Zeeuwse wensen van Zuudwest 7 N l André Verbart streeft naar leesbare poëzie PZC Marktkramenverhuur over naar Stockman H J JP Veelzijdige schepper van de schepentrekker van Sas van Gent Gedroomde situatie te onwerkelijk om waar te kunnen zijn Spranks vol vertrouwen over cd Soft and Gentle zeeland 16 Uitgever van tijdschrift Noe brengt streekeigen kaarten op de markt ondernemend zeeland Veruze? Jie? Viae wou je dat van betaele dan? in detail kunst cultuur donderdag 27 januari 2000 door Claudia Sondervan OOST-SOUBURG - 'Mo je noe wee a verjaere? Jie wor oud!' Stichting Zuudwest 7 in Oost- Souburg. uitgever van het Zeeuwstalige tijdschrift Noe is begonnen met de uitgifte van Zeeuwstalige, humoreske wenskaarten. De eerste drie liggen komende week bij boekhandels, nog ne gen volgen. Daarvan zijn er en kele gericht op het zomerse pu- bliek, vertelt Marco Evenhuis van de stichting. Een Zeeuws-Vlaamse beter- schapswens of het Walcherse, halfspottend nieuwsgierige Zeeuwse stand op vakantiebeurs in Antwerpen ANTWERPEN - Met haringen. Zeeuwse Babbelaars en andere streekprodukten hopen de ge zamenlijke Zeeuwse Toeristi sche Bureaus in Antwerpen de komende week Belgische toe risten te interesseren voor een vakantie in Zeeland. De bureaus staan van zaterdag '29 januari tot en met zondag 6 februari met een Zeeuwse stand op de 22e Internationale vakantiebeurs in het Bouw centrum in Antwerpen. De Zeeuwse stand maakt on derdeel uit van het Nederland se paviljoen. De Nederlandse beursdeelnemers hebben dit jaar gekozen voor een themati sche presentatie. Al het toeris tisch aanbod in ons land is ge rangschikt onder de noemer 'Traditioneel Nederland'. Het Antwerpse vakantiesalon wordt gehouden in het Bouw centrum aan de Jan van Rijs- wijcklaan, vlakbij de Ring. De deuren van het beurscomplex zijn op zaterdag en zondag ge opend van 10 tot 19 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 22 uur en op andere da gen van 11 tot 18 uur. 'Veruze? Jie? Wae wou je dat van betaele dan?' appeleren aan een wat jonger publiek, denkt Evenhuis. De Beveland- se boerin, het Zeeuws-Vlaamse varkentje en de Walcherse boer die de wensen m de mond ge legd krijgen, zijn als karikatu rale fantasiewezens in qua- siklederdracht neergezet door Jan van Broekhoven uit Zuid- Nieuwe directie en bestuurslid verzekeraar OZ BREDA - OZ Zorgverzekerin gen heeft per februari een nieuw lid van de Raad van Be stuur in E. G. M. Donders. Donders (46) was manager per soneel en organisatie bij OZ en krijgt de portefeuille directeur bedrijfsvoering. B. de Jong is per februari aan gesteld als directeur zorg. De Jong (34) was tot dusver mana ger van de cluster zorg van OZ. Beide nieuwe directeuren gaan functioneren naast algemeen directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur. E. D. Boer. OZ Zorgverzekeringen heeft ruim 600.000 verzekerden in Zuidwest-N ederland zande. „We willen het streekei gene op een eigentijdse manier presenteren. Het hoeven niet altijd echte boeren en boerin nen en babbelaars te zijn, je kunt de Zeeuwse identiteit ook anders uitdrukken." De druk kerij van het ADZ in Vlissingen verzorgt de kaarten, die een ad viesprijs meekrijgen van an derhalve gulden per stuk. De wenskaarten zijn een pro beersel, een eerste poging om na drie jaar 'Noe' de vleugels wat breder uit te slaan, vertelt Evenhuis. Nog in het vat zitten een Zeeuwstalig jeugdboek voor tien- tot twaalfjarigen van auteur