Schuddebeurs houdt mestgeur Vrees voor verdrinking in drijfzand PZC PZC Uitgereden melasse tart Zierikzeese neuzen Zorgcentrum Borrendamme opent internetcafé Ondernemersclub voorziet financiële ondergang gemeente Vijf aanhoudingen bij oprollen fraudenetwerk zeeland s 15 Gemeente kan ook niks veranderen aan hinder varkensbedrijf zaterdag 16 oktober 1999 door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Het uitrijden van melasse als mest op land bouwgrond in de omgeving van Zierikzee zorgde vrijdagmor gen voor stankoverlast. Bij de gemeente Schouwen-Duive- land kwam een kleine twintig klachten binnen. Melasse is een restprodukt van de suikerbietenoogst. Het lekte in juli weg bij DSM Gist in Delft. 'Wat een lucht...'. Die kreet slaakte vrijdagmorgen menig Zierikzeeënaar. stankoverlast. Rond het monumentenstadje hing een geur die de meeste klagers omschreven als die van rotte vis. Milieuambtenaar M. J. Tichem van de gemeente Schouwen-Duiveland verge lijkt de - ook door hem zelf op gesnoven - stank als die van een suikerfabriek. Erg onaan genaam. Tichem is verbaasd over het feit dat ook in de buurt van Brouwershaven, Nieuwerkei'k en Ellemeet het mengsel van opgeloste suikerresten en wa ter- op het land uitgereden is en uit die contreien geen klachten kwamen, ,,Ik vermoed dat de partij melasse die bij Zierikzee uitgereden is, nog niet hele maal uitgegist was en daarom zo stonk." Tichem haast zich te zeggen dat het kleverige goedje dan wellicht wat stinkt, maar het is wel puike mest en volstrekt on gevaarlijk. Niettemin heeft de gemeente actie ondernomen. Het loonbedrijf dat bezig was met het uitrijden van de mest op een landerij tussen de Alte- kleinseweg en de Bettewaard- sedijk werd vriendelijk doch dringend verzocht het. spul on der te werken. Daardoor neemt de stankover last fors af en Tichem verwacht dat daarmee de klachten ver holpen zijn. door Piet Kleemans SCHUDDEBEURS - De inwo ners van Schuddebeurs moeten leren leven met incidentele stankoverlast van de naburige varkensmesterij aan de Lange Blokweg. Een afdoende oplos sing van de problemen is nog niet in zicht. Dat hebben de in woners van het dorp te horen ge kregen van de gemeente Schou wen-Duiveland. Li 1994 kreeg de Agri Groep Zeeland BV van cle toenmalige gemeente Zierikzee een vergun ning voor de bouw van de var kensmesterij aan de rand van Schuddebeurs. Vervolgens werd bij de bouw afgeweken van die vergunning, maar dat kwam pas bij een milieu-con trole in 1997 aan het licht. Een foutje van de gemeente, erkent milieu-wethouder G. J. van de Velde-de Wilde. ,,En dat hebben we de bewoners ook open en eer lijk verteld." Omdat de gemeen te feitelijk jarenlang de situatie had gedoogd, zag deze geen an dere mogelijkheid dan die deels te legaliseren. Dat gebeurde tot verdriet van de omwonenden van de varkens mesterij. Zij deden bij het ge meentebestuur hun beklag. Naar aanleiding daarvan dwong de gemeente de Agri- groep maatregelen te nemen om stankoverlast zoveel mogelijk te beperken. Dat hielp ten dele. Er bleven klachten komen en voorlopig zal dat ook nog wel zo blijven. Wethouder Van de Vel de: „Wij vermoeden dat in ieder geval een deel van de stankover last wordt veroorzaakt door het gebruik van de brij voederin stallatie, alleen bestaat er nog geen regelgeving op basis waar- van we daar iets tegen kunnen doen." Kermis begint in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM - Een be scheiden maar gevarieerd aan bod van attracties kenmerkt de najaarskermis op parkeerter rein Plein 13 in Bergen op Zoom. De kermis is vri jdagmiddag ge opend en blijft tot en met zon dag 24 oktober staan. Het nostalgisch ogende reuzen rad past goed bij de