren gen dan eerder verwacht, geeft medeven noot bemiddeling J. Verstraeten toe. ,,Er zijn al redelijk wat appartementen in Hulst en een aantal belangstellenden wacht even af wat er achter de flat zou gaan gebeuren. Zestien van de 22 appar tementen zijn al verkocht en bewoond en dat is op zich geen gekke oogst. Nu duide lijk is dat er geen detailhandel komt en de rest van het terrein in een groen woon- wijkje verandert, zal de belangstelling voor de overige zes appartementen waar schijnlijk snel aantrekken", verwacht Verstraeten. Op het voormalige fabrieksterrein liggen nu nog metershoge hopen grind. Die moe ten voor het najaar weg zijn, omdat dan, hoopt Verstraeten, met de bouw van de woningen begonnen wordt. Van der Poel en de Hulster makelaar hebben gekozen voor luxere, grotere huizen (koopprijs vanaf zo'n 360 mille) omdat daar in de buurt van de binnenstad het meest vraag naar zou zijn. Uitzicht Een tweede appartementencomplex, waar in een eerder stadium aan werd ge dacht, leek bij nadere beschouwing toch een minder goed idee. „Uitzicht is er op zo'n middenterrein nauwelijks. Voortzet ting van de componisten wijk Tragel was een veel beter idee. De nieuwe woningen zullen dus in een straat komen die, met een bochtje, zo door loopt vanaf de Lehar- straat tot achter Hotel Hulst." Volgens Verstraeten levert de bouw van de 24 woningen geen problemen op met het door de provincie toegekende woningcon tingent, omdat al eerder rekening is ge houden met de bouw van ruim zestig wo ningen op het voormalige Milockterrein. De makelaar kondigt verder aan dat bin nen een maand wordt begonnen met de bouw van Residentie Reynaerde aan de Stationsweg. Op de plek van de voormali ge garage Oosterhout verrijst een luxe woontoren met zestien appartementen (prijzen vanaf 4,5 ton). Verstraeten: „Er zijn intussen vijf van die appartementen verkocht. De bouw kan beginnen zo gauw de aannemer zonder problemen op het terrein uit de voeten kan. Daartoe moeten goede afspraken met de saneerders van het Oranjebolwerk worden gemaakt." door Sheila van Doorsselaer OOSTBURG - Leden van het in middels opgeheven actiecomité ter behoud van de asielopvang in het Schoondijkse Motel West, gebruikten woensdagavond het inspreekrecht van de Oostburg- se commissie welzijn om alsnog hun ongenoegen over de sluiting te uiten. Zij uoemden de nega tieve effecten op het dorp door de sluiting van Motel West. „Een politiek besluit is nooit zonder gevolgen, vooral niet door een halstarrig handhaven ervan", zei J. Ruijtenburg, lid van het comité. Volgens de ac tiegroep heeft de openbare ba sisschool in Schoondijke aan formatieplaatsen verloren, om dat er plotseling zoveel kinde ren van school gingen. Ook zag de middenstand veel klanten verdwijnen. De sluiting van het motel staat voor het comité ge lijk aan kapitaalvernietiging, zowel van de gebouwen als van de kennis van medewerkers van TERNEUZEN - Instituut Toon beeld Terneuzen start 19 febru ari een didgeridoo-cursus. Op zaterdag 5 februari is er vanaf 14.15 uur een informatieve bij eenkomst voor mensen die geïn teresseerd zijn in de kunsten van het traditionele instrument van de aboriginals. De cursus leert deelnemers het spelen van de basistoon en het oefenen van de circulaire adem haling. Met deze ademhaling komen allerlei zaken aan bod, zoals het gebruik van de stem tijdens het spelen. Hierdoor kunnen allerlei dierengeluiden geïmiteerd worden, zoals de laughing kookaburra (lachvo gel) of de dingo. De aboriginals gebruiken de didgeridoo, een door termieten uitgeholde eucalyptusboomtak, als begeleiding bij hun droom- gezangen. Deze vertellen hun verhalen over de Droomtijd, de periode waarin volgens de abo riginals alles geschapen is. De cursus duurt een jaar en wordt gegeven op zaterdag tus sen 14.15 en 16.45. het motel om met vluchtelingen om te gaan. Wat de groep vol gens Ruitenburg het meest steekt, is dat het niet nodig zou zijn geweest Motel West te slui ten: „Er was genoeg ruimte om op het eerder genomen besluit terug te komen. Wij hebben het vertrouwen in de raadsleden verloren en zullen tijdens de volgende gemeenteraadsver kiezingen zeker niet op hen stemmen." Alleen D66-voorzitter A Verfla ge valt nog steeds in de gratie van het comité, omdat hij zich het meest voor het motel zou hebben ingezet. Omleidingen door wegwerk in straten Axel AXEL - De gemeente Axel tim mert flink aan de weg. Onlangs is men in Axel gelijktijdig be gonnen met wegwerkzaamhe den aan de Kanaalkade en de Kinderdijk. Het op de schop ne men van de Kinderdijk zal ge durende bepaalde tijd omlei dingen voor het verkeer met zich mee brengen. Aan de Kanaalkade wordt eerst de zuidelijke rijstrook aange pakt. Als deze geasfalteerd is, krijgt de noordelijke