VVD raakt zaak-Peper beu ZEEUWSE COURAN Vlaamse koeien mogelijk dood door verontreinigde bietenpulp Blijf thuis Taxichauffeurs belegeren politiebureau Dodental Molukken veel hoger Buurmeijer beticht GAK van misbruik gemeenschapsgeld Minister werkt toch mee aan declaratieonderzoek Rotterdam EU-landen hekelen Oostenrijk Rit met bom van Rotterdam naar Den Haag Gezonde nier verwijderd Auto Leasen? Onderzoek naar crisis PvdA in Middelburg Versoepelen van immigratiewet VS noodzakelijk 4 WEKEN VOOR PZC 1 0 en 1 1 Hulp voor asbestslachtoffers Vitesse moeizaam langs Den Bosch ZW 3 Enkele opklaringen Wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen en vrijwel overal droog. Maximumtemperatuur 4 a 5 graden. 243e jaargang no. 23 donderdag 27 januari 2000 losse nummers 1,85 van onze redactie binnenland DEN HAAG - WD-leider Dijkstal vindt dat het ka binet moet ingrijpen als het onderzoek naar on rechtmatigheden in de de claraties van minister Pe per nog lang aansleept. Peper stemde gisteren als nog mee te werken met het onderzoek van de Rotter damse raadscommissie naar zijn financiële gedra gingen als burgemeester. WD-fractievoorzitter Dijkstal raakt ongeduldig: Het onder zoek mag nu geen maanden DEN HAAG - Een Hagenaar die gisteren in Rotterdam een ijze ren pijp met explosieven in zijn auto ontdekte is vervolgens met bom en al naar zijn woonplaats Den Haag gereden. Hij leverde het levensgevaarlijke voorwerp daar bij de politie af. Het Explosieven Opruimings Commando maakte de bom on schadelijk. Het explosief zat gemonteerd onder de motorkap van de auto van de man, die hem ontdekte toen hij koelvloeistof wilde bij vullen. Volgens de politie had de bom af moeten gaan toen de au to werd gestart. Hoelang de pijp in de auto heeft gelegen is on duidelijk.. A1VP LONDEN - Artsen in een zie kenhuis in Wales hebben bij een patiënt abusievelijk diens ge zonde nier verwijderd en de zie ke laten zitten. De 69-jarige man verkeert na de operatie in kritieke toestand. De leiding van het Prince Phi- lip-ziekenhuis in Llanelli heeft diepe spijt betuigd, en onder zoekt hoe de chirurgen de fout konden maken. RTR Advertentie en laat u gratis adviseren door onze binnenhuisadviseuse. Met haar advies ondergaat uw woning een gezellige metamorfose. En blijft u in de toekomst met veel plezier gezellig thuis. GOES Marconistraat 13, KRUININGEN Zandweg 1b, MIDDELBURG Korendijk 34 de betere stoffeerders maften het! (Advertentie) U least al een VW Passat vanaf/ 619,- per maand Bel ollax voor otterte moatl een op AUTO-LEASE Walcheren Tel.. 0118 424000 Fox.: 0118 416699 meer vergen." Hij maakt zich grote zorgen over de positie van Peper als het eindrapport lang uitblijft. De onderzoekscommissie zou aanvankelijk eind vorig jaar al met een eindrapport komen over Pepers declaraties als bur gemeester van Rotterdam. In de Tweede Kamer werd afgespro ken dat pas over Peper geoor deeld zou worden na het eind rapport. Nu dat ook door Pepers toedoen steeds langer uitblijft, groeit het ongeduld en de onge rustheid. De minister besloot gisteren als nog met de onderzoekscommis sie mee te werken. Eerder dreig de hij met een gang naar de rechter, omdat hij voorinzage eiste in de stukken die de com missie tegen hem heeft verza meld. Na bemiddeling van minister Van Boxtel van Ko ninkrijkszaken, burgemeester Opstelten van Rotterdam en de Zuid-Hollandse commissaris van de koningin Luteijn besloot Peper zich alsnog te laten horen. Peper is er nog steeds vast van overtuigd dat hem geen blaam treft. „Dat kan ik aantonen," onderstreepte hij In politiek Den Haag was er veel kritiek op het verzet van Peper tegen de onderzoekscommissie. De fractieleiders De Graaf van D66 enRosenmöllervan Groen- Links noemden dat eerder deze week 'onverstandig'. Hoe