Zorg voor Robert is loodzwaar PZC Veersedam krijgt ook zandhuid aan Noordzee KLEINE PRIJZEN Plan veiligheidshuis begint op een treurspel te lijken Commissie raadt kabinet aan pacht geheel vrij te laten Vaccinatie mazelen blijft vrije keuze ©J zeeland donderdag 27 januari 2000 21 Bijeenkomst ouders van verslaafden Wachtlijst door Harmen van der Werf DEN HAAG - Het pachten van landbouwgrond moet volledig vrij worden. Anders dreigt de hoeveelheid pachtgrond in Ne derland nog verder te dalen. De Pachtwet, die vooral bescher ming biedt aan pachters, moet worden afgeschaft. De Commis sie Pachtbeleid heeft dit woens dag geadviseerd aan het kabi net. Bescherming van pachters te gen verpachters is altijd het hoofdpunt van de pachtwetge- ving geweest. De onderlinge verhouding tussen pachters en verpachters is echter zo veran derd, volgens de Commissie Pachtbeleid, dat dit niet meer nodig is. „Zij zijn gelijkwaardi ger aan elkaar geworden", zei voorzitter J. Leemhuis-Stout, voormalig commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Pachters zijn 'tegenwoordig' moderne ondernemers die zich gesteund weten door deskundi gen. De meesten zijn voor hun bedrijf niet meer alleen van pacht afhankelijk. Verpachters zijn gebaat bij hoge inkomsten uit hun grond, maar zij hebben ook belang bij een verantwoord beheer van hun gronden door de pachter. Het opdrijven van pachtprijzen past daar niet in. Aandeel Het vrijlaten van het pachten van grond is bovendien noodza kelijk, aldus de Commissie Pachtbeleid, omdat de hoeveel heid pachtgrond anders sterk afneemt in Nederland. In 1959 werd nog 52 procent van alle cultuurgrond in Nederland ver pacht. In 1998 was dat aandeel afgenomen tot 28 procent. Zeeuwse cijfers geven hetzelfde beeld. In 1983 was 59.972 hecta re verpacht op een totaal areaal cultuurgrond van 125.546 hec tare. Vorig jaar werd 45.594 hec tare verhuurd op een totaal op pervlak van 123.784 hectare. De versoepeling van de Pachtwet in 1995 heeft de daling niet ge keerd. De pachtmarkt is zichzelf ook al vrijer aan het maken. Er is spra ke van veel grijze pacht (zonder dat de Pachtwet eraan te pas komt) en eenmalige pacht, ter wijl de gewone pacht (met prijs- en huurbescherming) alleen maar afneemt. „Willen wij het pachtstelsel overeind houden, dan zal er iets ondernomen moe ten worden", stelde Leemhuis- Stout. „De pacht is voor de agrarische sector belangrijk." Contracten De Commissie Pachtbeleid wil dat het pachten van grond voortaan geregeld gaat worden in contracten tussen pachter en verpachter, waarmee de over heid zich niet meer bemoeit. De Pachtwet moet worden afge schaft. Het nieuwe systeem moet in het Burgerlijk Wetboek worden geregeld, met overigens allerlei beschermende bepalin gen voor pachter en verpachter. De commissie stelt een lange overgangstermijn voor van 25 jaar, omdat veel pachters hun bedrij fsvoering op de bestaande pachtregelgeving hebben afge stemd. Een kortere overgangs termijn zou onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen hebben. Staatssecretaris G. H. Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) nam het eind rapport in ontvangst. Het kabi net komt binnen drie maanden met een standpunt, beloofde zij, waarna het woord is aan de Tweede Kamer. Leemhuis- Stout sprak de hoop uit dat het parlement deze regeerperiode, voor 2002, tot besluitvorming komt. GOES - De werkgroep Ouders van Drugsverslaafden van de gelijknamige landelijke stich ting komt dinsdag 1 februari bijeen in Goes. Op dinsdag 8 fe bruari is er een bijeenkomst in Terneuzen en op maandag 14 fe bruari in Middelburg. Belangstellenden voor deelna me kunnen bellen met 0113- 371680 (Bevelanden), 0115- 615648 (Terneuzene.o.) of 0118- 623817 (Walcheren). Tineke met Robert en Sylvia Bleijswijk: „Ik heb me bij de wachtlijst neergelegd. Ik hou vol zolang het moet." Boven de bank in de voorkamer hangt een verbleekte foto. Drie lachende kinderen op een rijtje. Sylvia