Zuidhavenbrug wordt opgeknapt PZC PZC Brandweer Scharendijke wacht op nieuwe kazerne Artsen stappen uit indicatieorgaan na ingrijpen gemeenten zeeland 17 Raadsleden subsidiëren merklap uit eigen zak Uitgaand wegverkeer Zierikzee wordt zes weken omgeleid Slepende zaken steken dorpsraad Zonnemaire donderdag 27 januari 2000 door Ingrid Huibers KRUIN1NGEN - Raadsleden Peter Koeman (CDA) en Marij ke van der Meijden (WD) van de gemeeqte Rcimerswaal dra gen eigenhandig vijftig gulden bij aan de Zeeuwse merklap 'Door ons gedaen'. Ruim tweehonderd Zeeuwen wagen dit jaar, dat is uitgeroe- pen tot het jaar van de textiel, een poging om de grootste merklap ter wereld te bordu ren. De lap moet in ieder geval het fameuze tapijt van Bayeux overtreffen. Dit tapijt heeft een lengte van zeventig meter. Al lerlei Zeeuwse landschappen, monumentale gebouwen en ge meentewapens zullen het doek sieren. De Zeeuwse gemeenten is om een bijdrage van 350 gul den voor het project gevraagd. Daar wilde het Reimerswaalse college echter niets van weten. 'Te weinig gemeentelijk be lang', luidde het oordeel van de gemeentebestuurders. Een 'kleinzielige' houding vonden Koeman en Van der Meijden op hun beurt. Zij stel den de rest van de raad dins dagavond tijdens de vergade ring voor dan maar uit eigen zak 25 gulden bij te dragen. Dat voorstel vond echter geen gehoor. Daarop besloten de twee zelf in ieder geval vijftig gulden in de pot te doen. Ie mand uit het publiek deed daar nog eens 250 gulden bij, zodat het Bureau Provinciaal Muse umconsulent Zeeland dat de subsidie aanvroeg, toch 350 gulden tegemoet kan zien. Het is de bedoeling de merklap eind van dit jaar te presente ren. De twaalf Reimerswaalse borduurders die zich inmiddels voor het project gemeld heb ben, zullen de lap hoogtswaar- schijnlijk van de Yerseke Moer en het Reimerswaalse gemeen tewapen voorzien. door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Nadat eerder de brug over de Oude Haven - plaatselijk bekend als 'l piep- bruggetje' - gerenoveerd werd, wordt binnenkort de ophaal brug over de Nieuwe Haven in Zierikzee onder handen geno men. Met de opknapbeurt is een investering van ruim drie ton gemoeid. Hoe lang het geleden is dat de brug voor het laatst een grote onderhoudsbeurt kreeg weet wethouder openbare werken G. J. van de Velde-de Wilde niet te melden. ,Wat voor haar wel als een paal boven water staat is dat renova tie van de brug hard nodig is. De lijst met mankementen is lang. Zeker nadat bij een aanvaring nogal wat schade aan de elek trisch bediende basculebrug ontstond. De wethouder somt op wat er al lemaal mis is met de brug die vanaf de Oude Haven naai' uit valsweg de Julianastraat leidt. De elektrische installatie is on veilig en vertoont bovendien re gelmatig storingen. Het open en dicht doen van de brug ge schiedt middels een door een elektromotor aangedreven ket ting, dus als die motor uitvalt moet de brug met de hand open 'getakeld' worden en dat blijkt een zwaar karwei. Aanvaring De vergrendeling van de brug- vallen gaat eveneens bijzonder stroef. Bij de eerder genoemde aanvaring ontstond schade aan de verticale staanders van de brug en aan één van de brugval- len die door de klap iets scheef is komen te zitten. Het rijdek van de brug is bij regenval spekglad. Wereldwinkel Hulst mag in torentje blijven HULST - De Hulster wereld winkel kan dit jaar op de locatie aan de Grote Zwanenstraat in Hulst blijven zitten. De ING Bank heeft de Stichting Wereld winkel Hulst en omstreken toe stemming gegeven om zeker tot begin 2001 gebruik te maken van het torentje (een voormalig theehuisje) achter het bankkan toor. De Hulster wereldwinkelstich ting, die ook een zaakje op het Sterreterrein in Clinge exploi teert, is heel blij met het aanbod. Het winkeltje aan de Grote Zwanenstraat trok de afgelopen maanden heel wat bezoekers. In het karakteristieke, vijf kantige pandje kunnen op weinig vier kante meters heel veel produc ten op wervende wijze worden uitgestald. „Voor onze vrijwil ligsters is het ook heel leuk dat er behoorlijk wat aanloop is. In onze vestiging in Clinge is het op zondagmiddag (door de week houden medewerkers en bewo ners van De Sterre de winkel draaiend) doorgaans heel wat minder druk", verklaarde be stuurslid G. Mertens. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax:(0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P. Kleemans M. Modde A.M.L. Pankow R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Het is de bedoeling dat er nu een stroeve slijtlaag op wordt aan gebracht. Verder moet een op lossing gezocht worden voor het nu slecht zichtbare 'verkeers licht' dat het wegverkeer moet door Rolf Bosboom GOES - De huisartsen stappen uit het bestuur van het Regio naal Indicatie Orgaan (RIO) voor de Oosterschelderegio. Zij vinden dat de gemeenten met hun recente ingrepen in de orga nisatie de rol van het bestuur en de directie hebben uitgehold. „Dan kan ik mijn tijd beter be steden", zegt M. Weststrate, die de huisartsen vertegenwoor digt. Directe aanleiding is de commo tie rond de verhuizing van het RIO van het GGD-gebouw naar een groter en duurder onderko men in bedrijvencomplex De Tol in Goes. Dat gebeurde zon der medeweten van de gemeen ten (Goes, Noord-Beveland, Kapelle, Borsele, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland) die het RIO via het Samenwer kingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio financie ren. De gemeenten willen financieel schoon schip bij het RIO maken door samen eenmalig 516.000 gulden te betalen. Om de orga nisatie voortaan in het gareel te houden, leggen ze het RIO tege lijk aan een 'financiële leiband'. Dat houdt onder meer in dat het orgaan elk kwartaal een kosten- overzicht moet indienen en de begroting niet meer kan wijzi gen zonder toestemming van de gemeenten. Onwerkbaar Voor Weststrate, RIO-bestuur- der namens de huisartsen, bete kent dat een onwerkbare situa tie. „Bestuur en directie zijn in feite onder curatele gesteld. Dan valt er ook weinig meer te besturen. Inhoudelijk komen we niet meer aan bod, terwijl de verantwoordelijkheid wel bij ons ligt. Als de gemeenten den ken dat ze het beter kunnen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dan zit ik er voor niets en dat vind ik zonde van mijn tijd." Weststrate, die benadrukt dat het RIO-bestuur op zich prima functioneert, kan zich indenken dat de gemeenten onaangenaam verrast waren over de verhui zing. „Maai'laten we wel wezen: waarschuwen voor een open brug. Wethouder Van de Velde schat de duur de renovatie van de brug op ongeveer zes weken. Tijdens die zes weken is de brug voor het wegverkeer afgesloten de noodzaak ervan wordt door niemand in twijfel getrokken." Hij wijst er ook op dat de verte genwoordiger namens de gemeenten, burgemeester A Verbree van Reimerswaal, voor zitter is van het RIO-bestuur. „Men wist het dus." Dat het Samenwerkingsver band meer greep wil op de fi nanciën, verbaast Weststrate niet. „Maar ik vind dat de ge meenten daarin zijn doorge schoten. Nu worden we voor honderd procent onder curatele gesteld. Als je daarvoor kiest, moet je het bestuur ertussenuit halen." Een andere reden voor West strate om op te stappen is dat er, ondanks het extra geld van de gemeenten, nog altijd sprake is van een structureel tekort in de begroting. Dat moet de organi satie zelf zien te dekken door be zuinigingen. Tegelijkertijd wordt het RIO geacht alle wet telijk verplichte taken naar behoren uit te voeren. „Het be stuur is daarvoor verantwoor delijk, terwijl de financiële mid delen niet toereikend zijn. Een dergelijke verantwoordelijk heid ambieer ik niet." Weststrate heeft zijn vertrek en de beweegredenen daarvoor voorgelegd