Koopstad Terneuzen in de lift pzc Checkpoint nog even overeind PZC Politie pakt jonge vandalen Moerschans Veel agrariërs willen meedoen aan tietsplan Havenschap beslist over nieuwbouw kantoor in Terneuzen Een goede bril of peentjes eten Wereldwinkel Hulst mag in torentje blijven Middenstanders zien hun omzet stijgen zeeland 17 donderdag 27 januari 2000 door René Hoonhorst HULST - De politie heeft de af gelopen twee weken tien Oost- Zeeuws-Vlaamse jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar op gepakt, die zich schuldig maakten aan het stelen van bromfietsen en fietsen, vanda lisme aan een schoolgebouw en een woninginbraak. De meeste misdrijven vonden plaats in de Hulster wijk Moerschans. De tien jongeren, de meesten afkomstig uit Hulst, kregen al len een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie in Mid delburg moet beslissen of ze zich later voor de rechter moe ten verantwoorden of er met een boete vanaf komen, ver klaarde een politiewoordvoer ster woensdag. De Zeeuws-Vlaamse politie is de laatste maanden extra ac tief in Moerschans na vele klachten uit de wij k en een bru te roofoverval in september. Een aantal 'zware jongens' was al eerder opgepakt. De meesten van hen zitten vast voor onder meer geweldple ging, gewapende overvallen en inbraken. Met het oppakken van jonge ren die minder ernstige feiten op hun kerfstok hebben, be wijst de politie dat ze de be strijding van overlast in de wijk serieus blijft nemen. Hoofd J. van Opdorp van de basiseenheid Hulst benadruk te vorige week bij de oprich tingsvergadering van de wijk raad Moerschans al dat het door politie en justitie ingezet te lik-op-stukbeleid voorlopig onverkort wordt gehandhaafd. door Conny van Gremberqhe TERNEUZEN -De forse inves teringen die de gemeente Terneuzen en particuliere on dernemers de voorbije jaren hebben gedaan in het kernwin- kelapparaal en de aankleding ervan beginnen hun vruchten af te werpen. De binnenstad en het groothandelcentrum aan de Kennedylaan trekken steeds meer kooplustigen. De meeste middenstanders zien hun omzet stijgen en ook de ge meente pikt - via het betaald parkeren en de parkeergarage - een graantje mee van de ople ving van de lokale bedrijvig heid. Volgens burgemeester R. Barbé en algemeen coördinator A Stoffels van het Centrum-Ma nagement kan uit een peiling onder ondernemers worden ge concludeerd dat Terneuzen als koopstad in de lift zit. Volgens Barbé zag Terneuzen in het ver leden consumenten naar andere plaatsen uitwijken: „Hulst had daar behoorlijk profijt van. Ik durf de stelling aan dat die trend inmiddels doorbroken is en dat de Terneuzense middenstand voor een substantieel deel de omzetten te danken heeft aan mensen die niet in Terneuzen woonachtig zijn. We zien na het gereedkomen van Steenen Beer en de zaken aan de Kennedy laan steeds meer Belgen in Ter neuzen verschijnen en dat is een goede ontwikkeling", vindt Barbé. Harde cijfers De Terneuzense burgemeester kan de geschetste ontwikkeling nog niet staven met harde cij fers. Ook Stoffels kan dat nog niet. „We hebben wel harde cij fers over het betaald parkeren door Conny van Gremberqhe TERNEUZEN - Het dagelijks bestuur van het havenschap Zeeland Seaports neemt vrijdag een beslissing over de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Ter neuzen. Het kantoor moet ver rijzen op de plek waar nu nog de dag- en nachtopvang voor ver slaafden en daklozen staat. De gemeente heeft het terrein van ettelijke duizenden vier kante meters op de hoek van de Kennedy- en Grenulaan aange boden aan het schap als bouw locatie. Het schapbestuur heeft dat aanbod aangenomen. Volgens voorzitter D. Bruinooge van Zeeland Seaports is het de bedoeling dat het inmiddels ge reedgekomen programma van eisen voor het nieuwe onderko men van het schap in het be stuur zal worden doorgenomen. „Wordt dit programma goedge keurd, dan zal fasegewijs naar het uiteindelijke bouwplan REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax: (0115)686009 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman J. Bosman P.I.F.M. Cappetti L.E. Dominicus