Schouwse zorgcentra fuseren voor 5 iUPERLAGE PRIJZEN osiasseMode Net teletekst, maar uitgebreider PZC Pluim op hoed vrijwilligers Raadscommissie Kapelle geeft fiat aan glastuinbouw Gehandicapte tiener voert actie tegen hondenpoep op straat NU RESTANTEN winter- zomerkleding zeeland 18 Besturen geven goedkeuring Dorpsraad Biggekerke Van der Ploeg opent bieb Veere loopt miljoen mis DE LAATSTE WEEK Ti /f 1 J WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊtÊÊÊ donderdag 27 januari 2000 door Marcel Modde ZIERIKZEE - De besturen, cli ënten- en ondernemingsraden van vijf zorginstellingen op Schouwen-Duiveland hebben definitief hun goedkeuring ge geven aan een samenvoeging. Vertegenwoordigers van de zorgcentra Borrendamme, Duinoord, In 't Opper, Poorters hof en het verpleeghuis Corne lia ondertekenen maandag 31 januari in Bruinisse de oprich tingsakte van de Zorgorganisa tie Schouwen-Duiveland. Eén van de eerste plannen die zullen worden opgepakt, is de tot standkoming van een centrale keuken. De nieuwe stichting krijgt de verantwoordelijkheid voor de zorg van zo'n 485 mensen. De organisatie biedt werk aan 600 personen op basis van 350 ar beidsplaatsen. De koepel heeft de beschikking over een jaar lijks exploitatiebudget van rond de 38 miljoen gulden. Tot de oprichting is besloten om 'de samenhang, flexibiliteit en de vernieuwing in de zorg van uit een centrale regie te kunnen BIGGEKERKE - Stichting Dorpsraad Biggekerke houdt donderdag 3 februari haar jaar vergadering in de grote zaal van het Dorpshuis in Biggekerke. Aan bod komen de jaarversla gen en er wordt een inleiding ge geven over de organisatie van Ziekenhuis Walcheren. Aan het einde van de avond vertelt R. Wondergem van Kwekerij Ha bitat het een en ander over de cactus. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. besturen', aldus algemeen di recteur AC.M. Schouw. Die werkwijze moet een betere af stemming van vraag en aanbod mogelijk maken en de continuï teit van de zorgverlening ver groten. Ook geldt een verbete ring van de kwaliteit van zorg en dienstverlening als één van de uitgangspunten, alsmede het ontwikkelen van nieuw beleid op dat vlak. Dat alles moet lei den tot een doelmatiger organi satie en een versterking van de positie in de regio. De Zorgorganisatie Schouwen- Duiveland wordt aangestuurd door een directeur (Schouw, van verpleeghuis Cornelia) en een Raad van Toezicht. Dit contro lerend orgaan bestaat uit twee afgevaardigden uit elk van de samenwerkende besturen en een lid namens de cliëntenraad. Voorzitter wordt W. Munter. De vijf instellingen krijgen ieder een eigen locatiemanager. Alle zorgtaken zullen zoveel moge lijk decentraal -vanuit de ver schillende locaties- worden uit gevoerd. De ondersteunende taken (administratie, automati sering, personeelszaken, staf dienst en directie) werken van uit het centrale punt voor het geheel, meldt de organisatie. Benadrukt wordt dat de reeds ingezette plannen voor nieuw bouw en renovatie bij de aange sloten instellingen volgens schema zullen worden uitge voerd. Als eerste gezamenlijke initiatief worden de ideeën voor het opzetten van een centrale keuken op Schouwen-Duive land weer nieuw leven ingebla zen. De Schouwse zorginstellingen praten al drie jaar over een nau we samenwerkingsvorm. Aan vankelijk was ook De Wieken in Zierikzee bij de plannen betrok ken. Het zorgcentrum haakte evenwel af en gaat zelfstandig verder naast de grote koepelor ganisatie. Ineke de Man en Ans Schilders toonden tijdens de SVOZ-themamiddag in een korte sketch op treffende wijze hoe diep dementie in grijpt in het leven van dementerenden zelf én hun familie. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Alles draait an no 2000 om efficiency. Dat heeft een keerzijde. Ook op Schouwen-Duiveland dreigen volgens welzijnswethouder P. W. Berrevoets-Ringelberg steeds meer ouderen te vereen zamen. Dat zei de wethouder woensdagmiddag tijdens een drukbezochte themamiddag in Zierikzee van de Stichting Vrijwilligers Overleg Zorgsec tor Schouwen-Duiveland. De wethouder constateerde dat er gaten vallen in de maat schappij. Iedereen is maar druk met carrière en niemand lijkt nog tijd te hebben voor een ander. En vrijwilligers mo gen die gaten dan weer opvul len, luidde kort samengevat haar verhaal. „Vroeger kwam er van alles aan de deur. De bakker, de sla ger, de melkboer. Sociaal con tact was vanzelfsprekend. En wie komt er nu nog aan de deur? Als je geluk hebt de win kelwagen." Ouderen hoeven volgens de wethouder vaak ook niet op hun kinderen te rekenen als het om gezelschap gaat. „Ie dereen is maar druk, druk, druk en gek genoeg wordt daar ook een zekere waardering aan gekoppeld. Goh, je hebt het wel druk zeker. Ik ben er per soonlijk van overtuigd dat wij voor die manier van leven vroeg of laat de rekening nog wel gepresenteerd krijgen." Vereenzaming Wethouder Berrevoets stak een pluim op de hoed van de vrijwilligers, die volgens haar een belangrijke rol spelen in het bestrijden van de vereen zaming onder ouderen. „Ik vraag me alleen af of onze Ion- deren straks ook een zaal vol kunnen krijgen tijdens een themamiddag voor vrijwilli gers. Voor wat betreft het ge meentelijk beleid ten opzichte van vrijwilligerswerk meldde Berrevoets dat men nog even geduld moet oefenen. Er komt een nota vrijwilligerswerk, maar niet eerder dan in 2001. Na de toespraak van de wet houder was het toneel voor Ineke de Man en Ans Schil ders. Zij speelden de gezusters Diny en Suzan die net hun de menterende moeder in een zorgcentrum hebben onderge bracht en nu napraten. Niet al leen het gedrag van de demen terende maar ook de wanhoop die dat gedrag bij de familie teweeg brengt werd zeer her kenbaar in beeld gebracht. „Mijn schoonmoeder is ster vende aan kanker. Geen ge makkelijke dood, maar oneiii- dig veel menselijker". Na de sketch werd over het onder werp dementie gediscussieerd. Romeinse scherf duikt op in Goes bij onderzoek GOES - Bij recent archeolo gisch onderzoek in Goes-Zuid is een bijzondere vondst gedaan. Een scherf waarvan eerst werd gedacht dat die afkomstig was van een wierookschaal, blijkt een deel van een toneelmasker uit de Romeinse tijd te zijn. Dat geeft aan dat er in het gebied ooit een belangrijke Romeinse nederzetting is geweest. Provinciaal archeoloog R. M. van Dierendonck maakte dat woensdagavond bekend tijdens een presentatie voor de raads commissie cultuur van de ge meente Goes. Van Dierendonck zei pas bij de voorbereiding van zijn presentatie tot de ontdek king te zijn gekomen van de gro te waarde van de scherf De afgelopen tijd zijn op verschil lende plaatsen in de provincie sporen uit de Romeinse tijd aan getroffen. Het toneelmasker is echter een belangrijke aanwij zing dat Goes-Zuid archeolo gisch gezien van bijzondere waarde is. „Zo'n toneelmasker is altijd gerelateerd aan grote en belangrijke nederzettingen", aldus de provinciaal archeo loog. ,.De scherf geeft aan dat er meer dan 'zomaar' een Romein se boerderij moet zijn." De vondst brengt Van Die rendonck gelijk in een lastig parket. De scherf is gevonden tijdens een verkennend archeo logisch onderzoek, dat is uitge voerd met het oog op de plannen voor Goes-Zuid. Daar moet een uitbreiding van bedrijventer rein De Poel komen en groot schalige woningbouw in de vorm van de wijken Ouverture en Aria. Toneelmasker Het onderzoek heeft