Artsen stappen uit indicatieorgaan Nieuw huis in één dag klaar Borselse bouwwerken om te prijzen Instituut biedt snelle en zorgvuldige hulp asbestslachtoffers Provincie wil nood gehandicapten in crisissituaties lenigen Hartenkreet over onderdak regionale brandweer Kritiek op onder curatele stellen bestuur en directie RIO zeeuwse almanak Beroepsziekte door Jacques Cats MIDDELBURG - Het dage lijks bestuur van de regionale brandweer doet misschien vandaag, donderdag, al een snelle studie om inzicht te krij gen in de voordelen van vesti ging nabij de Wcsterschelde- tunnel boven de locatie Stromenpoort tussen Vlissin- gen enMidelburg. Elf Zeeuwse gemeentebestu ren hebben erop aangedrongen in die richting een onderzoek te doen. De Vlissingse burge meester A van Dok-van Weele, de nieuwe voorzitter van de Regionale brandweer, ziet de suggestie van de gemeentebe sturen als een 'hartenkreet' die het onderzoeken waard is. Zij is niet beducht voor nieuwe vertragingen. „Het kan eerder andersom werken." Voornaamste zorg is en blijft wat de consequenties kunnen zijn voor de gezamenlijk op de locatie Stromenpoort op te zet ten meldkamer en andere faci liteiten, die ook kunnen wor den gebruikt door politie en ambulancedienst. Het dage lijks bestuur van het regionaal college van Zeeuwse burge meesters en de korpsleiding van de politie Zeeland maken in afwachting van de uitkom sten van het beraad bij de re gionale brandweer even pas op de plaats. pagina 21: analyse door Roelf Reinders MIDDELBURG - De provincie gaat mogelijk geld steken in de aanpak van de wachtlijst voor verstandelijk gehandicapten in Zeeland. Met het geld zouden de meest schrijnende situaties moeten worden opgelost voor dat in 2 0 01 het eerste overheids geld voor de bestrijding van de Zeeuwse wachtlijst beschik baar komt. In Zeeland wachten ongeveer .veertig gehandicapten op een plaats in een instelling. Ouders kunnen deze gehandicapten met vaak ernstige gedragspro blemen niet meer thuis houden. De regering heeft beloofd de wachtlijsten aan te pakken. Vol gend jaar en in 2002 komt er steeds ruim vij fhonderdduizend gulden naar Zeeland toe voor de bestrijding van deze lijsten. Schrijnende situaties Maar omdat er sprake is van on houdbare crisissituaties wil de provincie misschien geld uit trekken om de urgentste geval len nog dit jaar al op te lossen. „Ik ben nog niet zover om toe zeggingen te doen", zegt gede puteerde G. de Kok (PvdA ge zondheidszorg). „Maar in het kader van het beleidskader so- Belgische hond duikt op in polder Rilland GOES - Hoe hun hond zo ver over grens is gereisd, is nog een raadsel. Maar voor familie De Smedt uit Wuustwezel telt nu maar één ding: Blue is terug. Blue, een Berner Sennen hond, werd zaterdagochtend gevon den in de polder van Rilland. Hij zat met een rollijn vastgebon den aan een paaltje. Het dier werd naar het asiel in Goes ge bracht, dat de stichting Amive- di inschakelde. Deze stichting registreert alle vermiste en ge vonden dieren. Woensdagavond bleek dat zo'n zelfde hond ver dwenen is uit het Belgische Wuustwezel. De dolgelukkige eigenaars zijn Blue onmiddel lijk komen halen. En hoe Blue aan het polderpaal tje belandde? De beheerder van het asiel heeft zo zijn gedachten. Blue blaft erg veel als-ie alleen zit. Daar is niet iedereen van ge charmeerd. ciale zorg willen we de hele wachtlijstproblematiek in de gezondheidssector bekijken. Dat wordt een moeilijke afwe ging omdat er ook in de verzor ging- en verpleegsector wacht lijsten met schrijnende situaties bestaan." De Kok zegt dat de provincie onmogelijk de hele wachtlijst voor gehandicapten kan weg werken. „Deze wachtlijst is de