vlakbij ge plaatste ouderwetse draaimo len. Jonge kinderen kunnen ruimschoots hun lol op in mini- botsauto's en karretjesbanen. Snelheid daarentegen wordt bereikt in de supercalypso en de dinoride, terwijl het glazen doolhof en het spookhuis vooral de fantasie moeten prikkelen. De Regionale Milieudienst en de brandweer waren tijdens die eerste uurtjes present. Mede werkers van beide diensten con troleerden respectievelijk op geluidsnormen en de aanwezig heid van brandblussers en an dere brancltechnische eisen. Dit laatste wordt altijd gedaan na de start van de kermis in Bergen op Zoom. Meestal levert dat, al dus een brandweerwoordvoer der, wel een paar waarschuwin gen op omdat bijvoorbeeld brandblussers over de datum zijn. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P. Kleemans M. Modde A.M.L, Pankow N.ten Brinke R.H.N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl Internet http://www.pzc.nl e-mail: redactie@pzc.nl Landelijk loopt, vertelt de wet houder, een onderzoek naar het gebruik en de effecten van brij- voederinstallaties. Zij verwacht dat het onlangs gestarte onder zoek zeker nog enkele maanden in beslag neemt en tot die tijd staat de gemeente tot teleurstel ling van de omwonenden met le ge handen. Van de Velde: ,,Ze zijn daar niet blij mee, dat zal ik niet ontkennen. Maar ik denk wel, dat we de mensen uit Schuddebeurs ervan hebben kunnen overtuigen dat ze nog een tijdje geduld moeten heb ben." Mevrouw W. Alkemade, voorzitter van de Dorpsraad Noordgouwe e.o., beaamt die conclusie. „Zeker. De frustratie is er en die blij ft er. En dan kun j e natuurlijk wel wild om je heen gaan schoppen en slaan, maar ik heb niet de indruk dat we daar iets mee opschieten. We zullen er het beste van moeten maken. Begin november gaat de dorps raad opnieuw om tafel met de gemeente Schouwen-Duive land. Inwoners Kerkwerve willen omheining rond bouwput door Nilsten Brinke KERKWERVE - Inwoners van Kerk werve willen dat veiligheidsmaatrege len worden getroffen rond een bouw terrein in Kerkwerve-Oost. Op dat terrein achter de begraafplaats is een afvoerput gegraven die volzit met drijf zand. De bouwput werd in het voorjaar van 1998 gegraven voor de opvang van slootwater. De bouwwerkzaamheden in de nieuwbouwwijk Kerkwerve-Oost zullen naar verwachting eind 2000 klaar zijn. Een aantal omwonenden vreest voor ongelukken als er geen deugdelijke omheining om de put wordt aangelegd. Hoewel dorpraads voorzitter R. van Kan de Kerkwervena- ren eerder deze week tijdens de dorps- raadsvergadering verzekerde, dat 'het onmogelijk is in de put te verdrinken', zijn tal van ouders daar niet gerust op. Zeker niet nu het waarschuwenings- bordje met het opschrift 'Pas op, drijf zand', door de gemeente Schouwen- Duiveland is verwijderd. Gevaarlijk „Het is gewoon een gevaarlijke situa tie", zegt buurtbewoner K. Marrni, va der van een elfjarige dochter. „Er wonen hier in de buurt veel kleine kin deren die kunnen verdrinken als ze in het drijfzand terecht komen." Het is volgens Manni dan ook de hoogste tijd dat er maatregelen worden genomen." De dorpsraad zal eenberoep doen op de gemeente Schouwen-Duiveland om voor een afrastering te zorgen. Volgens P. van Tuil, eivieltechnicus van de gemeente Schouwen-Duiveland, is er geen sprake van een 'gevaarlijke si tuatie'. „Die put is hoogstens dertig centimeter diep. Het is waar dat een klein kind al kan verdrinken in een plas of sloot van twintig centimeter diep. Maar het is ondoenlijk om op alle loca ties in Schouwen-Duiveland met een potentieel verdrinkingsgevaai", omhei ningen te plaatsen. Dan zouden we bij voorbeeld ook de gracht in Zierikzee met hekken moeten omranden. Boven dien valt het in