Romeinse scherf duikt op in Goes voor 5 illPERLAGE PRIJZEN osmsseMode PZC Van der Ploeg opent uitleen in Vlissingen Net teletekst, maar dan uitgebreider NU RESTANTEN Schouwse zorgcentra bundelen krachten Wijnand is de hondenpoep aan zijn rolstoel wielen zat Veers college belooft beterschap bij het taxeren van huizen winter- zomerkleding T" li 1 zeeland 18 Archeologen vinden stuk toneelmasker Golfslagbad beleeft laatste opknapbeurt Veere loopt door laat innen belasting bijna miljoen mis Jongeren gepakt voor diefstallen en vernielingen Dansavond in Vlissingen DE LAATSTE WEEK donderdag 27 januari 2000 door Rolf Bosboom GOES - Bij recent archeolo gisch onderzoek in Goes-Zuid is een bijzondere vondst gedaan. Een scherf waarvan eerst werd gedacht dat die afkomstig was van een wierookschaal. blijkt een deel van een toneelmasker uit de Romeinse tijd te zijn. Dat geeft aan dat er in het gebied ooit een belangrijke Romeinse nederzetting is geweest. Provinciaal archeoloog R. M. van Dierendonck maakte dat woensdagavond bekend tijdens een presentatie voor de raads commissie cultuur van de ge meente Goes. Van Dierendonck zei pas bij de voorbereiding van zijn presentatie tot de ontdek king te zijn gekomen van de gro te waarde van de scherf. ..Het is voor het eerst dat ik zoiets in handen heb gehad. Het frag ment geeft aan dat er in het ge bied iets bijzonders aan de hand is." De afgelopen tijd zijn op ver schillende plaatsen in de pro vincie sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Zo is vorig voorjaar tijdens de voorberei dende werkzaamheden voor de Westerscheldetunnel zelfs een complete boerderij blootgelegd. Ook van het gebied tussen Goes en de A58 was al duidelijk dat daar Romeinse resten zijn te vinden. Het toneelmasker is echter een belangrijke aanwij zing dat Goes-Zuid archeolo gisch gezien van bijzondere waarde is. „Zo'n toneelmasker is altijd gerelateerd aan grote en belangrijke nederzettingen"', aldus de provinciaal archeo- door Marcel Modde ZIERIKZEE - De besturen, cliënten- en ondernemingsra den van vijf zorginstellingen op Schouwen-Duiveland hebben definitief hun goedkeuring ge geven aan een samenvoeging. Vertegenwoordigers van de zorgcentra Borrendamme, Duinoord, In 't Opper, Poorters hof en het verpleeghuis Corne lia ondertekenen maandag 31 januari in Bruinisse de oprich tingsakte van de Zorgorganisa tie Schouwen-Duiveland. Eén van de eerste plannen die zullen worden opgepakt, is de tot standkoming van een centrale keuken. De nieuwe stichting krijgt de verantwoordelijkheid voor de zorg van zo'n 485 mensen. De organisatie biedt werk aan 600 personen op basis van 350 ar beidsplaatsen. De koepel heeft de beschikking over een jaar lijks exploitatiebudget van rond de 38 miljoen gulden. Tot de oprichting is besloten om 'de samenhang, flexibiliteit en de vernieuwing in de zorg "van uit een centrale regie te kunnen besturen', aldus algemeen di recteur AC.M. Schouw. Die werkwijze moet een betere af stemming van vraag en aanbod mogelijk maken en de continuï teit van de zorgverlening ver groten. Ook geldt een verbete ring van de kwaliteit van zorg en dienstverlening als één van de uitgangspunten, alsmede het ontwikkelen van nieuw beleid op dat vlak. Dat alles moet lei den tot een doelmatiger organi satie en een versterking van de positie in de regio. Centrale keuken Benadrukt wordt dat de reeds ingezette plannen voor nieuw bouw en renovatie bij de aange sloten instellingen volgens schema zullen worden uitge voerd. Als eerste gezamenlijke initiatief worden de ideeën voor het opzetten van een centrale keuken op Schouwen-Duive land nieuw leven ingeblazen. De Schouwse zorginstellingen praten al drie jaar over een nau we samenwerkingsvorm. Aan vankelijk was ook De Wieken in Zierikzee bij de plannen betrok ken. Het zorgcentrum haakte evenwel af en gaat zelfstandig verder naast de grote koepelor