verantwoordelijkheid van de overheid. Die moet hier veel meer geld voor uittrekken." Naast de ongeveer veertig cri- sisgevallen, is er nog een lijst van zo'n honderd gehandicap ten die ook ergens anders willen wonen maar van wie de situatie niet zo urgent is. Zeeuwse ge handicaptenorganisaties en - instellingen wachten met be langstelling een kort geding te gen een zorgkantoor in Zwolle af. Ouders van gehandicapte kinderen willen dat de rechter het zorgkantoor dwingt de aan pak van de wachtlijsten te beta len. pagina 21: uitgelicht door Rolf Bosboom OUDELANDE - 's Ochtends was het nog een lege bouwkavel, 's avonds hadden de bewoners van de Leen Evertsestraat in Oudelande nieuwe overburen. In slechts enkele uren stond er een compleet nieuw huis, dank zij een bouwsysteem dat voor het eerst in Nederland wordt toegepast. „Dit is hét bouwen van de toekomst", zegt make laar Jan-Kees Ganseman uit Kapelle overtuigd. Ganseman heeft een samenwer kingsovereenkomst gesloten met het bedrijf Matthijs Buil ding Concept and Systems (MBCS) uit het Belgische Naza reth, de bedenker van het con cept. Het bedrijf realiseert in België inmiddels zo'n vijftig kant-en-klare woningen per jaar. In de fabriek in Nazareth wor den de woningen eerst helemaal in elkaar gezet, inclusief alle gas-, water- en elektriciteitslei- telijk verplichte taken naar behoren uit te voeren. „Het be stuur is daarvoor verantwoor delijk, terwijl de financiële mid delen niet toereikend zijn. Een dergelijke verantwoordelijk heid ambieer ik niet." Weststrate heeft zijn vertrek en de beweegredenen daarvoor dingen. Het geraamte bestaat uit houten draagstructuren en de wanden worden gevormd door sterk isolerende gipsvezel- platen van twaalf millimeter dik. Als het huis is getest en alles in orde is bevonden, wordt het in delen naar de bouwlocatie ver voerd. Zes trailers arriveerden woens dag aan het eind van de ochtend vanuit België in Oudelande. Binnen de kortste keren stonden de benedenverdieping en de ga rage al op de eerder gelegde fun dering en in de loop van de mid dag was de bovenetage klaar. Een wandeling door de woning gaf een onwezenlijk gevoel: zelfs de spiegel op de wc hangt er al. Het is dat de toekomstige bewoners beneden liever zelf plavuizen laten leggen, anders had de vloerbedekking er ook al gelegen. Buiten moet alleen de gevel nog worden afgewerkt met een ge metselde muur, want nu zijn de gipsvezelplaten nog zichtbaar. Overigens zijn de bakstenen al- voorgelegd aan de huisartsen in de regio, die naar zijn zeggen zijn standpunt delen. „Dat be tekent de facto dat de hele be roepsgroep uit het RIO-bestuur stapt." RIO-voorzitter Verbree heeft, na de discussie over de huisves ting, geen behoefte om te reage- leen voor het zicht, want de wanden isoleren voldoende om het binnen behaaglijk te hou den. Makelaar Ganseman ziet volop voordelen in de nieuwe bouw methode. Ook financieel. „Je hebt geen bouwtermijn, dus het ren op het vertrek van de huis artsen „Ik wil nu even rust in de tent." Wel laat hij weten dat het bestuur van het Samenwer kingsverband binnenkort discussieert over de huidige be stuursvorm van het RIO, waar op al eerder kritiek is geuit. „Dat wordt een gesprek met de is prijstechnisch zeer aantrek kelijk. Dit is aanmerkelijk goedkoper dan traditioneel bouwen." Hij verwacht een trendsetter te zijn in Nederland. „Dit is het. Heel veel mensen willen snel bouwen. De toekomstige eigenaar, Anco benen op tafel", zegt Verbree, die niet uitsluit dat dat uit mondt in een extern onderzoek. In het RIO-bestuur zitten naast een afgevaardigde van de ge meenten en de huisartsen verte genwoordigers van de zorgaan bieders. het