Jan Zwemer, dat nog dit jaar kan verschijnen. Voor later datum staan een door Claudia Sondervan TERNEUZEN - Gebroeders Stockman Verhuur in Terneu- zen heeft de marktkramenver huur in Zeeuws-Vlaanderen overgenomen van RBK Ver huur in Kloetinge. Het bedrijf van Rinus en Mar- greet Boogaard concentreert zich op de verhuur van markt kramen in Walcheren, de Beve- landen, Schouwen-Duiveland en Tholen, met daarnaast ver huur van feesttenten, podia en toebehoren over heel Zeeland. Voor Gebr. Stockman is de marktkraamverhuur een nieu we activiteit, vertelt A A B. Stockman. „We hebben nu tweehonderd marktkramen, waarvan er honderd naar de weekmarkten gaan en de rest naar de overige evenementen.Het verhuurbe drijf te Terneuzen van de broers Stockman is actief in de verhuur van feesttenten met meubilair en verdere beno digdheden en springkastelen in Zeeuws-Vlaanderen en Noord- Winkeliersvereniging Winbela in Heinkenszand houdt de ko mende weken en maanden verschillende evenementen in Hein kenszand. De vereniging werkt mee aan de lampionoptocht waar mee het dorp maandag 31 januari de verjaardag van koningin Beatrix viert. Zaterdag 5 februari is er tussen 10.00 en 16.00 uur Dolle Beursdag in De Stenge. Maandag 14 februari houden de winkeliers en Valentijnsactie met attenties. Tij dens de Expo 2000 zaterdag 25 en zondag 26 maart in De Stenge, is het winkelbe stand van het dorp vertegenwoordigd en zijn er optredens van ar tiesten, demonstraties en prijsvragen. De Zwarte Bessendag, de viering van het veelzijdige fruitgewas uit de streek, valt op vrij dag 2 juni. Het bedrij f bespreekt nu met de gemeenten Terneuzen, Zuid polder, Sas van Gent, Hulst, Axel en Oostburg de overname van de contracten voor de weekmarkten die RBK onder hield. Ook van de diverse jaar markten en dergelijke evene menten in Zeeuws-\haanderen neemt Stockman de kraam- voorziening over. Voor RBK Verhuur in Kloetinge werd de markt in Zeeuws-Vlaanderen steeds moeilijker te verzorgen door de kosten van de veerbo ten over de Westerschelde. „De kosten voor materieel en men sen en het transport werden te hoog", zegt Margreet Boog aard. Het bedrijf, dat naast het directie-echtpaar drie vaste medewerkers telt, heeft een ne venvestiging in Middelburg. Zeeuwse dichtenbundel en een verhalenbundel gepland. „De reacties op Noe zijn zo bemoe digend dat we wat meer wegen willen bewandelen.Mocht het echter heel erg aanslaan dan krijgt de stichting zonder winstoogmerk een logistiek probleem, stelt Evenhuis. „Misschien dat we dan samen werking moeten zoeken. Maar dat is nog ver weg." Vacatures van 32 kranten op Internet VLISSINGEN - JobTrack.nl is een nieuwe internetsite, die al le vacatures uit de 32 regionale dagbladen van uitgevers We gener - waaronder de PZC - Noordelijke Dagblad Combi natie en Hollandse Dagblad Combinatie combineert. De vacatures die worden gead verteerd in de VNU-dagbladen komen daar mettertijd nog bij Jobtrack richt zich op iedere werkzoekende, ongeacht op leiding. Belangstellenden kun nen op Internet zoeken per branche of sector en per regio, waarbij een zoekradius van di verse afstanden rond een plaats kan worden gekozen. De site heeft ook een magazine waarin artikelen verschijnen van onder meer de vakbond, personeelswervingsbureaus en adviseurs in fiscale en juridi sche zaken. De site is in handen van Wege ner eMedia, dat ook de zoek machine Track exploiteert en de eigen websites van de Wege