van één, Vincent van drie en de vijfjarige Ro bert, van rechts naar links. Robert - blauwe trui, de kraag van het over- hemd langs de hals omhoog - lacht met open mond. „Dat is eigenlijk de enige foto waarop hij lacht", zegt moeder Tineke Bleijswijk. Robert wordt vrijdag 24. Hij heeft de verstan delijke vermogens van een baby van zes maanden. Bij de geboorte ging er iets mis, Robert kreeg even te weinig zuurstof. Verder dan de molen komt hij lopend niet, dan is hij moe en moet hij in de rolstoel. Z'n plas kan hij niet ophou- 1 den, dus verschoont Tineke vaak z'n kleren. Robert kan niet praten, 'alleen schreeuwen en brullen'. Maar soms murmelt hij wat dat op 'mama' lijkt. Dat is dan per ongeluk, zegt Tineke. Robert kan erg weinig, vertelt zij. „Hij kan niet aan tafel zitten en gaan Meu- ren." Vader Robert Bleijswijk, van achter de ronde tafel in de achterka- mer: „Eigenlijk kan hij niks." Dinsdag heeft Robert nog twee aan vallen gehad. Epilepsie. „Vorige week had hij er vier op één dag", zegt Tine ke. Dan schudt hij helemaal. „Daar wordt hij doodmoe van. Hij krijgt dan zo'n knauw dat hij daar twee dagen van bij moet komen." Drie dagen per week gaat Robert naar de dagbeste ding van Arduin. Tineke moet hem zelf brengen. Een grote, witte bus staat voor de deur. De andere twee doordeweekse dagen houdt Jeannette Weezepoel van de aanvullende thuis- zorg zich met Robert bezig. „Maar dat is maar vier uur per dag." Knie Robert staat al een jaar op de wacht lijst om naar Stichting Arduin te gaan. Tineke en Robert senior kunnen het eigenlijk niet meer aan. „Het is li chamelijk heel zwaar", vertelt Tineke. „Ik moet elke morgen zeventig kilo naar beneden tillen." Ze heeft er een versleten knie aan overgehouden. Ro bert senior kan niet meer tillen, last van z'n rug. „Vroeger tilde ik 150 kilo op m'n gemakkie"zegt hij„Nu heb ik al last na vijf kilo." En elke avond du wen ze hem met z'n tweeën naar bo ven. „De kinderen zitten in de horeca, die zijn ook niet elke avond thuis om te helpen." Vader Robert komt soms spe ciaal van de biljartclub even naar huis om te helpen duwen. „We worden er niet jonger op", zegt Robert. Tineke: „Ik ga straks ook van alles merken als ik moet blijven sjou wen en doen." Tineke lijdt ook aan slaaptekort als Robert 's nachts ligt te 'donderen'. „Dan heeft hij de grootste lol en ligt hij in z'n handen te Mappen. Maar ik moet er wel weer vroeg uit." Op zaterdag nog eens extra vroeg, om dat ze dan brood haalt voordat Robert wakker is. Het komt dus vooral op haar aan, de zorg voor Robert. „Da's waar", zegt Tineke. Vader Robert: „Daar ben je moeder voor." Hij lacht. Een volwassen gehandicapte in huis wordt te zwaar, besloten Tineke en Robert een jaar of vijf geleden. Robert moest het huis uit als hij 23.24 is. 'Hij kan hier niet tot z'n veertigste blij ven'. Wat ook meespeelt: Tineke komt aan niets toe. „Laatst trad Frans Bau er in de Zeelandhallen op. Daar had ik graag heen gewild. Maar ik kan Ro bert niet al om zeven uur in bed gooi en. Dat doe je niet met iemand van 23." Tineke wil zo graag wat doen waar ze nooit aan toe is gekomenZin gen in een koor bijvoorbeeld, of knut selen, of bij de plattelandsvrouwen gaan. „Er is in Westkapelle zo veel te doen." Robert het huis uit sturen, dat was een moeilijk beslissing. „Je wil hem het liefst thuis houden", zegt Tineke. „We hebben getwijfeld. Een afdelings hoofd bij Arduin zei: 'Als je twijfelt, doe het dan niet. Dan krijg je dat gejo- jo.' Het is een proces van een paar jaar geweest om aan het idee te wennen dat hij weggaat." Maar Robert gaat niet weg, want er is geen plaats voor hem. Hij staat op de wachtlijst. „Ikkan wel kwaad worden, maar dat helpt niet", zegt Tineke. „Ik heb me bij de wacht lijst neergelegd. Ik hou vol zolang het moet. We hebben de mazzel dat Ro bert altijd blij en vrolijk is. Hij is nooit agressief." Onzekerheid Ze worstelen met de onzekerheid. Wat gaat er straks gebeuren als