Wttt Daar zijn de schaakmeesters PZC PZC- Sportvissers tegen verwijderen brasem CAMBODJA zeeland 23 bezoektijden ziekenhuizen mensenwerk agenda lezers schrijven Archief Goes mogelijk naar Middelburg ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! donderdag 27 januari 2000 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EEVIissingen tel. (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur,woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee tel. (0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14 00-21 00 maa. din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14,00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur, kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel (0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) l Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur internet: http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Postbus 18 4380 AA Vlissingen BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge. Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agency (EPA). door Inge Heuff Schaken is een eeuwenoude sport die veel liefhebbers kent, ook op Schouwen-Duiveland. Johan Hoog- strate uit Zierikzee verloor op zee zijn hart aan het bord en de speelstukken. Toen hij aan de wal ging werken, werd hij lid van een schaakclub. Hoogstrate zet zich nu, als voorzitter van de Schaakvereniging Zierikzee, onder an dere in voor het jeugdschaken. Op woensdagmiddag 1 maart aan staande is het weer zo ver. Dan breken talloze kinderen zich het hoofd overeen volgende zet tijdens de eilandelijke schaakcompetitie voor leerlingen van de basisscholen. De twee beste teams gaan vervolgens door voor de provinci ale wedstrijden waarna nog eventueel de landelijke competitie kan volgen. Elke school kan twee teams, vier leer lingen, inschrijven. Elke school kan ook een beroep doen op leden van de Schaakvereniging Zierikzee om onder steuning te krijgen „Een jaar of vier geleden leek het of de belangstelling van de leerlingen tanen de was", legt Johan Hoogstrate uit. „En omdat voor ons de jeugd toch ook be langrijk is, hebben wij onze diensten aangeboden." Alle basisscholen werden door de ver eniging aangeschreven met het aanbod om er schaaklessen te geven. Daar werd door zoveel scholen positief op gerea geerd dat er bijna een tekort ontstond aan leden die les wilden geven. Hoog strate geeft met schaakverenigingslid Stoffel Stoel, elke vrijdagmiddag les op 't Kofschip. „De scholen hebben zelf aangegeven op welk moment de schaaklessen gegeven worden. Meestal is dat na schooltijd. Maar 't Kofschip vindt schaaklessen belangrijk voor de opvoeding van de kinderen en maakt daar in het lesrooster tijd voor vrij. De ene keer geven we les aan groep zes, de andere keer aan groep zeven en acht." Enthousiast De kinderen vinden het over het alge meen leuk om te schaken. Met een „Ha, daar heb je de schaakmeesters!" wor den Hoogstrate en Stoel begroet. „Dat is een makkelijk verdiende titel", lacht de vrijwilliger, „maar dat komt natuur lijk ook omdat wij iets anders geven dan rekenen of taal." Een nadeel van schaaklessen onder schooltijd is, vol gens de voorzitter, dat er enkele onge- Johan Hoogstrate, voorzitter van de Schaakvereniging Zierikzee, geeft schaakles op basisscholen: „De scholen hebben zelf aangegeven op welk moment de schaaklessen gegeven worden. Meestal is dat na schooltijd. foto Marijke Folkertsma motiveerde kinderen tussen zitten. „Maar over het algemeen raken kinde ren ook enthousiast door gewoon te gaan schaken. Soms moet je een spel eerst een paar keer gespeeld hebben om het te kunnen waarderen." Hoogstrate vindt het eigenlijk toch wel een bijzondere regeling dat hij zomaar op een school schaakles mag geven. En het gaat hem over het algemeen wel goed af, vindt hij zelf. „We hebben ei genlijk pas één keer iemand eruit moe ten sturen. Dat vonden we heel verve lend, maar gek genoeg werd dit kind uiteindelijk een van de meest enthousi aste leerlingen," Elk jaar worden wel een paar van de leerlingen die les krijgen lid van de Schaakvereniging Zierikzee. „Dat is natuurlijk voor ons ook een beetje de opzet. Zo zijn we verzekerd van een re delijke nieuwe aanwas. Het imago van schaken is niet onverdeeld