PvdA Middelburg is weg kwijt Nieuw huis in één dag klaar Instituut biedt snelle en zorgvuldige hulp asbestslachtoffers Laatste opknapbeurt voor golfslagbad zeeuwse almanak Beroepsziekte Hartenkreet over onderdak regionale brandweer Externe adviseurs moeten eenheid in fractie terugbrengen zeeland donderdag 27 januari 2000 door Harmen van der Werf DEN HAAG - Zorgvuldig en snel. Dat is de werkwijze die het Instituut Asbestslachtoffers voor ogen staat om asbest slachtoffers te helpen bij het treffen van een financiële scha devergoeding. Staatssecretaris J. Hoogervorst van Sociale Za ken verrichtte woensdag in Den Haag de officiële opening. Een exacte termijn waarbinnen asbestslachtoffers zullen wor den geholpen, durfde directeur M. A van der Woude niet te noe men. „Als alle belanghebben den meewerken, moet het binnen een aantal maanden mo gelijk zijn. De huidige gerechte lijk procedures lopen vaak jaren." Belanghebbenden zijn: de (voormalige) werkgever van het asbestslachtoffer, zijn verzeke raar en het asbestslachtoffer zelf. De laatste zal zich bij het instituut moeten melden, waar na de procedure tot schadever goeding begint. Of het instituut een succes wordt, is afhankelijk van de be reidwilligheid van alle betrok ken om mee te werken. Zowel asbestslachtoffers als verzeke raars en bedrijven zijn tot niets verplicht. „Maar", zegt direc teur Van der Woude, „De be langhebbenden hebben niet voor niets een gemeenschappe lijke overeenkomst getekend." Longziekte Voorlopig werkt het Asbestin- stituut alleen voor mensen die door het werken met het isola tiemateriaal asbest de dodelijke longziekte maligne mesotheli- oom hebben opgelopen. Zij krij gen bij erkenning een vaste schadevergoeding van 90 mille plus minimaal 10 mille vooron der meer gederfde inkomsten. Het laatste bedrag kan voor jon ge asbestslachtoffers oplopen. In de toekomst kunnen mogelijk ook werknemers met asbestose Staatssecretaris juicht bouw museum Van Eycks toe MIDDELBURG - Staatssecre taris van cultuur R. van der Ploeg zou graag zien dat in Mid delburg het museum wordt ge bouwd dat Aldo en Hannie van Eyck voor de Maisbaai hebben ontworpen. Dat liet hij door schemeren bij zijn bezoek woensdag aan Walcheren. In Vlissingen sprak hij met be stuurders van de provincie en de gemeente Middelburg over hun gezamenlijke museumplannen. Van der Ploegs woordvoerster betitelde het overleg naderhand als 'constructief', gedeputeerde G. de Kok van cultuur noemde het 'positief'. Toezeggingen heeft Van der Ploeg niet gedaan, of het moet zijn dat hij herhaal de te ijveren voor de mobiliteit van kunstcollecties. Dat wil zeggen dat een nieuw Middel burgs museum voor hedendaag se kunst zonder veel problemen werk uit de grote Nederlandse musea tentoon zou kunnen stel len. Volgens De Kok juichte Van der Ploeg de totstandkoming van het museum van de Van Eycks toe, zonder daarmee iets af te doen aan twee andere opties voor een nieuw museum. Mid delburg en de provincie onder zoeken op het ogenblik de voor- en nadelen van verbouw van het huidige stadhuis tot museum, realisatie van het museum van de Van Eycks en nieuwbouw in het Stationsgebied. „De staats secretaris maakte duidelijk dat de keuze tussen die drie in Zee land moet worden gemaakt", al dus De Kok. „Maar de naam Van Eyck viel zo vaak, dat duidelijk is dat hij dat een belangrijk ont werp vindt." Van der Ploeg liet niet blijken of de bouw van het museum van de Van Eycks meer Rijkssteun zal opleveren dan de keuze voor een andere optie. bij het instituut terecht. Een werkgroep begint binnenkort met een onderzoek naar de voorwaarden waaronder dat zou kunnen. Asbestose is met de mijnwerkersziekte silicose ver gelijkbaar. De longfunctie neemt af door kleine ontstekin gen, veroorzaakt door asbestve zels. Het Comité Asbestslachtoffers, dat nauw verbonden is aan de SP, heeft aan de wieg gestaan van het Asbestinstituut, om de jurische lijdensweg te bekorten voor slachtoffers en/of nabe staanden. „Maar we zijn er nog niet", zegt comitélid B. Ruers. Hij wil dat alle asbestslachtof fers gelijk worden behandeld. Asbestslachtoffers die ziek wor den na de gebruikelijke verja ringstermijn van dertig jaar of van wie de werkgever zoek