hij wel weggaat? Tineke: „Je denkt dat een ander nooit beter voor hem kan zor gen dan wijZullen ze wel op hem let ten? Ik zie aan z'n ogen als hij dorst heeft." Vader, vanuit de achterkamer: „Het is nooit zo goed als thuis. Hier wordt hij liefdevol verzorgd en krijgt hij aandacht. In een instelling krijgt foto Lex de Meester hij beroepsmatige verzorging." Schuldgevoel ligt op de loer. Tineke: „Hij gaat, dat hebben wij beslist. Als de kinderen het huis uit gaan, doen ze dat zelf. Robert gaat omdat wij dat hebben besloten. Als het niet goed gaat, ligt dat aan ons. Ze mogen hem ook niet zomaar ergens in een groep douwen. Dan ga ik honderdduizend keer Mj ken of het wel goed gaatHet is moeilijk, het zal altijd moeilijk blij ven." Robert: „We vallen in een groot gat. We hebben 24 jaar ons leven aan Robert aangepastOnder de tafel ligt speelgoed van Robert. Een plastic hert, een blauwe druiventros, een paar rammelaars. Die ene, die met die bal met een knikker erin die in een ring zit, dat is z'n lievelingsramme laar. „Dat is de derde in 24 jaar", zegt vader Robert. „Steeds precies dezelf de." De randen zijn beschadigd door het bijten. Robert bijt in alles. Ook in de poot van de vijftien jaar oude kat. En een keer in z'n staart. „Ieder ander zou hij hebben gekrabd", zegt Tineke. „Maar Robert niet. Alsof hij voelt dat Robert anders is." door Roelf Reinders Schrijnend en onhoudbaar. Dat is de toestand waarin ongeveer veer tig Zeeuwse verstandelijk gehandi capten zitten, zeggen Het Klaverblad en de Sociaal-Pedagogische Dienst Zeeland. De gehandicapten wachten op een plaats bij een gehandicapten instelling. Maar die hebben geen ruimte. De wachttijd kan tot enkele jaren oplopen. De gehandicapten zit ten gewoon thuis, terwijl de gezinnen het eigenlijk niet meer aankunnen. De familie Bleijswijk uit Westkapelle is zo'n gezin. door Ben Jansen KAMPERLAND - De Veerse dam krijgt ook aan de Noord- zeekant een blond aanzien. Rijkswaterstaat laat de met as falt beklede glooiing van de dam de komende maanden met zand bedekken en met helm gras inplanten. Het resultaat daarvan is dat minder onder houd aan het talud hoeft te worden verricht. De zeezijde van de dam wordt verpakt in het kader van een reeks zandsuppleties tussen Westkapelle en de Banjaard op Noord-Beveland, die de aan nemerscombinatie Van Oord ACZ/Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert. Sinds vorige week zij n werkne mers van deze combinatie bij de Banjaard, aan de noordkant van de Veersedambezig met de aanleg van een zanddepot. Het zand daarvoor wordt aange voerd door een van de zandzui gers die voor de suppleties zijn ingeschakeld. Woensdag wa ren de zuiger en twee bulldo zers bezig de laatste hand te leggen aan het depot. Project leider Y. Peddemors van Rijks waterstaat zei te verwachten dat het - afhankelijk van het weer - in elk geval vóór het weekeinde gereed is. De 100.000 kubieke meter zand in het depot zal de komende weken met vrachtwagens over de glooiing van de dam worden verspreid. De laag wordt ge middeld een meter dik. Volgens Peddemors is het niet de be doeling een glad resultaat af te leveren. Om de zandbeMeding er natuurlijk uit de laten zien, zijn oneffenheden toegestaan. Dat sluit bovendien aan bij de duintjes, die eerder door de wind of door mensenhand aan de buitenzijde van de dam zijn gemaakt. Drie jaar geleden is een bescheiden aanzet ge maakt met het aanbrengen van zand op het buitentalud. Dat kwam toen vrij bij de aanleg vaneen slufter bij de Banjaard. Nu ook de Noordzeekant van de in 1961 aangelegde Veerse dam er als een duin uit komt te zien, gaat het oorspronkelijke strenge karakter geheel verlo ren. Aan de zijde van het Veerse Meer was de dam met zijn wui vende helmgras eerder al een watje geworden. Peddemors: „Er wras natuurlijk niets mis met een dam die er als een dam uitziet. Het onderhoud van de asfaltbeMeding vergt echter veel geld. Een laag zand, vast gehouden