nerdagbladen coördineert. Op de PZC-site zijn de personeels advertenties sinds februari 1999 in de online-vacature- bank te raadplegen. De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. S0T jé Hubrecht de Bliek foto Charles Strijcl door Pascalle Cappetti Bekend is hij vooral om zijn ontwerp voor de bronzen schepentrekker langs het ka naal in Sas van Gent. Nog altijd staat dit standbeeld hardwer kend, maar trots in het centrum van Sas. Maar Hubrecht de Bliek uit Terneuzen is vele ma len veelzijdiger. Honderden schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken kwamen er van zijn hand. De zoon van een metselaar uit het buurtschap Sasput maakte aan de lopende band dramati sche winterlandschappen, naakten, portretten van karak teristieke 'koppen' of stillevens. Sinds zijn vrouw in 1988 na een hersenbloeding in verpleeghuis Ter Schorre is opgenomen en hij van Sas van Gent naar Terneu zen is verhuisd, heeft De Bliek echter geen kwast meer aange raakt. „Alle amazuur is weg." Als hij de mappen met - impres sionistische - werken bekijkt, kan hij bijna niet geloven dat hij het is geweest, die deze heeft ge maakt. ,Dat ben ik niet, dat was een ander." Toch ziet de heer De Bliek er al lesbehalve uit als iemand die al le energie en zin in het leven heeft verloren. Al denkt hij lie ver dan dat hij praat; hij wil graag begrepen worden. Daar om vertellen zijn schilderijen en zijn tientallen spreuken - zelf noemt hij ze denkvruchten - zijn verhaal en zijn levenshouding, die gevormd werd door 'onder vinding'. „Geluk is als een fijn aroma. Men moet het proeven en vooral niet doorslikken." Als De Bliek echter over Sasput - zijn geboortegrond - praat,' wordt zijn stem zachter. „Eert bijzonder plaatsje", oordeelt hij Een twintigtal huizen en haast alle ambachten vertegen woordigd. „We hadden zelfs een eigen school. De gemeenschaps zin was enorm. Als er ruzie was, had je die zelf gemaakt." De Bliek groeide op tussen de die ren. Toen hij later ging schilde ren, zat elke spier van een paard; nog in het hoofd geprent. Met het diploma brood- en ban ketbakker op zak, toog hij op1 twintigjarige leeftijd naar Sas van Gent, waar hij een bestaan: de broodzaak omvormde tot banketbakkerij. Zijn droom was een eigen zaak te beginnen^ Maar zijn toekomstige vrouw 1911 100 Zeeuwse portretten voelde daar niets voor. Zijn schoonvader bood hem de func tie van magazijnmeester bij de Suikerunie aan. „Dat was een hele overschakeling. Maar ik heb er nooit om getreurd." De" magazijnmeester werd chef in-" koop en daarna schopte hij het tot algeheel procuratiehouder!; De mannen in de fabriek wer den zijn modellen. Thuis bak ken heeft hij nooit meer gedaan „Mijn vrouw vroeg weieens: bak eens wat. Nee, daar begon ik; niet aan. Ik moest goede materi alen hebben. Geen oventje dat' niet goed functioneerde. Met dié| flauwekul hield ik me niet be zig." door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Dichter An dré Verbart ('s Heerenhoek, 1960) streeft ernaar leesbare poëzie te schrijven, minder eli tair dan de gedichten van de meeste hedendaagse dichters. „Waarbij ik wel wil benadruk ken dat ik niet de maatstaven wil verlagen voor wat een goed gedicht is." Poëzie verdient vol gens Verbart een groter publiek. „De Landelijke Gedichtendag is daarvoor een goed initiatief, zeker als die een traditie wordt. Maar wil poëzie echt weer po pulair worden, dan moet er nog veel meer gebeuren." Speciaal