is, ontvangen via een rijksregeling 'slechts' 35 mille. Die regeling wordt uitgevoerd door de Socia le Verzekeringsbank, maar het Asbestinstituut fungeert als aanspreekpunt. Of de verja ringstermijn ook voor asbest ziekten blijft gelden, is inzet van procedures. De Hoge Raad be slist er eind maart over. (Advertentie) DRVKKhRY 1 HEM A Vlaanderen I gedichtendag André Verbart maakte een gedicht bij het schilderij DF. HAVEN VAN VEE- RE van J. Croïn. Gedicht en schilderij in Kunsthandel DE DIRECTIEKAMER vandaag vanaf 17.00 uur in De Brasserie stoemp met worst ƒ13,50 vegetarische quiche met schorseneren ƒ17,50 Vlaamse karbonades met frieten ƒ21,50 vrijdag 28 januari 16.00 uur vertelvoorstelling door de Vlaamse schrijver Erik Vlaminck gratis kaarten bij de informatiebalie (0118-886870) verkoopten toonstel ling Vlaamse illustratoren Carll Cneut Gerda Dendooven Goeie Dewanckel Ingrid Godon André Sollie zaterdag 29 januari 14.30 - 16.30 uur saxofoon kwartet Marijke Poppe klassieke zaken exclusieve aanbieding DURUFLÉ-REQUIEM Anne Sofie von Otter en Thomas Hampson 29,95 en Alban Berg Quartett The complete string quartets BEETHOVEN 7 CD box 49,95 Die pas beëdigde makelaar uit Axel is nu al volledig door de beroepsziekte bevangen. Overal ziet hij handel in. Zelfs een spelletje Monopoly wordt voor hem. beroepsma tig handelen. Het is zo erg dat zijn blonde lief niet meer met hem aan hei spelbord wil gaan zitten. Ze kan het niet hebben dat hij nu ook al hui zen en hotels wil zetten op Station Noord en Zuid. „Dat kan niet, dat mag niet", riep ze vergeefs. ,,'t Mag wel", sneerde hij, „in de spelregels staat nergens geschreven dat het niet mag. Bovendien", voegde hij er aan toe, „daar moeten toch ook mensen kunnen over nachten!?" Het zwembad in Vlissingen ging gisteren, na - waarschijnlijk - de laatste opknapbeurt voordat het definitief gesloten wordt, weer open voor het publiek. foto Ruben Oreel doorMartine Bruynooge VLISSINGEN - De heropening van de glijbaan in het Vlissingse golfslagbad heeft gisteren veel bezoekers getrokken. De glijbaan was nog afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden, die van 10 tot 21 januari plaatsvonden. Het golfslagbad van het Sportfond- senbad in Vlissingen werd vrijdag opengesteld voor publiek. „De vijftien jaar oude glijbaan voldeed niet meer aan de Europese richtlijnen. We hebben hem daarom uit elkaar gehaald en opgeknapt. Er zijn zijstukken en gedeeltelijke overkappingen aangebracht voor de veiligheid van mensen in en rondom het bad", aldus directeur J. Keijmel. Niet alleen de glijbaan kreeg een opfrisbeurt. In het lesgedeelte van het golfslagbad is voor extra verlich ting gezorgd. Om gladde plekken stroef te maken, is de bodem opnieuw behandeld. Ook zijn de beplantin gen aan de rand van het bad opnieuw opgebouwd. Voor veiligheid tijdens de momenten dat er golven zijn in het water, zijn de grijpkoorden in het golfslag bad vervangen. „We hebben de reparaties gedaan omdat we absolute zekerheid over de veiligheid van het bad wilden. Er was geen sprake van onveilige plaatsen. Het zwem bad wordt elke zeven jaar door Sportfondsen Neder land gecontroleerd. Dat resulteerde nu in een op knapbeurt.", zegt Keijmel. Het is waarschijnlijk de laatste onderhoudsbeurt, want dit zwembad sluit, zoals het er nu uitziet, in 2002 zijn deuren. door Jacques Cats MIDDELBURG - Het dage lijks bestuur van de regionale brandweer doet misschien vandaag, donderdag, al een snelle studie om inzicht te krij gen in de voordelen van vesti ging nabij de Westerschelde- tunnel boven de locatie Stromenpoort tussen Vlissin gen en Midelburg. Elf Zeeuwse gemeentebestu ren hebben er op aangedrongen in die richting een onderzoek te doen. De Vlissingse burge meester A van Dok-van Weele, de nieuwe voorzitter van de Regionale brandweer, ziet de suggestie van de gemeentebe sturen als een 'hartenkreet' die het onderzoeken waard is. Zij is niet beducht voor nieuwe vertragingen. „Het kan eerder andersom werken. Voornaamste zorg is en blijft wat de consequenties kunnen zijn voor de gezamenlijk op de locatie Stromenpoort op te zet ten meldkamer en andere faci liteiten, die ook kunnen wor den gebruikt door politie en ambulancedienst. Het