Adelmund diep door het stof PZC binnenland donderdag 27 januari 2000 Kok erkent kille ontvangst van joden na oorlog VVD eist burgemeestersposten CDA op Goes' record modelschepen gebroken Justitie claimt ton na fraude asielzoeker Schadeclaim Hennies Spijt over beleid studiehuis Komrij eerste Dichter des Vaderlands DEN HELDER - Een medewerker van het zeeaquarium van Fort Kijkduin in Den I-Ielder lijmt een modelscheepje met averij voordat het in de vitrine gaal. In Den Hel der is een recordaantal modellen bijeen gebracht, om een vermelding te krijgen in het Guinness book of Records. Het huidi ge record staat op naam van de Zeeland hallen in Goes waar februari vorig jaar 851 schepen bijeen werden gezet. In Den Helder is dit aantal verdubbeld. Er zijn schepen te zien van allerlei Nederlandse rederijen, zoals de Rotterdamse Lloyd, Holland Amerika Lijn en de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Uit het buiten land staan er de Titanic en de vlooteska- ders van negentien landen. foto Martin Mooy/GPD door Frans van den Houdt DEN HAAG -„Het spijt mij op recht dat ik de Kamer in verle genheid heb gebracht met mijn beleid rond het studiehuis. Dat is het laatste wat ik wilde. Ik neem alle verantwoordelijkheid voor de ontstane chaos. Alle kri tiek mag op mijn rug." Staatssecretaris van Onder-wijs Adelmund reageerde gisteren op de opschudding en verwar ring die ontstonden over haar wijzigingsplannen voor het stu diehuis, de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Hoewel ze Kamerleden excuses aanbood, benadrukte ze wel dat haar eigenlijk niets te verwijten viel. Het beeld dat de media van haar plannen en optreden schetsten, klopte volgens haar vaak niet. De Kamerleden, die toegaven de situatie in onder wijsland ook niet goed te heb ben ingeschat, maakten het haar niet moeilijk. Alleen SP- lid Van Bommel vond dat Adel mund beschadigd uit de studie- Sumatra-tijger Pepper is dood ROTTERDAM - 's Werelds oud ste Sumatraanse tijger, de in de Rotterdamse diergaarde Blij- dorp wonende Pepper, is overle den. Hij was 21 jaar oud. De tijger overleed al op 7 janua ri, maar de dierentuin maakte dat pas gisteren bekend. Het vrouwtje Pepper leefde al tijd samen met mannetje Borus. Die overleed in 1996 op de hoge leeftijd van 23 jaar. Toen Borus overleed ontdekte Blijdorp na enig onderzoek dat hij de oudste Sumatraanse tijger ter wereld, althans in gevangenschap, was. Toen werd ook duidelijk dat Pepper vanaf Borus' overlijden de oudste moest zijn. ANP huis-discussie is gekomen. „Ze moet er nu alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen." Uiteindelijk ging de Kamer unaniem akkoord met het laat ste wijzigingsvoorstel van Adel mund. Dat betekent onder meer dat de vakken Frans, Duits en algemene natuurwetenschap pen (ANW) verplicht blijven, maar dat de scholen zelf de leer stof mogen aanpassen om zo de studielast te verlichten. Evaluatie Adelmund kwam na de studen tenstaking in december eerst met ingrijpende verlichtings plannen voor het studiehuis, om ze na kritiek van leraren en vak bonden weer terug te draaien. Dat was eens maar nooit weer, vond de Kamer. De bewinds vrouw moest plechtig beloven de komende drie j aar geen enke le nieuwe wijziging van het stu dieprogramma meer te zullen voorstellen. In 2003 wordt het studiehuis uitvoerig geëvalu eerd en zal worden bekeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Dit betekent niet dat het de ko mende tijd rustig zal blijven in onderwijsland. Adelmund wees er al op dat de komende discus sie over het onderwijs in de eer ste jaren van het Havo en VWO, de zogenaamde basisvorming, ongetwijfeld ook voor de nodige ophef zal zorgen. „Ook hier is sprake van overladenheid en zal ik met voorstellen moeten ko men om daar iets aan te doen", aldus de staatssecretaris. Ze beloofde VVD-Kamerlid Cornielje te bekijken hoe beter kan worden ingespeeld op de verschillende leerniveau's waarop leerlingen zich in de laagste klassen van de middel bare school bevinden. De