Jas Zeeuws Archief is niet te ruim Senioren surfen in eigen café V. PZC Romeinse scherf duikt op in Goes Bellen met 10% korting? Kies zelf uw 10 voordeelnummers. Aanloop voor aanpak Veerse Meer Drama in mesterij Scherpenisse kost 2122 varkens leven ADB buigt zich over meldingen racisme in kwestie Sluiskil zeeland 19 Staatssecretaris Van der Ploeg veegt bij opening kritiek van tafel Voorverkoop concert De Dijk begonnen donderdag 27 januari 2000 door Richard Hoving MIDDELBURG - Het depot van het Zeeuws Archief in Middel burg is niet te groot. Dat zei staatssecretaris R. van der Ploeg (Cultuur) woensdag na afloop van een werkbezoek aan het nieuwe onderkomen van het Rijksarchief Zeeland en de ge meentearchieven van Middel burg en Veere. Eind december vorig jaar be tichtte maritiem-historicus V. Enthoven het Zeeuws Archief van geldsmijterij. Tien van de vijfentwintig kilometer onder grondse opslagruimte aan het Middelburgse Hofplein noemde hij overbodig. Van der Ploeg weerlegde gisteren de kritiek op de omvang van de depotruimte. Hij verwacht dat de collectie van het Zeeuws Archief on danks de digitalisering van ar chieven gestaag blijft uitdijen de komende jaren. Bovendien, zo vervolgde hij, is de kans aan wezig dat meer gemeentear- Speel-o-theek krijgt geld TERNEUZEN - Het Juliana Welzijn Fonds heeft vijfduizend gulden toegekend aan Stichting Speel-o-theek Terneuzen. De bijdrage is bestemd voor de aan schaf van speelgoed. Uitvoering Jonge Kracht KAPELLE - Showkorps Jonge Kracht uit Kapelle-Biezelinge houdt vrijdag 24 maart zijn jaarlijkse uitvoering in De Vroone in Kapelle. Het gevari eerde programma heeft Het Mu- ziekpaleis als titel meegekre gen. De uitvoering begint om 20.00 uur. Inbraak in auto's KORTGENE - In de Wilhelmi- nastraat in Kortgene zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto's opengebroken. De dieven namen geluidsappara tuur mee en vernielden een deel van het interieur. chieven in Zeeland in de toe komst naar Middelburg gaan verhuizen. Het Rijksarchief Zeeland en de gemeentearchieven van Veere en Middelburg vormen sinds be gin dit jaar één regionaal histo risch centrum. Staatssecretaris Van der Ploeg streeft er naar om in verschillende provincie hoofdsteden in Nederland tot regionaal historische centra te komen. Het samengaan van ar chieven draagt volgens hem bij aan de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het papieren verleden. De noodzaak hiervan is groot, benadrukte hij tijdens zijn werkbezoek. ,,In de ver schillende archieven ligt een zeer omvangrijk en waardevol deel van ons cultureel verleden. Helaas is dat niet altijd even zichtbaar en toegankelijk." Tegemoetkoming In oktober vorig j aar gaf Van der Ploeg al aan bijna vijf miljoen gulden te willen reserveren voor rijks- en gemeentearchieven die willen fuseren. Het geld is be doeld als tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing en het opzetten van een nieuwe orga nisatie. Het Zeeuws Archief re kent op ongeveer tien procent van de 4,9 miljoen gulden die is gereserveerd. De staatssecretaris was vol lof over het nieuwe onderkomen van de drie Zeeuwse archieven. De nieuwbouw achter het mo numentale Van de Perrehuis, noemde hij 'fantastisch ge slaagd'. „Oud en nieuw zijn met elkaar verbonden zonder dat het aanstootgevend is." Rijks- en gemeentearchieven in Nederland moeten volgens de staatssecretaris de komende tijd actief op zoek naar een nieuw publiek. „Volgens onder zoek bestaat er een grote be langstelling voor de kleine historie. Slechts een klein per centage bezoekt daadwerkelijk de studiezaal van een archief." Jongeren zijn de meest voor de hand liggende doelgroep waar op archieven zich moeten gaan richten, aldus Van der Ploeg. Het Zeeuws Archief heeft vol gens directeur R. Koops in de eerste weken na de opening niet over aandacht te