dage lijks bestuur van het regionaal college van Zeeuwse burge meesters en de korpsleiding van de politie Zeeland maken in afwachting van de uitkom sten van het beraad bij de re gionale brandweer even pas op de plaats. pagina 21: analyse Belgische hond duikt op in polder Rilland GOES - Hoe hun hond zo ver over grens is gereisd, is nog een raadsel. Maar voor familie De Smedt uit Wuustwezel telt nu maar één ding: Blue is terug. Blue, een Berner Sennen hond, werd zaterdagochtend gevon den in de polder van Rilland. Vastgebonden aan een paaltje. Het dier werd naar het asiel in Goes gebracht, dat de stichting Amivedi inschakelde. Deze stichting registreert alle ver miste en gevonden dieren. Woensdagavond bleek dat zo'n zelfde hond verdwenen is uit het Belgische Wuustwezel. De dol gelukkige eigenaars zijn Blue onmiddellijk komen halen. Provincie reikt gehandicapten in nood de hand MIDDELBURG - De provincie gaat mogelijk geld steken in de aanpak van de wachtlijst voor verstandelijk gehandicapten in Zeeland. Met het geld zouden de meest schrijnende situaties moeten worden opgelost voor dat in 2001 het eerste overheids geld voor de bestrijding van de Zeeuwse wachtlijst beschik baar komt. In Zeeland wachten ongeveer veertig gehandicapten op een plaats in een instelling. Ouders kunnen deze gehandicapten met vaak ernstige gedragspro blemen niet meer thuis houden. De regering heeft beloofd de wachtlij sten aan te p akkenVol gend jaar en in 2002 komt er daarvoor steeds ruim vijfhon derdduizend gulden naar Zee land toe. Maar omdat er sprake is van on houdbare crisissituaties wil de provincie misschien geld uit trekken om de urgentste geval len nog dit jaar al op te lossen. Gedeputeerde G. de Kok (PvdA gezondheidszorg), kan nog niets toezeggen, maar wil „inhetlicht van het beleidskader sociale zorg de hele wachtlijstproble matiek in de gezondheidssector bekijken. Dat wordt een moei lijke afweging omdat er ook in de verzorging- en verpleegsec- tor wachtlijsten met schrijnen de situaties bestaan." De Kok zegt dat de provincie onmogelijk de hele wachtlijst voor gehandicapten kan weg werken. „Deze wachtlijst is de verantwoordelijkheid van de overheid. Die moet hier veel meer geld voor uittrekken." Naast de ongeveer veertig cri- sisgevallen, is er nog een lijst van zo'n honderd gehandicap ten die ook ergens anders willen wonen maar van wie de situatie niet zo urgent is. Zeeuwse ge handicaptenorganisaties en - instellingen wachten met be langstelling een kort geding te gen een zorgkantoor in Zwolle af. Ouders van gehandicapte kinderen willen dat de rechter het zorgkantoor dwingt de aan pak van de wachtlijsten te beta len. pagina 21: uitgelicht Arnemuidse steekt man neer ARNEMUIDEN - Een 34-jarige Arnemuidse is woensdag aan gehouden, nadat ze in haar wo ning een man had neergestoken. Het slachtoffer, waarvan de identiteit niet bekend is ge maakt, ligt in het ziekenhuis. Volgens de politie zijn relatie problemen de oorzaak van de steekpartij. door Edith Ramakers MIDDELBURG - De PvdA- fractie van Middelburg heeft hulp van buitenaf ingeroepen om uit de problemen te komen. De eenheid binnen de fractie is ver te zoeken. De ex-gedepu teerde van Zuid-Holland Jaap Wolff en zijn Noord-Brabantse collega Jan Boelhouwer lichten nude zes leden tellende fractie door. Dat deelde het afdelings bestuurwoensdagavond mee na afloop van de ledenvergade ring. Volgens afdelingsvoorzitter Hennie van Meerkerk hebben de fractieleden zelf om het on derzoek gevraagd. Reden daar voor is dat dezes raadsleden (in clusief de twee wethouders) vinden dat het niet goed loopt. Het bleef niet onopgemerkt dat de partij sporadisch als een hecht team naar buiten trad. De sociaal-democraten verschil den nogal eens van mening over Middelburgse belangen. Ze spraken een andere taal over het stadsgewestelijk zwembad, in het cultuurbeleid vonden ze el kaar niet en de afronding van de Markt zaaide verdeeldheid. Ook verschilden de visies over de manier waarop het samenwer kingsverband tussen Vlissingen en Middelburg vorm moet krij gen. Een ander belangrijk twistpunt was de declaratiekwestie rond burgemeester L. H. B. Spar van der Hoek. Nadat uit onderzoek bleek dat hij enkele