Kassen welkom in Kapelle Nieuwbouw ROC is nóg te klein Bejaarden genieten van dorpsfilms PZC PZC Raadsleden geven vijftig gulden voor recordpoging merklap Archief Goes mogelijk naar Middelburg zeeland 17 Raadscommissie geeft fiat donderdag 27 januari 2000 doorMieke van der Jagt KAPELLE - Raadsleden uit Kapelle zijn het in grote lijnen eens met het ontwerp-bestem- mingsplan voor de Willem An- napolder, waar glastuinbouw en een windturbineparkje moe ten komen. Vooral nu de Vogel bescherming haar bezwaar heeft ingetrokken, kan de com missie volkshuisvesting, ruim telijke ontwikkeling en milieu wel met het plan leven. Voorop staat, voor alle fracties, dat ontwikkeling van glastuin bouw in de gemeente Kapelle op beperkte schaal welkom is. De fractie van de PvdA blijft moeite houden met één van de windturbines, degene die van uit de Biezelingse Ham direct Achtbaar is. „Kan die nou niet gewoon weggelaten worden?", vroeg PvdA-raadslid D. Lam- beck. Voorzitter G. Burger cfacht van niet. Van het wind- ipolenplan zijn al enkele molens geschrapt uit het oogpunt van vogelbescherming. Zeeuw- wind, die de molens gaat exploi teren, ziet tien molens voor het parkje als een minimum. Bo vendien probeert de provincie wat te duwen en te trekken aan de capaciteit van het parkje. Zeeland had al lang meer mega- Watt aan windenergie moeten Sport en spel in De Stenge HEINKENSZAND - In De Stenge in Heinkenszand wordt woensdag 9 februari een sport en spelinstuif gehouden. De sporthal is dan omgevormd tot een sportcircuit waar kinderen yan vier tot twaalf jaar zich kunnen uitleven. De instuif duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Tholen wacht met visie op schoolgebouwen SINT-MAARTENSDIJK - De gemeente Tholen neemt voorlo pig nog geen standpunt in in de kwestie of de huisvesting van het voortgezet onderwijs aan de schoolbesturen moet worden overgedragen. Burgemeester en wethouders willen eerst de visie horen van de twee betrokken scholen, het Calvijn College in Tholen-stad en het Schelde College in Sint- Maartensdijk. Het Calvijn Col- I"' lege is voorstander van de over dracht. Het schoolbestuur wil de verantwoordelijkheid dra- J gen voor de eigen huisvesting, in 1 ruil voor financiën van de ge- rneente. Deze school heeft ook ervaring op dit gebied, omdat I! een dergelijke overdracht eer der al plaats heeft gevonden in I^eimerswaal. B en W van de ge meente Tholen wachten nog af wat de tweede Thoolse school voor voortgezet onderwijs er- van vindt. Onderwijshuisves- ting is sinds 1997 een verant- J woordelijkheid van gemeenten. r De kwestie wordt besproken in 1 de commissie algemeen bestuur en welzijn. De vergadering in het gemeentehuis in Sint-Maar- Itensdijk begint dinsdag 1 febru ari om half acht. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers f A.M. van der Jagt - E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118)484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl hebben, maar dat lukt alsmaar niet. Kapelle is dan wel geen groot park, maar het scheelt al licht. De vrees die bij de commissie leefde, als zouden de natuur waarden van de 's Gravenpol- dersedijk geweld worden aangedaan, kon het college wegnemen. De 's Gravenpolder- sedijk is wel in handen van Natuurmonumenten, maar is verpacht aan iemand die er he lemaal niet van af wil. De dijk wordt vrij intensief begraasd, zodat bijzondere planten hele maal niet de kans hebben zich te ontwikkelen. De dijk zal met de landschappelijke inpassing van het glastuinbouwplan wel op knappen omdat de kruin, de ta luds en voor een deel de voet, worden ingeplant met een duur zaam soort bomen. Elegant Dat het meest noordoostelijke puntje van het warenhuizen- complex dicht tegen de dijk aan komt te liggen en dus niet mooi kan worden verdoezeld met bo men en struiken, is wat minder elegant. Dat werd vanuit het college ruiterlijk toegegeven. Maar het is een keuze: óf je snijdt een stuk van het glascom plex af en moet dan zeven procent meer energie verstoken; óf je kiest voor duurzame be drijfsvoering met een puntje glas boven de dijk uit. De com missie neigt sterk naar dat laat ste. Om de puntjes op de i te zetten over de landschappelij ke inpas sing en afstanden tot de dijk en waterlopen, gaat Kapelle vrij dag overleggen met het water schap Zeeuwse Eilanden. De commissie wil de resultaten