door helmgras, be schermt die bekleding. Boven dien was de natuur al begon nen delen van de dam in zand te verpakken." Proef Begin jaren negentig bedekte Rijkswaterstaat bij wijze van proef aan de Veerse-Meerkant een tot dan toe kaal stuk dam met zand en plantte er helm gras in om het zand vast te hou den. De resultaten daarvan waren zo gunstig dat in het na jaar van 1993 werd begonnen met het aanbrengen van zand en helmgras over de totale lengte van het binnentalud. De zandbeMeding van de buiten kant moet eind april/begin mei zijn voltooid. Alleen de fiets en wandelstrook bovenop de dam blijft van asfalt. Bij de Banjaard, aan de noordzijde van de Veersedam, wordt momenteel een depot aangelegd voor komende zandopspuitingen tussen Kamperlanden Westkapelle. foto Ruben Oreel Een prijsvraag rond de naamgeving voor het nieuwe Zeeuwse veiligheidshuis leverde bij het begin van de plannenmakerij de titel 'Stromenpoort' op. 'Tranendal' lijkt bij nader inzien toepasselijker voor deze optrek in het braakliggend gebied tussen Middelburg en Vlissingen. Daar zou het moeten komen: een verzamelgebouw Voor de noodhulp. Politie, brandweer en ambulance overzichtelijk onder één dak. Een prima plek ook voor een gezamenlijke meidcentrale. door Jacques Cats Middelburg - Even leek het erop dat alle obstakels aan de kant waren geschoven. Einde lijk was dan het moment aange broken om voortvarend te kunnen werken aan de voorbe reidingen voor een functioneel onderdak voor hulpdiensten. Maar het gejuich Minkt te vroeg. Na de afsluiting van een periode van gemartel begint de mooie droom toch weer nacht merrie-trekjes te vertonen. Planologisch bekwame perso nen hadden het in de latere j aren negentig bedacht: je moet Mid delburg en Vlissingen niet aan elkaar bouwen, maar met de aanleg van een denkbeeldige boulevard daar tussenin aange ven dat de steden anders zijn, maar samen toch één geheel vormen. Het langgerekte kantoor Stro- menpoort tussen Nieuwe VI is- singseweg en Vlissingsche Wa tergang zou een mooie eerste aanzet kunnen vormen: een cen trale huisvesting voor het hoofdkantoor van de politie, het politiedistrict Walcheren, de re gionale en de stadsgewestelijke brandweer en de ambulance dienst Walcheren. Een werk plek voor ongeveer vijfhonderd mensen, compleet met garages en een landingsplaats voor een helikopter. Aanvankelijk nam de politie Zeeland het voortouw voor dit ambitieuze plan. Een onder zoeksbureau toonde na enige tijd aan wat al eerder werd vermoed: het politie-apparaat beschikte over onvoldoende kennis en inzicht om de bouw activiteiten vanuit eigen huis te leiden. Ontwikkeling, beheer en exploitatie van het totale pro ject, waartoe ook nieuw- en ver bouw van een aantal bureaus in de provincie behoorde, werd analyse passender geacht in handen van beleggers en projectontwikke laars. Wat die bedachten vond later weer geen genade in de ogen van het Rijk, dat het Zeeuwse korps door een wankel financieel be heer ook al enige tijd onder cu ratele had geplaatst. Daarop werd besloten de afzonderlijke bouwplannen, inclusief die van Stromenpoort, toch maar weer in eigen politiebeheer te ont wikkelen. De manoeuvres sloMen gaande weg zoveel tijd en geld voor on derzoek op dat partners in de huisvesting dreigden weg te lo pen. Het politiekorps had er zelf de hand in dat ook andere ge bruikersgroepen afvielen door af te zien van het voornemen om met twee operationele eenhe den buiten twee stedelijke ge bieden in een weiland te gaan zitten. Waar de bevolking is, dienen wij te zijn, luidde de nieuwe opvatting om in de cen tra van Vlissingen en Middel burg politieposten te handha ven. Niets meer in de weg ziende, kondigde 'bouwpastoor' Goudswaard van de regiopoli tietop eerder deze week een vlotte start aan van de bouwac tiviteiten, zodat binnen afzien bare tijd een aantal als 'politie musea' bestempelde bureaus zou kunnen worden gesloten. Juist op het moment dat de wen sen van de