S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114)373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl en het gebruik van de parkeer garage onder de Oostkolk. Dat trekt lekker aan. acht tot negen procent de voorbije twee jaar en die cijfers zijn wel indicatief. Leg je vervolgens -wat we ge daan hebben - je oor te luisteren bij de ondernemers, dan zijn de verhalen steeds hetzelfde. We zijn het dal uit", zegt Stoffels. De opbloei van de bedrijvigheid in de binnenstad vormt voor het Terneuzense bestuur en het Centrum-Management zowel een voor- als een nadeel. Stof fels: „Terneuzen doet nog steeds mee in de race om het outletcen- trum. We hebben een terrein (aan de Kennedylaan), we heb ben twee gegadigden (Stable In ternational en een conglome raat van inkooporganisaties) die in Terneuzen een fabrieks winkelcomplex van de grond willen tillen, maar nog geen de finitief plan. Dat wil niet zeggen dat daar niet over is nagedacht. In eerste instantie zou er name lijk op het voormalig De Hoop- terrein ruimte zijn voor ruim dertig winkels met een vloerop pervlak van 7000 vierkante me ter. Ook over de verkeersont- wikkeling zijn er al ideeën ontwikkeld. Het college heeft echter gezegd niets te zullen on dernemen zolang niet duidelijk is of er in Zeeuws-Vlaanderen zo'n koopcentrum mag komen. Wanneerde provincie en minis ter Pronk daar duidelijkheid over hebben geschapen en als het terrein voor zo'n ontwikke ling in aanmerking komt, dan komt Terneuzen pas met plan nen, dan worden pas de noodza kelijk onderzoeken uitge voerd." Stoffels is vooruitlopend op die duidelijkheid al bijna een half jaar bezig om draagvlak te vinden onder de lokale midden- worden toegewerkt. Dat vergt wat tijd, omdat we ook te maken hebben met een Europese aan besteding. Niettemin reken ik er op dat ons nieuwe kantoor ruim voor 2003als de Westerschelde- tunnel in gebruik wordt geno men, klaar zal zijn", zei Bruin ooge. Bruinooge wilde vooralsnog niet ingaan op de bouwkosten. „We willen in Terneuzen een goede investering doen. Een ge bouw neerzetten met een zekere uitstraling, een zekere repre sentativiteit die past bij ons be drijf. Tevens moet het gebouw de medewerkers van het haven schap een prettig werkklimaat bieden. Dat zijn de belangrijk ste criteria. De locatie is prima en wat de kostprijs betreft; dat valt nog te bezien, kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs", al dus Bruinooge. Parkeergarage Burgemeester R. Barbé van Ter neuzen (tevens dagelijks be stuurslid van het schap) is blij dat de locatie niet ter discussie staat. „Op die plek zit het schap prima en centraal. Niet alleen hebben we het terrein aangebo den, we hebben het havenschap ook al adviezen gedaan over de Europese aanbesteding, daar voor zou een bureau ingehuurd kunnen worden waar we als ge meente ook al mee gewerkt heb ben. Verder hebben we het schap aangegeven hoe de par keergarage voor het gebouw kan worden ingericht", zei Bar bé. Wat er met het oude haven schapskantoor in Terneuzen ge beurt, is nog niet duidelijk. In eerste instantie was er interesse van overslagbedrijf O vet voor het gebouw, maar contacten met Ovet hebben niet geresulteerd in de verkoop van het gebouw. Aanrijding fietser en auto HULST - In Hulst vond woens dagochtend rond half acht een aanrijding plaats tussen een au to en een fietser. Een 54-jarige fietser uit Hulst, rijdend over de Hoofdstraat, verleende op het kruispunt met de Oude Galgenstraat geen voorrang. Hierdoor botste hij met een van rechts komende 49- jarige automobilist uit Hulst. Auto en fiets werden aan de voorzijde vernield. stand voor een fabriekswinkel complex in Terneuzen. Som mige ondernemers zien een outletcentrum toch als een be dreiging, vrezen voor omzetver liezen en die stellingname is moeilijk te weerleggen, zelfs al beschik je over gegevens waar uit bh] kt dat outletcentra elders juist bijna overal omzetverster- door Bas Lippmann kend werken. Op dit moment denk ik dat zo'n zestig procent van de Terneuzense onderne mers achter een outletontwik- keling in Terneuzen staat. De overige veertig procent twijfelt