van dat overleg nog graag een keer bespreken, zonder de vaststel ling van het concept door de raad, over twee weken, in de weg te staan. door Esme Soesman THOLEN - Met de feestelijke opening woensdag van het nieuwe gebouw van ROC Zee land in Tholen-stad is er nog geen definitief einde gekomen aan de huisvestingsproblemen waar het ROC mee te kampen heeft. Het nieuwe onderkomen, naast de school voor speciaal onderwijs De Veste aan het Schuttershof, is namelijk te klein. „We missen nog een kantoorruimte en een lokaal", schetste lid T. Verhage van het college van bestuur van ROC Zeeland in haar toespraak gis teren de krapte waar het oplei- dingencenti-um in Tholen mee te maken heeft. Met name de cursussen Kunstzinnige Vor ming vallen buiten de boot. Er moet nog altijd aanspraak worden gemaakt op ruimten in dorpshuizen en op het Calvijn College. De huisvesting van de oplei dingen van het ROC heeft, om met Verhage te spreken „al heel wat voeten in heel wat aarde gehad". Creativiteit Na de start in 1984 op Tholen werd gebruik gemaakt van een ruimte aan de Meulvlietsedijk. Later werd deze locatie inge ruild voor de Vijfhoek. In ver band met de sloop van dit gebouw moest een nieuw on derkomen worden gezocht en dat werd uiteindelijk in een niet gebruikt deel van De Veste gevonden. Dat niet alle activi teiten in het nieuwe gebouw kunnen worden onderge bracht, is jammer, aldus Ver hage. „Maar ik hoop dit alsnog goed op te lossen met de ge meente. En misschien komt er ook van de kant van het Cal vijn College nog wat creativi teit." Voor het ROC is het van groot belang, naast grote vestigin gen in bijvoorbeeld Goes en Vlissingen, ook locaties te hebben bij mensen 'om de hoek'. „Zodat onze producten zichtbaar zijn en wij bereik baar zijn", verduidelijkte Ver hage. En zodat ROC Zeeland het hoofd kan bieden aan con currerende centra in West- Brabant en het Rijnmondge bied. Gedichten In Tholen kunnen mensen on der meer terecht voor taal- en computercursussen en vaar digheidstrainingen als spre ken in het openbaar of asserti viteit. Enkele cursisten maakten gebruik van de fees telijke bijeenkomst om het be lang van deze scholingsmoge lijkheid te onderstrepen. Zij lazen zelfgemaakte gedichten voor en er was een fotopresen tatie te zien. In een volle recreatiezaal ontving directeur Leo Rentmeester van De Kraayert (tweede van links) de videobanden van de films van Lewedorp, 's-Heerenhoek en Ovezan- de uit handen van de makers Robert Menheere (links), Arno Witkam en Ben Vermeule (geheel rechts). foto Willem Mieras door Rolf Bosboom LEWEDORP - Ademloos zaten ze te kijken, met af en toe een kreet van her kenning. De bewoners van zorgcen trum De Kraayert in Lewedorp beleef den woensdag een genoeglijke middag met de vertoning van de dorpsfilms van 's-Heerenhoek, Ovezande en uiteraard Lewedorp. Het zijn drie van de veertien films die vorig jaar in elke kern van de gemeente Borsele door de inwoners zelf zijn ge maakt. Vele uren investeerden zij om het leven in hun dorp zo goed mogelijk vast te leggen. Het resultaat werd eind oktober vertoond tijdens een festival in De Stenge in Heinkenszand, waar zo'n vijfduizend mensen op af kwamen. De bewoners van De Kraayert konden daar, in de meeste gevallen, niet bij zijn. Daarom boden de makers - Robert Menheere van Lewedorp, Arno Witkam van 's-Heerenhoek en Ben Vermeule van Ovezande - Leo Rentmeester van De Kraayert gisteren de videobanden van hun films aan. Die werden uiter aard direct vertoond voor een volle re creatiezaal. De films zijn volgens de amateur-cine asten een groot succes geworden. Ze hebben na het festival vele bestellingen binnengekregen. „De mensen zijn er echt verrukt mee", zegt Vermeule. „Dit is toch een stuk geschiedschrijving waar je u tegen zegt verklaart Rent meester, die laat weten dat De Kraayert ook andere dorpsfilms van Borsele wil gaan vertonen. De drie films van gisteren kwamen als eerste in aanmerking omdat de meeste mensen van De Kraayert uit die dorpen afkomstig zijn. „Het zijn mooie films", vindt bewoner L. Oosthoek, die zelf van 's-Heerenhoek komt. „Je kunt er gerust een tien voor zetten." doorlngrid Huibers KRUININGEN - Raadsleden Peter Koeman (CDA) en Marij ke van der Meijden (VVD) van de gemeente Reimerswaal dra gen eigenhandig vijftig gulden bij aan de Zeeuwse merklap 'Door ons gedaen'. Ruim tweehonderd Zeeuwen wagen dit jaar, dat is uitgeroe pen tot het jaar van de textiel, een poging om de grootste merklap ter wereld te borduren. De lap moet in ieder geval het fameuze tapijt van Bayeux overtreffen. Dit tapijt heeft een lengte van zeventig meter. Al lerlei Zeeuwse landschappen, monumentale gebouwen en ge meentewapens zullen het doek sieren. Aan alle gemeenten in Zeeland is gevraagd 350 gulden bij de dragen aan de recordpoging voor de grootste merklap. Daar wilde het Reimerswaalse college echter niets van weten. 