klagen. Koops verwacht voor het eind van de maand de duizendste bezoeker aan het Hofplein. Sportieve recreatie zoals surfen op het Veerse Meer is een aandachtspunt van de nieuwe stuurgroep. foto Willem Mieras door Ingrid Huibers WISSENKERKE - Begin volgende maand moet de vorming van een stuur groep voor de verandering en verbetering van het Veerse Meer rond zijn. Behalve de provincie als initiatiefnemer, zullen de betrokken gemeenten Goes, Noord-Beve land, Middelburg en Veere, het water schap Zeeuwse Eilanden, Rijkswater staat, Staatsbosbeheer, het bedrijfsleven, de georganiseerde landbouw en de Zeeuwse Milieu Federatie in die stuur groep zitting hebben. Sinds afgelopen voorjaar het Recreatie schap Veerse Meer werd opgeheven, ont breekt het aan samenhangend beleid voor het gebied. De stuurgroep moet deze leemte gaan vullen. Uiteindelijk zal een nieuw samenwerkingsverband ervoor moeten gaan zorgen dat het straks ont wikkelde beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de stuurgroep eind 2001 een regiovisie presenteert. Daarin moet onder meer duidelijk worden welk deel van de verblijfsaccommodatie langs het Veerse Meer vernieuwd moet worden. Tegelijkertijd zal moeten blijken of er ruimte is voor uitbreiding of nieuwvesti- ging van bedrijven die toeristen onderdak aanbieden. Ook de mogelijkheden voor dagrecreatie zullen worden onderzocht. Het aanbod zal vooral meer moeten worden uitge splitst. Zo zal natuurgerichte recreatie, cultuurhistorie, plattelandstoerisme en sportieve recreatie aandacht krijgen. Vanuit dat oogpunt zal ook de landschappelijke inrichting van het ge bied worden bekeken. Ook een tweede Zandkreekbrug om de verkeersoverlast en een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam om de slechte water kwaliteit te bestrijden, zullen in de plan nen worden meegenomen. De stuurgroeponder leiding van gedepu teerde J. G. van Zwieten (ruimtelijke or dening), wordt bijgestaan door een amb telijke projectgroep die voor uitwerking van de plannen zal zorgen. Als er een uit voeringsprogramma op tafel ligt en het voorgestelde beleid in het najaar van 2002 ook in het streekplan is opgenomen, zit het werk van de stuurgroep erop. Het college van de gemeente Noord-Beve land, dat de commissie ruimtelijke orde ning, economie en recreatie van zijn deel name op de hoogte stelt, heeft nog niet besloten wie er namens de gemeente in de stuurgroep komt. De keuze is tussen bur gemeester M. L. Everaers (ruimtelijke or dening) of wethouder J. M. Meulenberg (recreatie en toerisme). door Esme Soesman SCHERPENISSE - De stroom storing bij de varkensmesterij KDW aan de Noormansweg in Scherpenisse heeft aan 2122 varkens het leven gekost. De fi nanciële schade wordt geschat op vier a vijf ton. De AID heeft zijn onderzoek inmiddels afge rond. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. „Een voorschrift is dat er een goed werkend alarmsysteem aanwezig moet zijn. Dat was er ook. Het was noodlot waardoor dit drama heeft kunnen gebeu ren. Niemand had dit met goed fatsoen kunnen voorkomen", is de reactie van woordvoerder W. Brouwer van de Algemene In spectiedienst. Een stroomstoring zorgde in de nacht van zondag op maandag voor uitval van het ventilatie systeem in één van de twee stal len van het Scherpenisser varkensbedrijf. Knaagdieren, vermoedelijk ratten, hebben de kabels doorgebeten die in een mantelbuis onder de grond lig gen. Normaalgesproken had dit moeten leiden tot een alarm melding op de pieper van be drijfsleider J. de Wit. Dit is uit gebleven door een kortsluiting, ontstaan door de combinatie van een blootliggende kabel met het vocht in de grond. Het bedrij f telt zo'n 45 0 0 dieren Driekwart van de beesten in de getroffen stal heeft de ramp niet overleefd. „Er heerst hier com plete verslagenheid. Ik kan niets anders zeggen", meldt J. van Dis - woordvoerder van ei genaar A van Genugten van de KD W-stal. Reparatie De economische schade is groot. Alleen al uitgaande van de var kens die naar het destructiebe drijf zijn afgevoerd, levert de stroomstoring een kostenpost op van 2122 maal 150 gulden. „En dan heb ik nog geen reke ning gehouden met de kosten die de reparatie, de nieuwe op start en de leegstand met zich meebrengen. Je komt dan dus al snel uit op zo'n 4 tot 500.000 gulden." Nog niet bekend is in hoeverre de verzekering de schade draagt. De varkens die het wel overleefd hebben, lopen nog risico getrof fen te worden door een infectie aan de luchtwegen als gevolg van de snelle temperatuurswis seling waarmee zij te kampen hebben gekregen, nadat de dode varkens zijn ontdekt. Om de overlevers te redden zijn alle ra men en deuren meteen openge zet. Deze varkens kunnen echter met antibiotica worden behan deld, aldus Van Dis. De ver wachting is dat pas over een maand of drie tot vier het var kensbedrijf weer op volle sterk te zal draaien. De KDW-stal is verbonden aan één fokkerij die voor de toevoer van beesten zorgt. De aangeleverde dieren doorlo pen een cyclus van vier tot vijf maanden voordat zij worden opgehaald voor de slacht. Als gevolg daarvan zal de stal ook geleidelijk weer worden ge vuld. Prijzen voor winnaars van tekenwedstrijd HEINKENSZAND - Bur gemeester J. L. M. Man- dos van Borsele heeft woensdag prijzen uitge reikt aan de dertig win naars van de HALT- tekenwedstrijd. De wed strijd was voor kinderen van zes tot veertien jaar, verdeeld in drie leeftijds categorieën. De drie categorieën, kin deren tot groep vier, kin deren van de groepen vijf, zes en zeven en kinderen van groep acht en de brug klas, kenden ieder één hoofdprijswinnaar. Joyce Davidse uit Nieuwdorp, Evita Erentreich uit Ou- delande en Astrid Jacobs uit 's-Gravenpolder wa ren de besten uit hun groep. De tekeningen moesten, zoals elk jaar. te maken hebben met van dalisme. Van de drie win nende tekeningen zijn posters gemaakt. Veel belangstelling voor de opening van het Internetcafé in het Zierikzeese zorgcentrum Borrendamme. foto Marijke Folkertsma door Rolf Bosboom GOES - Bij recent archeolo gisch onderzoek in Goes-Zuid is een bijzondere vondst gedaan. Een scherf waarvan eerst werd gedacht dal het afkomstig was van een wierookschaal, blijkt een deel van een toneelmasker uit de Romeinse tijd te zijn. Dat geeft aan dat er in het gebied ooit een belangrijke Romeinse nederzetting is geweest. Provinciaal archeoloog R. M. van Dierendonck maakte dat woensdagavond bekend tijdens een presentatie voor de raads commissie cultuur van de ge- Internet-OU kan eind zijn van Vlissings studiecentrum VLISSINGEN - De Open Uni versiteit garandeert niet dat haar Zeeuws Studiecentrum kan blijven voortbestaan. Mocht de OU koers zetten naar een digitale internet-universi- teit, dan kan dit ook het gloed nieuwe studiecentrum in Vlis- singen overbodig maken. Het voortbestaan zal dan vooral afhangen van de mate waarin de Hogeschool Zeeland voor de OU een interessante partner is om nïee samen te blijven werken. Hat blijkt uit een nadere toe- lfehting van OU-directeur C. Datema op zijn toekomstplan nen. De OU streeft naar samen werking binnen een netwerk van hogescholen en universitei ten en overweegt steeds meer van elektronische middelen ge bruik te maken om contact met de studenten te onderhouden. Üe regionale studiecentra, \^aarvan er in Nederland acht tien zijn, kunnen dan vrijwel al lemaal worden gesloten. Volgens Datema is het lot van hét Zeeuws Studiecentrum me- d£ afhankelijk van de 'positio nering' van de Zeeuwse hoge school binnen het netwerk voor hóger onderwijs. De OU zal de eigen koers vast leggen in een strategisch plan dat eind februari verschijnt. Öaarbij moet ook aan een bezui- nlgmgsopdracht worden vol daan. Tegen het eind van