Bibliotheek belangrijk kennisplein r r~ti êfti é§5kitli PZC PZC Laat innen belasting kost Veere miljoen Lutherse Kerk weer steigervrij College Veere belooft beterschap bij het taxeren van huizen zeeland 17 Van der Ploeg opent uitleen Onderzoek naar vervuilde bodem speelplaats Dorpsraad Biggekerke donderdag 27 januari 2000 door Miriam van der Schot VLISSINGEN - „Een biblio theek is geen boekopslagplaats meer, maar een plaats die een belangrijke maatschappelijke functie inneemt. Het is een pu bliekelijk plein geworden voor eenderde van de Nederlanders. Die komt er voor educatie, in formatie en ontspanning." Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur zei dat woensdag tijdens de opening van het nieu we bibliotheekgebouw in Vlis- singen. In het gebouw 't Spui zit behalve de bibliotheek ook een boek handel, een VW/ANWB-Uit- winkel en verschillende infor matiediensten. Toen 't Spui op 27 september vo rig jaar de deuren opende, kreeg de bibliotheek veel kritiek over zich heen. Dat ging vooral over het nieuwe uitleensysteem. Be zoekers hoefden niet meer in het Bezit te zijn van een abonne- nient, maar gingen betalen per boek/per dag. Spui-pas Voor veel lezers viel dit systeem beduidend duurder uit dan met een gewoon abonnement. Daar om is voor hen de Spui-pas inge voerd. Daarmee betalen zij 65 gulden per jaar. De eerste week lenen ze dan de boeken 'gratis' en vanaf de tweede week beta len ze een dagtarief. Een paar honderd abonnees zijn door deze regeling overgestapt naar de Zeeuwse Bibliotheek in Middelbuig. „Dat is heel verve lend, maar het is tevens een veel kleiner aantal dan wij hadden gedacht", zei directeur Kees Hamann. „We gingen er van uit dat dertig procent van de abon nees weg zou gaan. Dat werd uiteindelijk slechts negentien procent. Duizend mensen hebben mo menteel een Spui-pas. Tevens hebben we 358 nieuwe leden ge kregen." Hoewel de nieuwe bibliotheek al vier maanden open is, gaat de uitdaging volgens Hamann nu pas echt beginnen. „We moeten hard aan de slag om het vertrou wen van de klanten terug te winnen en nieuwe klanten te werven. We staan natuurlijk nog steeds in de kinderschoe nen. Binnenkort wordt het nieu we uitleensysteem geëvalueerd. Er is ons gevraagd om bezitters van een Spui-pas een langere uitleentijd te geven. Dat zullen we tijdens die evaluatie bekij ken." Voordeel Een andere uitdaging is volgens Hamann dat de klanten meer voordeel dan nadeel moeten zien in het nieuwe informatie complex. „Bezoekers vinden het vervelend dat het hier be taald parkeren is. Aan de andere kant zijn ze blij dat ze nu dicht bij de deur kunnen parkeren. En een voordeel van het nieuwe uit leensysteem is dat er meer boe ken in de kast staan dan voor heen. Lezers brengen ze sneller terug omdat ze anders moeten betalen. Dat soort zaken moeten we verder uitdiepen." Opvallend aan 't Spui is dat het gebouw geen echte voorkant heeft. Er zijn zeven ingangen, wat de voorziening laagdrem pelig maakt. Inbraakgevoelig Een nadeel daarvan is dat het gebouw mbraakgevoelig is. „Van diefstal zijn we nog geen slachtoffer geworden. Maar om dat verder te voorkomen gaan we binnenkort beveiligingsme dewerkers inzetten. Zij worden een soort gastheer. Behalve toezicht op diefstallen, houden ze ook in de gaten of jon geren het niet te bont maken in de verschillende leeskamers. Staatssecretaris Van der Ploeg (links) bekijkt samen met directeur Hamann, en daarachter burgemeester Van Dok-van Weele, de nieuwe Vlissingse bibliotheek. foto Ruben Oreel door Martine Bruynooqe MIDDELBURG - Op de moge lijk vervuilde grond van het speelterrein aan de Zand- kreekstraat in Middelburg vindt volgende week bodem onderzoek plaats. Al langere tijd zijn er bij de be woners geruchten over ver moedelijk met gif vervuilde grond. De boringen die onge veer een dag zullen duren, moeten duidelijkheid bieden aan de bezorgde bewoners. De gemeente maakte dit deze week bekend tijdens een bij eenkomst van Wijktafel West. De bewoners beweren dat op de plaats van de speelplaats eind jaren vijftig twee loodsen hebben gestaan. „Enkele be woners die als kind in de wijk woonden, zeggen dat er onder andere gifvaten met doods- kopjes hebben gestaan. Waar de vaten voor dienden, is on duidelijk. De inhoud zou ver borgen liggen onder de lagen beton die er zijn gestort", al dus M. Hensen. Zij deed histo risch