Zorghuis blijft in hart Domburg Raad Kapelle zet deuren open voor glastuinbouw voor SUPERLAGE PRIJZEN JosiasseMode PZC Bouwen op breuklijn maakt me boos Fransen krijgen les in container NU RESTANTEN winter- zomerkleding zeeland donderdag 27 januari 2000 w 18 Archief Goes mogelijk naar Middelburg Ter Mantelinge krijgt nieuw gebouw aan Brouwersbuurt DE LAATSTE WEEK Burgemeester Van Dok terug van hulpmissie naar verwoest gebied in Turkije door Edith Ramakers VLISSINGEN - Zo moet Vlis- singen er na de Tweede Wereld oorlog uit hebben gezien. Dat dacht de Vlissingse burge meester Anneke van Dok-van Weele toen ze aankwam in De- girmendere in Turkije. In die badplaats was een gedeelte van de boulevardbebouwing in de zee van Marmara terechtge komen. Puin lag nog her en der verspreid en plafonds van legio appartementen waren in el kaar gezakt. Het was de nog tastbare erfenis van de aardbe ving van 17 augustus vorig jaar, die met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter Tur kije deed schudden en splijten. Van Dok is net terug van een missie van de VNG, de Vereni ging van Nederlandse Ge meenten. De delegatie reisde af om 'tot zaken te komen' met haar zusterorganisatie de Union of Municipalities for the Marmara Region (UMMR) „De VNG wil twee miljoen gul den steken in projecten om Turkije te helpen bij de weder opbouw. Die steun mondt uit in kennisoverdracht op het ge bied van planologie, ruimtelij ke ordening, bestuurlijke or ganisatie of de aanpak van milieuproblemen." Concretere zaken, zoals veeg- wagens, brandweermaterieel, allerlei goederen, vallen daar buiten. „Dat zijn initiatieven die uitgaan van de steden on derling met hun bevriende Turkse plaatsen. Helmond heeft bijvoorbeeld contacten met Yalova en Rotterdam met Golcuk. Ik had de neiging ook meteen hulp aan te bieden, maar ik zal daar eerst met de gemeenteraad over moeten spreken." Na een korte weife ling, vult ze aan: „Degirmen- dere had zeshonderd dodelijke slachtoffers. Die stad had een prachtige boulevard en een mooie beeldenroute. Die beel den zijn ook de zee ingezakt. Ze hebben me gevraagd: geef ons onze beelden terug." De Nederlandse bestuurders waren bij tijd en wijle hevig ge schokt. „De trieste beelden staan nog op mijn netvlies ge grift en aangrijpende verhalen klinken nog door. Dan word je soms toch driftig en boos. Wie haalt het nu in zijn hoofd om op een breuklijn te bouwen? Ze ker als die geologische kennis beschikbaar is." Op de kwetsbare breuklijn stonden talloze woningen en er was veel industrie toegestaan. Veel te veel, zegt Van Dok be slist. Ook de bevolkingsdicht heid was er te groot, waardoor de aardbeving veel slachtof fers maakte. Van Dok: „Een Turkse archi tect leverde keiharde kritiek op de bouw en navolging van de regels in zijn land. 'Er mag nooit meer op deze manier ge bouwd worden. De democratie zet de natuur niet naar haar hand', zei hij." Met de natuur mag niet gespot worden. „Als je daar rondloopt weet je dat het niet zo vanzelf sprekend is dat het altijd maar goed gaat. Dat de strenge re gels er niet voor niets zijn. Ik zal nooit meer mopperen op de vaak tijdrovende ruimtelijke- ordeningprocedures en royale inspraak van onze burgers. In Turkije heeft de burger amper toegang tot de wetten; is het niet duidelijk hoe hij of zij zijn recht kan halen. Dat is schrij nend." Risicovol Maar is het in Nederland wel zoveel beter geregeld? Ook hier wordt gebouwd op risicovolle plaatsen. „Die gedachte ging ook door ons heen. Want inder daad, wij bouwen rustig in de winterbedding van een rivier. Kijk maar welke ellende dat met zich mee kan brengen, zo als bij de jongste overstromin gen van onze rivieren." Maar als er hulp komt in Ne derland, is die hulp er voor ie dereen tegelijk, beklemtoont Van Dok. „En daar schort het in landen als Turkije weieens aan. Er is hier een rampenwet, die goed functioneert. De af spraken zijn duidelijk. In Tur kije is ook zo'n wet, maar die deugt niet. Dat zeggen de men sen zelf. De bevoegdheden van de bur gemeesters zijn slecht gere geld. De Turkse burgemeesters hebben doorgaans heel veel macht, maar bij rampen moe ten ze een stap terug doen. Ze missen op belangrijke momen ten de mogelijkheid om in te grijpen." Ze