positief. Vaak wordt gedacht dat het een inge wikkelde elitaire sport is voor boven- modaal intelligente mannen die het ook nog eens heel goed kunnen. Dat is na tuurlijk niet zo. Wel moet je een beetje eelt op je ziel hebben, want met name in het begin verlies je natuurlijk veel." Damesleden Hoogstrate zou graag nog wat damesle den erbij willen hebben. „We hebben dertig jeugdleden waaronder ook meis jes. Verder zijn er zo'n veertig seniorle den waarvan er een dertigtal actief is. Er zijn helaas maar drie vrouwen lid en dat is erg weinig. We zijn er nog niet achter hoe we meer vrouwelijke leden kunnen werven. Terwijl onze ervaring is dat meisjes net zo goed kunnen scha ken als jongens en vaak nog accurater en geconcentreerder. En een van onze vrouwelijke leden is binnen de compe titie verder gekomen dan welk manne lijk lid dan ook." De voorzitter is zelf een middenmoter binnen de schaakver eniging. Hij is geen fanatiek schaker maar tegenwoordig vindt hij dat er wel erg weinig tijd overblijft om zelf te schaken. „Ik ben ook nog wedstrijdlei der en heb buiten de schaakvereniging nog zo mijn bezigheden. Het schaken schiet er wel eens bij in en dat is jam mer." Op 1 maart moet weer blijken of de schaaklessen effectief zijn geweest. De laatste jaren is openbare basisschool Binnen de Veste telkens weer met de be ker naar huis gegaan. „Die school ver zorgt zijn eigen schaaklessen en ik vind het knap hoe ze elk jaar opnieuw goeie schakers kunnen vinden. Natuurlijk moedig ik die dag 't Kofschip aan. Maar mijn kleindochter schaakt mee met Binnen de Veste en mijn dochter geeft er les èn schaakles. Dan vind ik het toch ook leuk als zij winnen." Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Monarchie Het Koninklijk Huis is geliefd, schrijft de PZC (22-1). Maar bij wie? In de eerste plaats bij hen die zo'n instituut gebruiken om grote inkomensverschillen te rechtvaardigen. Dat zijn dan gelijk de mensen die lak hebben aan democratie. Via democratie zijn geen miljoenen te vergaren met optieregelingen. Kok zei daar tegen te zijn, maar zijn partijgenoot Duisenberg zei pas nog bij Buitenhof ze ingevoerd te hebben. Niet dat ik vertrou wen heb in een gekozen staats hoofd. Zoals partijen kandida ten naar voren schuiven is het gehangen worden of geschoten. De PZC spreekt over republi keins sentiment, maar juist een deel van de aanhang van ko ningshuizen en dergelijke be rust op sentiment. Natuurlijk erft de vriendin van Alexander van Amsberg niets van de on dersteuning door haar vader van een moordenaarsregime. Wat een gezwam over 'niet di rect verantwoordelij kHet gaat niet over of we patat gaan eten of pannenkoeken. Het treurige is dat zoveel intelligente men sen zo weinig zedelijk besef hebben dat ze met die apekool meedoen. Maar ze komen dan ook nauwelijks buiten hun ei gen kringetjes. Daar zijn de re gels van de etiquette belangrij ker dan die van innerlijke beschaving. Met geld is veel te camoufleren, vooral met veel geld. ArieBilius Veerseweg 101 Veere Turnschool In het artikel over het regio kampioenschap vrouwentur- nen in de PZC van maandag 24 januari beweert trainer H. Sta pel van GV Koudekerke dat trainen bij Turnschool Zeeland in Middelburg weinig rende ment oplevert. Echter, daar waar in het artikel turnsters van MTV'69 worden genoemd, is niet gemeld dat zij trainen bij Turnschool Zeeland. Zeker acht turnsters wedstrijdsport en ze ven turnsters topsport leverde de turnschool, die ook nog eens allen bij de top 10 van de wed strijd behoorden. Slechts twee turnsters van GV Koudekerke kwam ik tegen. Waar is die brede groep turn sters van GV Koudekerke? Mei den, trainers en achterban van Turnschool Zeeland: laat jullie niet kisten, de turnschool is nog jong, met een grote toekomst, zowel op wedstrijdsport- als topsportniveau. Corrie Casteleijn Oranjeboomstraat 26 Wemeldinge Partijkas Nu in Duitsland de CDU zwaar onder vuur ligt vanwege ondui delijke schenkingen aan de par tijkas, komt het CDA bij monde van De Hoop-Scheffer met het idee een fonds voor giften te stichten, waaruit alle partijen zouden kunnen putten (PZC, 25-1). Bedrijven zouden geïnteres seerd zijn in het politieke debat? Natuurlijk. Als het hen uitkomt. Maar het is een illusie om te