ganisatie. loog. ,.De scherf geeft aan dat er meer dan 'zomaar" een Romein se boerderij moet zijn." De vondst brengt Van Dierendonck gelijk in een lastig parket. De scherf is gevonden tijdens een verkennend archeologisch on derzoek, dat is uitgevoerd met het oog op de plannen voor Goes-Zuid. Daar moet een uit breiding van bedrijventerrein De Poel komen en grootschalige woningbouw in de vorm van de wijken Ouverture en Aria. Informatie Het onderzoek heeft dertien ar cheologische vindplaatsen op geleverd, waarvan er zeven het predikaat 'behoudenswaardig' hebben meegekregen. Na over leg met de gemeente is afgespro ken dat er twee volledig worden beschermd. Bij de andere vijf wordt bekeken of het mogelijk is ze te behouden. Zo niet, dan wordt alles in het werk gesteld om de archeologische informa tie van de locaties vast te leggen. De scherf van het toneelmasker is niet gevonden in een van de twee beschermde locaties, maar in een van de vijf andere behou- denswaardige plaatsen. Er is dus geen garantie dat de vind plaats blijft bewaard. Van Die rendonck zei gisteravond dat als behoud niet mogelijk is, hij zich er sterk voor maakt dat de vindplaats volledig wordt blootgelegd en gedocumen teerd. Schatkamer In zijn presentatie wees Van Dierendonck verder op de hoge archeologische waarde die het grondgebied van de gemeente Goes heeft. Hij repte, tot genoe gen van wethouder C. R. M. M. Linssen zelfs van 'de schatka mer van de Zeeuwse archeolo gie'. Verder ging de provinciaal ar cheoloog in op de gevolgen van de zogeheten Malta-wetgeving, die overheden binnen afzienba re termijn gaat verplichten bij hun plannen archeologische waarden nadrukkelijk mee te wegen. Dat betekent ook dat ontwikkelaars en aannemers er altijd rekening mee moeten houden dat hun werk, soms voor langere tijd, moet worden stil gelegd om archeologen de gele genheid te geven het 'bodemar chief' te onderzoeken. Wijnand en zijn vrienden van de jeugdclub hebben een plan gemaakt om een eind aan de poep- overlast te maken. foto Willem Mieras door Ingrid Huibers KAMPERLAND - Wijnand Zwemer (14) uit Kamperland zit in een rolstoel en hij heeft schoon genoeg van alle hon dendrollen op de stoep. Tel kens rijdt hij er met zijn kar doorheen. Soms zit hij wel er helemaal onder.En daarom voert Wijnand actie. Toen zijn jeugdclub van de Samen op Wég-gemeente in het dorp een onderwerp zocht om de jongeren wat politiek bewust te maken, hoefde Wij- nand niet lang te denken. Sa men met zijn vrienden strijdt hij nu voor meer hondentoi letten en betere straatverlich ting. Aan mijn handen heb ik het niet zo snel", legt Wijnand uit. „Die hou ik hier. "Hij wijst op de aandrijfstang van zijn rolstoel. „Maar het komt aan de banden en die schuren weer langs mijn jas." Zijn moeder knikt. „Sinds een tijdje kan Wijnand zelfstandig met zijn stoel naar buiten en dat sti muleren we ook. Maar het is natuurlijk niet leuk, als je er gens naartoe gaat en je hele maal onder de hondenpoep aankomt." Straatlantaarns Het probleem is volgens Wij nand te verhelpen door het plaatsen van extra straatlan tarens. „Dan kunnen de men sen de drollen zien liggen en rijden ze er niet meer door heen", verklaart hij. Ook ver moedt Wijnand dat de mensen hun hond het liefst op donkere plekjes zijn behoefte laten doen. „Sinds de zomer zijn hier bak ken geplaatst en krijgen hon denbezitters een speciale poepschep", vertelt jeugd clubleidster Coby Sandee. „In het begin hielp dat wel, maar nu ebt het weg." Wijnand is met de jeugdclub de buurt rond geweest en heeft precies in kaart gebracht waar de lantarens en honden toiletten moeten komen. „In de Ripstraat langs de parkeer vakken. Daar is het altijd erg donker", wijst hij. Ook in de Jacoba- en Frisostraat zijn extra lampen nodig. Tegelijkertijd wensen de kin deren meer hondentoiletten en een oplossing voor de poep Van een grote groep eenden, die in de buurt zijn neerge streken. Wijnand biedt de tekening maandag 7 februari tijdens de vergadering van de commissie openbare werken aan wet houder J. M. Meulenberg aan. De commissie vergadert van- afg 19.30 uur op het gemeen tehuis in Wissenkerke. door Miriam van der Schot VLISSINGEN - „Een biblio theek is geen boekopslagplaats meer, maar een plaats die een belangrijke maatschappelijke functie inneemt. Het is een pu bliekelijk plein geworden voor eenderde van de Nederlanders. Die komt er voor educatie, in formatie en ontspanning." Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur zei dat woensdag tijdens de opening van het nieu we bibliotheekgebouw in Vlis singen. In het gebouw 't Spui zit behalve de bibliotheek ook een boek handel, een VW/ANWB-Uit- winkel en verschillende infor matiediensten. Toen 't Spui op 27 september vo rig jaar de deuren opende, kreeg de bibliotheek veel kritiek over zich heen. Dat ging vooral over het nieuwe uitleensysteem. Be zoekers hoefden niet meer in het bezit te zijn van een abonne ment, maar gingen betalen per boek/per dag. Spui-pas Voor veel lezers viel dit systeem beduidend duurder uit dan met een gewoon abonnement. Daar om is voor hen de Spui-pas inge voerd. Daarmee betalen zij 65 gulden per jaar. De eerste week lenen ze dan de boeken 'gratis' en vanaf de tweede week beta len ze een dagtarief. Een paar honderd abonnees zijn door deze regeling overgestapt naar de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. „Dat is heel verve lend, maar het is tevens een veel kleiner aantal dan wij hadden gedacht", zei directeur Kees Hamann. „We gingen er van uit dat dertig procent van de abon nees weg zou gaan. Dat'werd uiteindelijk slechts negentien procent. Duizend mensen heb ben momenteel een Spui-pas. Tevens hebben we 358 nieuwe leden gekregen. Hoewel de nieuwe bibliotheek al vier maanden open is, gaat de uitdaging volgens Hamann nu pas echt beginnen. „We moeten hard aan de slag om het vertrou wen van klanten terug te win nen en nieuwe klanten te wer ven. We staan natuurlijk nog- steeds in de kinderschoenen;- Binnenkort wordt het nieuw*"! uitleensysteem geëvalueerd. Er is ons gevraagd om bezitters van: een Spui-pas een langere uit4 leentijd te geven. Dat zullen we tijdens die evaluatie bekijken." Een andere uitdaging is volgens Hamann dat de klanten meerl voordeel dan nadeel moeten zien in het nieuwe informatie--; complex. „Bezoekers vinden- het vervelend dat het hier be taald parkeren is. Aan de andere kant zijn ze blij dat ze nu dichf bij de deur kunnen parkeren. En een voordeel van het nieuwe uit<4 leensysteem is dat er meer boe ken in de kast staan dan voor heen. Lezers brengen ze sneller terug omdat ze anders moeten- betalen. Dat soort zaken moeten we verder uitdiepen Opvallend aan 't Spui is dat het gebouw geen echte voorkant* heeft. Er zijn zeven ingangenL wat de voorziening laagdrem pelig maakt. Een nadeel daarvan is dat het gebouw inbraakgevoelig isj „Van diefstal zijn we nog geen- slachtoffer geworden. Maar om-' dat verder te voorkomen gaan' we binnenkort beveiligingsme-, dewerkers inzetten.Behalve-' toezicht op diefstallen, houden ze ook in de gaten of jongeren- het niet te bont maken in de ver schillende leeskamers." VLISSINGEN - De heropening van de glijbaan in het Vlissingse golfslagbad heeft gisteren vei' bezoekers getrokken. De glijbaan was nog afgesloten! vanwege onderhoudswerk-' zaamheden, die van 10 tot 21- januari plaatsvonden. Het golf-" slagbad van het Sportfondsen-- bad in Vlissingen werd vrijdag, opengesteld voor publiek. Het is waarschijnlijk de laatste- onderhoudsbeurt, want dit' zwembad sluit, zoals het er nu' uitziet, in 2002 zijn deuren. DOMBURG - De gemeente Vee- re is bijna een miljoen gulden aan rente misgelopen, omdat belastingen niet tijdig zijn ge- ind. Dat zei CDA-fractievoor- zitter W. J. van Tatenhove