hoorde tijdens haar verblijf van verschillende kanten dat de politieke keuze van een stad ook kan bepalen hoe snel de hulp arriveert. „De ene ge meente kan vanuit electoraal belang een voorkeursbehan deling krijgen. Dat is ondenk baar in Nederland. Stel dat Ochten een CDA-gemeente is en dat die plaats daardoor la ter noodhulp krijgt dan haar buurgemeente die Paars is." In het verlengde daarvan werd Van Dok erop attent gemaakt dat er in Turijke illegale bouw sels zijn toegestaan, louter om de kiezers tevreden te stellen. „Dat gaat dan op een manier van: ik zal je matsen, aanne mer. Van mij mogen er nog een paar verdiepingen bovenop. Breuklijn of niet, bouwvoor schrift of niet. Met het bittere gevolg dat die bouwwerken nu wel zijn ingestort en dat er slachtoffers zijn gevallen." door Ellen De Vriend VLISSINGEN - In een con tainer, met twee leslokaal- tjes, is een Franse privé- school ingericht. In deze lokalen volgen drie leerlin gen via Total Raffinaderij Nederland sinds een aantal weken hun lessen Neder lands. De container staat bij de Theo Thijssenschool in de Vlissingse wijk Paauwen- burg. Op de Franse school krijgen de kinderen van in Zeeland werkende personeelsleden van Total les. Het Franse moederbedrijf zendt perso neel naar zijn Nederlandse vestiging. Sinds 1980 valt de privéschool onder directie van Total. Werknemers van de Mission Laigue Franeaise verzorgen het onderwijs. Deze vereni ging werd in 1902 opgericht voor het algemeen belang. Zij zendt gekwalificeerd per soneel vanuit Frankrijk uit. De leerkrachten geven de in het buitenland wonende Franse kinderen les. De Franse school in Vlissingen is door het Franse ministerie van Onderwijs en Buiten landse Zaken erkend. Zij moeten daarom de Franse onderwijswetgeving volgen. Omdat het Franse lespro- gramma en de school- en va kantietijden afwijken van het Nederlandse rooster, vol gen deze leerlingen een eigen schema. „De extra leslokaaltjes zijn geplaatst voor het volgen van de Nederlandse lessen", ver klaart Wim Meulmeester, schoolleider van de Theo Thijssenschool. „Met in stemming van de ouders en de Franse overheid krijgen de Franse kinderen een paar uur per week Nederlands. De leerlingen doen ook aan alle activiteiten en onderwijs kundige projecten van onze school mee. Ook aan sport, tekenen en handenarbeid." Zorgverbreding De Franse school houdt ook het kleine lokaal binnen de hoofdlocatie van de Theo Thijssenschool aan, waar tot op heden alle lessen werden gegeven. De basisschool gaat voor zorgverbreding gebruik maken van een van de twee containerlokalen. door Richard Hoving GOES - Het Goese gemeentear chief verhuist mogelijk naar Middelburg. De eerste ambtelij ke gesprekken over deelname van Goes aan het Zeeuws Ar chief hebben onlangs plaatsge vonden. Volgens gemeentearchivaris A Barth gaat het om het uitwisse len van ideeën. Het Zeeuws Ar chief heeft de eerste stap gezet, benadrukt hij. De Goese archi varis is naar eigen zeggen het gesprek aangegaan omdat de toekomst van het gemeentear chief aan de Wijngaardstraat onzeker is. Het gebouw staat niet ver van de plaats waar Goes een nieuw the ater wil bouwen. „De architect van het theater heeft het gemeentebestuur ge adviseerd de hele omgeving van de Westwal een facelift te geven. Als het bestuur dat advies over neemt, kan dat gevolgen voor ons hebben", aldus Barth. Ver huizen naar Middelburg is niet de enige mogelijkheid als het gemeentearchief in het gedrang komt. Het vrijkomende kantoor van het waterschap Zeeuwse Eilanden aan de Piet Heinstraat is ook een optie, zegt de archiva ris. Directeur R. Koops van het Zeeuws Archief onderstreepte woensdag dat hij enkel een paar ambtelijke gesprekken heeft ge- voerd. De verhuizing van het Goese archief naar het Zeeuws Archief past volgens hem in het beleid dat staatssecretaris Van-, der Ploeg van cultuur voorstaat. Van der Ploeg streeft ernaar om in de verschillende provincie hoofdsteden in Nederland re-, gionale historische centra op te j richten. ,j Deze centra moeten zich op een breed publiek gaan richten. Het 1 Zeeuws Archief huisvest sinds, begin dit jaar het Rijksarchief Zeeland en de gemeentearchie- ven van Middelburg en Veere. pagina 19: archief niet te ruim Sport en spel