dit jaar zal volgens Datema wat meer helderheid kunnen ontstaan over de gevolgen voor het Sfeeuws studiecentrum. meente Goes. Van Dierendonck zei pas bij de voorbereiding van zijn presentatie tot de ontdek king te zijn gekomen van de gro te waarde van de scherf. „Het is voor het eerst dat ik zoiets in handen heb gehad. Het frag ment geeft aan dat er in het ge bied iets bijzonders aan de hand is." De afgelopen tijd zijn op ver schillende plaatsen in de pro vincie sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Zo is vorig voorjaar tijdens de voorberei dende werkzaamheden voor de Westerscheldetunnel zelfs een complete boerderij blootge legd. Ook van het gebied tussen Goes en de A58 was al duidelijk dat daar Romeinse resten zijn te vinden. Het toneelmasker is echter een belangrijke aanwij zing dat Goes-Zuid archeolo gisch gezien van bijzondere waarde is. „Zo'n toneelmasker is altijd gerelateerd aan grote en belangrijke nederzettingen", aldus de provinciaal archeo loog. „De scherf geeft aan dat er meer dan 'zomaar' een Romein se boerderij moet zijn." De vondst brengt Van Die rendonck gelijk in een lastig parket. De scherf is gevonden tijdens een verkennend archeo logisch onderzoek, dat is uitge voerd met het oog op de plannen voor Goes-Zuid. Daar moet een uitbreiding van bedrijventer rein De Poel komen en groot schalige woningbouw in de vorm van de wijken Ouverture en Aria. Beschermd Het onderzoek heeft dertien ar cheologische vindplaatsen op geleverd, waarvan er zeven het predikaat 'behoudenswaardig' hebben meegekregen. Na over leg met de gemeente is afgespro ken dat er twee volledig worden beschermd. Bij de andere vijf wordt bekeken of het mogelijk is ze te behou den. Zo niet, dan wordt alles in het werk gesteld om de archeo logische informatie van de loca ties vast te leggen. De scherf van het toneelmasker is niet gevonden in een van de twee beschermde locaties, maar in een van de vijf andere behou- denswaardige plaatsen. Er is dus geen garantie dat de vind plaats blijft bewaard. Van Die rendonck zei gisteravond dat als behoud niet mogelijk is, hij zich er sterk voor maakt dat de vindplaats volledig wordt blootgelegd en gedocumen teerd. door Marcel Modde ZIERIKZEE - De spelletjes, on gekend wat een wereld voor je opengaat met een paar tikjes op de computermuis. En e-mailen natuurlijk, naar de (kleinkin deren of gewoon naar elkaar. Lekker makkelijk. Geen postze gel nodig en laat het maar rege nen buiten bij de brievenbus. Alles binnen handbereik voort aan voor de bewoners van het Zierikzeese Borrendamme. Het zorgcentrum opende woensdag, als eerste in Zeeland, z'n eigen Internetcafé. In een speciaal ingericht hoekje in de gemeenschappelijke recre atiezaal kan via twee computers over de wereld worden 'ge- surfd'. Een derde scherm dient voor 'normaal' gebruik. De faci liteit is niet uitsluitend bedoeld voor de bewoners van Borren damme. Ook 55-plussers uit de omgeving kunnen terrecht in het Internetcafé, aldus één van de projectleiders L. van der Hark. „Voorlopig zal dat wel even gratis blijven. Maar als het te druk wordt, denk ik, zal er een bijdrage in de telefoonkosten worden gevraagd. Laten we eerst maar eens kijken hoe het loopt op die twee middagen (dinsdag en donderdag) in de week dat het café open is." Stoomcursus Over belangstelling had Van dei- Hark gisteren niet te klagen. Ouderen die wegwijs willen worden gemaakt op het wereld wijde computernetwerk, kon den zich tijdens de openingsbij eenkomst opgeven voor een stoomcursus. Aanvankelijk was het idee voorzichtig te beginnen met zes cursisten. Maar nog vóór de introductie waren er al meer dan twintig aanmeldingen binnen. En dat aantal nam nog eens grif toe nadat wethouder P. Berrevoets-Ringelberg (Welzijn en Volksgezondheid) samen met Van der Hark de Borrendamse cyberspace officieel in gebruik