den ken dat bedrijven geld ter be schikking stellen uit idealisme. Ze zullen het wel doen om com merciële redenen en ze ver wachten er wat voor terug. Ze zullen proberen invloed te ko pen. „Maar wij zijn integer", roepen alle politici in koor, „wij zijn niet omkoopbaar". Ze heb ben gelijk, op die uitzonderin gen na die wel om te kopen zijn. Ze zijn er altijd, de wereldge schiedenis staat bol van vriend jespolitiek en handjeklap, door dat de kat op het spek werd gebonden. Ik ben van mening dat politieke partijen zichzelf moeten bedruipen. Als ze toch in financiële moeilijkheden ko men, dan is dat omdat hun par tijpolitiek niet interessant is of omdat de achterban te klein of niet gemotiveerd is. De partij kan dan twee dingen doen: of klanten werven en motiveren, of de tering naar de nering zetten. Wim van Gilst Boogerdlaan 23 Kortgene Vuilspuiterij De vuilspuiterij van Tony van Verre kent bijna geen grenzen (PZC, 20-1). De Middeleeuwen herleven, Veere bestrijdt Mid delburg te zwaard en te paard bij monde van Verremans cs (Pe- door Bas Lippmann CLINGE - Zeeuws-Vlaamse sportvissers hebben tot nu toe weinig profijt gehad van de na- tuurherstelwerkzaamheden voor de Zeeuws-Vlaamse kre ken. Volgens Cijril Peeters van hengelsportvereniging Clinge is de hoop op verbetering van de visomstandigheden vervlogen sinds het waterschap begonnen is met het verwijderen van bra sem uit de kreken. Voor het actief biologisch be heer is het Waterschap Zeeuws- Vlaanderen een aantal maan den geleden gestart met het uit baggeren van de Zeeuws- Vlaamse kreken en het creëren van bufferzones tussen land bouwgronden en oevers. Tevens streeft men naar herstel van het natuurlijk waterpeil. De vissers zagen er in het begin wel brood in. Bij een aantal van hen is de blijheid inmiddels om geslagen in verbijstering nadat bleek dat het Waterschap de ge liefde hengelsportvissen de bra sems niet meer kon handhaven omdat ze het water vertroebe len. Cijril Peeters, secretaris van de Clingse hengelaarsvereniging, Een kreek bij Sint Kruis. is van mening dat het weinig zin heeft om deze vissoorten uit de kreken te verwijderen. „Het is dweilen met de kraan open. Je kan de brasems wel verwij de ren, maar binnen een aantal jaar is het water weer even troebel als daarvoor. Dat is voor ons dus helemaal nutteloos." Kreekranden Peetere vindt dat het weinig ef fect heeft om de brasems mas saal af te voeren. Volgens hem is het beter om nog meer aan kreekrandbeheer te gaan doen, zodat er zo min mogelijk nitra- archieffoto Charles Strijd ten en fosfaten de kreek in spoe len. „Door het instellen van kreekranden hopen we het in- spoelen van verontreinigingen in onze kreken terug te dringen. Het zou een goede zaak zijn om met landbouwers langs de kreek overeenkomsten af te sluiten om te komen tot een bufferzone van tussen de drie en twaalf meter langs de kreek." Op deze wijze komt er volgens Peeters een veel beter natuur lijk evenwicht tussen roofvissen en de brasem tot stand. „Het vertroebelen van het water is voor het grootste gedeelte het gevolg van inspoelen van nitra ten en fosfaten, waardoor de al- genbloei toeneemt. De algen vertroebelen de laatste tiental len jaren het water. Daardoor verdwenen op veel plaatsen alle waterplanten. Het waterschap wil nu alle brasems verwij deren omdat ze de watervlooien, die van nature de algenbloei beper ken, opeten. En ook omdat het bodemwroeters zijn, versterken de brasems de troebelheid. Deze vissen kunnen echter wel ge handhaafd worden. Als het wa ter helderder wordt, kunnen roofvissen zoals de snoek en de snoekbaars beter jagen op de brasem." Moniquevan de Pas van het Wa terschap Zeeuws-Vlaanderen spreekt de conclusies van Pee ters tegen. „We zijn nu bezig om onder andere in de Molenki-eek in Westdorpe actief biologisch beheer uit te oefenen. Nadat we 5800 kilo aan brasem hadden verwijderd, kregen we meteen een meter meer doorzicht. Dat zegt volgens mij wel genoeg. Het is mij niet bekend dat dit op de langere termijn veranderd. Bo vendien zijn we al bezig met kreekrandbeheer, dus daar zal het ook niet aan liggen", aldus Van de Pas. truszoon en Jambon) en laat daarbij geen middel onbenut. De minste aanleiding is reeds voldoende om een emmer bag ger over