nog of is tegen." De komende weken verwacht Stoffels behoorlijk wat van die twijfelaars aan zijn kant te krij gen. „Stable is een prima marktpartij, maar de andere - de inkooporganisaties - moeten we zeker niet wegcijferen. Deze partij biedt namelijk lokale on dernemers de gelegenheid om in een outletcentrum te participe ren. Dan spreek je dus niet over een bedreiging, maar over kan sen. Dan kom je toch met een heel ander verhaal dan in Hulst of Sas van Gent." Over die mogelijke participatie van Terneuzense ondernemers in een fabriekswinkelcomplex wordt binnenkort een informa tiebijeenkomst gehouden onder auspiciën van het Centrum-Ma nagement. door René Hoonhorst HULST - De Hulster wereld winkel kan dit jaar op de locatie aan de Grote Zwanenstraat in Hulst blijven zitten. De ING Bank heeft de Stichting Wereld winkel Hulst en omstreken toe stemming gegeven om zeker tot begin 2001 gebruik te maken van het torentje (een voormalig theehuisje) achter het bankkan toor. De Hulster wereldwinkelstich ting, die ook een zaakje op het Sterreterrein in Clinge exploi teert, is heel blij met het aanbod. Het winkeltje aan de Grote Zwanenstraat trok de afgelopen maanden heel wat bezoekers. In het karakteristieke, vijfkantige pandje kunnen op weinig vier kante meters heel veel produc ten op wervende wijze worden uitgestald. „Voor onze vrijwil ligsters is het ook heel leuk dat er behoorlijk wat aanloop is. In onze vestiging in Clinge is het op zondagmiddag (door de week houden medewerkers en bewo ners van De Sterre de winkel draaiend) doorgaans heel wat minder druk", verklaarde be stuurslid G. Mertens. Hiphop-night Kalashnikov TERNEUZEN - Stichting Ka lashnikov begint de maand fe bruari met een swingende Hip hop-night. Zaterdag 5 februari is het vanaf 23.00 uur dansen geblazen op de muziek van Hip hoppers en R&B'ers Menno, Mr. Impact, DJM16 en DRG. Entree is gratis. ijs, of rondleidingen geven op het bedrijf. Bezienswaardigheden langs de fietsroute worden aange geven door plaatjes van ge kleurd asfalt ('streetprint') die in een oogopslag duide lijk moeten maken wat ver wacht kan worden. Het is de bedoeling dat de bedrijven maximaal drie iconen krij gen. Bolijn benadrukte dat er een folder moet komen met daar in de openingstijden en -da- gen van de knooppunten. Bo lijn: „Ik kan me voorstellen dat sommigen ernstige be zwaren hebben tegen een zondagopenstelling, daar moeten we rekening mee houden." Overnachting Eén belangstellende dacht als extra trekpleister voor haar bedrijf overnachtingen aan te kunnen bieden: „Als je vanaf de kust helemaal naar Heille wil fietsen, dan ben je halverwege al bekaf! Als je dan kunt overnachten, kun je de volgende dag de andere helft doen." TERNEUZEN - Terwijl de werkzaamheden rondom koffieshop Checkpoint zijn gestart, wacht eigenaar M. Willems nog steeds op een overeenkomst met de gemeente Terneu zen over de toekomst van zijn bedrijf. Om grond vrij te maken voor het nieuwe theater moet Willems snel verhuizen. Maar hij wil niet vertrekken voordat alle afspraken rond zijn. „Het ligt niet alleen aan ons, hopen Op 15 januari is de gemeente Terneuzen be gonnen met het bouwrijp maken van het terrein waai' in de toekomst het nieuwe the ater zal verrijzen. Graag had ze gezien dat naast het pand aan de Westkolkstraat 10 ook nummer 4 tegen de vlakte ging. Maar daar verkoopt M. Willems nog steeds zijn softdrugs. „Wij hebben al genoeg water bij de wijn gedaan", zegt Willems' adviseur A van Himme. „We zijn vorig jaar begonnen met de bouw van een tijdelijk onderkomen terwijl we nog geen enkele zekerheid had den. Toen duidelijk werd dat we onder tijds druk kwamen te staan, zijn we in sneltrein vaart met de wensen van de gemeente mee gegaan. Nu moeten we ons echter aan het uitgangspunt van Willems houden. Zowel de bouw van de nieuwe voorziening als de financiering en contracten moeten hele maal rond zijn. Hij kan zijn pand aan de Westkolkstraat niet verlaten als er nog on zekerheden in het spel zijn." De tijdsdruk heeft voor veel problemen ge zorgd. „Je gaat allerlei dingen over het hoofd zien." Daardoor zijn