principe onder de ou derlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat kinderen niet in de buurt van de put komen." De reden dat het bord is weggehaald dat waarschuwt voor drijfzand, is vol gens van Tuil dat het 'talud zich vol doende heeft gestabiliseerd'. „Het is niet meer nodig. Bovendien weten de omwonenden dat er een bouwput is. Buiten hen komen er geen mensen." In mei dit jaar pleitten bewoners van de wijk Riekusweel in Bruinisse bij de gemeente Schouwen-Duiveland ook tevergeefs voor een demping of afraste ring van de vijver in hun nieuwbouw wijk. Die zorg ontstond doordat een driejarig kind eerder die maand in de vijver viel. Het kon op tijd gered worden. Er zijn geen waarschuwings borden bij de vijver geplaatst. Noch door de gemeente, noch door de bewo ners. door Nilsten Brinke ZIERIKZEE - Als ze willen, kunnen senioren zich massaal op de elektronische snelweg storten. Het Zierikzeese zorg centrum Borrendamme zal eind dit jaar nog over een eigen inter netcafé beschikken. Volgens de Stichting Welzijn Ouderen raakt het internet steeds meer onder ouderen in de mode. Voor de computercursussen die de Lichtboei in Zierikzee organi seert voor 55-plussers, bestaat vanwege de grote animo al een wachtlijst. In het door de Verenigde Naties uitgeroepen 'Jaar van de Oude ren' willen de ouderenorganisa- ties en de Stichting SeniorWeb de ouderen en masse met Inter net vertrouwd maken. De stich ting heeft als doelstelling om binnen een jaar vijftig cyber- rooms in de Nederlandse ver zorgingshuizen te hebben geïnstalleerd. Zorgcentrum Borrendamme is één van de deelnemers aan het zogeheten IPOI-project (Intramuraal Pro ject Ouderen op Internet). Zorg manager D. Deceuninck ver wacht dat het internetcafé nog voor de millenniumwisseling in gebruik kan worden genomen. „We hebben al twee computers gekocht, KPN komt binnenkort de kabels aanleggen voor de IS- DN-aansluiting in de recreatie ruimte. Verder moet de biblio- Sportvissers vinden lijk VLISSINGEN - De bemanning van een sportvisboot trof in de Noordzee nabij de Westpitboei vrijdag het stoffelijk over schot van een man aan. Het betrof een opvarende van het En gelse vrachtschip Sand Kite, die sinds 3 oktober werd ver mist. De reddingsboot Graaf vanBylandt bracht het stoffelij k overschot naar Vlissingen, waar de politie de identiteit van de liet onderzoeken. Mossel verkoop stijgt enorm DEN HAAG - Ondanks de negatieve reclame die het eten van mosselen in de gewraakte televisiespot van verzekeraar Axa afgelopen zomer zou hebben gekregen, is de verkoop van mosselen dit jaar spectaculair gestegen. Volgens het productschap Vis is de afzet in supermarkten en viswinkels met 40 procent toegenomen. De mossel blijkt vooral bij thuiskokers populair. Het productschap consta teert dat de mossel in Nederland 'daadwerkelijk aan het door breken is'. In de Axa-reclame wordt gesuggereerd dat mosseleters een grote kans lopen om ziek te worden. Ondanks het protest dat het productschap en vier handelaren bij de rechtbank indien den, mag de verzekeraar de spot blijven uitzenden. De bran che begon in september zelf een campagne waarin de mossel juist als delicatesse wordt aangeprezen .ANP Manege heeft gestolen zadels terug GOES - Een manege in Hoedekenskerke heeft zes gestolen za dels terug. Die waren in de nacht van 11 op 12 oktober ont vreemd. De zadels werden deze week aangetroffen in de kof ferbak van een auto op een parkeerplaats aan de A2 bij het Brabantse Maarheeze. De politie had de auto gesignaleerd, omdat die ook als gestolen stond vermeld. Even later kon de bestuurder, een 28-jarige man uit Maastricht, worden aange houden. Hij bleek een bekende van de politie, die net was