Onderzoek naar mega-sportpark J m HÉ 1 Nieuw huis in één dag klaar Bootjes kijken doet het altijd goed Instituut biedt snelle en zorgvuldige hulp asbestslachtoffers Provincie wil nood gehandicapten in crisissituaties lenigen 15 Hartenkreet over onderdak regionale brandweer Terneuzen vraagt NOCNSF om mogelijkheden in kaart te brengen lom zeeuwse almanak Beroepsziekte A m ZEEUWS-VLAANDEREN Z zeel la donderdag nd 27 januari 2000 door Jacques Cats MIDDELBURG - Het dage lijks bestuur van de regionale brandweer doet misschien vandaag, donderdag, al een snelle studie om inzicht te krij gen in de voordelen van vesti ging nabij de Westerschelde- tunnel boven de locatie Stromenpoort tussen Vlissin- gen en Midelburg. Elf Zeeuwse gemeentebestu ren hebben er op aangedrongen in die richting een onderzoek te doen. De Vlissingse burge meester A van Dok-van Weele, de nieuwe voorzitter van de Regionale brandweer, ziet de suggestie van de gemeentebe sturen als een 'hartenkreet' die het onderzoeken waard is. Zij is niet beducht voor nieuwe vertragingen. „Het kan eerder andersom werken." Voornaamste zorg is en blijft wat de consequenties kunnen zijn voor de gezamenlijk op de locatie Stromenpoort op te zet ten meldkamer en andere faci liteiten, die ook kunnen wor den gebruikt door politie en ambulancedienst. Het dage lijks bestuur van het regionaal college van Zeeuwse burge meesters en de korpsleiding van de politie Zeeland maken in afwachting van de uitkom sten van het beraad bij de re gionale brandweer even pas op de plaats. pagina 21: analyse door Wout Bareman TERNEUZEN - De sportorga nisatie NOCNSF gaat de haal baarheid onderzoeken van een mega-sportpark in Oude Vaart in Terneuzen. Dat gebeurt in op dracht van B en W van Terneu zen. Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de wensen die leven bij de clubs die bin nensporten beoefenen. Daar naast worden de mogelijkheden van het huidige sportpark Oude Vaart onderzocht en wordt een eerste financiële opzet ge maakt. Gemeentelijk woordvoerder F. Neve: „In het onderzoek wor den de huidige sportaccommo daties zoals het overdekte zwembad De Honte, de twee sporthallen Oude Vaart en 't Zwaantje en diverse gymzalen onder de loep genomen. We ver wachten dat NOCNSF nog voor de zomer met aanbevelingen komt." Het onderzoek kost de gemeente 27.000 gulden. Twee jaar geleden lanceerde de gemeente voor het eerst een glo baal plan voor de inrichting van een mega-sportpark in Oude Vaart. Een ambtelijke project groep kreeg de opdracht de mo gelijkheden te onderzoeken, maar daarna werd het stil rond het project. Wethouder P. Ha- melinck (sportzaken) wekte ook niet de indruk dat het college haast maakte met de verdere uitwerking van het megaplan. Hij verwachtte dat B en W op z'n vroegst in het voorjaar van '99 door Roelf Reinders MIDDELBURG - De provincie gaat mogelijk geld steken in de aanpak van de wachtlijst voor verstandelijk gehandicapten in Zeeland. Met het geld zouden de meest schrijnende situaties moeten worden opgelost voor dat in 2001 het eerste overheids geld voor de bestrijding van de Zeeuwse wachtlijst beschik baar komt. In Zeeland wachten ongeveer veertig gehandicapten op een plaats in een instelling. Ouders kunnen deze gehandicapten met vaak ernstige gedragspro blemen niet meer thuis houden. De regering heeft beloofd de wachtlijsten aan te pakken. Vol gend jaar en in 2002 komt er steeds ruim vij f honderdduizend gulden naar Zeeland toe voor de bestrijding van deze lijsten. Schrijnende situaties Maar omdat er sprake is van on houdbare crisissituaties wil de provincie misschien