WD wil dat het lesprogramma op die verschillen wordt afgestemd, omdat de leerstof nu voor met name de VWO-studenten veel te licht is. GPD door Hans van Soest DEN HAAG - CDA-burgemees- ters moeten versneld uitstro men naar andere banen om plaats te maken voor WD'ers. Dit eiste VVD-Kamerlid Te Veldhuis gistermorgen in een debat over de burgemeestersbe noemingen. De liberalen voelen zich al jaren slecht bedeeld bij de verdeling van burgemees tersposten. De WD vindt dat zij recht heeft op meer burgemeesters nu de partij de laatste jaren zoveel ze tels heeft gewonnen bij de Tweede-Kamerverkiezingen Volgens Te Veldhuis zouden die verkiezingen als leidraad moe ten dienen bij burgemeestersbe noemingen. Het CDA heeft in zijn ogen dan ook te veel posten in bezit. „Van het aantal burge meesters is 41 procent CDA'er, terwijl de partij landelijk nog maar achttien procent van de stemmen krijgt", klaagde hij. „De WD krijgt 24,7 procent van de stemmen, maar heeft slechts twintig procent van de posten." CD A-Kamerlid Van der Hoeven noemde de opmerkingen van Te Veldhuis 'van een hoog zielig heidsgehalte'. „Het is belache lijk om de Tweede-Kamerver kiezingen als leidraad te nemen", stelde ze. „Als je per se wilt dat het aantal burgemees ters een afspiegeling is van de verhoudingen tussen de politie ke partijen, neem dan de ge meenteraadsverkiezingen als uitgangspunt.' Ook minister Peper van Binnen landse Zaken ziet niet veel in de WD-eis. „Burgemeesters kun je niet zo maar een duw geven. Het grote percentage CD A-bur- gemeesters is nog een erfenis uit de tijd dat die partij de grootste van het land was.Dat er nu nog steeds veel CDA'ers worden be noemd, ligt aan de vertrouwens commissies van de gemeentera den die kandidaten voordragen. „Als die voordracht unaniem is, kijk ik niet naar politieke kleur", zei Peper. Behalve tegen het CDA sneerde Te Veldhuis ook naar regerings partner PvdA Die partij heeft volgens de WD 'er niet zozeer te veel burgemeesters, maar is wel oververtegenwoordigd in de grote steden. „De Partij van de Arbeid zou wat meer solidair moeten zijn", zei hij. Hierop merkte PvdA'er De Cloe giftig op 'dat de WD ook wel dankjewel zou kunnen zeggen' nu Rotterdam van PvdA- in WD-handen is over gegaan. GPD Belgisch onderzoek in zaak-Daniël ROTTERDAM - Justitie in Rotterdam heeft België verzocht uit te kijken naar drie verdachten in de zaak van de Vlaardin- ger Daniël van Cotthem. Het gaat om drie Belgen die samen met vier eerder gearresteerde Nederlanders betrokken zou den zijn bij de dood van de Vlaardingse student. Van Cotthem overleed zondag 9 januari aan de gevolgen van een klap die hij twee dagen ervoor op het station Vlaardingen Oost kreeg. Kort daarop werden vier verdachten, drie man nen van 23 jaar en een meisje van zestien jaar, aangehouden. Ze zitten nog vast. Het viertal wordt doodslag in vereniging ten laste gelegd. ANP Incasso blijkt vaak niet terecht DEN HAAG - Zo'n 25 procent van de Nederlanders heeft wel eens last van een onterechte incasso. In dergelijke gevallen wordt er geld van een bank- of girorekening afgeschreven, zonder dat daarvoor toestemming is gegeven of terwijl de machtiging is geblokkeerd. Uit een onderzoek van de Consumentenbond blij kt verder dat veel bedrijven telefonisch of op Internet aan machtigingen proberen te komen, hoewel dat wettelijk gezien niet mag. Slechts drie bedrijven mogen bij wijze van proef telefonisch machtigingen afsluiten. De bond heeft onder meer Interpay (dat het geldverkeer tus sen de banken regelt) gevraagd uit te zoeken hoe het kan dat ook andere bedrijven via de telefoon en Internet zonder hand tekening van de klant machtigingen kunnen afsluiten. ANP SoW smeekt om personeel UTRECHT - Het landelijke dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken in Utrecht kan nauwelijks aan personeel ko men. Er zijn 25 vacatures. De nood is zo groot dat het nieuwe centrum volgende maand een wervingscampagne begint. De campagne probeert duidelijk te maken dat het