er fouten ge maakt. De onvoorziene kosten zijn inmid dels opgelopen tot tientallen duizenden guldens. Van Himme weet nog niet of de ge meente voor die kosten wil opdraaien. „We zijn het in hoofdlijnen met elkaar eens, maar er moeten nog wel een aantal belang rijke puntjes op de i gezet worden. Vorige week hebben we het conceptcontract met de gemeente laten nakijken door verschillende juristen. Die hebben ons aangeraden ver schillende punten te veranderen. Je begrijpt dat mijn cliënt geen onnodige risico's kan Checkpoint-cigenaar M. Willems (links) en zijn adviseur A van Himme: „...contract moet waterdicht ziin..." foto Charles Striid waterdicht zijn. lopen." Van Himme wil verder niet zeggen op welke punten het conceptcontract in zijn ogen voor verbetering vatbaar is. „In theo rie verwacht ik niet al te veel problemen meer. Maar je kunt natuurlijk niets uitslui ten." Over twee jaar kan zijn cliënt M. Willems zo goed als zeker terecht in een nog te bouwen pand in de buurt van de locatie waar nu het Varens Centrum staat. Tot die tijd moet hij zijn intrek nemen in een momenteel in aan bouw zijnde tijdelijke voorziening in de noord-oosthoek van het parkeerterrein aan de Westkolkstraat. Naar verwachting be trekt Willems die eind maait. Dan moeten echter wel alle risico's uitgesloten zijn. „Je foto Charles Strijd hebt niet alleen te maken met de gemeente. We leven nu eenmaal in een rechtstaat; een rechter kan er alsnog een stokje voor steken als er mensen gaan protesteren." En dat hebben de laatste maanden genoeg mensen gedaan. Verschillende horeca-on- dernemers uitten hun ongenoegen over het plan om de permanente voorziening van Checkpoint in de directe nabijheid van het nieuwe theater te plaatsen. „Dat is natuur lijk onzin", zegt Van Himme. „Die mensen hebben het de hele tijd over een outletcen trum. Nou, je moest eens weten hoeveel zij profiteren van de buitenlanders die wij naar Terneuzen halen." door Sheila van Doorsselaer OOSTBURG - De animo on der West-Zeeuws-Vlaamse agrariërs om fietsen te gaan verhuren aan toeristen is groot. Ruim veertig mensen toonden woensdagavond be langstelling om him bedrijf in te zetten als knooppunt voor het integraal fietsen- plan. Tijdens een informatieavond op het stadhuis lichtten de Oostburgse wethouder C. Bolijn en burgemeester C. van Liere van Sluis-Aarden burg gisteren het Integraal Fietsenplan West-Zeeuws- Vlaanderen toe. Bedoeling is dat op boerenbedrijven die als knooppunt fungeren di verse fietsen te huur zijn, zo dat toeristen de streek kun nen verkennen en van knooppunt naar knooppunt kunnen rijden. De agrariërs zijn zich ervan bewust dat ze wel iets extra's moeten bie den als zij een knooppunt willen worden; streekeigen producten aanbieden, zoals bijvoorbeeld paardenmelk- De Schroef bouwt nieuw dok SAS VAN GENT - Scheepswerf De Schroef op het kanaalei land in Sas van Gent wil haar activiteiten uitbreiden. Naast de twee bestaande dokken aan de noordzijde van het eiland komt een nieuw dok van 32,50 bij 115 meter. De aanleg van het dok is in strijd met het huidige bestem mingsplan dat alleen bouwwerken ten behoeve van waterbe heersing of bruggenbouw toelaat. Reparatie van binnensche pen, de hoofdactiviteit van De Schroef, valt daarbuiten. Burgemeester en wethouders zijn daarom van plan een vrij stellingsprocedure middels artikel 19 Wet Ruimtelijke Orde ning te starten. „Het Kanaaleiland zelf bestaat volledig uit bedrijfsgrond. Planologisch gezien bestaan er geen bezwaren voor het bouwplan", verklaart gemeente-ambtenaar P. Claeijs. De gemeenteraad Sas van Gent bespreekt de kwestie vanavond om 19.30 uur in de raadsvergadering. Nieuwe directeur arbeidsbureaus R. Cusee legt de reactietest af bij WN-penningmeester J. de Winter. door Sheila van Doorsselaer OOSTBURG - „Ziet u daar in de linkerberm Manneke Pis uit Brussel staan? Nee? Kijk nog eens goed...echt niet? Geluk kig maar, want die staat er niet. Met uw ogen is niks mis." Penningmeester J. de Winter van Veilig Verkeer Nederland was een van de 'controleurs' die woensdag tientallen oude ren de ogen- en reactietest af