Verremans' onwel valli- ge Middelburgse notabelen uit te storten. Vermeende soortge noten kunnen rekenen op zijn sympathie zoals blijkt uit zijn recente liefdesverklaring rich ting mevrouw Van Dok-van Weele. Een waarschuwing is echter op zijn plaats: de omar ming van sommige serpenten kan dodelijk zijn. Als ex-jour nalist weet Verremans als geen ander hoever hij kan gaan in het beschimpen van mensen, maar als burger hebben we hem nog niet kunnen betrappen op een constructieve bijdrage in deze rubriek. Als wijkbeheergroep Amemui- den hebben we een redelijk ge nuanceerd beeld van de Middel burgse bestuurders waarbij we kritiek niet schuwen, zij zullen dit onderschrijven. Wij hebben er echter voor gekozen op een volwassen wijze meningsver schillen uit te praten en elkaar niet voor rotte vis uit te maken. Na het lezen van deze ontboeze mingen zullen Verremans cs on getwijfeld de emmers drek tot de rand vullen om ze in hun frustratie over ons leeg te stor ten; we hebben de paraplu's en wasknijpers voor de neus klaar staan. J. W. den Engelsman en L. Theune Korenbloemlaan 3a Amemuiden EVENEMENTEN BERGEN OP ZOOM - Schouwburg De Maagd, 20.15 uur: Showiesjoo door Ti neke Schouten; GOES 't Beest, 20.30 uur: Herberts Aquarium, solovoorstelling door Ser- vaes Nelissen; MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur Faust, opera door de Roe meense Staatsopera Timisoara; 'S-HEER ABTSKERKE - Dorpshuis Vers- vliet, 19.30 uur: Voorzichtig.—breekbaar door toneelvereniging Schrabbekercke; TERNEUZEN - Porgy Bess, 20.15 uur: Lezing door Herman Koch; STREEKACTIVITEITEN DREISCHOR-Dorpshuis, 20.00 uur: Jaar vergadering Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen afdeling Noordgouwe e.o.; NIEUWERKERK - Muijeweg 17, 20.00 uur: Informatieavond borstvoedingsor ganisatie LLL; ZIERIKZEE - Multifunctioneel Centrum, 13.30 uur: Themamiddag vrijwilligers zorgsector; Zorgcentrum Borrendamme, 15.00 uur: Opening foto-expositie Tijd in Beeld en het Internetcafé voor senioren; ZONNEMAIRE - Dorpshuis, 20.00 uur: Vergadering dorpsraad; I FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20.00 uur: The sixth sense; The general's daughter. Cinemactueel, 20.00 uur: Lake Placid; The sixth sense; Sneak preview; HULST - De Koning van Engeland, 20.00 uur: Andre Hazes; Lake Placid; Double Jeopardy, The sixth sense; End of days; The world is not enough; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Three seasons; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 en 16.15 uur: De ijzeren reus;Tarzan (Ned.); 13.45, 16.15 en 19.00 uur Kruimeltje; 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: American Beauty; The sixth sense; The world is not enough; 19.00 uur: Andre Hazes; 19.00 en 21.45 uur: Lake Placid; Double Jeopar dy; 21.45 uur: End of days; TENTOONSTELLINGEN I AXEL- Kunstgalerij Antheunis, 8.00- 12.00 en 13.00-18.00 uur: Na van Dyck, werken beeldende kunstenaars (t/m jan.); BERGEN OP ZOOM - Interium, 9.00-17.00 uur: Anno 2000, Werken diverse kunste naars (t/m 20/2); StuArt Galerie, 11.00-17.00 uur: Tachtig plus, aquarellen van Kees Bak (t/m 13/2); BURGH HAAMSTEDE - De Bewaerscho- le, 13.30-16.30 uur: Norma Holm, schil derijen en triptieken (t/m 2/2); GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, 10.00-17.00 uur: 'Herinnering aan Zeeland, kunst van klederdracht' van Elisabeth Kodde (t/m 18/3); Atelier De Kaai, 9.00-16.00 uur: Mare Joon, pentekeningen en aquarellen (t/m 15/2); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Kleuren in mijn luchtballon, tekeningen en schilde rijen van kinderen die hun vader hebben verloren (t/m 3/3); Galerie van den Berge, 13.30-17.30 uur: Werken Silvia B. en Bart Gorter (t/m 12/2); GROEDE - Galerie De Ouwe Smisse. 