gaat om professioneel werk. Verder wordt het eigen karakter van de kerken benadrukt. „Zij moeten het hebben van hun imposan te achterban en him spiritualiteit", aldus Ch. van de Ven, die de campagne bedacht. GPD Koeien eten van verkeerde struik HILVERSUM - Twintig drachtige koeien en een stier zijn gis teren dood aangetroffen in het natuurgebied Horsterwold ten zuiden van Zeewolde. Het vermoeden bestaat dat de dieren hebben gegeten van de zeer giftige taxusstruiken. De Inspectie Dierenbescherming neemt de zaak hoog op. De Inspectie heeft één van de dode dieren naar de Gezondheids dienst voor Dieren gestuurd voor nader onderzoek. De uitslag wordt de komende dagen verwacht. Taxusstruiken zorgen voor een snelle dood van dieren, afhan kelijk van de hoeveelheid takken die ze hebben gegeten. Mo gelijk is sprake van nalatigheid door de dieren te laten grazen nabij de heesters. ANP Belgische leraren komen niet ROTTERDAM - Rotterdam heeft weinig succes geboekt met de werving van leraren uit België. Een vorige jaar opgezette campagne is uitgelopen op een mislukking. Voorzitter E. Bies van de werkgroep betwijfelt daarom het nut van de Haagse campagne om Vlaamse leerkrachten aan te trekken. Vorig jaar begon Rotterdam de campagne 'Wie durft?' Die moest ook Belgische docenten enthousiast maken voor een baan op één van de basisscholen in Rotterdam. Slechts vijf Belgische leraren blijken de stap te hebben gemaakt. Bies wijt de mislukking van de campagne voor een deel aan een andere manier van lesgeven. Bovendien heeft volgens hem de werkgroep het aantal beschikbare leraren in België te hoog ingeschat. ANP van onze redactie binnenland- LEEUWARDEN - Justitie in Leeuwarden eist via de pluk-ze- wet 100.000 van een asielzoe ker. De uitgeprocedeerde Liba nees (27) zou onder een valse identiteit asiel hebben aange vraagd in Nederland. De Staat heeft in de vijf jaar dat de man in Nederland verbleef voorzien in diens onderhoud. Volgens de financiële recherche is het bedrag aan ziekenfonds- Te bang om naar politie te stappen AMSTERDAM - De proef om winkeliers in Amster dam-Osdorp aangifte te laten doen van diefstal is mislukt. Veel winkeliers in het winkelcentrum Os dorp durven geen aangifte te doen uit angst voor inti midatie en represailles. Dat verklaarde gisteren de landelijke brancheor ganisatie Raad Neder landse Detailhandel (RND). De raad constateerde vo rig jaar dat de aangiftebe reidheid onder winkeliers gering is. De neringdoen den vonden dat de politie te weinig voor hen deed. Vorig jaar begon de RND in de steden Arnhem .Gro ningen, Venlo en Amster dam-Osdorp in samen werking met de politie een project om winkeliers aan te moedigen aangifte te doen. Onder meer werden aangifteformulieren voor diefstal uitgedeeld. Het doel van de proef was om het vertrouwen van win keliers in de politie te ver hogen en om inzicht te krijgen in het aantal dief stallen. De RND vindt dat de proef in Osdorp is mislukt, om dat geen aangifte wordt gedaan. Verder kampt de politie in de hoofdstad met een groot aantal va catures. Hierdoor kan de politie niet surveilleren om de veiligheid in de wijk te verhogen. Het project in Arnhem, Groningen en Venlo is wel succesvol en loopt nog door tot april. ANP premies en zakgeld inmiddels opgelopen tot ƒ96.000. Volgens de advocaat van de man laat justitie een proefballonne tje op. „Ik denk dat van deze zaak een preventieve werking uit moet gaan. Het merendeel van de asielzoekers formuleert haar motieven voor een asiel aanvraag op onjuiste gronden.", aldus N. de Vries van het advo catenkantoor Anker en Anker. „Als hij het geld niet heeft, kun nen we altijd nog beslag leggen op zijn bezittingen", aldus offi cier van justitie O. Brouwer. De man heeft inmiddels een nieuwe asielaanvraag ingediend, nu met zijn juiste identiteit. De valse identiteit kwam aan het licht toen de man vorig jaar wilde trouwen met een vrouw uit Drachten. Uit Sierra Leone werd een paspoort met zijn ech te naam opgestuurd naar het verkeerde