geld uit trekken om de urgentste geval len nog dit jaar al op te lossen. „Ik ben nog niet zover om toe zeggingen te doen", zegt gede puteerde G. de Kok (PvdA ge zondheidszorg). „Maar in het kader van het beleidskader so- Belgische hond duikt op in polder Rilland GOES - Hoe hun hond zo ver over grens is gereisd, is nog een raadsel. Maar voor familie De Smedt uit Wuustwezel telt nu maar één ding: Blue is terug. Blue, een Berner Sennen hond, werd zaterdagochtend gevon den in de polder van Rill and. Hij zat met een rollijn vastgebon den aan een paaltje. Het dier werd naar het asiel in Goes ge bracht, dat de stichting Amive- di inschakelde. Deze stichting registreert alle vermiste en ge vonden dieren. Woensdagavond bleek dat zo'n zelfde hond ver dwenen is uit het Belgische Wuustwezel. De dolgelukkige eigenaars zijn Blue onmiddel lijk komen halen. En hoe Blue aan het polderpaal tje belandde? De beheerder van het asiel heeft zo zijn gedachten. Blue blaft erg veel als-ie alleen zit. Daar is niet iedereen van ge charmeerd. met een visie naar buiten zou den komen. Maar nu, een jaar later dus, zal NOCNSF voor die visie pas de bouwstenen gaan aandragen. Het huidige sportpark Oude Vaart herbergt momenteel naast een sporthal (met aan de over zijde van de Guido Gezellelaan nog zo'n hal), rugby-, voetbal-, tennis-, hockey- en korfbalvel- den. Het sportpark zou in de toekomst kunnen worden uitge breid met een openlucht- en een overdekt zwembad (ter vervan ging van De Honte) en ook de sporthallen zouden moeten worden gemoderniseerd. Privatisering Op het stadhuis werd twee jaar geleden al uitgegaan van priva tisering van de accommodatie. Een aantal sportclubs heeft de velden en gebouwen nu al in ei- Duizenden bekeuringen MIDDELBURG - In Zeeland kregen de afgelopen week weer duizenden bestuurders een boe te. Er werd bekeurd voor te hard rijden, het niet dragen van de gordel, rijden door rood, het niet dragen van een helm of een te hoog alcoholpromillage. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen wer den 345 bestuurders beboet, in West-Zeeuws-Vlaanderen wa ren dat er 508. Elders in de pro vincie vielen 5363 bekeuringen. ciale zorg willen we de hele wachtlijstproblematiek in de gezondheidssector bekijken. Dat wordt een moeilijke afwe ging omdat er ook in de verzor ging- en verpleegsector wacht lijsten met schrijnende situaties bestaan." De Kok zegt dat de provincie onmogelijk de hele wachtlijst voor gehandicapten kan weg werken. „Deze wachtlijst is de verantwoordelijkheid van de overheid. Die moet hier veel meer geld voor uittrekken." Naast de ongeveer veertig cri- sisgevallen, is er nog een lijst van zo'n honderd gehandicap ten die ook ergens anders willen wonen maar van wie de situatie niet zo urgent is. Zeeuwse ge handicaptenorganisaties en - instellingen wachten met be langstelling een kort geding te gen een zorgkantoor in Zwolle af. Ouders van gehandicapte kinderen willen dat de rechter het zorgkantoor dwingt de aan pak van de wachtlij sten te beta len. pagina 21uitgelicht door Rolf Bosboom OUDELANDE - 's Ochtends was het nog een lege bouwkavel, 's avonds hadden de bewoners van de Leen Evertsestraat in Oudelande nieuwe overburen. In slechts enkele uren stond er een compleet nieuw huis, dank zij een bouwsysteem dat voor het eerst in Nederland wordt toegepast. „Dit is hét bouwen van de toekomst", zegt make laar Jan-Kees Ganseman uit Kapelle overtuigd. Ganseman heeft een samenwer kingsovereenkomst gesloten met het bedrijf Matthijs Buil ding Concept and Systems (MBCS) uit het Belgische Naza reth, de bedenker van