onderzoek voor de ge meente Middelburg. Wijktafel West kan niet bewij - zen dat de bodem daadwerke lijk is vervuild. „Maar vooral de beweringen van de bewo ners, hebben de gemeente be wogen voor verder onder zoek", zegt de coördinator wijkbeheer H. Vergeer. Hij is niet verrast door de beslissing. „Ik vind het de normale gang van zaken dat de gemeente een onderzoek instelt, wanneer bewoners langdurig ongerust blijven. We hebben recht op zekerheid." Het historisch onderzoek van de afgelopen maanden heeft geen feiten opgeleverd. „Er zijn geen duidelijke aanwij zingen voor bijvoorbeeld vuil- stortingen. De dikke laag as falt op de plek voorkomt risi co's voor gezondheid van de bewoner(tje)s", aldus C. Jon kers van afdeling milieu van gemeente Middelburg. Nieuwe directeur arbeidsbureaus MIDDELBURG - Jan Tijmstra volgt Sabine Verburg op als directeur van Arbeidsvoorziening Zeeland. Tijmstra kwam m 1994 bij Arbeidsvoorziening als directeur scholing en trai ning. In 1997 werdhij directeur bemiddeling. Verburg vertrok per 1 januari naar de Koninklijke Schelde Groep in Vlissin- gen, waar zij directeur personeelszaken is geworden. Tijmstra neemt haar taken over, maar is formeel 'plaatsvervangend di recteur'. „De komende jaren gaat er veel veranderen bij Ar beidsvoorziening", legt Tijmstra uit. „De organisatie wordt gesplitst in een bureau voor informatie en bemiddeling voor werkzoekenden en in een reïntegratiebedrijf, dat mensen gaat helpen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Pas als duidelijk is hoe onze toekomst er exact zal uitzien, volgt de definitieve benoeming van een nieuwe directeur voor Ar beidsvoorziening Zeeland." Port Zélande in Franse handen SCHARENDUKE - Het vakantiepark Port Zélande komt on der Franse vlag. Port Zélande maakt deel uit van de Gran Do rado Group, die een een partner heeft gevonden in het Franse bedrijf Pierre Vacances. De drie grootaandeelhouders Vendex KBB Nederland bv, Stichting Philips Pensioenfonds en PVF willen hun aandelen overdragen aan de Franse onder neming. Gran Dorado beheert en exploiteert 40 resorts met bijna negenduizend vakantiewoningen in Nederland, Duits land en België. Het samengaan betekent een forse uitbreiding met 82 toplocaties in Frankrijk. Naar verwachting zal het sa mengaan een positeve invloed hebben op de werkgelegenheid van de ongeveer 1800 medewerkers die aan de Gran Dorado vestigingen zijn verbonden. Vier jaar cel voor Micro-verdachte MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft een 37- jarige Rotterdammer veroordeeld tot vier jaar gevangenis straf wegens handel in amfetamine. De man was betrokken bij de Microzaak, waarin een eerder tot twaalf jaar cel veroor deelde Amsterdammer de hoofdverdachte was. Hij was de lei der van een wereldwijde handel in drugs. Tegen de Rotter dammer was door officier van justitie J. Valente vijf jaar geëist. Een 28-jarige Briellenaar, die ook verdacht werd van betrokkenheid bij de amfetaminehandel, kreeg een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk In plaats van de geëiste drie jaar gevangenisstraf. De Schroef bouwt nieuw dok SAS VAN GENT - Scheepswerf De Schroef op het kanaalei land in Sas van Gent wil haar activiteiten uitbreiden. Naast de twee bestaande dokken aan de noordzijde van het eiland komt een nieuw dok van 32,50 bij 115 meter. De aanleg van het dok is in strijd met het huidige bestemmingsplan dat alleen bouwwerken ten behoeve van waterbeheersing of bruggen bouw toelaat. Reparatie van binnenschepen, de hoofdactivi teit van De Schroef, valt daarbuiten. Burgemeester en wet houders zijn daarom van plan een vrijstellingsprocedure middels artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening te starten. De gemeenteraad Sas van Gent bespreekt de kwestie vanavond om 19.30 uur in de raadsvergadering. Vier verdachten moord opgepakt BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdagmorgen vier personen aangehouden die worden verdacht van de moord op de 39-jarige Abdelhafid Dahri uit Bleiswijk. Onder de arres tanten is de 17-jarige echtgenote van het slachtoffer. Dahri werd op 25 november vorig jaar zwaar gewond aangetroffen in een bosperceel in Bergen op Zoom. Hij bleek te zijn neerge schoten. De man overleed op 6 december aan zijn verwondin gen.. ANP Jongeren gepakt voor diefstallen en vernielingen HULST - De