Zorgkantoor en de patiëntenorganisaties. Vader, legde de bouw van zijn nieuwe woning gisteren op film vast. „We waren op zoek naar een groter huis en dan ga je rondkijken. Aangezien we de kosten wilden drukken, kwa men we uiteindelijk hierop uit. We zijn er heel tevreden mee." door Harmen van der Werf DEN HAAG - Zorgvuldig en snel. Dat is de werkwijze die het Instituut Asbestslachtoffers voor ogen staat om asbest slachtoffers te helpen bij het treffen van een financiële scha devergoeding. Staatssecretaris J. Hoogervorst van Sociale Za ken verrichtte woensdag in Den Haag de officiële opening. Een exacte termijn waarbinnen asbestslachtoffers zullen wor den geholpen, durfde directeur M. A van der Woude niet te noe men. „Als alle belanghebben den meewerken, moet het binnen een aantal maanden mo gelijk zijn. De huidige gerechte lijk procedures lopen vaak jaren." Belanghebbenden zijn: de (voormalige) werkgever van het asbestslachtoffer, zijn verzeke raar en het asbestslachtoffer zelf. De laatste zal zich bij het instituut moeten melden, waar na de procedure tot schadever goeding begint. Of het instituut een succes wordt, is afhankelijk van de be reidwilligheid van alle betrok ken om mee te werken. Zowel asbestslachtoffers als verzeke raars en bedrijven zijn tot niets verplicht. „Maar", zegt direc teur Van der Woude, „De be langhebbenden hebben niet voor niets een gemeenschappe lijke overeenkomst getekend." Longziekte Voorlopig werkt het Asbestin- stituut alleen voor mensen die door het werken met het isola tiemateriaal asbest de dodelijke longziekte maligne mesotheli- oomhebben opgelopen. Zij krij gen bij erkenning een vaste schadevergoeding van 90 mille plus minimaal 10 mille voor on der meer gederfde inkomsten. Het laatste bedrag kan voor jon ge asbestslachtoffers oplopen. In de toekomst kunnen mogelijk ook werknemers met asbestose Staatssecretaris juicht bouw museum Van Eycks toe MIDDELBURG - Staatssecre taris van cultuur R. van der Ploeg zou graag zien dat in Mid delburg het museum wordt ge bouwd dat Aldo en Hannie van Eyck voor de Maisbaai hebben ontwerpen. Dat liet hij door schemeren bij zijn bezoek woensdag aan Walcheren. In Vlissingen sprak hij met be stuurders van de provincie en de gemeente Middelburg over hun gezamenlijke museumplannen. Van der Ploegs woordvoerster betitelde het overleg naderhand als 'constructief', gedeputeerde G. de Kok van cultuur noemde het 'positief. Toezeggingen heeft Van der Ploeg niet gedaan of het moet zijn dat hij herhaal de te ijveren voor de mobiliteit van kunstcollecties. Dat wil zeggen dat een nieuw Middel burgs museum voor hedendaag se kunst zonder veel problemen werk uit de grote Nederlandse musea tentoon zou kunnen stel len. Volgens De Kok juichte Van der Ploeg de totstandkoming van het museum van de Van Eycks toe, zonder daarmee iets af te doen aan twee andere opties voor een nieuw museum. Mid delburg en de provincie onder zoeken op het ogenblik de voor- en nadelen van verbouw van het huidige stadhuis tot museum, realisatie van het museum van de Van Eycks en nieuwbouw in het Stationsgebied. „De staats secretaris maakte duidelijk dat de keuze tussen die drie in Zee land moet worden gemaakt", al dus D e Kok.,Maar de naam Van Eyck viel zo vaak, dat duidelijk is dat hij dat een belangrijk ont werp vrndt." Van der Ploeg liet niet blijken of de bouw van het museum van de Van Eycks meer Rijkssteun zal opleveren dan de keuze voor een andere optie. Die pas beëdigde makelaar uit Axel is nu alvolledig door de beroepsziekte bevangen. Overal ziet hij handel in. Zelfs een spelletje Monopoly wordt voor hem beroepsma tig handelen. Het is zo erg dat