aan de huisartsen in de regio, die naar zijn zeggen zijn standpunt delen. „Dat be tekent de facto dat de hele be roepsgroep uit het RIO-bestuur stapt." RIO-voorzitter Verbree heeft, na de discussie over de huisves ting, geen behoefte om te reage ren op het vertrek van de huis artsen. ,Ik wil nu even rust in de tent." Wel laat hij weten dat het bestuur van het Samenwer kingsverband binnenkort dis cussieert over de huidige bestuursvorm van het RIO, waarop al eerder kritiek is geuit. „Dat wordt een gesprek met de benen op tafel", zegt Verbree, die niet uitsluit dat dat uit mondt in een extern onderzoek. In het RIO-bestuur zitten naast een afgevaardigde van de ge meenten en de huisartsen verte genwoordigers van de zorgaan bieders, het Zorgkantoor en de patiëntenorgan isa ties Verkeer dat Zierikzee uit wil, wordt omgeleid. Wanneer de werkzaamheden precies van start gaan is nog niet bekend. Van der Velde: „We proberen het in ieder geval zo te plannen dat de brug voor half april weer he lemaal in orde is. Als de klus aan de brug geklaard is kan Zierikzee wat dat betreft weer een tijdje vooruit. Het wit te bruggetje tussen Noord- en Zuidhavenpoort over de Oude Haven werd in 1997 volledig ge restaureerd en in hetzelfde jaar werd ook de Zuidwellebrug aangepakt. De Westbrug werd al eerder gerestaureerd. door Inge Heuff ZONNEMAIRE Voor de verga dering van de dorpsraad van Zonnemaire was gisteravond niet veel belangstelling. De on derwerpen die ter tafel kwamen gaven al aan dat dorpsraadsle den en belangstellenden over een lange adem moeten be schikken. De meeste zaken lo pen een jaar of langer. Een nieuw initiatief echter, is de productie van een documentai re over het leven in dit dorp. Vijfendertig jaar geleden is er al eens een geluidloze film ge maakt en bij een recente verto ning, kwam het idee op om een nieuwe documentaire op te ne men. Daarvoor worden nu de eerste stappen genomen en voorzitter J. Goemans van de dorpsraad riep iedereen op mee te werken en zo mogelijk met suggesties en ideeën te komen. Meteen werd er geopperd dat de lokale ondernemers een deel van het budget zouden kunnen sponsoren. Dat idee zou de raad meenemen in de besprekingen met de aantekening dat de film geen promotiefilm is maar moet vastleggen hoe het dorpsleven in Zonnemaire er aan het begin van dit millennium uit ziet. De rest van de vergadering werd vooral besteed aan lopende za ken, die eerder het karakter van slepende zaken lijken te heb ben. Het praathuisje, voor jong en oud, is een plan uit 1996. Nog steeds is niet duidelijk waai' het uiteindelijk komt te staan. Het plan is aan de Zuidweg, achter de school maar en is nog door niemand toestemming gegeven. Voor verschillende aanwezigen een reden om dit plan als 'een gebed zonder end' te bestempe len. Parkeerverbod Ook het verkeersplan lijkt niet op te schieten. Van de twee ver smallingen op de Zuidweg is er één gerealiseerd. Waarom de an dere niet is uitgevoerd en ook de optische wegversmalling niet is aangebracht, blijft nog ondui delijk. Het beoogde parkeerver bod aan één kant van de Zui'd- weg wordt door de politie afgewezen. Het is niet urgent genoeg en er is te weinig perso neel om het verbod te handha ven. Dat ontlokte dorpsraadlid N. Deïst aan het eind van de ver gadering de verzuchting dat de geloofwaardigheid van de dorpsraad zo langzamerhand in het gedrang komt. Hij vindt het teleurstellend dat initiatieven vanuit Zonnemaire en afspra ken met instanties als de ge meente uiteindelijk steeds weer lijken stuk te lopen zonder dat echt duidelijk is wat er aan te doen valt. Gemeenteraadslid H. Coomans, die net als collega R.J. van der Wekken deze vergade ring bijwoonde, adviseerde de dorpsraad contact op te nemen met de nieuwe wijkagent over met name de verkeerstechni sche problemen in het dorp. Sint-Annaland krijgt nieuwe brandweerauto