in De Stenge HEINKENSZAND - In Dei Stenge in Heinkenszand wordt woensdag 9 februari een sport- .1 en spelinstuif gehouden. De- sporthal is dan omgevormd tot. j een sportcircuit waar kinderen van vier tot twaalf jaar zich.] kunnen uitleven. De instuif duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Ie foto ANP Franse leerlingen van Total krijgen bij de Theo Thijssen school in Vlissingen les in een container. foto Dirk-Jan Gjeltema door Lukas Fransen DOMBURG - Het nieuwe zorg centrum Ter Mantelinge wordt gebouwd aan de Brouwersbuurt in Domburg. Het centrum krijgt zestig bejaardenwoningen en dertig verpleegbedden. De kos ten voor de bouw bedragen on geveer vijftien miljoen gulden. Er is al enkele jaren sprake van nieuwbouw. Het bestaande ge bouw aan de Domburgseweg is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Nieuwbouw op dezelfde plek is niet moge lijk. Het nieuwe zorgcentrum wordt te groot voor de huidige locatie. Daar komt bij dat het onderbrengen van de bewoners tijdens de nieuwbouw miljoe nen guldens extra kost. De Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) heeft een deel van de grond aan de Brou wersbuurt aangekocht. Het ont werp van het geplande zorgcen trum laat een centraal gebouw met vier uitlopers zien. „Er is slechts sprake van een voorlo pig ontwerp, maar ik denk dat de architect er in geslaagd is een ontwerp te maken dat goed in het landschap past", zegt F. Bor- dui, directeur van de SVRZ. „Het voordeel van deze locatie is dat de bewoners in het hart van Domburg kunnen blijven wonen. Ze kunnen gebruikma ken van de mogelijkheden van gemeenschapshuis het Schut- tei-shof, waar veel activiteiten voor ouderen worden georgani seerd. De bewoners kunnen te vens makkelijk naar de winkels lopen. Ze horen er echt weer bij." De gemeente heeft in het nabij gelegen woningbouwplan Brouwerij weg grond gereser veerd voor de bouw van aan leunwoningen. „Het algemeen beleid is er op gericht dat oude ren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen", zegt J. Verwer van de afdeling bouwen en wonen van de gemeente. „In de aanleunwoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en als het nodig is, terugvallen op de zorg van Ter Mantelinge Hoeveel aanleunwoningen er komen en wanneer, kan ik niet zeggen. Dat is een politiek be sluit." Voor de bouw van het zorgcentrum moet het bestem mingsplan worden gewijzigd. Verwer: „We gaan eerst samen met de SVRZ een informatie avond organiseren om omwo nenden en belanghebbenden te informeren en af te tasten hoe hel plan wordt ontvangen. Het is toch een voorziening voor heel Noord-West-Walcheren. Als er geen onoverkomelijke bezwa ren tegen het plan worden geuit, wordt zo gauw mogelijk met de bouw begonnen." Bordui zegt dat het hoog tijd is dat met de bouw wordt begon nen. „Het huidige gebouw is van 1951 en voldoet volstrekt niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Ik hoop dat we in het tweede kwartaal van 2001 kun nen beginnen met de bouw." In gemeenschapshuis het Schuttershof in Domburg wordt op 9 februari om half acht 's avonds een informatieavond gehouden over de nieuwbouw- plannen. Iedereen kan een in formatiepakket inzien in het ge meentehuis in Domburg. Vlakbij Izmit staan Turken op de restanten van een gebouw dat in de zee van Marmara is gezakt na de aardbeving van 13 september. Raadsleden tasten in buidel voor merklap KRUISINGEN - Raadsleden Peter Koeman (CDA) en Marij ke van der Meijden (WD) van de gemeente Reimerswaal dra gen eigenhandig vijftig gulden bij aan de Zeeuwse merklap 'Door ons gedaen'. Aan alle gemeenten in Zeeland is gevraagd 350 gulden bij de dragen aan de recordpoging voor de grootste merklap. Daar wilde het Reimerswaalse colle ge echter niets van weten. 