politie heeft de af gelopen twee weken tien Oost- Zeeuws-Vlaamse jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar opge pakt, die zich schuldig maakten aan het stelen van bromfietsen en fietsen, vandalisme aan een schoolgebouw en een woningin braak. De meeste misdrijven vonden plaats in de Hulster wijk Moerschans. De tien jongeren, de meesten af komstig uit Hulst, kregen allen een proces-verbaal. Het Open baar Ministerie in Middelburg moet beslissen of ze zich later voor de rechter moeten verant woorden of er met een boete vanaf komen, verklaarde een politiewoordvoerster woens- dag De Zeeuws-Vlaamse politie is de laatste maanden extra actief in Moerschans na vele klachten uit de wijk en een brute roof overval in september. Een aan tal 'zware jongens' was al eerder De meesten van hen zitten vast voor onder meer geweldpleging, gewapende overvallen en inbra ken. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: A.A. van der Sluis (chef) L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl door Miriam van der Schot VLISSINGEN - De Lutherse Kerk in de Vlissingse Walstraat is uit de steigers. De kerk onderging het afgelopen half jaar een grondige restauratie. Momen teel wordt de hand gelegd aan de laatste werkzaamheden. Begin maart zal de kerk gereed zijn. De 18e eeuwse kerk van de Vereniging Apostolische Kas Vlissingen was aan een forse opknapbeurt toe. De plafond- balken waren zodanig aangetast dat het plafond op instorten stond. Inmid dels zijn de balken vervangen en is er een nieuwe dakconstructie gebouwd. Kapotte ruiten zijn verruild voor nieu we en de gevels zijn opnieuw in de verf gezet. Ook details, zoals de betimme ring in de kerk, zijn gerestaureerd. „De schilder is momenteel aan de bin nenkant bezig, maar helaas is het bin nen tijdens de stuc werkzaamheden erg vochtig geworden.", zegt A F. M. Lou- werse van de Apostolische Kas. „We stoken nu volop om het weer droog te krijgen. Aanvankelijk gingen we er van uit dat de restauratie omstreeks de jaarwisse ling rond zou zijn. Door de regenval in december hebben we echter vertraging opgelopen. De eerste week van maart wordt de kerk waarschijnlijk officieel geopend." De Lutherse Kerk in Vlissingen staat er weer piekfijn bij. foto Ruben Oreel door Lukas Fransen DOMBURG - De gemeente Vee- re is bijna een miljoen gulden aan rente misgelopen, omdat belastingen niet tijdig zijn ge- ind. Dat zei CDA-fractievoor- zitter W. J. van Tatenhove woensdagavond tijdens een vergadering van de raadscom missie algemeen bestuur en fi nanciën. De CDA'cr wees met de beschuldigende vinger naar het college van B en W. Het plan van burgemeester en wethouders om de sector belas tingen van de gemeente weer op orde te krijgen, leidde woens dagavond tot verhitte discus sies. De sector belastingen kampt al sinds de herindeling met problemen, waardoor de gemeente veel te laat haar be lastingcenten int. Zo stond bij voorbeeld in april 1999 voor nog 1,3 miljoen gulden aan op te leg gen belasting open. Met name de invoering van de Wet Onroeren- de Zaken (WOZ) zorgt voor schijnbaar onoverkomelijke problemen. Het college wil daarom een extra personeelslid aantrekken om de achterstan den bij de sector belastingen te kunnen wegwerken. De CDA- en WD-fractie, die tijdens de begrotingsbehande ling in november 1999 al aanga- ven dat personeelsuitbreiding uit den boze is, veegden het voornemen van het college van tafel. Volgens WD'er K. Huis- zoon zijn de problemen niet te wijten aan een tekort aan perso neel, maar aan mismanage ment. „Los het probleem door interne verschuivingen maar op." CDA'er Van Tatenhove was het roerend met zijn liberale collega eens. „U komt ons op uw weg tegen als u de personeels formatie wilt uitbreiden." Sussen De CDA-fractievoorzitter noemde het collegeplan 'slecht'. „Het probleem speelt al jaren en u probeert ons met slaapmidde len in slaap te sussen. U legt de raad stukken voor, die maar hal ve w'aarheden bevatten. En dat doet u wel vaker. Het college moet zijn huiswerk beter doen, Als het college deze nota una niem heeft vastgesteld, wordt mijn verdriet alleen maar gro ter." De CDA'er rekende voor dat de gemeente door de belastingpro- blematiek bijna een miljoen gulden aan rente is misgelopen. „Met dat geld had je bijvoor beeld de toeristenbelasting minder kunnen verhogen." Burgemeester AC. de Bruijn