vrij - gekomen na negen maanden detentie. Omdat de zadels in Hoedekenskerke zijn gestolen, is het onderzoek overgedragen aan de politie in Goes. Wandeling geeft inbreker kans WOLPHAARTSDIJK-Uiteen auto die stond geparkeerd aan de afgelegen Muidenweg bij recreatiegebied De Piet zijn vrij dag een portemonnee en enkele levensmiddelen gestolen. De 57-jarige eigenaresse uit Goes was een wandelingtje gaan maken. Toen zijn terugkwam was haar donkerblauwe Kadett opengebroken. Depolitie verzoekt getuigen zich te melden bij het bureau in Goes. Oplegger beschadigt viaduct HEINKENS Z AND - Een Belgische oplegger heef t vrij dag het viaduct over de Drieweg bij Heinkenszand en drie personen auto's beschadigd. De 56-jarige chauffeur uit Antwerpen reed zijn combinatie met daarop een container klem, maar hij trok toch door. Daardaar brokkelden stukken beton van het via duct af. Brokstukken raakten drie passerende auto's. Voorzitter ANBO Nieuwerkerk NIEUWERKERK - De afdeling Nieuwerkerk van de ANBO heeft een nieuwe voorzitter. Het is de 63-jarige L. C. Boude- ling. Hij volgt in die functie A de Winter op. Boudeling was onder meer een aantal jaren voorzitter van de plaatselijke middenstandsvereniging, acht jaar ouderling van de Neder lands hervormde kerk en vier j aar ouderling van de Samen op Weg Kerk. Boudeling, voormalig kapper, is tevens secretaris bij de CNV Bedrij venbond. De ANBO-afdeling Nieuwerkerk telt ongeveer 160 leden. Met behulp van een easy ball en een aangepast toetsenbord kunnen bewoners van verpleeghuis Corne lia internetten en het spelletje Eric Pidball spelen. foto Marijke Folkertsma theek van Borrendamme nog naar de computerruimte wor den verplaatst, maar daarna kunnen cle ouderen surfen zo veel als ze willen." Begeleiding Deceuninck verwacht dat er wel een stevige begeleiding nodig zal zijn. „We hebben het over een groep die vrijwel over geen enkele computerervaring be schikt." Administratieve krachten van Borrendamme zullen op cursus gaan om de bewoners wegwijs te maken op het web, legt hij uit. Hebben ouderen wel behoef te aan Internet? Deceuninck: „Ik merk niet dat bewoners er om staan te springen, maar het is een geweldig potentieel com municatiemiddel voor bewo ners die bijvoorbeeld familie in het buitenland hebben wonen. We moeten gewoon kijken hoe het gaat lopen." G. de Groot, welzijnscoördina- tor- in verpleegtehuis Cornelia, heeft positieve ervaringen met de internetcomputer, die nu al twee jaar in de huiskamer van afdeling Hogeduin staat. „Hij wordt vooral gebruikt voor e- mail, bankieren per computer of voor het inwinnen van informa tie over evenementen, bijvoor beeld op het Schouwen Web. Maar het probleem is dat bewo ners veel begeleiding nodig heb ben. Men heeft moeite met de toegankelijkheid van de appa ratuur en de software." Omdat het verplegend perso neel geen tijd heeft om ook nog eens internet-cursussen te ge ven, doet De Groot dan ook een beroep op vrijwilligers die de Cornelia-bewoners willen as sisteren op het net. Mode Volgens J. de Looff, directeur van de Stichting Welzijn en Ou deren, raakt internet steeds meer in de mode onder de senio ren. „Er is al een wachtlijst voor de computercursussen die in het Multifunctioneel Centrum voor 5 5-plussers worden georgani seerd." Bewoners van woonzorgcom plex Poortershof in Brouwer shaven blijven voorlopig ver stoken van de toegang tot het web. „Pas als ze ons duidelijk maken dat ze graag een inter netvoorziening willen hebben, maken we er werk van", zegt W. Obbink, zorgcoördinator van het woonzorgcomplex Poor- tershof in Brouwershaven. „Maar ik geloof niet dat oude ren er zo'n behoefte hebben. Al thans, hier leeft het niet zo." door Willem