dertien ar cheologische vindplaatsen op geleverd, waarvan er zeven het predikaat 'behoudenswaardig' hebben meegekregen. Na over leg met de gemeente is afgespro ken dat er twee volledig worden beschermd. Bij de andere vijf wordt bekeken of het mogelijk is ze te behouden. Zo niet, dan wordt alles in het werk gesteld om de archeologische informa tie van de locaties vast te leggen. De scherf van het toneelmasker is niet gevonden in een van de twee beschermde locaties, maar in een van de vijf andere behou- denswaardige plaatsen. Er is dus geen garantie dat de vind plaats blijft bewaard. Van Die rendonck zei gisteravond dat als behoud niet mogelijk is, hij zich er sterk voor maakt dat de vindplaats volledig wordt blootgelegd en gedocumen teerd. Vijftien ouderen kwamen in het digitaallokaal in Wemeldinge kennismaken met de computer. foto Willem Mieras door Mieke van derJagt WEMELDINGE - M. den Exter uit Wemeldinge, bijna 83, was niet van plan om 'er echt mee door te gaan'. Maar nu ze zo be zig is in het digitaallokaal in het Nieuwe Anker in haar woon plaats, weet ze het zo net nog niet. „Het is wel erg leuk, je komt zomaar overal. Ik heb al geroepen dat ik nooit zo'n ding aanschaf, maar mijn dochter heeft twee computers. Ze moet qua apparatuur een beetje bij blijven, want ze geeft les. Wie weet, schiet er nog eens een ou- wetje voor mij over." Den Exter is één van de vijftien ouderen die op woensdagoch tend in het digitaallokaal ken nis komen maken met de moge lijkheden van de computer. Ze doen spelletjes, surfen op het in ternet, verkennen de weg naar alle mogelijke informatie en communiceren met mensen over een afstand die fysiek niet zo maar te overbruggen is. Kort om: de ouderen doen precies hetzelfde met de computer als iedereen. De Stichting Welzijn en Zorg verlening aan Ouderen (SWZO) in Kapelle beschouwt het als één van de belangrijkste doel stellingen om de participatie van ouderen in de samenleving te bevorderen. Ronald Masclé legt uit waarom juist de digitale snelweg zo belangrij k is voor se- nioren: „De computergebruiker ervaart een enorm gemak in het verzamelen van informatie, bij het communiceren en in het ge bruik van diensten, zonder daarbij beperkingen tegen te komen van tijd en plaats. Oude ren, die weieens wat minder mo- Politie pakt jonge vandalen Moerschans HULST - De politie heeft de af gelopen twee weken tien Oost- Zeeuws-Vlaamse jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar opge pakt, die zich schuldig maakten aan het stelen van bromfietsen en fietsen, vandalisme aan een schoolgebouw en een woningin braak. De meeste misdrijven vonden plaats in de Hulster wijk Moerschans. De tien jongeren, de meesten af komstig uit Hulst, kregen allen een proces-verbaal. Het Open baar Ministerie in Middelburg moet beslissen of ze zich later voor de rechter moeten verant woorden of er met een boete vanaf komen, verklaarde een politiewoordvoerster woens- biel worden en erg gebaat zijn bij het betrekken van diensten op afstand, zouden het eerst achter de computer moeten kruipenOmdat er hier en daar wat drempelvrees bleek te be staan, heeft de Stichting samen met de ANBO de computerkoe op drie manieren bij de horens gevat. Het digitaallokaal in We meldinge is op woensdagoch tend open voor ouderen die zelf geen computer hebben en nog maar weinig of geen ervaring hebben. Van de Stichting Oude renzorg Kapelle en van de Ra bobank hebben de senioren ge bruikte computers gekregen, waarvan er drie in Wemeldinge staan. De rest is ondergebracht in de openbare basisscholen, waar op woensdagmiddagen cursussen worden gegeven aan ouderen die al met de computer hebben kennisgemaakt. Komend voorjaar