Veilige valhelm lijkt op een kunsthoofd PZC Dan draai ik de gasschuif open Varken met een hart van goud Persoonlijk Valentijnslied 10 Van smal naar bol en dan weer smal Clown Bassie verdacht van belastingfraude Levende pop in de computer Twee jaar na de virusinfectie die zijn hart aantastte is kij ken en luisteren alles wat Came ron Kelsey nog doetHij leeft, en dat is het. Dan komt hij voor een moeilijke, tegelijkertijd simpele keuze te staan. Maar is het wel zo verstandig Trudy te willen zien? Cameron Kelsey heeft weinig tijd meer, hooguit een jaar. Zijn hart wordt langzaam, maar o zo zeker zwakker. Twee keer al ging een hartoperatie op het laatste moment niet door, omdat er iemand was die het donorhart dat voor hem bestemd was nog dringender nodig had Op een dag hebben zijn ouders weer eens ruzie. Om hem na tuurlijk, want zijn vader blijkt in radeloosheid op eigen houtje een immunoloog in de arm ge nomen te hebben. Een zekere dokter Bryce, gespecialiseerd in transgenetica, houdt zich al en kele jaren bezig met het pro bleem dat er te weinig menselij ke organen beschikbaar zijn voor transplantaties. In plaats van zijn heil te zoeken in een ro- bothart of in een manier om het leven van een gebrekkig hart te verlengen, kiest hij voor een - op z'n zachtst gezegd - nogal om streden methode. Honderd pro cent zekerheid kan hi] Cameron niet geven, maar hij is er van overtuigd dat een operatie vol doende kans van slagen heeft: „We hebben twee varkens die heel geschikt zijn, Paul en Tru dy. Maar ik denk dat ik Trudy zou kiezen. Zij is heel bijzonder, onze beste kans. En als de eerste transplantatie slaagt, staat niets ons in de weg om er nog meer te doen. Maar het is jouw beslissing, Cameron, of jij de eerste wilt zijn die zo'n operatie ondergaat." In De jongen met het varkens hart maakt de Engelse auteur Malorie Blackman een actueel vraagstuk tot onderwerp van een roman voor lezers vanaf elf jaar. Mag je, zoals dokter Bryce doet, dieren fokken met organen die menselijk DNA bevatten om te voorkomen dat zo'n orgaan wordt afgestoten nadat het bij een mens geïmplanteerd is? Die vraag gaat nog heel wat verder dan de kwestie of je met dieren mag experimenteren. Dokter Bryce heeft er in ieder geval een uitgesproken mening over: ..Kippen, varkens, koeien en schapen worden overal ter we reld gefokt met maar één doel. De stille aanbidder heeft er voor Valentijnsdag een nieuwe mo gelijkheid bij om de heimelijke geliefde te verrassen met een liefdesverklaring. Op internet kan een romantisch liedje be steld worden, waarin de naam van het liefdesdoelwit is ver werkt. Minnaars in spe kunnen op ww- w.voorlief.nl gratis een e-mail naar hun stille liefde sturen, met daarin een tekst en een verwij zing naar het liedje. Wanneer de geadresseerde die link volgt, krijgt die een nummer te horen met zijn of haar naam erin. De e- mail komt op 14 februari aan. GPD donderdag 27 januari 2000 In Engeland is een valhelm ontwikkeld die de mechani sche eigenschappen heeft van het menselijke hoofd zelf. De helm moet het aantal dodelijke ongelukken met (brom)fietsen, scooters en motoren terugdrin gen. Zelfs de beste nu in gebruik zijnde helmen bieden vooral bij zware ongevallen met altijd volledige bescherming. Dat heeft te maken met de sterkte én de richting van de krachten die bij een zwaar ongeval op de helm, en daarmee op het hoofd inwerken. Iemand die met 40 ki lometer per uur frontaal op een betonnen paal botst zal weinig hebben aan een helm. Hetzelfde geldt voor iemand die zijdelings geschept wordt door een auto die 80 rijdt. De plotselinge kracht die in zulke gevallen op de helm wordt uitgeoefend ver oorzaakt, ook als de helm met wordt gedeukt of doorboord, hersenletsel (zware hersen schudding, soms toch schedel breuk) of ernstig letsel aan hals of nek (breuk aan wervels of strottenhoofd). Juist voor deze categorie onge vallen ontwikkelde het