voor de eerste Lande lijke Gedichtendag - die van daag wordt gehouden - schreef Verbart een gedicht bij het in de Middelburgse kunsthandel De Directiekamer tentoongestelde schilderij Haven van Veere van J. Croin. Verbart debuteerde vorig jaar met de bundel 98. Het titelge dicht is een 34 pagina's tellend verhaal in ritmische maar rijm loze regels. Het is duidelijk dat Verbarts studie Engels - hij is gepromoveerd op het werk van de dichter Milton - grote invloed heeft uitgeoefend op zijn poëzie. „Ik heb vooral de wat oudere poëzie bestudeerd", bevestigt Verbart. „Die is feitelijk heel anders dan de hedendaagse. In dichtvorm worden verhalen verteld. Dat deed Milton, maar eeuwen eerder gebeurde dat al, door Homerus bijvoorbeeld. Ik Het gat is nog niet gedicht. Buiten het beeld lopen paden van brak water, wasemen langs dijken en welen vlier en meidoorn een karper duwt door het riet, zuigt aan een vinger. De zeevis mengt beroerd. Vrijdag de katholieke dorpen. Hoe kijkt een boer, hoe een visser? Somber licht. Het drijfsel zal gemotoriseerd zijn onderhand, angst voor misplaatsing. Maar op dit moment ligt alles stil tussen de schuimkoppen van steigers. had ook een verhaal te vertellen. De meeste mensen denken dan dat zoiets dus in proza moet, maar voor mij is dat nooit een optie geweest. Ik heb mij inten sief beziggehouden met poëzie van alle tijden en heb willen kij ken of ik in een vergelijkbare vorm mijn ei kwijt kon. Ik heb in technisch opzicht een proef af gelegd." Ziekte Verbarts gedicht, waaraan in de bundel enkele andere gedichten en prozastukjes voorafgaan, gaat over de onbeantwoorde liefde voor een meisje, een onge makkelijke ziekte en die beide kennelijk resulterend in zijn dichterschap. „Door gewoon een verhaal te vertellen, heb ik aan mensen willen laten zien dat het mogelijk is een toegan kelijk gedicht te schrijven, niet zo elitair, in een vorm die ge woonlijk niet met poëzie wordt geassocieerd. Niet alle poëzie ziet eruit als een gedicht van Hans Faverey." Inmiddels experimenteert Ver bart met hele andere dichtvor men, zoals ook blijkt uit zijn gedicht bij het schilderij van Croin. Medewerking aan de Landelij ke Gedichtendag past bij zijn streven poëzie onder een groot publiek te brengen, maar om echt effect te sorteren zijn ande re middelen nodig. „Ik ben een beetje bang dat zo'n Landelijke Gedichtendag door allerlei mensen wordt aangegrepen om ludieke dingen te doen die op vallen. Om poëzie onder de mensen te brengen zijn structu rele maatregelen nodig. Veel meer poëzie in de boekwinkels, reclame in literatuurfolders en vooral gedichten schrijven die de mensen aanspreken." Haven van Veere van J. Croin. TERNEUZEN - Stichting Blues Pomotion heeft voor vrijdag 28 januari weer een zeer bijzonde re band weten te strikken. De Engelse rhythm bluesband The Nightporters laten het Ter- neuzense Bluescafé Porgy Bess vanaf 22.00 uur op him grondvesten schudden. The Nightporters zijn de trots van Engeland op bluesgebied. Strak in het pak geven ze een wervelende, haast acrobatische show weg. Met de vierkoppige formatie is het de laatste jaren snel bergopwaarts gegaan. Ze The Nightporters in Porgy Bess hebben hun tijd mee: The Night porters spelen Amerikaanse swingmuziek uit the fifties en die is de laatste jaren weer hele maal in. In hun thuisland zijn ze de absolute nummer één op bluesgebied. Mede dankzij de sublieme op namen van de debuut-cd Fee ling Good werd de band be schreven als een 'fenomenaal gepolijste verschijning die de grenzen van de muziekmoge- lijkheden verlegt'. De unieke combinatie van blues, rock en boogie was in de jaren vijftig al beproefd door andere bands, maar daar is nooit een goede plaatopname van verschenen. De manier waarop ze hun mu ziek aan het publiek overbren gen mag er ook zijn. De voorbije jaren behoorden zij in Europa tijdens cluboptredens en festi vals steevast tot de betere acts. 