duizenden guldens te veel bij de gemeente in rekening had gebracht, vond een aantal fractieleden dat de burgemeester kritischer ge volgd moest worden. In dat ver band werd gesproken over de harde lijn en de zachte lijn. Nieuw elan Om uit deze impasse te komen, is de hulp van Wolff en Boelhou wer ingeroepen. Zij hebben vo rige week gesprekken gehad met een aantal PvdA'ers. Van Meerkerk verwacht dat de be middelaars de zes fractieleden weer op een lijn kunnen krijgen. „Ik heb er ook alle vertrouwen in dat we eruit komen. Dat ba seer ik mede op het gesprek dat ik al met de twee mannen heb gehad. Zij verwachten dat de fractie er zelfs met meer elan uitkomt." De afdelingsvergadering van gisteravond was uitsluitend toegankelijk voor leden. „We hebben voor beslotenheid geko zen omdat we eerst in alle rust met onze leden wilden spreken over deze interne zaken. Emo ties hadden hoog op kunnen lo pen. De volgende vergadering, van 1 maart, is ook weer beslo ten", zegt Van Meerkerk. In die vergadering bespreken de leden het rapport van de wijze mannen. door Rolf Bosboom OUDELANDE - 's Ochtends was het nog een lege bouwkavel, 's avonds hadden de bewoners van de Leen Evertsestraat in Oudelande nieuwe overburen. In slechts enkele uren stond er een compleet nieuw huis, dank zij een bouwsysteem dat voor Duizenden bekeuringen MIDDELBURG - In Zeeland zijn de afgelopen week weer duizenden bestuurders bekeurd voor een te hoge snelheid, het niet dragen van de gordel, rijden door rood licht, het niet dragen van een helm of een te hoog alco holpromillage. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen kregen 345 bestuurders een boe te, in West-Zeeuws-Vlaanderen waren dat er 508. Op Walcheren noteerde de poli tie 1382 overtredingen en op Tholen 154. De meeste boetes deelde zij uit op de trajecten Goes-Grevelingendam en de Dammenroute tussen Walche ren en Schouwen: 3827. het eerst in Nederland wordt toegepast. „Dit is hét bouwen van de toekomst", zegt make laar Jan-Kees Ganseman uit Kapelle overtuigd. Ganseman heeft een samenwer kingsovereenkomst gesloten met het bedrijf Matthijs Buil ding Concept and Systems (MBCS) uit het Belgische Naza reth, de bedenker van het con cept. Het bedrijf realiseert in België inmiddels zo'n vijftig kant-en-klare woningen per jaar. In de fabriek in Nazareth wor den de woningen eerst helemaal in elkaar gezet, inclusief alle gas-, water- en elektriciteitslei dingen. Het geraamte bestaat uit houten draagstructuren en de wanden worden gevormd door sterk isolerende gipsvezel- platen van twaalf millimeter dik. Als het huis is getest en alles in orde is bevonden, wordt het in delen naar de bouwlocatie ver voerd. Zes trailers arriveerden woens dag aan het eind van de ochtend vanuit België in Oudelande. Binnen de kortste keren stonden de benedenverdieping en de ga rage al op de eerder gelegde fun- Op de lege bouwkavel in Oudeland werd volgens een nieuw bouwsysteem in één dag een huis neergezet, compleet met leidingen voor gas, water en licht. foto Willem Mieras dering en in de loop van de mid dag was de bovenetage klaar. Een wandeling door de woning gaf een onwezenlijk gevoel: zelfs de spiegel op de wc hangt er al. Het is dat de toekomstige bewoners beneden liever zelf plavuizen laten leggen, anders had de vloerbedekking er ook al gelegen. Buiten moet alleen de gevel nog worden afgewerkt met een ge metselde muur, want nu zijn de gipsvezelplaten nog zichtbaar. Overigens zijn de bakstenen al leen voor het zicht, want de wanden isoleren voldoende om het binnen behaaglijk te hou den. Makelaar Ganseman ziet volop voordelen in de nieuwe bouw methode. Ook financieel. „Je hebt geen bouwtermijn, dus het is prijstechnisch zeer aantrek kelijk. Dit is aanmerkelijk goedkoper dan traditioneel bouwen." Hij verwacht een trendsetter te zijn in Nederland. „Dit is het. Heel veel mensen willen snel bouwen." De toekomstige eigenaar, Anco Vader, legde de bouw van zijn nieuwe woning gisteren op film vast. „We waren op zoek naar een groter huis en dan ga je rondkijken. Aangezien we de kosten wilden drukken, kwa men we uiteindelijk hierop uit. We zijn er heel tevreden mee."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 15