adres. De Immigratie en Naturalisatiedienst kreeg de pas in handen en deed meteen aangifte van oplichting. ANP Onderzoek naar effecten wet nabestaanden DEN HAAG - Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) zal in een gesprek met het Verbond van Verzekeraars onderzoeken welke mensen in de problemen komen door de invoering van de Algemene Nabestaandenwet. Met deze toezegging reageerde Hoogervorst gisteren op kritiek in de Tweede Kamer. Een paar jaar geleden is de Algemene We duwen- en Wezenwet vervan gen door de Algemene Nabe staandenwet. Die voorziet alleen nog in een uitkering voor weduwen en weduwenaars die na 1950 zijn geboren en kinde ren onder de achttien jaar heb ben. Ook vindt er nu een inko- menstoets plaats. De gedachte is dat er op de markt genoeg mogelij kheden zijn om zelf een verzekering af te sluiten. Maar ondanks een overgangsregeling, blijken er nog steeds mensen in de knel te komen. Niet iedereen wordt na melijk door een verzekerings maatschappij geaccepteerd. Hoogervorst stelde dat hij er de noodzaak niet van inziet om de betreffende mensen tegemoet te komen. Het gaat volgens hem om een kleine groep. Wel wil hij met de verzekeraars praten om erachter te komen welke men sen het betreft en of er oplossin gen te bedenken zijn. ANP De nieuwe Astra Pearl. Vanaf fl 36.450,-. Of fl 299,- per maand. Als u het uitrustingsniveau bekijkt van deze Astra, begrijpt u meteen wat er wordt bedoeld met "tot op de bodem gaan". Want hij heeft o.a.: ABS, airco, elektrisch bedienbare ramen vóór, luxe velours bekleding, hoofd steunen achter en elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels. Plus: twee airbags en centrale deurvergrendeling met afstands bediening. Maar dat vindt u sowieso standaard op elke Astra. Net als de volledig verzinkte carrosserie en de 12 jaar garantie op doorroesten. Immers: de Astra biedt ongekende klasse in zijn klasse. Enige haast is wel geboden. De Astra Pearl is namelijk maar tijdelijk leverbaar. Contante Aanbetoling Krediet- Looptijd Krediet- Effectieve Maand Slot- Prijs bij Model pnjs of inruil bedrag in maanden vergoeding rente op jaarbaus termijn termijn verkoop op afbetaling Ai tra Pearl 1.6-8V 36.450- 11.665.-" 2-1.7S5,- 25 4981.12 10,6% 298.63 22-599,- 41.431.12 Astra Diamond 1 6-16V5-dre 42 950.- 13 905.-* 29.045- 25 5883.64 10.6% 357.86 26 630.- 4S.S33.64 geldt een minimale unhealing van 30% van de cc sten njkl.ui maken en vcrwijdciingvbijdnigc. De actie 1730.— Opel Opel Crcdit-bijdrage. tc vcrkooppii|s. De financiering wordt aangeboden via Opel Credit Toetsing bi| het BKR re Tiel Prijs ind nl/tn 31 maan 2000. Max. 20.000 km p.j. Wilt u meer vreten, vraag hetdeOpeldealerofkijkopwww.opel.nl Kijk, dat kan alleen bij Opel. OPEL'©- door Jaco van Lambalgen DEN HAAG - De joden die na de Tweede Wereldoorlog terug keerden naar Nederland zijn erg koel en met weinig begrip ont vangen. De Nederlandse autori teiten zijn destijds op verschil lende punten tekortgeschoten. Dat heeft premier Kok gister avond toegegeven op een con gres over de Holocaust in Stock holm. Ook de overheid ontbrak het aan begrip voor hen die terug keerden in een samenleving die het te druk had met zichzelf, al dus Kok. Hij vindt het echter niet zinvol als de huidige rege ring daarvoor nu zijn excuses zou aanbieden. „Terugkijkend van nu naar toen moeten we wellicht aannemen dat zaken beter hadden ge kund," zei Kok. „Het is wel de vraag: wie biedt nu excuses aan namens wie en aan wie. Het zou een beetje goedkoop zijn als ik namens dit kabinet nu excuses zou aanbieden namens kabinet ten voor ons, waarvan ik niet weet of zij te goeder trouw zijn geweest." Armzalig In de toespraak die hij later op de avond uitsprak, ging de pre mier echter diep^door de knie- eën. „Onderzoek wijst uit dat het rechtsherstel van degenen die hun rechten tijdens de Duit se bezetting verloren, in het ver armde Nederland na de oorlog in principe correct was vanuit wettelijk en formeel oogpunt. Maar tegelijkertijd tonen en