woensdagavond tijdens een vergadering van de raadscom missie algemeen bestuur en fi nanciën. DeCDA'erweesmet de beschuldigende vinger naar het college van B en W. Het plan van burgemeester en wethouders om de sector belas tingen van de gemeente weer op orde te krijgen, leidde woens dagavond tot verhitte discus sies. De sector belastingen kampt al sinds de herindeling met problemen, waardoor de gemeente veel te laat haar be lastingcenten int. Zo stond bij voorbeeld in april 1999 voor nog 1,3 miljoen gulden aan op te leg gen belasting open. Met name de invoering van de Wet Onroeren de Zaken (WOZ) zorgt voor schijnbaar onoverkomelijke problemen. Het college wil daarom een extra personeelslid aantrekken om de achterstan den bij de sector belastingen te kunnen wegwerken. De CDA- en WD-fractie, die tijdens de begrotingsbehande ling in november 1999 al aanga ven dat personeelsuitbreiding uit den boze is, veegden het voornemen van het college van tafel. Volgens WD'er K. Huis- zoon zijn de problemen niet te wijten aan een tekort aan perso neel. maar aan mismanage ment. De CDA-fractievoorzitter noemde het collegeplan 'slecht'. „Het probleem speelt al jaren en u probeert ons met slaapmidde len in slaap te sussen. Als het college deze nota unaniem heeft vastgesteld, wordt mijn verdriet alleen maar groter." De CDA'er rekende voor dat de gemeente door de belastingpro- blematiek bijna een miljoen gulden aan rente is misgelopen. „Met dat geld had je bijvoor beeld de toeristenbelasting minder kunnen verhogen." Burgemeester A C. de Bruijn verdedigde het plan uit alle macht: Als er geen extra kracht bij komt, krijgen we jaar in jaar uit de grootst mogelijke belastingproblemen. We heb ben eigenlijk twee extra mensen nodig, maar we vragen er maar één. De andere formatie vangen we binnen de organisatie op." De Bruijn: „We zullen de vaca ture van de stratenmaker niet meer vervullen Dan groeit de formatie niet." Vijftien ouderen kwamen in het digitaallokaal in Wemeldinge kennismaken met de computer. foto Willem Mieras HULST - De politie heeft de afgelopen twee weken tien Oost-Zeeuws- Vlaamse jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar opgepakt, die zich schul dig maakten aan het ste len van bromfietsen en fietsen, vandalisme aan een schoolgebouw en een woninginbraak. De mees te misdrijven vonden plaats in de Hulster wijk Moerschans. De tien jongeren, de mees ten afkomstig uit Hulst, kregen allen een proces verbaal. Het Openbaar Ministerie in Middelburg moet beslissen of ze voor de rechter moeten komen of een boete krijgen. De Zeeuws-Vlaamse poli tie is de laatste maanden extra actief in Moer schans na vele klachten uit de wijk en een brute roofoverval in september. Een aantal 'zware jon gens' was al eerder opge pakt. De meesten zitten vast voor onder meer ge weldpleging, gewapende overvallen en inbraken. door Lukas Fransen DOMBURG - De gemeente Vee- re gaat het taxeren van wonin gen voor de Wet Onroerende Za ken (WOZ) in de toekomst nauwkeuriger uitvoeren. Er worden extra controles inge bouwd. De gemeente hoopt zo het aantal bezwaren tegen nieu we taxaties terug te dringen. De gemeente heeft enkele jaren geleden na het intreden van de WOZ circa dertienduizend wo ningen laten taxeren. Hierop kreeg zij 1482 bezwaarschriften binnen, waarvan er 85 voor de rechter worden uitgevochten. Voor februari 2001 worden alle woningen opnieuw getaxeerd. Om te zorgen dat dat zorgvuldig gebeurt, zullen de Rijksbelas tingdienst en de Waarderings kamer de procedures controle ren. Daarnaast zal de gemeente woningen waarvan de eigena ren bezwaar maakten tegen de hoogte van de eerste taxatie, ex tra zorgvuldig beoordelen. „Want", zei burgemeester A C. de Bruijn woensdagavond tij dens een commissievergade ring, „het is zuur als burgers voor een tweede keer in dezelfde procedures verzeild raken." Voor VVD'er K. Huiszoon zijn I deze