had genomen. De wethouder roemde het initi atief. „De wereld is vandaag de dag altijd druk, druk, druk. Ik ben zelf ook zo'n type. Wil je de kinderen bellen, dan hebben ze eigenlijk geen tijd. Maar er is één ding dat mij nooit in de steek laat als ik 's avonds weer eens een keer laat thuiskom: mijn computer. Dat apparaat staat altijd klaar om even snel een brief je te sturen naar Tante Bel- sie in Amerika." Het Internetcafé Borrendamme is elke dinsdag- en donderdagmiddag geopend. Van 14 tot 16.30 uur zijn er vrijxoilligers aanwezig om uitleg te geven en ondersteuning te bieden bij de te verrichten handelingen op de computer. door Joost Bosman TERNEUZEN - Pas eind vol gende week wordt duidelijk wat het Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) gaat doen met de meldingen over de Sluiskilse dorpsraadsvoorzitter F. Saerens en het Terneuzense gemeente raadslid A de Bruijne (CDA). Eerst zal het Anti-discrimina tiebureau Zeeland (ADB) een intern onderzoek doen. Beiden Sluiskillenaren worden aangeklaagd wegens discrimi nerende opmerkingen over asielzoekers. Ze deden hun uit spraken onder meer tijdens de dorpsraadsvergadering van 4 januari, waar voor het eerst de Aanvullende opvang asielzoe kers (AVO) in Hotel Sluiskil ter sprake kwam. Het LBR dreigde eerder deze week de uitlatingen van Saerens en De Bruijne aan het Openbaar Ministerie in Middelburg voor te leggen. Vol gens LBR-medewerker V. Jo seph richt de aandacht zich momenteel vooral op dorps raadsvoorzitter Saerens. „De Bruijne heeft ook bepaalde uit latingen gedaan, maar de gege vens daarover zijn nog niet hel der. Het ABD Zeeland heeft directere lijnen en daarom zul len zij het eerste onderzoek doen." ABD-coördinator J. Geelen ver klaart eerst met de melder (ex- dorpsraadssecretaris M. Köll- ner) een gesprek te vóllen heb ben. „Uiteraard zullen we het principe van hoor en wederhoor toepassen en dus ook Saerens en" De Bruijne uitnodigen voor een gesprek. We moeten eerst helder op een rijtje krijgen wat er nu precies is voorgevallen, wat mo gelijk gebeurt in overleg met po litie en justitie. Na de gesprek ken wordt aan de melder een actieplan met de volgende te ne men stappen voorgelegd. De melder bepaalt wat er gebeurt, maar onze insteek is toch om een gesprek tussen beide partijen tot stand te brengen", aldus Geelen Hij zegt dat er bij het ABD Zee land nooit eerder een aanklacht op deze manier is binnengeko men. „Meestal gaat het om on derwijzers, ambtenaren of su perieuren binnen een bedrijf. Het is voor het eerst dat we met bestuurders hebben te maken. De Terneuzense CDA-fractie vindt dat het gemeentebestuur de plannen voor de AVO moet ondersteunen. Wel dient vol gens de fractie de opvang van asielzoekers in nauw overleg en met zorgvuldigheid plaats te vinden. De christen-democra ten schrijven dat in een brief aan het college. (Advertentie) THOLEN - De voorverkoop van Thoolse formatie Stikkie Djoo. het optreden van De Dijk in de Het concert begint om 19.30 uur. Meulvliet in Thclen-stad op 30 Kaarten zijn onder meer ver- juni is begonnen. krijgbaarbij de Meulvliet, bij de In het voorprogramma speelt de ABN-AMRO in Sint-Ma^rtens- Met VoordeelNummers Nederland belt u uw 10 favoriete telefoonnummers binnen Nederland voortaan met 10% korting (max. 1 mobiel nummer). Bel gratis 0800-0429 en volg de simpele instructies. De eenmalige administratiekosten (f 10,-) worden op uw telefoonnota in rekening gebracht. U hebt al 3 voordeelnummers? Dan kunt u ze nu gratis uitbreiden naar 10. U betaalt dus niet opnieuw de eenmalige administratiekosten. dijk en Tholen en bij cdshop De Waterput in Bergen op Zoom. Meer informatie over het con cert is verkrijgbaar bij de Meul vliet: 0166 - 603874. Bel nu gratis de ZelfServicelijn 0800-0429. \k^"/telecom I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 19