hoopt de SWZO in samenwerking met het ROC te komen tot een ge structureerd cursusaanbod voor ouderen. Den Exter, inmiddels aan de koffie, vindt het jammer dat haar man niet voor het digitale lokaal lijkt te voelen. „Hij zou er juist zoveel plezier van hebben. Omdat hij slecht hoort maakt hij veel gebruik van teletekst op de televisie. Zonder geluid, zo dat ik er geen last van heb. Maar die computers, dat is net zoiets, alleen uitgebreider. Ik zal het hem nog maar eens goed uitleg gen." door Mieke van der Jagt KAPELLE - Raadsleden uit Kapelle zijn het in grote lijnen eens met het ontwerp-bestem- mingsplan voor de Willem An- napolder, waar glastuinbouw en een windturbineparkje moe ten komen. Vooral nu de Vogel bescherming haar bezwaar heeft ingetrokken, kan de com missie volkshuisvesting, ruim telijke ontwikkeling en milieu wel met het plan leven. Voorop staat, voor alle fracties, dat ontwikkeling van glastuin bouw in de gemeente Kapelle op beperkte schaal welkom is. De fractie van de PvdA blijft moeite houden met één van de windturbines, degene die van uit de Biezelingse Ham direct zichtbaar is. „Kan die nou niet gewoon weggelaten worden?", vroeg PvdA-raadslid D. Lam- beck. Voorzitter G. Burger dacht van niet. Van het wind molenplan zijn al enkele molens geschrapt uit het oogpunt van vogelbescherming. Zeeuw- wind, die de molens gaat exploi teren, ziet tien molens voor het parkje als een minimum. Bo vendien probeert de provincie wat te duwen en te trekken aan de capaciteit van het parkje. Zeeland had al lang meer mega- Watt aan windenergie moeten hebben, maar dat lukt alsmaar niet. Kapelle is dan wel geen groot park, maar het scheelt al licht. De vrees die bij de commissie leefde, als zouden de natuur waarden van de 's Gravenpol- dersedijk geweld worden aangedaan, kon het college wegnemen. De 's Gravenpolder- sedijk is wel in handen van Natuurmonumenten, maar is verpacht aan iemand die er he lemaal niet van af wil. De dijk wordt vrij intensief begraasd, zodat bijzondere planten hele maal niet de kans hebben zich te ontwikkelen. De dijk zal met de landschappelijke inpassing van het glastuinbouwplan wel op knappen omdat de kruin, de ta luds en voor een deel de voet, worden ingeplant met een duur zaam soort bomen. Dat het meest noordoostelijke puntje van het warenhuizen- complex dicht tegen de dijk aan komt te liggen en dus niet mooi kan worden verdoezeld met bo men en struiken, is wat minder' elegant. Dat werd vanuit het' college ruiterlijk toegegeven.' Maar het is een keuze: óf je', snijdt een stuk van het glascom plex af en moet dan zeven pro-'' cent meer energie verstoken; óf'1 je kiest voor duurzame bedrijfs- voering met een puntje glas bo-"' ven de dijk uit. De commissie' neigt sterk naar dat laatste. Om de puntjes op de te zetten over de landschappelijke inpas sing en afstanden tot de dijk en waterlopen, gaat Kapelle vrij dag overleggen met het water schap Zeeuwse Eilanden. De commissie wil de resultaten van dat overleg nog graag een keer bespreken, zonder de vaststel ling van het concept door de raad, over twee weken, in de' weg te staan. VLISSINGEN - „Een biblio-* theek is geen boekopslagplaats meer, maar een plaats die een, belangrijke maatschappelijke functie inneemt. Het is een pu bliekelijk plein geworden voor eenderde van de Nederlanders. Die komen er voor educatie, in formatie en ontspanning." Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur zei dat woensdag, tijdens de opening van het nieu-; we bibliotheekgebouw in Vlis-, singen. Toen 't Spui op 27 september vo- rig jaar de deuren opende, kreeg, de bibliotheek veel kritiek over zich heen. Dat ging vooral over het nieuwe uitleensysteem. Be zoekers hoefden niet meer in het bezit te zijn van een abonne-" ment, maar gingen betalen per; boek/per dag. Voor veel lezers J viel dit systeem beduidend' duurder uit dan met een gewoon, abonnement. Daarom is voor. hen de Spui-pas ingevoerd. Daarmee betalen zij 65 gulden; per jaar. De eerste week lenen ze, dan de boeken 'gratis' en vanaf; de tweede week betalen ze een dagtarief. Een paar honderd; abonnees zijn door deze rege ling overgestapt naar de' Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. DOMBURG - De gemeente Vee- re is bijna een miljoen gulden aan rente misgelopen, omdat belastingen niet tijdig zijn ge- ind. Dat zei CDA-fractievoor- zitter W. J. van Tatenhove woensdagavond tijdens een vergadering van de raadscom missie algemeen bestuur en fi nanciën. De gemeentelijke sector belas tingen kampt al sinds de herin deling met problemen, waar door de gemeente veel te laat haar belastingcenten int. Zo stond bijvoorbeeld in april 1999 voor nog 1,3 miljoen gulden aan op te leggen belasting open. Het college wil nu een extra perso neelslid aantrekken om de ach terstanden te kunnen wegwer ken, maar de CDA- en WD- fractie zijn daar tegen. Zij vin den dat de afdeling het intern moet oplossen.Volgens WD'er K. Huiszoon zijn de problemen immers niet te wijten aan een te kort aan personeel, maar aan mismanagement.CDA-er Van Tatenhove was het daarmee eens: „U komt ons op uw weg te gen als u de formatie wilt uit breiden." De CDA-fractievoor- zitter rekende voor dat de gemeente door de belastingpro- blematiek bijna een miljoen gulden aan rente is misgelopen. „Met dat geld had je bijvoor beeld de toeristenbelasting minder kunnen verhogen." door Ingrid Huibers KAMPERLAND - Wijnand Zwemer (14) uit Kamperlandzit in een rolstoel en hij heeft schoon genoeg van alle hon dendrollen op de stoep. Telkens rijdt hij er met zijn kar door heen. Soms zit hij wel er hele maal onder.En daarom voert Wijnand actie. Toen zijn jeugdclub van de Sa men op Weg-gemeente in het dorp een onderwerp zocht om de jongeren wat politiek bewust te maken, hoefde Wijnand niet lang te denken. Samen met zijn vrienden strijdt hij nuvoormeer hondentoiletten en betere straatverlichting. „Aan mijn handen heb ik het niet zo snel", legt Wijnand uit. „Die hou ik hier." Hij wijst op de aandrijf- stang van zijn rolstoel. „Maar het komt aan de banden en die schuren weer langs mijn jas." Zijn moeder knikt. „Sinds een tijdje kan Wijnand zelfstandig met zijn stoel naar buiten en dat stimuleren we ook. Maar het is natuurlijk niet leuk, als je er gens naartoe gaat en je helemaal onder de hondenpoep aan komt." Het probleem is volgens Wij nand te verhelpen door het plaatsen van extra straatlanta rens. „Dan kunnen de mensen' de drollen zien liggen en rijden; ze er niet meer doorheen", ver klaart hij. Ook vermoedt Wij-'! nand dat de mensen hun hond het liefst op donkere plekjes zijn behoefte laten doen. „Sinds de', zomer zijn hier bakken ge plaatst en krijgen hondenbezit ters een speciale poepschep", vertelt jeugdclubleidster Coby Sandee. „In het begin hielp dat') wel, maar nu ebt het weg." Lampen Wijnand is met de jeugdclub de. buurt rond geweest en heeft pre- cies in kaart gebracht waar de' lantarens en hondentoiletten moeten komen.Tegelijkertijd' wensen de kinderen meer hon dentoiletten en een oplossing' voor de poep van een grote groep eenden. Wijnand biedt de tekening maandag 7 februari tijdens de vergadering van de commissie' openbare werken aan wethou der J. M. Meulenberg aan. De commissie vergadert vanafg 19.30 uur op het gemeentehuis! in Wissenkerke. NIEUWE BURG 33 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 40