toekomstige gebrui kers van Stromenpoort waren geïnventariseerd en aanstalten was gemaakt een architect aan het werk te zetten, legden elf ge lijkgestemde gemeentebesturen een bom onder het project. Met deze Memmende vragen: is Stromenpoort nu wel zo'n ge- schiMe plek voor huisvesting van een onderdeel als de Regio nale Brandweer? Is een onder dak in combinatie met een per manente brandweerpost ter hoogte van de Westerschelde- tunnelingang aan Bevelandse zijde niet een meer voor de hand liggende en misschien wel stuk ken goedkopere optie? Met die nieuwe wens dreigt een in het verleden al door vertra gingen geteisterd project op nieuw een mistige toekomst in te gaan. Door veranderende in zichten is het plan Stromen- poort wankel geworden. Als er, bij alle droefenis rond het project, twee personen zijn die reden hebben om in hun vuistje te lachen, dan zijn het wel de in middels teruggetreden burge meester J. van der Doef van Vlissingen en burgemeester^ J. L. M. Mandos van Borsele. Aan de vooravond van zijn af scheid stelde Van der Doef dat Vlissingen eind 1998 geen drugsstad is, maar wel de speci fieke problemen kent met ver houdingsgewijs veel gebrui kers, dus ook veel dealers en locaties waar de deals plaats vinden, met alle daarbij beho rende maatschappelijke uit stralingen. Mede om die reden sprak hij een 'onaanvaardbaar' uit tegen het voornemen het po litiebureau aan de Molenstraat op te doeken. En was het niet Mandos die zich van meet af aan fel heeft verzet tegen de als 'volstreM verkeerd' betitelde locatiekeuze tussen Middelburg en Vlissingen. Al jaren geleden riep hij dat het veel zinvoller was voorzienin gen nabij de Westerscheldetun- nel te vestigen? Krijgen die twee na jaren van tobben en steeds hoger opstape lende kosten rond het veilig heidshuis misschien toch nog het gelijk aan hun kant. Maar tot veel vreugde leidt dat niet. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Minister E. Borst van Volksgezondheid is niet van plan vaccinatie tegen mazelen verplicht te stellen naar aanlei dingvan de recente mazelenepi demie. D66-Kamerlid S. van Vliet had dit gevraagd. Borst heeft geen principiële be zwaren tegen verplichte vacci natie, maar vooral praktische. Het zal volgens haar niet een voudig zijn om zo'n maatregel te controleren. En zij is bang voor een averechts effect: dat het aantal gevaccineerden zal afne men omdat het verplicht is. Momenteel is 96 tot 97 procent van alle kinderen tot twaalf jaar tegen mazelen en polio ingeënt, aldus Borst. De resterende 3 tot 4 procent is niet gevaccineerd, vooral omdat de ouders princi piële bezwaren tegen vaccine ren hebben. Om die mensen over de streep te trekken, weigert Borst een inen tingsplicht in te voeren. „Des noods kan er in dringende ge vallen", laat de bewindsvrouwe weten, „naar een tijdelijke maatregel van ontheffing van ouderlijk gezag worden uitge weken." Polio In 1993 is verplichte vaccinatie tegen polio, na een polio-epide mie, overwogen en ook afgewe- (Advertentie) cLt y/a>£e, zen. De bereidheid om te vacci neren is al groot in Nederland, aldus Borst. Zij laat wel onder zoeken of er nieuwe ontwikke lingen zijn, waardoor die be reidheid zou kunnen afnemen. De jongste mazelenepidemie heeft drie slachtoffers geëist, onder wie een 17-jarige jongen uit Aagtekerke. Vele tientallen anderen moesten opgenomen worden in een zie kenhuis, omdat zij niet tegen de besmettelijke ziekte waren in geënt. Lachduifjes uit Hoek mondiaal kampioen ALICANTE - Vogelaars Johan en Adri Platteeuw uit Hoek zijn woensdag in het Spaanse Alicante we reldkampioen geworden in de stamcategorie voor lachduifjes. De jury verkoos hun vier witte duifjes als de meest op elkaar lijkende. Tevens veroverden de twee broers een zilveren medaille in de categorie voor roodbruine pastelkanaries. 499 Quaker Cruesli Voordeelpak 900/800 gram van 7.29/6.59 voor cLi. KOHMil

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 21