verdedigde het plan uit alle macht en zei dat het zo niet ver der kan. „Als we zo doorgaan, blijven we problemen houden. Als er geen extra kracht bij komt, krijgen we jaar in jaar uit de grootst mogelijke belasting problemen. We hebben eigenlijk twee extra mensen nodig, maar we vragen er maar één. De ande re formatie vangen we binnen de organisatie op." Gefrus treerd door zoveel tegenstand, verzuchtte De Bruijn: „We zul len de vacature van de straten maker niet meer vervullen. Dan groeit de formatie niet." Het collegevoorstel wordt don derdag 10 februari besproken tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Domburg. De vergadering begint om half acht 's avonds. door Lukas Fransen DOMBURG - De gemeente Vee re gaat het taxeren van wonin gen voor de Wet Onroerende Za ken (WOZ) in de toekomst nauwkeuriger uitvoeren. Er worden extra controles inge bouwd. De gemeente hoopt zo het aantal bezwaren tegen nieu we taxaties terug te dringen. De gemeente heeft enkele jaren geleden na het intreden van de WOZ circa dertienduizend wo ningen laten taxeren. Hierop kreeg zij 1482 bezwaarschriften binnen, waarvan er 85 voor de rechter worden uitgevochten. Voor februari 2001 worden alle woningen opnieuw getaxeerd. Om te zorgen dat dat zorgvuldig gebeurt, zullen de Rijksbelas tingdienst en de Waarderings- kamer de procedures controle ren. Daarnaast zal de gemeente woningen waarvan de eigena ren bezwaar maakten tegen de hoogte van de eerste taxatie, ex tra zorgvuldig beoordelen. „Want", zei burgemeester A C. de Bruijn woensdagavond tij dens een commissievergadering algemeen bestuur en financiën, „het is zuur als burgers voor een tweede keer in dezelfde proce dures verzeild raken." Voor WD'er K. Huiszoon zijn deze maatregelen niet voldoen de. Hij beschuldigde de ge meente tijdens de raadsverga dering afgelopen december van frauduleus handelen. De door demeente gebruikte referentie kaders, aan de hand waarvan woningen worden getaxeerd, zouden niet deugen, waardoor de waarde van woningen te hoog was ingeschat. „Dat houdt in dat burgers vijf jaar lang te veel waterschaps- en inkom stenbelasting hebben betaald." De WD 'er vind dat de gemeente haar fouten moet herstellen en te hoog getaxeerde woningen opnieuw moet laten taxeren. Moeizaam De Bruijn zei dat de referentie kaders door de vijf voormalige gemeenten zo goed mogelijk zijn opgesteld. „Het is ook on mogelijk om vijf jaar later de hele slag, die in heel Nederland moeizaam is geweest, over te doen. Het is veel beter de nieuwe referentiekaders zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk vast te stellen." CDA-fractievoorzitter W. J. van Tatenhove stelde voor de con crete gevallen opnieuw te laten taxeren. Dat is volgens De Bruijn niet mogelijk. „Je krijgt dan een stukje rechtsongelijk heid, omdat je voor een paar ge vallen een uitzondering maakt. Dan moet je alle dertienhonderd bezwaarschriften weer op nieuw bekijken." Huiszoon noemde de verbete ringen die De Bruijn voor de toekomst beloofde 'volstrekt onvoldoende'. De WD'er was daarmee een roepende in de woestijn. De andere fracties na men genoegen met de belofte van het college van B en W om het bij de volgende taxatieronde beter te doen. „Bij de volgende ronde moeten in ieder geval de ze problemen worden uitgeslo ten", gaf D66-fractievoorzitter L. van der Hoest het college als opdracht mee. BIGGEKERKE - Stichting Dorpsraad Biggekerke houdt donderdag 3 februari haar jaar vergadering in de grote zaal van het Dorpshuis m Biggekerke. Aan bod komen de jaarversla gen en er wordt een inleidingge- geven over de organisatie van Ziekenhuis Walcheren. Aan het einde van de avond vertelt R. Wondergem van Kwekerij Ha bitat het een en ander over de cactus. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Dansavond VLISSINGEN - Voor alleen staande 25-plussers is er in buurthuis Aldegonde in Vlissin gen op vrijdag 4 februari een praat- en dansavond. Deze avonden worden elke eerste vrijdag van de maand gehou den. De zaal is open om 20.30 uur. Vergadering dorpsraad ZOUTELANDE - De Dorps raad Zoutelaude houdt 8 febru ari de openbare dorpsraadsver gadering. Tijdens de bijeenkomst komen onder meer de onderwerpen Walcheren 2000+ en Evaluatie Langstraat aan bod. De verga dering vindt plaats in zaal Mid dendorp en begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 17