Engelse Laboratorium voor Onderzoek naar de Verkeersveiligheid (TRL) in Londen het nieuwe ty pe helm. ..Eigenlijk biedt het hoofd zelf al flink wat bescher ming tegen invloeden van bui tenaf". zegt dr. Kenneth Phillips van het TRL.De schedel is om geven door een huid die fun geert als een elastische laag die tot een zekere waarde druk van buitenaf absorbeert. Boven dien, en dat is heel belangrijk bij krachten die onder een zekere hoek met het vlak op een be paald schedeldeel inwerken, kan die huid over de schedel heen en weer bewegen. Op som mige plaatsen tot wel twintig centimeter." MMaHMMMMMMM illustraties Garth Williams om ze te doden als voedsel voor het menselijk ras. Dat zijn land bouwhuisdieren. Is het dan er ger om ze te fokken om een men senleven te verlengen? Mogen ze enkel en uitsluitend als voedsel worden gefokt? Het zal wel een kwestie van opvatting zijn, maar geloof me, ik kan 's nachts rustig slapen en ik durf mezelf recht in de ogen te kijken als ik 's ochtends voor de spiegel sta." Misschien zul je, net als Came ron, wat moeite hebben om de wetenschappelijke uitleg van dokter Bryce over xenotrans- plantatie (organen van de ene soort implanteren bij een ande re) te snappen. Maar gelukkig is de man niet vervelend lang van stof; en nog gelukkiger is dat hij - met hulp van Malorie Black man natuurlijk - meestal pre cies de goede woorden kiest. Zo als wanneer hij Cameron vertelt over het varken dat hem zal red den, maar daarvoor met haar le ven moet betalen. Trudy is een prima varken. Ze is onaf hankelijk en sterk en heel intel ligent. Maar wel een beetje kop pig, soms. Een echt varken, maar met een hart van goud." De jongen met het varkenshart dwingt je tot nadenken. Over de rechten van het dier. Over dok ters die 'alles' kunnen. Over on begrip en achterdocht. Over de bijtende bemoeizucht van dom oren. Maar vooral lees je een boeiend verhaal over een jongen die alle reden heeft nog zoveel van het leven te willen dat hij zichzelf verbiedt de moed op te geven. En die zich daarom de mooiste uitdaging stelt die mo gelijk is. Luguber Bloedstollend luguber begint het beroemde boek Charlotte's web vanE.B. White: „Waargaat pappa met die bijl naartoe?" vToeg Veerle aan haar moeder, terwijl ze de tafel dekten voor het ontbijt. „Naar het varkens hok", antwoordde mevrouw Gersteman. „Er zijn gister avond biggen geboren." Maar laat je door zoveel sini sters niet uit het lood slaan. Lees verder en je zult, hoogstwaar schijnlijk. pas stoppen als je dit opnieuw vertaalde humoristi sche dierverhaal uit 1952 over een heel bijzondere big en zijn briljante vriendin uit hebt. Jan Smeekens Malorie Blackman: De jongen met het varkenshart - Uitgeverij Fon tein, 172 blz., f27,90. E B White: Charlotte's web; met il- lustraties van Garth Williams - Uit geverij Lemniscaat, 168 blz., 27,50. Kenneth Philips met de nieuwe valhelm, die waarschijnlijk rond de duizend gulden gaat kosten. foto Ann Purkiss motorcross Zonder verstand rijden. Dat is volgens Nicky Huiszoon (12) echt het allerstomste, dat je als motorcrosser kunt doen. De Vlissingse coureur zet aan staand weekend in Goes zijn verstand dan ook een stuk hoger dan nul. De concurrentie is bij voorbaat gewaarschuwd. Als het even kan gaat de indoortitel om de Supercross te Goes dit keer mee naar Vlissingen. Na de paardensport van de af gelopen weken in de Zeeland hallen is het nu de beurt aan de vele pk's van de motoren. „Die lucht van paardenpoep kim je tijdens de training nog ruiken", lacht Nicky. „Wij gebruiken na melijk dezelfde grond om een crossterrein te bouwen. Van daar." Na de eerste trainingen van deze week is de poeplucht ruim schoots vervangen door de uit laatgassen van de tientallen motoren. Het geronk en geraas weerkaatst tegen de wanden. Deuren worden open gezet om wat frisse lucht binnen te laten. Belangrijker voor de toeschou wers, dan voor de coureurs. „Stank? Als