'Te weinig gemeentelijk belang', luidde het oordeel van de ge meentebestuurders. Een 'kleinzielige' houding von den Koeman en Van der Meijden op hun beurt. Zij stelden de rest van de raad dinsdagavond tij dens de vergadering voor dan maar uit eigen zak 25 gulden bij te dragen. Dat voorstel vond echter geen gehoor bij de andere raadsleden. Daarop besloten de twee zelf in ieder geval vijftig gulden in de pot te doen. Iemand uit het pu bliek deed daar nog eens 250 gulden bij, zodat het Bureau Provinciaal Museumconsulent Zeeland dat de subsidie aan vroeg, toch 350 gulden tegemoet kan zien. Ruim tweehonderd Zeeuwen wagen dit jaar, dat is uitgeroe pen tot het jaar van de textiel, een poging om de grootste merklap ter wereld te borduren. Zeeuwse landschappen, monu mentale gebouwen en gemeen tewapens zullen het doek sieren. Sint-Annaland krijgt nieuwe brandweerauto SINT-ANNALAND - De ge meente Tholen wil een nieuwe brandweerauto aanschaffen voor Sint-Annaland. De kosten van zo'n auto bedragen 394.000 gulden. Vorig jaar is in Sint Philipsland de oude bluswagen vervangen. De wagen in Sint-Annaland is nu ook te oud. Noemenswaardi ge mankementen heeft de auto niet, zegt brandweercomman dant J. de Feyter van Tholen. „Maar het is logisch dat erna ja ren van gebruik slijtage ont staat. Elke vijftien jaar komt er een nieuwe blusauto, omdat de oude dan is afgeschreven." Een werkgroep van brandweer lieden uit Sint Philipsland en Sint-Annaland heeft op papier gezet aan welke eisen het voer tuig moet voldoen. Vooral goede vering is belangrijk, omdat er tegenwoordig steeds meer drempels in de wegen komen om snelheid van de auto's te ver minderen. De afgedankte brandweerwagen zal worden ingeruild voor de nieuwe. Wat het uitgediende voertuig gaat opleveren is nog onbekend. Dinsdag 1 februari komt de aanschaf van de brandweerwa gen aan de orde in de raadscom missie algemeen bestuur en wel zijn. De vergadering in het gemeentehuis in Sint-Maar tensdijk begint om 19.30 uur. door Mieke van der Jagt KAPELLE - Raadsleden uit Kapelle zijn het in grote lijnen eens met het ontwerp-be- stemmingsplan voor de Willem Annapolder, waar glastuinbouw en een windturbine parkje moeten komen. Vooral nu de Vogel bescherming haar bezwaar heeft ingetrok ken, kan de commissie volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en milieu wel met het plan leven. Voorop staat, voor alle fracties, dat ontwik keling van glastuinbouw in de gemeente Kapelle op beperkte schaal welkom is. De fractie van de PvdA blijft moeite houden met één van de windturbines, degene die vanuit de Biezelingse Ham direct zichtbaar is. „Kan die nou niet gewoon weggelaten wor den?", vroeg PvdA-raadslid D. Lambeck. Voorzitter G. Burger dacht van niet. Van het windmolenplan zijn al enkele molens ge schrapt uit het oogpunt van vogelbescher ming. Zeeuwwind, die de molens gaat ex ploiteren, ziet tien molens voor het parkje als een minimum. Bovendien probeert de provincie wat te duwen en te trekken aan de capaciteit van het parkje. Zeeland had al lang meer megaWatt aan windenergie moe ten hebben, maar dat lukt alsmaar niet. Ka pelle is dan wel geen groot park, maar het scheelt allicht. De vrees di e bij de commissie leefdeals zou den de natuurwaarden van de 's Gravenpol- dersedijk geweld worden aangedaan, kon het college wegnemen. De 's Gravenpolder- sedijk is wel in handen van Natuurmonumenten, maar is verpacht aan iemand die er helemaal niet van af wil. De dijk wordt vrij intensief begraasd! zodat bijzondere planten helemaal niet de kans hebben zich te ontwikkelen. De dijk zal met de landschappelijke inpas sing van het glastuinbou wplan wel opknap pen omdat de kruin, de taluds en voor een deel de voet, worden ingeplant met een duurzaam soort bomen. Dat het meest noordoostelijke puntje van het warenhui- zencomplex dicht tegen de dijk aan komt te liggen en dus niet mooi kan worden verdoe zeld met bomen en struiken, is wat minder elegant. Dat werd vanuit het college ruiterlijk toege geven. Maar het is een keuze: óf je snijdt een stuk van het glascomplex af en moet dan ze ven procent meer energie verstoken; óf je kiest voor duurzame bedrijfsvoering met een puntje glas boven de dijk uit. De com missie neigt sterk naar dat laatste. Inpassing Om de puntjes op de i te zetten over de land schappelijke inpassing en afstanden tot de dijk en waterlopen, gaat Kapelle vrijdag overleggen met het waterschap Zeeuwse Eilanden. De commissie wil de resultaten van dat overleg nog graag een keer bespre ken, zonder de vaststelling van het concept door de raad, over twee weken, in de weg te staan. J brhbbbhhhhbhemmmmmmmmmmm—m NIEUWE BURG 33 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 18