zijn blonde lief niet meer met hem aan het spelbord wil gaan zitten. Ze kan het niet hebben dat hij nu ook al hui- bi] het instituut terecht. Een werkgroep begint binnenkort met een onderzoek naar de voorwaarden waaronder dat zou kunnen. Asbestose is met de mijnwerkersziekte silicose ver gelijkbaar. De longfunctie neemt af door kleine ontstekin gen, veroorzaakt door asbestve zels. Het Comité Asbestslachtoffers, dat nauw verbonden is aan de SP, heeft aan de wieg gestaan van het Asbestinstituut, om de jurische lijdensweg te bekorten voor slachtoffers en/of nabe staanden. „Maar we zijn er nog niet", zegt comitélid B. Ruers. Hij wil dat alle asbestslachtof fers gelijk worden behandeld. Asbestslachtoffers die ziek wor den na de gebruikelijke verja ringstermijn van dertig jaar of van wie de werkgever zoek is. ontvangen via een rijksregeling 'slechts' 35 mille. Die regeling wordt uitgevoerd door de Socia le Verzekeringsbank, maar het Asbestinstituut fungeert als aanspreekpunt. Of de verja ringstermijn ook voor asbest ziekten blij ft gelden, is inzet van procedures. De Hoge Raad be slist er eind maart over. Advertentie de 338! KERY Winkel Beeld Geluid zen en hotels wil zetten op Station Noord en Zuid. „Dat kan niet, dat mag niet", riep ze vergeefs. 't Mag wel", sneerde hij, „in de spelregels staat nergens geschreven dat het niet mag. Bovendien", voegde hij er aan toe, „daar moeten toch ook mensen kunnen over nachten!?" door Rolf Bosboom GOES - De huisartsen stappen uit het bestuur van het Regio naal Indicatie Orgaan (RIO) voor de Oosterschelderegio. Zij vinden dat de gemeenten met hun recente ingrepen in de orga nisatie de rol van het bestuur en de directie hebben uitgehold. „Dan kan ik mijn tijd beter be steden", zegt M. Weststrate, die de huisartsen vertegenwoor digt. Directe aanleiding is de commo tie rond de verhuizing van het RIO van het GGD-gebouw naar een groter en duurder onderko men in bedrijvencomplex De Tol in Goes. Dat gebeurde zon der medeweten van de gemeen ten (Goes Noord-Beveland, Ka pelle, Borsele, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland) die het RIO via het Samenwerkings verband Welzijnszorg Ooster schelderegio financieren. De gemeenten willen financieel schoon schip bij het RIO maken door samen eenmalig 516.000 gulden te betalen. Om de orga nisatie voortaan in het gareel te houden, leggen ze het RIO tege lijk aan een 'financiële leiband'. Dat houdt onder meer in dat het elk kwartaal een kostenover- zicht moet indienen en de be groting niet meer kan wijzigen zonder toestemming van de ge meenten. Voor Weststrate, RIO-bestuur- der namens de huisartsen, bete kent dat een onwex-kbare situa tie. „Bestuur en directie zijn in feite onder curatele gesteld. Dan valt er ook weinig meer te besturen. Inhoudelijk komen we niet meer aan bod, terwijl de verantwoordelijkheid wel bij ons ligt. Als de gemeenten den ken dat ze het beter kunnen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dan zit ik er voor niets en dat vind ik zonde van mijn tijd." Weststrate, die benadrukt dat het RIO-bestuur op zich prima functioneert, kan zich indenken dat de gemeenten onaangenaam verrast wax-en over de verhui zing. „Maar laten we wel wezen: de noodzaak ervan wox'dt door niemand in twijfel getrokken." Hij wijst er ook op dat de verte genwoordiger namens de gemeenten, burgemeester A Verbree van Reimei'swaal, voor zitter is van het RIO-bestuur. „Men wist het dus." Doorgeschoten Dat het Samenwerkingsvex-- band meer greep wil op de fi nanciën, verbaast Weststrate niet. „Maar ik vind dat de ge meenten daarin zijn doorge schoten. Nu worden we voor honderd procent onder curatele