'Het publiek komt gewoonweg ogen en oren te kort', aldus Frank van Houcke van Stich ting Blues Promotion Terneu zen. foto Lex de Meester TERNEUZEN, Stadsschouwburg 'De onverwachte man', van Yasmina Reza, met Linda van Dyck en Jules Croiset. Regie van Gijs de Lange. doorWillem Nijssen In 'De onverwachte man' zit ten een man en een vrouw te genover elkaar in een trein. De vrouw weet wie de man is, na melijk een bekende schrijver van wie zij met grote bewonde ring veel heeft gelezen. (Zijn jongste boek heeft ze zelfs bij zich.) Voor de situatie is dat voorlopig niet van belang. Of het moest zijn, dat die 'voorken nis' ongemerkt een spanning in de coupé brengt. Beiden zijn vervuld van koortsige gedach ten, die wij van hen te horen krijgen maar die uiteraard voor elkaar verborgen blijven. Zoiets is een ongewone situatie, die alleen maar in literair op zicht kan bestaan. Dat is meteen ook de zwakste schakel van het stuk; het vraagt grote bereid heid van de toeschouwer om dit onwezenlijke spel mee te spelen. En dat zonder vooraf te weten, wat het zal gaan opleveren. Hoogstens kunnen we aftellen: ze krijgen elkaar, ze krijgen el kaar niet, ze krijgen elkaar, ze krijgen elkaar nietIk vind dat geen interessant spelletje - meer-, maar er is weinig anders. De man, Paul Parsky, is van het klagerige type; onwillige dar men, onrustige nachten, wel succes maar niet genoeg erken- Ferre Danneels (r) en Spanks. Geert van der Eynde van de Terneuzense band foto Charles Strijd door Joost Bosman TERNEUZEN - „We kunnen nu de wereld aan", zeggen Ferre Danneels en Geert van der Eyn de vol zelfvertrouwen. Samen vormen ze het muziekduo Spranks, dat onlangs zijn twee de cd uitbracht. Soft and Gentle luidt de titel van de demo, waar mee Spranks momenteel zaal houders, organisatoren van eve nementen en zelfs mega-enter- tainer Joop van de Ende besto ken. „Als ze niet weten dat je be staat, besta je ook niet", zegt Danneels strijdlustig. Soft and Gentle is niet alleen de naam van de nieuwe demo van Spranks. De term refereert te vens aan de muziekstijl die Danneels (gitaar) en Van der Eynde (saxofoon) in de loop der jaren ontwikkelden. Het is een mix van jazz, blues, latin en gip sy, alles op basis van improvisa tie. Hoewel Danneels en Van der Eynde al meer dan twintig jaar bevriend zijn, dook het tweetal pas drie jaar geleden de studio in. „We waren het beu. Het was altijd heel gezellig: beetje pra ten, beetje spelen, maar er kwam niets van de grond. We klooiden maar wat aan, er moest iets meer komen", vertelt Danneels. Hij sloeg aan het componeren, en liet Van der Eynde de cassette met het resul taat horen. Die viel stil van be wondering, en na wat oefening besloot het duo in Zaamslag een studio af te huren. Experiment „De eerste cd was een experi ment, we zijn er heel bescheiden mee geweest. Het album was vooral bestemd voor familie en vrienden", zegt Danneels. „Met deze gaan we het heel anders aanpakken. Die sturen we over