SINT-ANNALAND - De ge meente Tholen wil een nieuwe brandweerauto aanschaffen voor Sint-Annaland. De kosten van zo'n auto bedragen 394.000 gulden. Vorig jaar is in Sint Philipsland de oude bluswagen vervangen. De wagen in Sint-Annaland is nu ook te oud. Noemenswaardi ge mankementen heeft de auto niet, zegt brandweercomman dant J. de Feyter van Tholen. „Maar het is logisch dat er na ja ren van gebruik slijtage ont staat. Elke vijftien jaar komt er een nieuwe blusauto, omdat de oude dan is afgeschreven." Een werkgroep van brandweer lieden uit Sint Philipsland en Sint-Annaland heeft op papier gezet aan welke eisen het voer tuig moet voldoen. Vooral goede vering is belangrijk, omdat er tegenwoordig steeds meer drempels in de wegen komen om snelheid van de auto's te ver minderen. Duizenden bekeuringen MIDDELBURG - In Zeeland zijn de afgelopen week weer duizenden bestuurders bekeurd voor een te hoge snelheid, het niet dragen van de gordel, rijden door rood licht, het niet dragen van een helm of een te hoog alco- holpromillage. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen kregen 345 bestuurders een boe te, in West-Zeeuws-Vlaanderen waren dat er 508. Op Walcheren noteerde de poli tie 1382 overtredingen en op Tholen 154. De meeste boetes deelde zij uit op de trajecten Goes-Grevelingendam en de Dammenroute tussen Walche ren en Schouwen-Duiveland: 3827. Nieuwe directeur arbeidsbureaus MIDDELBURG - Jan Tijmstra volgt Sabine Verburg op als directeur van Arbeidsvoorziening Zeeland. Tijmstra kwam in 1994 bij Arbeidsvoorziening als directeur scholing en trai ning. In 1997 werd hij directeur bemiddeling. Verburg vertrok per 1 januari naar de Koninklijke Schelde Groep in Vlissin- gen, waar zij directeur personeelszaken is geworden. Tijmstra neemt haar taken over, maar is formeel 'plaatsvervangend di recteur'. „De komende jaren gaat er veel veranderen bij Ar beidsvoorziening", legt Tijmstra uit. „De organisatie wordt gesplitst in een bureau voor informatie en bemiddeling voor werkzoekenden en in een reïntegratiebedrijf, dat mensen gaat helpen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Pas als duidelijk is hoe onze toekomst er exact zal uitzien, volgt de definitieve benoeming van een nieuwe directeur voor Ar beidsvoorziening Zeeland." Port Zélande in Franse handen De brug over de Nieuwe Haven vertoont nogal wat mankementen. foto Marijke Folkertsma De kazerne aan de Platteweg in Scharendijke voldoet absoluut niet meer aan de moderne eisen. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - Een mor mel van een gebouw is het. Niets meer en niets minder. De brandweerkazerne aan de Platteweg in Scharendijke voldoet absoluut niet meer aan de eisen die vandaag de dag aan brandweerkazernes gesteld worden. De voorkeur van de brandweer gaat uit naar nieuwbouw aan de Bout - laan, aan de rand van het dorp. Een nieuw brandweeronder komen voor de post Scharen dijke van de vrijwillige brandweer Schouwen-Dui veland staat hoog op het ver langlijstje van de brandweer én de gemeente Schouwen- Duiveland. Als alles meezit wordt nog dit jaar een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe kazerne. In februari komt het nijpende ruimtete- kort van de Scharendijkse spuitgasten aan de orde tij dens de vergadering van de adviescommissie Algemene en Interne Zaken (AIZ). De Scharendijkse brandweer hoopt van ganser harte dat het nieuwe onderkomen niet al te lang meer op zich laat wach ten. „Want het is echt hele maal niks", verzucht een woordvoerder van de post Scharendijke. De brandweer wagen past er nét in en dan kun je je er nog net langs wur men als brandweervrij willi ger. De overige ruimte in het oude gebouw aan de Platte weg is bijzonder beperkt. Een vergadering lukt nog net, maar een bijeenkomst die be halve door brandweervrij wil ligere ook door anderen - hun partners bijvoorbeeld - be zocht wordt geeft al proble men. Hetzelfde geldt voor lesavonden. Met wat inschik kelijkheid van de deelnemers is het te doen, maar daar houdt het dan ook echt mee op. Jaloezie Niet zonder jaloezie kijken de Scharendijkse brandweer- vrijwilligers naar hun colle ga's in bijvoorbeeld Ooster- land en Bruinisse. Die werden nog voor de gemeentelijke herindeling door de toenmali ge gemeenten Duiveland en Bruinisse voorzien van nagel- nieuwe, ruime en moderne ka zernes. De gemeente Midden- schouwen wilde wel, maar had geen geld over. In ieder geval niet voldoende om ook in Scharendijke een nieuwe brandweerkazerne neer te zetten. Burgemeester J. J. P. M. Assel- bergs geeft de Scharendijkse vrijwilligers geen ongelijk. De gemeente Middenschouwen heeft in zijn visie wat dat be treft destijds een steekje laten vallen. Asselbergs is er alles aan gelegen om alsnog en wel zo snel mogelijk voor een fat soenlijke behuizing voor de Scharendijkse brandweer te zorgen. Tijdens een onlangs gehouden brandweeravond in Scharendijke sprak de burge meester de hoop uit dat de de mocratie in dit geval niet zal leiden tot vertraging. Vrij ver taald: hopelijk komen er geen bezwaarschriften tegen de plannen. SCHARENDIJKE - Het vakantiepark Port Zélande komt on der Franse vlag. Port Zélande maakt deel uit van de Gran Do rado Group, die een een partner heeft gevonden in het Franse bedrijf Pierre Vacances. De drie grootaandeelhouders Vendex KBB Nederland bv, Stichting Philips Pensioenfonds en PVF willen hun aandelen overdragen aan de Franse onder neming. Gran Dorado beheert en exploiteert 40 resorts met bijna negenduizend vakantiewoningen in Nederland, Duits land en België. Het samengaan betekent een forse uitbreiding met 82 toplocaties in Frankrijk. Naar verwachting zal het sa mengaan een positeve invloed hebben op de werkgelegenheid van de ongeveer 1800 medewerkers die aan de Gran Dorado vestigingen zijn verbonden. Vier jaar cel voor Micro-verdachte MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft een 37- jarige Rotterdammer veroordeeld tot vier jaar gevangenis straf wegens handel in amfetamine. De man was betrokken bij de Microzaak, waarin een eerder tot twaalf jaar cel veroor deelde Amsterdammer de hoofdverdachte was. Hij was de lei der van een wereldwijde handel in drugs. Tegen de Rotter dammer was door officier van justitie J. Valente vijf jaar geëist. Een 28-jarige Briellenaai', die ook verdacht werd van betrokkenheid bij de amf etaminehandel, kreeg een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk In plaats van de geëiste drie jaar gevangenisstraf. De Schroef bouwt nieuw dok SAS VAN GENT - Scheepswerf De Schroef op het kanaalei land in Sas van Gent wil haar activiteiten uitbreiden. Naast de twee bestaande dokken aan de noordzijde van het eiland komt een nieuw dokvan 32,50 bij 115 meter. De aanleg van het dok is in strijd met het huidige bestemmingsplan dat alleen bouwwerken ten behoeve van waterbeheersing of bruggen bouw toelaat. Reparatie van binnenschepen, de hoofdactivi teit van De Schroef, valt daarbuiten. Burgemeester en wet houders zijn daarom van plan een vrijstellingsprocedure middels artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening te starten. De gemeenteraad Sas van Gent bespreekt de kwestie vanavond om 19.30 uur in de raadsvergadering. Vier verdachten moord opgepakt BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdagmorgen vier personen aangehouden die worden verdacht van de moord op de 39-jarige Abdelhafid Dahri uit Bleiswijk. Onder de arres tanten is de 17-jarige echtgenote van het slachtoffer. Dahri werd op 25 november vorig jaar zwaar gewond aangetroffen in een bosperceel in Bergen op Zoom. Hij bleek te zijn neerge schoten. De man overleed op 6 december aan zijn verwondin gen.. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 39