gesteld. Als je daar-voor kiest, moet je het bestuur ertussenuit halen." Een andere reden voor West strate om op te stappen is dat er, ondanks het extra geld van de gemeenten, nog altijd sprake is van een structureel tekort in de begroting. Dat moet de organi satie zelf zien te dekken door bezuinigingen. Tegelijkertijd wordt het RIO geacht alle wet- De renovatie van de boerderij aan de Kaaiweg in Borsele ademt respect voor de wijze waarop vroeger gebouwd werd. foto Willem Mieras door Mieke van der Jagt HEINKENSZAND - De Borselse wethou der A van Opdorp reikt vandaag, donder dag, de eerste Maarten van Doora-prijs uit: een prijs voor bouwkundige ontwer pen, ingesteld ter gelegenheid van het af scheid van architect Maarten van Doorn als kwaliteitscoördinator bij de gemeente Borsele. Inwoners van de gemeente Borsele en de afdeling bouwen en wonen, nomineerden in totaal achttien bouwwerken en plan nen voor de Maarten van Doornprijs. De architect zelf koos daaruit vijf plannetjes en reeds uitgevoerde bouwwerken, waar uit het lot een winnaar mag bepalen Dat gebeurt vanavond om 19.00 uur in het ge meentehuis in Heinkenszand. De Woonstichting Borsele (WSB) valt als opdrachtgever twee keer in de onder scheiden ontwerpen. Over het senioren complex aan de Banjaardstraat in Lewe- dorp, een ontwerp van Johan Dieleman uit Goes, ooi'deelde Van Doom dat er sprake is van een frisse eigentijdse aan pak, zonder opvallend te willen zijn. De architect vindt dat het complex van zes tien waningen voor ouderen in de bouw- massagoed aansluit bij het bejaardenhuis wat ernaast ligt. Oók in opdracht van de WSB, tekende Hans Fierloos uit Goes het woonzorgcom plex Over de Dijk in Heinkenszand. Hoge architectonische kwaliteit, noemt Van Doorr het. Hij vindt dat materiaal en kleurkeuze prachtig harmoniëren met de nabijgelegen Stenge en de boerderij aan de Stenevate, die de gemeente als raads zaal wil gaan gebruiken. Boerenschuur Geen architect kwam te pas aan de reno vatie van de vervallen Zeeuwse boeren schuur aan de Kaaiweg in Borssele. De familie Klaarenbeek volgde het oorspron kelijk, traditionele ontwerp op alle ma nieren. De constructie, de materiaalkeuze en de kleuren getuigen van respect voor de wijze waarop vroeger gebouwd wex-d. Van Doom stelt opgelucht vast dat geen enke le eigentij dse opsmuk is toegevoegd en dat het erf sober en oorspronkelijk is inge richt. Levien de Putter uit Goes staat ook twee keer in het lijstje met uitverkorenen. De woning die hij tekende voor de familie Van der Plasse. staat nog niet aan de Vale riaanstraat in Heinkenszand, maar ook plannen mochten meedingen naar de prijs. „Helder en eenvoudig van structuur, met een moderne uitstraling", zegt Van Doom ervan. Hij is vooral gecharmeerd van de manier waarop de zonnecollecto- x~en architectonisch zijn ingepast. Inpassing Voor de Dorpsstraat en de Julianastraat in Heinkenszand tekende dezelfde Levien de Putter zes woningen voor Woonwijzer Zuid West. Eigenlijk waren het twee piep kleine invulplannetjes, waarin De Putter een onderlinge relatie heeft gelegd. Van Doom steekt de loftrompet over de ma nier waarop de woningen telkens zijn in gepast tussen de bestaande bebouwing. Van Opdorp maakt vanavond bekend op wie het lot gevallen is. De winnaar krijgt een bedrag van 3.000 gulden. De gemeen te Borsele, die medewerkers en de gemeente als opdrachtgevers van mede dinging uitsluit, wil de Maarten Van Doompi-ijs jaarlijks toekennen. Op de lege bouwkavel in Oudeland werd volgens een nieuw bouwsysteem in één dag een huis neergezet, compleet met leidingen voor gas, water en licht. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 29