van Dam ZIERIKZEE - De Federatie van Ondernemersverenigingen op Schouwen-Duiveland (FOS) vreest dat de gemeente binnen niet al te lange onder curatele van het Rijk wordt gesteld. Vol gens de FOS koerst de gemeente Schouwen-Duiveland regel recht af op de status van een zo geheten artikel-12 gemeente. In de recent verschenen nieuws brief van de overkoepelende on dernemersorganisatie op Schouwen-Duiveland wordt forse kritiek geuit op het beleid dat ten gemeentehuize wordt gevoerd. „Er is geen manage ment en financieel be schouwd daalt de thermometer tot het nulpunt." De gemeente Schouwen-Duive land dreigt de komende jarente- gen miljoenentekorten aan te lopen. In het bedrijfsleven, zo constateert de FOS, zou onder dergelijke omstandigheden 'de tering naar de nering worden gezet'. „Zo niet de gemeente Schouwen-Duiveland. Die wentelt toekomstige tekorten af of op burgers, toeristen en last but not least op het bedrijfsle ven in de verwachting dat daar door toekomstige gaten (en wat voor gaten!) worden gedicht. En als dat dan allemaal klopt - wat natuurlijk niet het geval zal blijken te zijn-, pas dan zal wor den gekeken of er hier en daar wellicht wat 'omgebogen' kan worden. Als dat in de bedrijven zou gebeuren, waren ze eind 2000 allemaal failliet." Ontevredenheid De FOS, waarbij negen plaatse lijke middenstandverenigingen op Schouwen-Duiveland zijn aangesloten, meent dat het da gelijks gemeentebestuur 'heeft gefaald' en zet zich scherp afte gen de aangekondigde belas tingverhogingen. „De gepre senteerde plannen hebben geleid tot grote ontevredenheid onder de diverse bevolkings groepen op ons eiland. On dernemersorganisaties voelen zich genomen door de grote be lastingverhogingen", schrijft FOS-voorzitter D.N. Meul- blok. De Federatie Ondernemersver enigingen Schouwen-Duive land houdt maandag 22 novem ber haar najaarsvergadering. Dat gebeurt in Duinhotel Burgh-Haamstede. De bijeen komst begint om 20.00 uur. door Esme Soesman SINT ANNALAND - De ECD (Economische controledienst) heeft een hypotheek- en kre- dietfraudenetwerk opgerold. Vijf mensen zijn aangehouden, onder wie een 54-jarige man uit Sint Annaland. De andere verdachten zijn een 40-jarige man uit Waalwijk, een 36-jarige inwoner van Sprang- Capelle, een 36-jarige uit Kaatsheuvel en een 37-jarige inwoner van Tilburg. Vier van cle vijf mensen zijn vorige week vxij dag voorgeleid aan de rech- ter-commissaris. Bij twee van hen, onder wie de, inwoner van Sint Annaland, is de zaak ge schorst. Twee mensen zitten nog in hechtenis. De betrokkenen worden ver dacht van valsheid in geschrif ten en oplichting bij het aanvra gen van hypotheken, kredieten en verzekeringen. Zij overleg den valse formulieren aan ban ken, waardoor hogere hypothe ken konden worden afgesloten dan gebruikelijk is. Hiervoor ontvingen zij provisie van de banken en bemiddelingskosten van klanten, Persofficier van justitie M. Corten van de recht bank Breda spreekt over enkele tientallen hypotheken. De om vang van de schade is nog niet vastgesteld. Het onderzoek is nog gaande. Om die reden zijn ook de namen van de gedupeer de instellingen nog niet bekend gemaakt. Nieuwe aanhoudin gen worden niet uitgesloten. De .verdachten werkten via ei gen' zelfstandige bedrijfjes, die onderling met elkaar in verband stonden. De zaak kwam aan het licht toen medio vorige jaar ver schillende banken aangifte de- den.PIet assurantie recherche team van de E CD en het Interre gionaal Fraude Team Zuid ver richtten vorige week negen huiszoekingen. foto JanneWolterbeek De gewraakte bouwput met drijfzand in Kerkwerve. De gemeente vindt de situatie niet levensgevaarlijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 55