rijbaan de zelfde opknapbeurt. Deze werkzaamheden, die duren tot medio april, leveren geen pro blemen voor het verkeer op. Bij de werkzaamheden aan de Kinderdijk moet het verkeer wel rekening houden met aan passingen. De rijbaan met fun dering wordt geheel gerecon strueerd. Er worden verhoogde tussenbennen aangebracht. Het fietspad aan de zijde van de wa tertoren krijgt een asfaltlaag. Verder komen er op de kruising met de Boslaan en nabij de in gang van de remise van Connex- xion/ZWN snelheidsremmers in de vorm van plateaus. Om deze werkzaamheden te kunnen uit voeren zal de weg in twee fasen worden afgesloten. Het verkeer komende vanaf de rotonde Drieschou wen wordt dan omge leid via de Tractaatweg en de Buthdijk. De bussen rijden een alternatie ve route via de eerste Verkor ting. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gebruik blijven ma ken van de Kinderdijk. door Jean-Lou de Gucht HULST - Met een spetterend optreden van Johnny Contra gaat het Open Café in Hulst zaterdag het nieuwe seizoen in. Het Open Café biedt verstandelijk gehandicapten uit de regio de mogelijkheid om uit te gaan. Voor verstandelijk gehandicapten is het niet makkelijk om zich in het uitgaansleven te bewegenEen aantal vrijwilligers van het Vormingswerk Jong Volwassenen in Hulst nam daarom in 1988 het initiatief om een Open Café voor mensen met een verstande lijke handicap op te zetten. Twaalf jaar later bestaat het Open Café nog steeds. „Zaterdag hebben we zonder twijfel een spectaculaire opening van het nieuwe sei zoen. Johnny Contra, de vroegere lieveling van de Vlaamse meisjes, houdt de stemming er wel in. Hij zal ons de hele avond verma ken met muziek en zang en hij brengt zelfs een lichtshow mee. We gaan spelletjes doen en we kunnen met hem meezingen", zegt Annelies Hegger van het ROC Westerschel- de. Samen met Frans de Vries en Ria d' Hont is zij de drijvende kracht achter het Open Café. „We hopen echt dat we zaterdag veel Annelies Hegger, Frans de Vries en Ria d'Hont (vlnr) zijn al twaalf jaar de drijvende krach ten achter het Open Café in Hulst. foto Charles Strijd mensen kunnen verwelkomen", vult Ria d'Hont aan. Het Open Café is opgezet voor verstandelijk gehandicapten vanaf 18 jaar uit de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen en wordt gesub sidieerd door de gemeenten Hulst en Honte- nisse. De organisatie achter deze soosavon- den doet dit op vrijwillige basis..We steken vaak heel veel tijd in de voorbereiding, maar het is ontzettend dankbaar werk", zegt An nelies Hegger. „En we moeten vaak ook nog de hulp van anderen inroepen. Bij speciale gelegenheden doen we een beroep op onze familie, maar er zijn ook anderen behulp zaam." De drie denken met plezier terug aan de vele avonden die ze in de loop der jaren georga niseerd hebben. Naast de jaarlijkse sound- mix- en playbackshow stonden er ook wandeltochten en quizavonden op het pro gramma. Sinterklaas Een prominente rol op deze avonden is weg gelegd voor Frans de Vries. Hij is de spreek- stalmeester die de avonden aan elkaar praat en hij vertolkt jaarlijks een glansrol als Sin terklaas. „Na al die jaren vind ik het nog steeds leuk om te doen. Het is gewoon schit terend om te zien hoe iedereen zich amu seert." Vroeger werd het Open Café eenmaal per maand georganiseerd. Omdat er in de loop der jaren steeds meer activiteiten voor de doelgroep georganiseerd werden is dat te ruggebracht tot vier keer per jaar. Het Open Café vindt aanstaande zaterdag plaats van 20.00 tot 23.00 uur in de ruimte van het ROC in het Houtenkwartier in Hulst. De entree is drie gulden inclusief een kop koffie of thee. T" i R 1 NIEUWE BURG 33 - MIDDELBURG Een nieuw leven in een nieuwe eeuw. Nog maar net begonnen Nog zoveel te leren, te ontdekken, te ervaren. De eerste woorden, de eerste zinnen. Ze komen vanzelf. Alles gaat sneller dan ze denkt. Om haar heen gebeurt zoveel. In haar straat, dorp of stad. In haar Zeeland. Later wil ze er alles over weten. En over lezen in haar eigen krant. De wereld is zo groot En lijkt nog zo ver weg. Maar de wereld wordt steeds kleiner, komt snel dichterbij. Straks wil ze ook weten wat daar speelt. Later moét ze wel op de hoogte blijven. Of ze wil of niet. De krant brengt de wereld bij haar thuis en zij raakt een beetje thuis in de wereld. Groot en klein. Ver weg en dichtbij. Later is al begonnen. Nieuws begint vandaag. Ontvang de PZC vier weken lang voor maar f 16,70. eenmalige automatische afschrijving van f 16,70) Naam: Postcode: Tel.nr: Handtekening: Adres: Plaats: Bank/ Giro: ingevulde coupon zonder postzegel sturen naar: Provinciale Zeeuwse Courant B.V. t.a.v. afd. Abonnementen Antwoordnummer 123- 4380 VB Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 46