al heen, en hij moet uiteindelijk ook in de winkel terecht ko men." Dat Spranks nu de schroom afschudt, heeft te ma ken met de grote voldoening die het tweetal voelt over het nieu we product. „Soft and Gentle is vlotter dan de vorige cd, ronder en technisch beter", legt Van der Eynde uit. „We hebben nu het idee dat datgene wat we doen echt 'klopt'. Improvisatie blijft de basis van de muziek van Spranks, wat voor een deel toe te schrijven is aan het feit dat beide musici au todidact zijn. „Daardoor speel je meer uit gevoel, en krijg je eerder je eigen stijl", verklaart Danneels. „Bovendien geef je hetzelfde nummer elke keer weer een iets andere sfeer." De komende jaren heeft Spranks grote plannen, onder meer het oprichten van een band. Nu komt de begeleiding nog uit een computer. „Maar het oog van het publiek wil ook wat", zegt Danneels. De eisen zijn niet gering, geven hij en Van der Eynde toe. „Maarwe zoeken mensen die bereid zijn al hun energie in onze muziek te stop pen, ze moeten met hun hart kunnen spelen." Platenbazen Het liefst zou Spranks zich ge heel toeleggen op hun muziek. „We benaderen met Soft and Gentle ook platenmaatschap pijen. Deze cd is goed genoeg", stelt Danneels. Van der Eynde hoopvol: „Van de honderd pla tenbazen heb je er maar één no dig." ning, een vriend die het met zijn Japanse vrouw beter heeft ge-' troffen, een saaie schoonzoon.' 'Bitter' is zijn sleutelwoord. De' vrouw, Martha, is vitaler, en thousiaster, bereid tot bewon dering en enthousiasme, maar ook zelfstandig en intelligent.' Eigenlijk een heel klassiek rol lenpatroon dus, en juist daarom kunnen wij het spel meespelen. Als we dat willen. Kunnen we zien hoe de vrouw de man na dert, zich voorover buigt, hem van centimeters nabijheid toe spreekt en de man toch niets- ziende voor zich uitstaart. Want dit is allemaal verbeelding, spet van gedachten. 'De onverwachte man' is een li teraire constructie, en al die ge dachten zijn -afgezien van de darmen die even mogen figure ren- dus ook literair. Van hoog filosofisch en cultureel gehalte, in ieder geval nauwelijks gelij kend op gedachten die een nor maal mens onderweg heeft. Waar op gewacht moet worden- (lang, té lang vind ik), is het mo ment waarop ze elkaar dan toch. zullen aanspreken. Over het raam, dat misschien open mag, natuurlijk. Daarna is het even interessant, want de man speelt dat hij een lezer -en niet de schrijver- is van hetzelfde boek dat de vrouw leest. Wanneer wordt de ballon doorgeprikt? 'j De vrouw weet beter, en ver- spreekt zich. Verrassing, en dan 1 de ontknoping: „In een ander le- ven zou ik mij met u in het avon- tuur storten." zegt Martha. Ge- i noeg om elkaar te krijgen, lijkt me. Een stuk als 'De onverwachte I man' moet om speelbaar te zijn j al te zeer op bekende patronen i worden gebouwd. Daar kan on- berispelijk, zij het statisch, spel I weinig meer aan toevoegen. Zulke rollen draaien qua invul- j ling om kleine details, en ik heb i die veel te weinig kunnen zien. i De personages blijven daardoor J vlak en dan komt zo'n onwezen- j lijke situatie -waar we mis- i schien wél allemaal van dro- men- toch niet echt tot leveni Erik Vlaminck De Vlaamse schrijver Erik Vla-,1 minck vertelt op 28 januari in De Drukkerij in Middelburg. De voorstelling begint om 16 uur. i Kaarten zijn te reserveren bij De Drukkerij," tel. 0118-886870. De toegang is gratis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 16