je rijdt heb je daar geen erg in. Je let vooral op de race. Zorgen dat je na de start in een goede positie de eerste bocht doorkomt." Voor Nicky wordt het de tweede keer, dat hij in Goes aan de start komt. „Een heel aparte ervaring dat mdoorcrossen. Veel korte bochten, dus je schakelt aan één stuk door. Stuiterend als een knikker over de talloze wasbor den en dan maar zorgen dat je je stuur niet laat glippen. Boven dien zitten er ook altijd lekkere bulten in. Mooi om even te jum- pen. Zelfs een dubbelsprong is mogelijk. Maar wie wil winnen moet in Goes vooral technisch goed rijden." De wedstrijd gaat over twee manches van 12 minuten en één ronde. De allerbeste coureurs van elke manche plaatsen zich voor de grote finale op zaterdag. En daar wil Nicky als het even kan wel bij zijn. „Van de week nog getraind met Jan Postema, een bekend coureur. Die leert je precies, waar je op moet letten. Bij zo'n dubbelsprong bijvoor beeld moet je je motor in de bult drukken en tegelijkertijd gas geven. Maak je een fout, dan lig je eraf. Heb ik één keer meege maakt. Gelukkig ving m'n bodyprotector de grootste klap op. 't Was wel even schrikken." 't is heftig, dat gestudeer Hé Swing er is net op het nieuws dat er een paar vakken geschrapt zijn... ...o nee, vergissing, het wordt zojuist weer teruggedraaid, jammer niet? Swing, Swing er is hoop: de scholen mogen nu zelf weten wat ze schrappen. en jouw school schrapt vooral J wortels... Grapje! „De hoofdhuid werkt dus niet alleen als een absorptielaag, een dun stootkussen, maar kan in nog veel sterkere mate zijde lingse krachten opvangen en absorberen. Daaronder lijkt de schedel op de schaal van een walnoot die de tere hersendelen beschermt. De schedel is opge bouwd uit min of meer elasti sche platen en plaatjes die onderling op grensvlakken enigszins beweegbaar zijn. Niet teveel natuurlijk, want dan komt het onderliggende weefsel in de knel." Phillips en de zijnen hebben op basis van deze eigenschappen hun model ontwikkeld, waar aan direct al het verschil met van bestaande typen te zien is. „Om het harde deel van de helm is een elastische laag van kunst stof gespannen met dezelfde ei genschappen als de hoofdhuid", aldus Phillips. „De harde helm zelf is gemaakt van gelaagd én gehard materiaal, voornamelijk bestaande uit een mengsel van koolstof en kunstharsen. Dat deel is bedoeld om vooral lood recht inwerkende, grote krach ten te weerstaan. Deze helm gaat, zo bleek uit onze laborato riumproeven, zelfs bij zware verkeersongelukken vrijwel nooit kapot." Schedel „Juist door het gebruik van die kunsthuid worden plotselinge draai- of knikbewegingen van de schedel tijdens een ongeval sterk gereduceerd. Die bewe gingen zijn voor 90 procent ver antwoordelijk voor kwetsuren aan hals en nek in het verkeer." Phillips schat dat zijn valhelm komend voorjaar in productie kan zijn. „De prijs is afhanke lijk van de afname. Bij een om zet vergelijkbaar met gangbare typen integraalhelmen denk ik aan rond de duizend gulden. Dat is flink ja, maar sommige mensen hebben wel het dubbele voor een bril over. Het is maar hoeveel je leven je waard is." Ben Apeldoorn Haar favoriete geurtje heet NafNaf. „Dat doe ik wel eens een keer op als ik naar een feestje ga. Maar het gaat mij niet om de geurtjes, ik vind vooral de flesjes leuk", vertelt de elfjarige Keshia Kluyfhout uit Vlissin gen. Een jaar geleden begon de Vlissingse, min of meer toe vallig, met het verzamelen van parfumflesjes. „Mijn moeder vroeg aan mij of er een paar parfumflesjes op mijn kamer mochten staan omdat ze zelf plaatsgebrek had. Ik vond ze zo leuk, dat ik de lege flesjes begon te verzamelen." Doordat Keshia pas verhuisd is, zit haar verzameling op dit moment in dozen. „Er komt op mijn kamer, op een opvallende plaats, een plank aan de muur, waarop ik mijn verzameling neer kan zetten. Ik ga ze dan soort bij soort zetten. Ik zet dan de ronde