13.30-17.00 uur: Werken van René de Wolf (t/m 30/1); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8.30- 12.30 en 17.00-20.00 uur: 'Schilderijen met licht' van Rinus Rentmeester (t/m 27/1); HULST - Galerie Rattenfanger, 13.30- 17.00 uur Werk Swa van Dael (t/m 18/2); Stadhuis, 9 00-12.00 en 13.00-17.00 uur Mevrouw W. de Vries, mozaïeken (t/m 4/2), KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: Zeeuwse fruitwijn, van mid deleeuws medicijn tot eigen-huis-wijn (t/m febr Nostalgische verzameling ap- pelstroopblikken (t/m 31/1); Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Lidia Schinkel, knipkunst (t/m 11/2); MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Beeld in Balans', werk van de vereniging voor beeldhouwers (t/m 29/1); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Boeken, prenten, prentbriefkaarten en tijdschrif ten uit 1880-1920 (t/m 15/3); Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Pipilotti Rist (t/m 12/3); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Werk Hellen van Meene (t/m 12/3); Galerie 't Heantje te Paart, 14.00-16.30 uur Mariana Papara, moderne iconen; Alga Zaharescu, iconen (t/m 27/1 Galerie 'T', 11.00-16,00 uur: Magisch- realistische schilderijen in olieverf van Joop Frohwein (t/m 26/2); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 12.00-17.00 uur: 'POEPgoed', ex positie over de stoelgang bij mens en dier (t/m 29/10/2000); 'Nehalennia in spi raalvorm naar 2000' (t/m 27/2); REIMERSWAAL Gemeentehuis, 8.30- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Schilderijen van Christine Kloosterman (t/m 31/3); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem3, 12 00-17 00 uur: Werken van Luc Hoekx. schilderijen en Florette Dijkstra, beelden (t/m 30/1); IJZENDIJKE - Streekmuseum. 13.00- 17.00 uur: Schatten van Zeeuws-Vlaam se verzamelaars (t/m 29/1); ZIERIKZEE - Galerie Galerij. 8.30-16.30 uur: Marinus van Dijke 'wandelingen in een duingebied' (t/m 7/4). I HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag en nacht bereik baar). Koffieconcert WILHELMINADORP - De mu ziekverenigingen De Echo uit Wilhelminadorp en Oefening Kweekt Kunst uit Wemeldinge verzorgen zondag 6 februari uur een koffieconcert in het Wilhel- minahuis in Wilhelminadorp. Het concert begint om 11.30 uur Dansavond VLISSINGEN - Voor alleen staande 25-plussers is er in buurthuis Aldegonde in Vlissin gen op vrijdag 4 februari een praat- en dansavond. De zaal is open om 20.30 uur. door Richard Hoving GOES - Het Goese gemeentear chief verhuist mogelijk naar Middelburg. De eerste ambtelij ke gesprekken over deelname van Goes aan het Zeeuws Ar chief hebben onlangs plaatsge vonden. Volgens gemeentearchivaris A Barth gaat het om het uitwisse len van ideeën. Het Zeeuws Ar chief heeft de eerste stap gezet, benadrukt hij. De Goese archi varis is naar eigen zeggen het gesprek aangegaan omdat de toekomst van het gemeentear chief aan de Wijngaardstraat onzeker is. Het gebouw staat Aanrijding fietser en auto HULST - In Hulst vond woens dagochtend rond half acht een aanrijding plaats tussen een au to en een fietser. Een 54-jarige fietser uit-Hulst, rijdend over de Hoofdstraat, verleende op het kruispunt met de Oude Galgenstraat geen voorrang. Hierdoor botste hij met een van rechts komende 49- jarige automobilist uit Hulst. Auto en fiets werden aan de voorzijde vernield. niet ver van de plaats waar Goes een nieuw theater wil bouwen. „De architect van het theater heeft het gemeentebestuur ge adviseerd de hele omgeving van de Westwal een facelift te geven. Als het bestuur dat advies over neemt, kan dat gevolgen voor ons hebben", aldus Barth. Ver huizen naar Middelburg is niet de enige mogelijkheid als het gemeentearchief in het gedrang komt. Het vrijkomende kantoor van het waterschap Zeeuwse Eilanden aan de Piet Heinstraat is ook een optie, zegt de archiva ris. Beleid Directeur R. Koops van het Zeeuws Archief onderstreepte woensdag dat hij enkel een paar ambtelij ke gesprekken heeft ge voerd. De verhuizing van het Goese archief naar het Zeeuws Archief past volgens hem in het beleid dat staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur voorstaat. Van der Ploeg streeft ernaar om in de verschillende provincie hoofdsteden in Nederland re gionale historische centra op te richten. Deze centra moeten zich op een breed publiek gaan richten. Het Zeeuws Archief huisvest sinds begin dit jaar het Rijksarchief Zeeland en de ge meentearchieven van Middel burg en Veere. (Advertentie) Ook in het jaar 2000! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). 'Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 „p (met steun van de Stichting I;lX/ Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 41