het con cept. Het bedrijf realiseert in België inmiddels zo'n vijftig kant-en-klare woningen per jaar. In de fabriek in Nazareth wor den de woningen eerst helemaal in elkaar gezet, inclusief alle gas-, water- en elektriciteitslei- gen beheer; voor de nieuwe voorzieningen zou belangstel ling bestaan bij verschillene landelijke en regionale onder nemers en organisaties. Wet houder Hamelinck maakte eer der al duidelijk dat concentratie van faciliteiten zou kunnen lei den tot een efficiënter beheer. Oud-voorzitter A Stoffels van dingen. Het geraamte bestaat uit houten draagstructuren en de wanden worden gevormd door sterk isolerende gipsvezel- platen van twaalf millimeter dik. Als het huis is getest en alles in orde is bevonden, wordt het in delen naar de bouwlocatie ver voerd. Zes trailers arriveerden woens dag aan het eind van de ochtend vanuit België in Oudelande. Binnen de kortste kei-en stonden de benedenverdieping en de ga rage al op de eerder gelegde fun dering en in de loop van de mid dag was de bovenetage klaar. Een wandeling door de woning- gaf een onwezenlijk gevoel: zelfs de spiegel op de wc hangt er al. Het is dat de toekomstige bewoners beneden liever zelf plavuizen laten leggen, anders had de vloerbedekking er ook al gelegen. Buiten moet alleen de gevel nog worden afgewerkt met een ge metselde muur, want nu zijn de gipsvezelplaten nog zichtbaar. Overigens zijn de bakstenen al- de tennisvereniging Animo was twee jaar geleden nauw betrok ken bij de uitwerking van de eerste plannen. Stoffels, inmid dels raadslid: „Wij hebben des tijds al gepleit voor bijvoor beeld de bouw van een tennishal naast onze openlucht-banen. Maar er zijn zoveel andere mo gelijkheden. De bevolking van leen voor het zicht, want de wanden isoleren voldoende om het binnen behaaglijk te hou den. Makelaar Ganseman ziet volop voordelen in de nieuwe bouw methode. Ook financieel. „Je hebt geen bouwtermijn, dus het Terneuzen heeft bijvoorbeeld regelmatig laten blijken dat er grote behoefte bestaat aan een modern openlucht-zwembad. Dat zou mooi gecombineerd kunnen worden met een nieuw overdekt bad ter vervanging van De Honte. Het zal duidelijk zijn dat er een vorm gevonden moet worden van bijvoorbeeld is prijstechnisch zeer aantrek kelijk. Dit is aanmerkelijk goedkoper dan traditioneel bouwen." Hij verwacht een trendsetter te zijn in Nederland. „Dit is het. Heel veel mensen willen snel bouwen." De toekomstige eigenaar, Anco een publiek-privaat partner schap. een samenwerking tus sen de gemeente en onderne mers en organisaties. Uit de particuliere hoek is al belang stelling getoond. Ik vind dat we daar als gemeente op in moeten spelen. Eigenlijk heeft het alle maal al weer veel te lang ge duurd." Vader, legde de bouw van zijn nieuwe woning gisteren op film vast. „We waren op zoek naar een groter huis en dan ga je rondkijken. Aangezien we de kosten wilden drukken, kwa men we uiteindelijk hierop uit. We zijn er heel tevreden mee." door Harmen van der Werf DEN HAAG - Zorgvuldig en snel. Dat is de werkwijze die het Instituut Asbestslachtoffers voor ogen staat om asbest slachtoffers te helpen bij het treffen van een financiële scha devergoeding. Staatssecretaris J. Hoogervorst van Sociale Za ken verrichtte woensdag in Den Haag de officiële opening. Een exacte termijn waarbinnen asbestslachtoffers zullen wor den geholpen, durfde directeur M. A van der Woude niet te noe men. „Als alle belanghebben den meewerken, moet het binnen een aantal maanden mo gelij k zijn. De huidige gerechte lijk procedures lopen vaak jaren." Belanghebbenden zijn: de (voormalige) werkgever van het asbestslachtoffer, zijn verzeke raar en het asbestslachtoffer zelf. De laatste zal zich bij het instituut moeten melden, waar na de procedure tot schadever goeding begint. Of het instituut een succes wordt, is afhankelijk van de be reidwilligheid van alle betrok ken om mee te werken. Zowel asbestslachtoffers als verzeke raars en bedrijven zijn tot niets verplicht. „Maar", zegt direc teur Van der Woude, „De be langhebbenden hebben niet voor niets een gemeenschappe lijke overeenkomst getekend." Longziekte Voorlopig werkt het Asbestin- stituut alleen voor mensen die door het werken met het isola tiemateriaal asbest de dodelijke longziekte maligne mesotheli- oom hebben opgelopen. Zij krij gen bij erkenning een vaste schadevergoeding van 90 mille plus minimaal 10 mille voor on der meer gederfde inkomsten. Het laatste bedrag kan voor jon- ge asbestslachtoffers oplopen. In de toekomst kunnen mogelijk ook werknemers met asbestose Staatssecretaris juicht bouw museum Van Eycks toe MIDDELBURG - Staatssecre taris van cultuur R. van der Ploeg zou graag zien dat in Mid delburg het museum wordt ge bouwd dat Aldo en Hannie van Eyck voor de Maisbaai hebben ontworpen. Dat liet hij door schemeren bij zijn bezoek woensdag aan Walcheren. In Vlissingen sprak hij met be stuurders van de provincie en de gemeente Middelburg over hun gezamenlijke museumplannen. Van der Ploegs woordvoerster betitelde het overleg naderhand als 'constructief', gedeputeerde G. de Kok van cultuur noemde het 'positief'. Toezeggingen heeft Van der Ploeg niet gedaan, of het moet zijn dat hij herhaal de te ijveren voor de mobiliteit van kunstcollecties. Dat wil zeggen dat een nieuw Middel burgs museum voor hedendaag se kunst zonder veel problemen werk uit de grote Nedeiiandse musea tentoon zou kunnen stel len. Volgens De Kok juichte Van der Ploeg de totstandkoming van het museum van de Van Eycks toe, zonder daarmee iets af te doen aan twee andere opties voor een nieuw museum. Mid delburg en de provincie onder zoeken op het ogenblik de voor- en nadelen van verbouw van het huidige stadhuis tot museum, realisatie van het museum van de Van Eycks en nieuwbouw in het Stationsgebied. „De staats secretaris maakte duidelijk dat de keuze tussen die drie in Zee land moet worden gemaakt", al dus De Kok. „Maar de naam Van Eyck viel zo vaak. dat duidelijk is dat hij dat een belangrijk ont werp vindt." Van der Ploeg liet niet blijken of de bouw van het museum van de Van Eycks meer Rijkssteun zal opleveren dan de keuze voor een andere optie. bij het instituut terecht. Een werkgroep begint binnenkort met een onderzoek naar de voorwaarden waaronder dat zou kunnen. Asbestose is met de mijnwerkersziekte silicose ver gelijkbaar. De longfunctie neemt af door kleine ontstekin gen, veroorzaakt door asbestve zels. Het Comité Asbestslachtoffers, dat nauw verbonden is aan de SP, heeft aan de wieg gestaan van het Asbestinstituut, om de jurische lijdensweg te bekorten voor slachtoffers en/of nabe staanden. „Maar we zijn er nog niet", zegt comitélid B. Ruers. Hij wil dat alle asbestslachtof fers gelijk worden behandeld. Asbestslachtoffers die ziek wor den na de gebruikelijke verja ringstermijn van dertig jaar of van wie de werkgever zoek is, ontvangen via een rijksregeling 'slechts' 35 mille. Die regeling wordt uitgevoerd door de Socia le Verzekeringsbank, maar het Asbestinstituut fungeert als aanspreekpunt. Of de verja ringstermijn ook voor asbest ziekten blijft gelden, is inzet van procedures. De Hoge Raad be slist er eind maart over. Advertentie iroffjWBBBBIl