nam, in het kader van de BROEM-rit. Tijdens deze middag in de voormalige Willem Alexan- derschool in Oostburg konden 55-plussers, naast de testen, een ritje in hun eigen auto ma ken met een officiële rij-in structeur naast zich. De test heeft geen gevolgen voor het rijbewijs, maar de ouderen kunnen, indien nodig, tips krijgen om hun rijgedrag te verbeteren. Voor de testrit kre gen de deelnemers ook nog een opfriscursus verkeersregels en een gymles om de spieren al vast goed los te maken. De Nieuwvlietse R. Cusee (63) was een van de deelnemers van de BROEM-rit. Cusee: „Ik heb al sinds 1969 mijn rijbewijs en ik wil wel eens weten hoe het ervoor staat met mijn vaardig heden. Sinds mijn man met pensioen is, rijd ik niet meer zoveel.Een beetj e zenuwach tig („het lijkt wel of ik in de wachtkamer bij de tandarts zit") wacht Cusee tot De Win ter haar de ogentest komt af nemen. Staat het gesloten bol letje boven, onder, links of rechts. De Winter is tevreden, Cusee ziet nog als een havik. Dat is lang niet bij iedereen het geval. De Winter: „Soms is het foto Peter Nicolai resultaat echt slecht en zijn er te veel afwijkingen. Ik mag niemand verbieden om in de auto te stappen, ik kan ze al leen maar een goede bril aan raden. Sommige deelnemers wuiven dat weg, want een bril is voor hen te duur. Dan zeg ik maar dat ze veel peentjes moe ten eten." Als afsluiter van de BROEM- rit krijgen de deelnemers vol gende week nog een uitgebrei de lesavond waarin de verkeersregels en nieuwe ver keersborden worden uitge- legd. MIDDELBURG - Jan Tijmstra volgt Sabine Verburg op als directeur van Arbeidsvoorziening Zeeland. Tijmstra kwam in 1994 bij Arbeidsvoorziening als directeur scholing en trai ning. In 1997 werd hij directeur bemiddeling. Verburg vertrok per 1 januari naar de Koninklijke Schelde Groep in Vlissin- gen, waar zij directeur personeelszaken is geworden. Tij mstra neemt haar taken over, maar is formeel 'plaatsvervangend di recteur'. „De komende jaren gaat er veel veranderen bij Ar beidsvoorziening", legt Tijmstra uit. „De organisatie wordt gesplitst in een bureau voor informatie en bemiddeling voor werkzoekenden en in een reïntegratiebedrijf, dat mensen gaat helpen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Pas als duidelijk is hoe onze toekomst er exact zal uitzien, volgt de definitieve benoeming van een nieuwe directeur voor Ar beidsvoorziening Zeeland." Port Zélande in Franse handen SCHARENDIJKE - Het vakantiepark Port Zélande komt on der Franse vlag. Port Zélande maakt deel uit van de Gran Do rado Group, die een een partner heeft gevonden in het Franse bedrijf Pierre Vacances. De drie grootaandeelhouders Vendex KBB Nederland bv, Stichting Philips Pensioenfonds en P VF willen hun aandelen overdragen aan de Franse onder neming. Gran Dorado beheert en exploiteert 40 resorts met bijna negenduizend vakantiewoningen in Nederland, Duits land en België. Het samengaan betekent een forse uitbreiding met 82 toplocaties in Frankrijk. Vier jaar cel voor Micro-verdachte MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft een 37- jarige Rotterdammer veroordeeld tot vier jaar gevangenis straf wegens handel in amfetamine. De man was betrokken bij de Microzaak, waarin een eerder tot twaalf j aar cel veroor deelde Amsterdammer de hoofdverdachte wasHij was de lei der van een wereldwijde handel in drugs. Tegen de Rotter dammer was door officier van justitie J. Valente vijf jaar geëist. Een 28-jarige Briellenaar, die ook bij de zaak betrok ken zou zijn, kreeg een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk. Vier verdachten moord opgepakt BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdagmorgen vier personen aangehouden die worden verdacht van de moord op de 39-jarige Abdelhafid Dahri uit Bleiswijk. Onder de arres tanten is de 17-jarige echtgenote van het slachtoffer. Dahri werd op 25 november vorig jaar zwaar gewond aange troffen in een bosperceel in Bergen op Zoom. Hij bleek te zijn neergeschoten. De man overleed op 6 december aan zijn ver wondingen. .ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 45