'Te weinig gemeentelijk belang' luidde het oordeel van de ge meentebestuurders. Een 'kleinzielige' houding von den Koeman en Van der Meijden op hun beurt. Zij stelden de rest van de raad dinsdagavond tij dens de vergadering voor dan maar uit eigen zak 25 gulden bij te dragen. Dat voorstel vond echter geen gehoor bij de andere raadsleden. Daarop besloten de twee zelf in ieder geval vijftig gulden in de pot te doen. Iemand uit het pu bliek deed daar nog eens 250 gulden bij, zodat het Bureau Provinciaal Museumconsulent Zeeland dat de subsidie aan vroeg, toch 350 gulden tegemoet kan zien. Het is de bedoeling de merklap eind van dit jaar te presenteren. De twaalf Reimerswaalse bor- duurders die zich inmiddels voor het project gemeld hebben, zullen de lap hoogtswaarschijn lijk van de Yerseke Moer en het Reimerswaalse gemeentewa pen voorzien. Nieuwe directeur arbeidsbureaus MIDDELBURG - Jan Tijmstra volgt Sabine Verburg op als directeur van Arbeidsvoorziening Zeeland. Tijmstra kwam in 1994 bij Arbeidsvoorziening als directeur scholing en trai ning. In 1997 werd hij directeur bemiddeling. Verburg vertrok per 1 januari naar de Koninklijke Schelde Groep in Vlissin gen, waarzij directeur personeelszakenis geworden. Tijmstra neemt haar taken over, maar is formeel 'plaatsvervangend di recteur'. „De komende jaren gaat er veel veranderen bij Ar beidsvoorziening", legt Tijmstra uit. „De organisatie wordt gesplitst in een bureau voor informatie en bemiddeling voor werkzoekenden en in een reintegratiebedrijf, dat mensen gaat helpen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Pas als duidelijk is hoe onze toekomst er exact zal uitzien, volgt de definitieve benoeming van een nieuwe directeur voor Ar beidsvoorziening Zeeland." Port Zélande in Franse handen SCHAREND LIKE - Het vakantiepark Port Zélande komt on der Franse vlag. Port Zélande maakt deel uit van de Gran Do rado Group, die een een partner heeft gevonden in het Franse bedrijf Pierre Vacances. De drie grootaandeelhouders Vendex KBB Nederland bv, Stichting Philips Pensioenfonds en PVF willen hun aandelen overdragen aan de Franse onder neming. Gran Dorado beheert en exploiteert 40 resorts met bijna negenduizend vakantiewoningen m Nederland, Duits land en België. Het samengaan betekent een forse uitbreiding met 82 toplocaties in Frankrijk. Naar verwachting zal het sa mengaan een positeve invloed hebben op de werkgelegenheid van de ongeveer 1800 medewerkers die aan de Gran Dorado vestigingen zijn verbonden. Vier jaar cel voor Micro-verdachte MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft een 37- jarige Rotterdammer veroordeeld tot vier jaar gevangenis straf wegens handel in amfetamine. De man was betrokken bij de Microzaak, waarin een eerder tot twaalf jaar cel veroor deelde Amsterdammer de hoofdverdachte was. Hij was de lei der van een wereldwijde handel in drugs. Tegen de Rotter dammer was door officier van justitie J. Valente vijf jaar geëist. Een 28-jarige Briellenaar, die ook verdacht werd van betrokkenheid bij de amfetaminehandel, kreeg een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk In plaats van de geëiste drie jaar gevangenisstraf. De Schroef bouwt nieuw dok SAS VAN GENT - Scheepswerf De Schroef op het kanaalei land in Sas van Gent wil haar activiteiten uitbreiden. Naast de twee bestaande dokken aan de noordzijde van het eiland komt een nieuw dok van 32,50b ij 115 meter. De aanleg van het dok is in strijd met het huidige bestemmingsplan dat alleen bouwwerken ten behoeve van waterbeheersing of bruggen bouw toelaat. Reparatie van binnenschepen, de hoofdactivi teit van De Schroef, valt daarbuiten. Burgemeester en wet houders zijn daarom van plan een vrijstellingsprocedure middels artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening te starten. De gemeenteraad Sas van Gent bespreekt de kwestie vanavond om 19.30 uur in de raadsvergadering. Vier verdachten moord opgepakt BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdagmorgen vier personen aangehouden die worden verdacht van de moord op de 39-jarige Abdelhafid Dahri uit Bleiswijk. Onder de arres tanten is de 17-jarige echtgenote van het slachtoffer. Dahri werd op 25 november vorig jaar zwaar gewond aangetroffen in een bosperceel in Bergen op Zoom. Hij bleek te zijn neerge schoten. De man overleed op 6 december aan zijn verwondin- gen A.NP door Richard Hoving GOES - Het Goese gemeentear chief verhuist mogelijk naar Middelburg. De eerste ambtelij ke gesprekken over deelname van Goes aan het Zeeuws Ar chief hebben onlangs plaatsge vonden. Volgens gemeentearchivaris A Barth gaat het om het uitwisse len van ideeën. Het Zeeuws Ar chief heeft de eerste stap gezet, benadrukt hij. De Goese archi varis is naar eigen zeggen het gesprek aangegaan omdat de toekomst van het gemeentear chief aan de Wijngaardstraat onzeker is. Het gebouw staat niet ver van de plaats waar Goes een nieuw theater wil bouwen. „De architect van het theater heeft het gemeentebestuur ge adviseerd de hele omgeving van de West wal een facelift te geven. Als het bestuur dat advies over neemt, kan dat gevolgen voor Sint-Annaland krijgt nieuwe brandweerauto SINT-ANNALAND - De ge meente Tholen wil een nieuwe brandweerauto aanschaffen voor Sint-Annaland. De kosten van zo'n auto bedragen 394.000 gulden. Vorig jaar is in Sint Philipsland de oude bluswagen vervangen. De wagen in Smt-Annaland is nu ook te oud. Noemenswaardi ge mankementen h^eft de auto niet, zegt brandweercomman dant J. de Feyter van Tholen. „Maar het is logisch dat er na ja ren van gebruik slijtage ont staat. Elke vijftien jaar komt er een nieuwe blusauto, omdat de oude dan is afgeschreven." Een werkgroep van brandweer lieden uit Sint Philipsland en Sint-Annaland heeft op papier gezet aan welke eisen het voer tuig moet voldoen. Vooral goede vering is belangrijk, omdat er tegenwoordig steeds meer drempels in de wegen komen om snelheid van de auto's te ven- minderen. De afgedankte brandweerwa gen zal worden ingeruild voor de nieuwe. Wat het uitgediende voertuig gaat opleveren is nog onbekend. Dinsdag 1 februari komt de aanschaf van de brandweerwa gen aan de orde in de raadscom missie algemeen bestuur en wel zijn. De vergadering in het gemeentehuis in Sint-Maar tensdijk begint om 19.30 uur. ons hebben", aldus Barth. Ver huizen naar Middelburg is niet de enige mogelijkheid als het gemeentearchief in het gedrang komt. Het vrijkomende kantoor van het waterschap Zeeuwse Eilanden aan de Piet Heinstraat is ook een optie, zegt de archiva ris. Beleid Directeur R. Koops van het Zeeuws Archief onderstreepte woensdag dat hij enkel een paar ambtelij ke gesprekken heeft ge voerd. De verhuizing van het Goese archief naar het Zeeuws Archief past volgens hem in het beleid dat staatssecretaris Van der Ploeg van cultuur voorstaat. Van der Ploeg streeft ernaar om in de verschillende provincie hoofdsteden in Nederland re gionale historische centra op te richten. Deze centra moeten zich op een breed publiek gaan richten. Het Zeeuws Archief huisvest sinds begin dit jaar het Rijksarchief Zeeland en de ge meentearchieven van Middel burg en Veere. zie ook pagina 19 Duizenden bekeuringen MIDDELBURG - In Zee land zijn de afgelopen week weer duizenden be stuurders bekeurd voor een te hoge snelheid, het niet dragen van de gordel, rijden door rood licht, het niet dragen van een helm of een te hoog alcoholpro millage. In Oost-Zeeuws-Vlaan- deren kregen 345 bestuur ders een boete, in West- Zeeuws-Vlaanderen wa ren dat er 508. Op Walcheren noteerde de politie 1382 overtredin gen en op Tholen 154. De meeste boetes deelde zij uit op de trajecten Goes- Grevelingendam en de Dammenroute tussen Walcheren en Schouwen- Duiveland: 3827. Koffieconcert WILHELMINADORP - De mu ziekverenigingen De Echo uit Wilhelminadorp en Oefening Kweekt Kunst uit Wemeldmge verzorgen zondag 6 februari een koffieconcert in het Wilhelmi- nahuis in Wilhelminadorp. Het concert begint om 11.30 uur. Cursisten aan de computer in het gisteren geopende nieuwe onderkomen van het ROC in Tholen. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 31