be kritiseren de onderzoeken een serie tekortkomingen: de duur van het proces, de armzalige en inflexibele procedures en bo venal de koele ontvangst en het gebrek aan begrip dat diegenen wachtte, die uit de kampen te rugkeerden." Het afschuwelijk lijden in de kampen kan niet volledig goed gemaakt worden, aldus Kok. „Maar we kunnen wel deze te kortkomingen erkennen, er van leren en hen waar mogelijk rechtzetten. Dat is wat de rege ring en het Nederlandse volk van plan zijn te doen." Vandaag presenteert de com missie Van Kemenade haar rap port over de roof en teruggave vat) joodse eigendommen in de jaren na de Tweede Wereldoor log. Eerder was al uitgelekt dat de commissie vindt dat de jood se gemeenschap 250 miljoen als tegemoetkoming zou moeten betalen. Joodse organisaties hebben al laten weten dat te weinig te vinden. GPD ROTTERDAM - Gerrit Komrij is gisteren bij gelegenheid van de eerste Landelijke Gedichten dag uitverkozen tot Dichter des Vaderlands. Drieduizend liefhebbers van poëzie brachten een stem uit. Twee dichters waren favoriet: Komrij en Rutger Kopland. De laatste trok zich echter terug uit de strijd. De uitslag werd gister avond in het televisieprogram ma 'De avond van de Neder landse poëzie' bekendgemaakt. Komrij is als ambassadeur voor de poëzie benoemd voor vijf jaar. Hij zal circa vier keer per j aar een gedicht maken bij actu ele gebeurtenissen. 'Herinnering aan Holland' van Hendrik Marsman werd geko zen tot favoriete gedicht. Op nummer 2 en 3 eindigden res pectievelijk 'De moeder de vrouw' van Martinus Nijhoff en 'De gestorvene' van Ida Ger- hardt. ANP Insider opent Filmfestival ROTTERDAM - Tot verrassing van velen is gisteren het Film festival Rotterdam van start ge gaan nret de vertoning van The Insider. Directeur Simon Field zei daarover: „Het programma is zeer gevarieerd met onafhan kelijke producties, maar ook commerciële films. Dus nu maar eens zo'n opening." The Insider, met Al Pacino in de hoofdrol, is één van de ruim 300 lange speelfilms en documen taires en 400 korte films, video's, installaties en cd-roms die het publiek tot 6 februari kan bekij ken. Onder de vertoningen zijn 27 wereldpremières. Eregast is de producent van The Insider, de Nederlander Pieter Jan Brugge. ANP van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Advocaat mr. G.J. Kiroops, raadsman van de dinsdag vrijgelaten Hennie van Doeselaar, dient een schade claim van circa 600.000 gulden in bij de Staat der Nederlanden. Volgens Knoops heeft justitie nagelaten ervoor te zorgen dat Van Doeselaar in Turkije een eerlijk proces kreeg. De Staat is 'verwijtbaar tekort geschoten' en heeft nagelaten de mensenrechten van Van Doe selaar te bewaken, meent de ju rist. Volgens Knoops beschikten het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo en de politie Twente al in 1998 over gegevens, afkom stig van een informant, waaruit zou blijken dat Van Doeselaar - en vermoedelijk ook zijn echt genote Hennie Idzes - is mis bruikt door professionele drugshandelaren De raadsman vindt dat het OM de informatie had moeten door sturen naar de rechtbank in Turkije die de 'Hennies' hebben berecht. De advocaat heeft daartoe ook verzoeken inge diend, maar die bleven onbe antwoord. Omdat justitie geen actie ondernam, heeft Knoops de inf ormatie zelf aan de Turkse rechters gegeven. Als justitie had meegewerkt, waren de Hen nies mogelijk veel eerder vrij ge komen, aldus Knoops. Beide Hennies zijn gisteravond teruggekeerd in Nederland. Fa milie, vrienden en collega's wa ren op Schiphol aanwezig om het echtpaar te verwelkomen. Hennie van Doeselaar op Schiphol met zijn dochter (1) en een fami lielid op weg naar de bus. foto HansSteinmeier/ANP Tot vlak voor het vertrek van het vliegtuig was het onduidelijk of zij samen terug konden reizen naar Nederland. Rond half vier in de middag vertrokken Idzes en Van Doeselaar toch nog sa men vanaf vliegveld Atatürk in Istanboel. ANP Advertentie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 3