lan ger hij zich verzet, hoe langer de twijfels over zijn integriteit blij ven hangen, zo zeiden beiden. Pepers partijgenoten van de PvdA wilden niet publiekelijk op die kritiek reageren. Wel was er anoniem veel gemor over zijn handelwijze. Het wordt de mi nister door PvdA-politici kwa lijk genomen dat hij zijn burge meesterschap zodanig invulde, dat daar nu zoveel ophef over ontstaat. „Zelfs de schijn dat hij regeerde als een vorst had niet op hem mogen vallen. Zeker een PvdA-politicus wordt dat heel zwaar aangerekend", aldus een sociaal-democratisch Kamer lid. Peper vervoegde zich gister avond om half acht bij de com missie. Hij was van plan alleen aan te horen wat de commissie van hem willen weten. Vervol gens zou Peper alle relevante stukken mee naar huis nemen om te bestuderen, aldus zijn woordvoerder. GPD/ANP Boze chauffeurs rukken op naar het politiebureau Warmoesstraat. door Carine Neefjes en Thea van Beek AMSTERDAM - Uit protest tegen de arrestatie van zes collega's hebben gis teravond enkele honderden taxichauf feurs in Amsterdam op grimmige wijze gedemonstreerd. De Mobiele Eenheid voerde charges uit in de Warmoesstraat waar honderden chauffeurs het politie bureau met geweld poogden binnen te dringen, omdat een van de gearresteer de collega's daar sinds gisterochtend vast zit. De politie verrichtte vijftien arrestaties en nam vijf taxi's in beslag. De arres tanten worden verdacht van openlijke geweldpleging en wapenbezit. De demonstratie, die aanvankelijk rus tig verliep, escaleerde toen de stoet bij bureau Warmoesstraat arriveerde. Toen de ME de actie ondercontrole had, trokken de chauffeurs via de Dam en het Leidscheplein naar het hoofbureau van politie aan de Elandsgracht. Ook daar waren opstootjes, maar de politie bleef de situatie meester. Het hele centrum van Amsterdam was afgezet, waar-door een verkeerschaos ontstond. Met drie peletons ME, arres tantenwagens en een helikopter die over het stadscentrum van de stad rondcirkelde, moest de strijd in de kiem worden gesmoord. Eerder op de dag werden zes chauffeurs aangehouden die worden verdacht van opruiing, plannen voor het in brand steken van autobussen, openlijke ge weldpleging en zware mishandeling. Ook worden ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bij de RAI zijn 25 Rotterdamse chauf feurs staande gehouden door de Am- foto Marco Koper/WFA sterdamse politie en op grond van de wapenwetgeving gecontroleerd. In de wagens werden twee honkbalknup pels, een ijzeren staaf en traangas aan getroffen. De Rotterdammers hadden collega's in het hele land opgeroepen zich in Am sterdam te mengen in de felle concur rentiestrijd tussen de Taxi Centrale Amsterdam en de nieuwkomer Taxidi- rekt. Op het laatste moment is besloten 'geen oorlog te voeren', maar een pro testmars te houden tegen de aanhou dingen. GPD door Wout Bareman MOERBEKE - Vlaamse veeart sen vermoeden dat zwaar ver ontreinigde bietenpulp de oor zaak is van een mysterieuze koeiensterfte in het Meetjesland en de Zwalmstreek in Oost- Vlaanderen. De pulp was af komstig uit twee fabrieken van de NV Suikergroep. Eén van de fabrieken staat in Moerbeke, net over de grens met Zeeuws- Vlaanderen. In landbouwkringen wordt aangenomen dat ook Zeeuws- Vlaamse veehouders zoge naamde perspulp afnemen van de fabriek in Moerbeke. Maar bij de Zuidelijke Land- en Tuin bouw Organisatie waren giste ren nog geen klachten binnen gekomen over zieke dieren. De directie van de betrokken sui kerfabrieken (in Moerbeke en in Fransnes in de Belgische pro vincie Henegouwen) haalde di rect een belangrijk deel van de geleverde pulp weg bij de vee houders. De Suikergroep levert aan ruim 2000 klanten. Alleen koeien van veehouders in Sint-Jan-in-Ere- mo en in Zwalm werden de afge lopen