flesjes bij de ronde, meestal van klein naar groot. Dat doe ik dan ook met de vierkante flesjes." Een parfumflesje is niet zomaar een flesje: over de vorm wordt door ontwerpers goed nagedacht. De uitstraling van de flesjes is bijna net zo belangrijk als het parfum waarmee ze gevuld worden. Een leuk en aantrekkelijk flesje verkoopt dus beter. Keshia's favoriete flesje heeft buiten een sierlijke vorm nog meer ijzers in het vuur. „Het is bewerkt met goudkleurig metaal. Het is een klein flesje dat van smal naar bol en dan weer naar smal loopt. Het is afkomstig uit een oosters land, ik weet niet precies uit welk land." Sinds Keshia aan het verzamelen is geslagen, groeit het aantal flesjes eigenlijk vanzelf„Ik hoef echt niet veel te kopen. Ik krijg ze van familieleden en vriendinnetjes. Ik denk dat zo mijn verzameling nog wel groter zal wor den." Piet Nagtegaal Angst heeft hij aan de valpartij niet overgehouden. Wel is hij voor de start altij d een beet j e ge spannen „Ik heb nooit honger en ga een keertje extra naar het toilet. Maar als het valhek plat gaat draai ik de gasschuif open en ben ik alles kwijt. Dan telt nog maar één ding: winnen." Hans Segboer Het bedrijf van clown Bassie wordt door de Fiscale In lichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) verdacht van belasting fraude. „Er wordt onderzoek gedaan naar het doen van on juiste belastingaangifte met be trekking tot de verantwoorde omzetten van het bedrijf Bassie Produkties BV," licht een justi- tiewoordvoerster toe. Bas van Toor vormt samen met zijn broer Adriaan het beroem de duo Bassie en Adriaan. Lan delijke bekendheid genieten ze vooral door hun televisieavon- turen. Het Vlaardingse duo trekt ook door het land met spe ciale kindershows. Hun activiteiten hebben ze za kelijk gescheiden. Bassie Pro dukties is in handen van Bas. Deze onderneming houdt zich voornamelijk bezig met het or ganiseren van voorstellingen. Boekingen, kaartverkoop, re clame voor de voorstellingen en het huren van podia is de ver antwoordelijkheid van Bassie. Voor de hand ligt dan ook te denken dat er is gesjoemeld met de opbrengsten uit de entreegel den. Justitie wil echter in haar mededelingen niet meer zeggen dan dat het gaat om een onjuiste belastingaangifte. Het duo was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar Volgens de zoon van Adriaan kampt clown Bassie met ge zondheidsklachten en zou hij in het ziekenhuis liggen. GPD Nicky Huiszoon: „Stuiterend als een knikker over de talloze wasborden en dan maar zorgen dat je je stuur niet laat glippen." foto Lex de Meester Een levende pop in de compu ter, waarmee alles net echt wordt. Eten geven, in bad doen, aankleden, belonen, straffen. Dat is de essentie van het on langs verschenen spel Babyz. Al eerder waren er spellen waarmee bijvoorbeeld een huis dier in de computer werd ge stopt: een hond die je moet voe ren, aaien en waarmee je moet spelen om het dier tevreden te houden. Een speciale attractie van Babyz is de geluidsherken ning. Door middel van een mi crofoon, aangesloten op de ge luidskaart, kan met de stem contact met de eigen baby wor den gelegd. Op den duur gaat de baby de stem herkennen en rea geert hij op 'mama' of 'papa'. De baby kan door de speler van hot naar her worden gesleept: naar de badkamer, de slaapka mer, de keuken, de zolder of de huiskamer. Overal staan spullen die nodig zijn voor de baby, van eten tot spelletjes, van bad tot flessenwarmer. Babyz is echt een spel voor de kleintjes. Die zitten gebiolo geerd uren voor de pc met de baby te prutsen, zachtjes baby geluidjes murmelend door de microfoon. Voor de allerklein sten is het echter wel een handi cap dat ze goed met een muis moeten kunnen omgaan. Maar als dat eenmaal is uitgelegd en het lukt om een baby te adopte ren en er mee te spelen, dan kan het geluk niet op. Gijs Korevaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 10