maatregelen niet voldoen de. Hij beschuldigde de ge meente afgelopen december van frauduleus handelen. De door-I de gemeente gebruikte referen-'j tiekaders zouden niet deugen,- waardoor de waarde van wo-l ningen te hoog was ingeschat j „Dat houdt in dat burgers vijfl jaar lang te veel waterschaps-" en inkomstenbelasting hebben-] betaald." De WD'er eist nieu-1 we taxaties. De Bruijn zei dat de referentie-! kaders door de vijf voormalige"! gemeenten zo goed mogelijk zijn opgesteld.CDA-fractie-j voorzitter W. J. van Tatenhove;! stelde voor de concrete gevallen j opnieuw te laten taxeren Dat is,j volgens De Bruijn niet moge-I lijk.Huiszoon noemde de verbe-.l teringen die De Bruijn voor de toekomst beloofde 'volstrekt»! onvoldoende'. De WD'er wasl daarmee een roepende in de I woestijn. De andere fracties na-1 men genoegen met de beloftej van het college om het bij de vol-j gende taxatieronde beter tel doen.. door Mieke van der Jaqt WEMELDINGE - M. den Exter uit Wemeldinge, bijna 83, was niet van plan om 'er echt mee door te gaan'. Maar nu ze zo be zig is in het digitaallokaal in het Nieuwe Anker in haar woon plaats, weet ze het zo net nog niet. „Het is wel erg leuk, je komt zomaar overal. Ik heb al geroepen dat ik nooit zo'n ding aanschaf, maar mijn dochter heeft twee computers. Ze moet qua apparatuur een beetje bij blijven, want ze geeft les. Wie weet. schiet er nog eens een ou- wetje voor mij over." Den Exter is één van de vijftien ouderen die op woensdagoch tend in het digitaallokaal ken nis komen maken met de moge lijkheden van de computer. Ze doen spelletjes, surfen op het in- VLISSINGEN - Voor alleen staande 25-plussers is er in buurthuis Aldegonde in Vlissin gen op vrijdag 4 februari een praat- en dansavond. De zaal is open om 20.30 uur. ternet, verkennen de weg naar alle mogelijke informatie en communiceren met mensen over een afstand die fysiek niet zo maar te overbruggen is. Kort om: de ouderen doen precies hetzelfde met de computer als iedereen. De Stichting Welzijn en Zorg verlening aan Ouderen (SWZO) in Kapelle beschouwt het als één van de belangrijkste doel stellingen om de participatie van ouderen in de samenleving te bevorderen. Ronald Masclé legt uit waarom juist de digitale snel weg zo belangri j k is voor se nioren: „De computergebruiker ervaart een enorm gemak in het verzamelen van informatie, bij het communiceren en in het ge bruik van diensten, zonder daarbij beperkingen tegen te komen van tijd en plaats. Oude ren, die weieens wat minder mo biel worden en erg gebaat zijn bij het betrekken van diensten op afstand, zouden het eerst achter de computer moeten kruipen." Drempelvrees Omdat er hier en daar wat drempelvrees bleek te bestaan, heeft de Stichting samen met de ANBO de computerkoe op drie manieren bij de horens gevat. Het digitaallokaal in Wemel dinge is op woensdagochtend open voor ouderen die zelf geen computer hebben en nog maar weinig of geen ervaring hebben. Van de Stichting Ouderenzorg Kapelle en van de Rabobank hebben de senioren gebruikte computers gekregen, waarvan er drie in Wemeldinge staan. De rest is ondergebracht in de openbare basisscholen, waar op woensdagmiddagen cursussen worden gegeven aan ouderen die al met de computer hebben kennisgemaakt. Komend voorjaar hoopt de SWZO in samenwerking met het ROC te komen tot een ge structureerd cursusaanbod voor ouderen. Plezier Den Exter, inmiddels aan de koffie, vindt het jammer dat haar man niet voor het digitale lokaal lijkt te voelen. „Hij zou er juist zoveel plezier van hebben. Omdat hij slecht hoort maakt hij veel gebruik van teletekst op de televisie. Zonder geluid, zo dat ik er geen last van heb. Maar die computers, dat is net zoiets, alleen uitgebreider. Ik zal het hem nog maar eens goed uitleg gen." J wHammtamtKmrnmrnmamammammmtm NIEUWE BURG 33 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 32