dagen ziek en stierven. Het Belgische Ministerie van Landbouw sloeg afgelopen weekend groot alarm. Inspec teurs van Landbouw en Econo mie deden dinsdag in nauwe sa menwerking met Justitie in Gent een inval in de fabriek in Moerbeke. De speurders waren vooral geïnteresseerd in reke ningen en in lijsten met namen van veehouders, die de afgelo pen maanden bietenpulp afna men. Lekkage Het ministerie schakelde ook onmiddellijk de Gentse Facul teit voor Dierengeneeskunde in, die verschillende kadavers on derzocht. Daarbij zijn geen spo ren aangetroffen van pesticiden en gifstoffen. Er wordt wel reke ning gehouden met een fatale lekkage in de fabrieken, maar dan nog is het vreemd dat koeien ziek werden na het eten van pulp, afkomstig uit twee ver schillende ondernemingen. Bij het parket in Gent wordt voorzichtig aangenomen dat er sprake zou kunnen zijn van een vergiftiging door een zwavel- verbinding. Daarbij wordt ge dacht aan aluminiumsulfaat, waarbij vooral het aluminium de boosdoener zou zijn. Directeur Robert Van Gaever van de Suikergroep acht het on waarschijnlijk dat de oorzaak van de sterfte bij zijn fabrieken ligt. Volgens hem kan het ook misgegaan zijn bij het transport of bij de verwerking van de bie tenpulp op de boerderijen. Feit is dat koeien de ongemengde pulp onaangeroerd lieten, ter wijl pulp die gemengd was met maïs, gras of hooi wel werd op gegeten. (Advertentie) JAKARTA - Het geweld op de Molukken heeft sinds de kerst twee keer zoveel doden geëist dan tot nu toe was aangenomen. Volgens de Jakarta Post kwa men de afgelopen maand meer dan 1600 mensen om het leven. De krant baseert zich op officië le cijfers. Het geweld tussen christenen en moslims brak begin vorig jaar uit en heeft in totaal driedui zend mensenlevens geëist. De krant meldt verder dat negen duizend gebouwen zijn afge brand of verwoest. Daaronder zijn een kleine honderd moskee- en en kerken. Volgens de gou verneur van de provincie is door de gewelddadigheden het eco nomische leven compleet lam komen te liggen. De Indonesische vice-president Megawati Soekarnoputri sloot gisteren een bezoek aan het on rustige gebied af. Ze heeft de is lamitische en christelijke groe peringen opgeroepen het geweld te staken. DPA pagina 2: leerschool democratie VW|DAC vssa ZA T/M MA 10.00 21 00 UUR. 10.00 1700 UUR. ENTREE: ƒ15.00. 65' en kinderen 61, m 12 jaar 10 00 MIDDELBURG - De Middel burgse PvdA-fractie roept de hulp in van twee wijze mannen om uit de crisis te geraken. Ex- gedeputeerden van buiten de provincie moeten vertellen wat er mis is. De wethouders en raadsleden vinden dat het niet goed gaat. Op tal van punten verkondigen de sociaal-democraten publie kelijk uiteenlopende meningen. Dat bleek vooral in de kwestie rond burgemeester Spar. Het onderzoek moet duidelijk ma ken waar de schoen wringt en hoe het verder moet. Het rap port van de externe adviseurs wordt op 1 maart ter discussie gesteld in de ledenvergadering, pagina 15: hulp van buitenaf WASHINGTON - De Verenigde Staten moeten hun strenge im- migratiewetten versoepelen. Het land heeft extra arbeids krachten nodig in de zeldzaam goed draaiende economie. Dat pleidooi hield gisteren Alan Greenspan, de voorzitter van de FED, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Volgens hem zijn in er alle sectoren van de economie extra mensen no dig. AFP/RTR Vitesse is de tweede helft van de voetbalcompetitie begonnen met een overwinning. In Arnhem werd FC Den Bosch met 1-0 verslagen. Het was de eerste wedstrijd van Vitesse onder lei ding van de nieuwe trainer Ronald Koeman. Den Bosch- coach Martin Koopman diende na afloop een klacht in tegen grensrechter Theelen, die de spelers van Den O w Bosch tijdens de wedstrijd zou hebben beledigd. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 7radio en televisie: 9; jong: 10 en 11 zeeland: 15,16,17,19,21 en 23; sport: 24 en 25. van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Het GAK heeft tientallen miljoenen guldens aan premiegeld gebruikt voor commerciële doeleinden. Deze beschuldiging uit F. Buurmeijer, voorzitter van het Landelijk In stituut Sociale Verzekeringen (LISV) deze week in Vrij Neder land. Het GAK bestaat uit twee on derdelen. De publieke poot ver zorgt de WW- en WAO-uitkerin- gen. Het commerciële gedeelte omvat het pensioenbedrijf, de automatisering en de reïntegra- tie-afdeling. Door het splitsen van de uitvoe ringsorganisatie is volgens Buurmeijer collectief geld, af komstig van pensioenpremies en de premies van de werkne mersverzekeringen, in het com merciële gedeelte terechtgeko men. Buurmeijer mist de bevoegheid om altijd in te grijpen. Zo had hij niets te zeggen over het be sluit om het pensioenbedrijf on der te brengen bij Achmea. Ook de verkoop van het automatise ringsbedrijf ASZ aan PinkRoc- cade viel buiten zijn invloeds sfeer. Anders ligt het voor de overna me van kabelnetwerk Svianed door Versatel. Van de opbrengst van 350 miljoen gulden, claimt Buurmeijer er zeventig. Het GAK weigert te betalen, maar het LISV houdt volgens Buur meijer onverkort vast aan de claim. Ook neemt hij de koop van rug centra door het GAK onder vuur. Het publieke gedeelte van de uitvoeringsinstelling ver wees mensen exclusief door naar de commerciële kliniek voor een behandeling. Directeuren Buurmeijer heeft ook moeite met de directiesalarissen van het GAK. Eind vorig jaar werd bekend dat de drie directeuren zich in drie jaar een salarisver- hoging van vijftig procent toe kenden. In 1998 had het trio sa men dik drie miljoen gulden te verdelen. Buurmeijer was hiervan niet op de hoogte. „Ik was met stom heid geslagen. Vooral toen ik be greep dat negentig procent van het salaris afkomstig is uit pu blieke gelden. Het heeft de af stand tussen ons vergroot. Dat voelen ze ook. Ik vind het prima dat de directie zich voorbereidt op een commerciële toekomst. Maar wel met inachtneming van hun publieke taken. Ik moet constateren dat de kwaliteit van de uitvoeringsinstellingen er niet beter op is geworden." De Raad van Bestuur van het GAK noemt Buurmeijer een 'ontredderd bestuurder'. Op de feitelijke beschuldigingen wei gerde het GAK evenwel te rea geren. ANP (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) Ja,ik wil: O een proefabonnement van 4 we ken voor 16,70 en geef daarbij eenmalig toestemming voor auto matische incasso van onder staand rekeningnummer een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische incasso 36,70) J per kwartaal met automatische incasso 100,-) (beëindiging van abonnementen uit sluitend schriftelijk, 1 maand vóór het einde van de betaalperiode) Naam: Voorletters:mAr Straat:„..mr Postcode: Woonplaats. Telefoon: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post) bankrek.-nr (handtekening) Stuur deze bon in een open enve loppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. 713214 000002 Verontrustend voor de hele Europese Unie, zo betitelde de Zweedse premier Person de op handen zijnde coalitie in Oostenrijk. Ook uit Frankrijk, Duitsland en Italië kwamen bezorgde re acties op de mogelijkheid dat Jörg Haider (r.) van de ultra-rechtse FPÖ tot zaken komt met de ÖVP. In Den Haag werd woensdag het Instituut Asbestslachtoffers geopend, waar gedupeerden geholpen worden bij het verkrij gen van een financiële schadevergoeding. Een goed begin, vindt het Comité Asbestslachtoffers, dat aan de wieg heeft gestaan van het instituut. De volgende stap is 1 PI gelijke behandeling van èlle asbestslachtoffers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 1