de' DRVK KERY Winkel in Woord Beeld Geluid Brasserie Boulevard De Wielingen zou aantrekkelijker worden als er meer winkeltjes waren, vinden de Cadzandse ondernemers onder meer. foto Peter Nicolai Ondernemers geven wensenlijstje voor toekomst Cadzand-Bad door Sheila van Doorsselaer CADZ AND BAD - De gemeente Oostburg presenteert maandag 28 februari de her inrichtingsplannen voor Cadzand-Bad. De Rotterdamse stedenbouwkundige As- hok Bhalotra wil het dorp een heel ander aanzicht geven. Cadzandse ondernemers hebben zelf ook hun verlanglijst opge steld. Zij willen meer winkels, parkeerge legenheid en een voorziening die onder al le weersomstandigheden te bezoeken is. „Parkeren is in Cadzand-Bad een groot probleem, er moeten absoluut meer ter reinen bij komen", zegt P. de Keuninck, voorzitter van het Frisse-Neuzenteam en uitbater van een camping. „Daarnaast vind ik dat er zeker meer accommoda ties voor toeristen moeten worden ingericht, voornamelijk gelegenheden waar ze zich kunnen vermaken. Vooral in de winter, want dan is hier bijna niks te doen." De Keuninck noemt enkele voorbeelden van de zo gewenste elkweervoorziening: „Een kartbaan bijvoorbeeld, daar komen veel mensen op af. Wat in Cadzand ook niet zou misstaan is een kleinschalige golfbaan, met negen holes. Die moet dan wel laagdrempelig zijn." De uitstraling van Cadzand kan volgens De Keunick wat meer cachet krijgen door de aanleg van een haventje, zoals de plaats vroeger ook had. „Als Sluis-aan- Zee er komt, dan is het misschienmogelijk meteen Cadzand aan te pakken." Speeltuin De wens voor een goede voorziening voor alle weersomstandigheden leeft ook bij M. Kok van hotel Du Commerce, R. Flemm van discotheek Joy en J. Wielak ker van Galerie Puertito. Wielakker denkt daarbij aan een speeltuin: „Hier aan de kust zijn zwembaden zat, van de hotels, maar een fatsoenlijke speeltuin is er hele maal niet." Een haventje zou volgens de ondernemers zeker voor meer aantrekkingskracht zor gen. Flemm: ..Goed idee, boten bekijken doet het altijd goed." Ook Flemm vindt dat er in Cadzand-Bad meer parkeer plaatsen moeten komen. Wielakker is het daarmee eens, maar vindt eigenlijk dat het blik van de weg moet. „De mooiste plekjes in Cadzand worden in beslag ge nomen door parkeerplaatsen, zó lelijk." Flaneren Wielakker en Kok pleiten voor meer win kelgelegenheid langs Boulevard de Wie lingen. Kok: „Je moet hier lekker kunnen flaneren, winkeltje in, winkeltje uit" On- roerend-goedhandelaar W. van Akker wil niet op de zaken vooruitlopen: „Bhalotra is de expert. Hij heeft er voor geleerd en zal dus wel weten wat hij met Cadzand- Bad aanvangt. Ik wacht liever even tot de plannen zijn gerealiseerd. Als het dan niet bevalt, hoop ik dat we nog onderdelen van de plannen kunnen aanpassen." Op de lege bouwkavel in Oudeland werd volgens een nieuw bouwsysteem in één dag een huis neergezet, compleet met leidingen voorgas, wateren licht. foto Willem Mieras Die pas beëdigde makelaar uit Axel is nu al volledig door de beroepsziekte bevangen. Overal ziet hij handel in. Zelfs een spelletje Monopoly wordt voor hem beroepsma tig handelen. Het is zo erg dat zijn blonde lief niet meer met hem aan het spelbord wil gaan zitten. Ze kan hét niet hebben dat hij nu ook al hui zen en hotels wil zetten op Station Noord en Zuid. „Dat kan niet, dat mag niet", riep ze vergeefs. „t Mag wel", sneerde hij, „in de spelregels staat nergens geschreven dat het niet mag. Bovendien", voegde hij er aan toe, „daar moeten toch ook mensen kunnen over nachten'.?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 43