Moeizaam begin acties Suriname België verplicht exportvlees te testen op PCB orgarid Ereronde voor Queen Mum China vreest herhaling van watersnood langs de Jangtze tot 50% korting... België streeft naar stabiliteitspact voor Centraal-Afrika buitenland donderdag 5 augustus 1999 Hillary beticht van affaire met familievriend Verdeeldheid houdt betogers van de straat Madrid ziet af van bemoeienis in zaak-Pinochet Soedan gebruikt chemische wapens Echte Crocodile Dundee gedood Deense stad stuurt senioren op reis Dodental treinramp wellicht lager Kunst naar familie Silberberg Ebola duikt op in Berlijn Ecevit verwerpt oproep Öcalan tot PKK-bestand Andorra pakt smokkel van sigaretten aan \aatste ;::«tekoopjesi Verbod op progressieve krant Iran WASHINGTON - Als het om overspel ging stonden de schijnwerpers de afgelopen jaren altijd op Bill Clinton gericht. Maar ook Hillary Clinton ging vreemd, staat in het deze week verschenen boek Bill and Hillary: the Marriage van Christopher Andersen. De presidentsvrouw zou jarenlang een affaire hebben gehad met Vince Foster, een vriend van de familie en een oud-collega van de First Lady uit de tijd dat zij nog advocate was. Het boek van Andersen bevat een reeks tot nu toe onbekende details over Bills buitenechte lijke affaires. Maar hij pakt ook uit over Hil lary. Tussen 1977 en 1995 zou ze een liefdesrelaties met Vince Foster hebben gehadFoster beroof de zich vier jaar geleden onder mysterieuze omstandigheden van het leven. In het boek haalt Andersen een aantal anonieme bronnen aan die de relatie bevestigden, zo werd duide lijk uit een uitzending van Larry King van CNN. Daarnaast gebruikt Andersen in zijn boek ook getuigenissen van bij naam genoemde perso nen die in de omgeving van de Clintons werk ten toen Bill nog gouverneur van Arkansas was. Zo vertelt een pol i tieman die betrokken was bi j de beveiliging van de ambtswoning in Little Rock dat 'als Bill weg moest, Vince snel op dook. Hij bleef vaak slapen', aldus de agent. ANP door Armand Snijders PARAMARIBO - Demonstra ties bleven gisteren nog uit, maar dat in de komende dagen de Surinaamse bevolking mas saal de straat op zal gaan, staat voor de vakbonden vast. In het Gestructureerd Samen- MADRID - De Spaanse regering heeft gisteren verklaard zich niet te bemoeien met de eventu ele uitlevering van de Chileense ex-dictator Pinochet. De beslis sing daarover ligt bij de rechter lijke macht, aldus Madrid. Het commentaar van Madrid volgt op de waarschuwing dins dag van onderzoeksrechter Garzón dat gesprekken met Chili om de kwestie voor te leg gen aan een onafhankelijke ar bitragecommissie, de rechts gang in de war schoppen. Minis ter Matutes had de arbitrage voorgesteld. Garzón vaardigde vorig jaar een arrestatiebevel uit tegen Pinochet. Hij wil de ex-dictator laten berechten we gens misdaden tegen de mense lijkheid. RTR/AFP/DPA werkingsverband, waarin vak bonden, bedrijfsleven en oppo sitie zijn verenigd, bestaat nog onenigheid over de te volgen tactiek om de regering van pre sident Wijdenbosch het vuur na aan de schenen te leggen. Ruim duizend mensen lieten zich gisteren zien tijdens een protestmanifestatie m het thuishonk van de oppositionele Surinaamse Partij van de Ar beid (SPA). In vergelijking met de tienduizenden mensen die eind mei dagen achtereen de monstrerend door de straten van Paramaribo trokken, een teleurstellend aantal. Maar volgens partijvoorzitter Fred Derby, die tevens voorzit ter is van de vakcentrale C47, is dit slechts een begin. Eerder de ze week wilde hij iedereen doen geloven dat de tegenstanders van de regering met gemak 120.000 mensen op de straat kunnen brengen. Derby hield zijn achterban gis teren voor dat de situatie in het land sinds de demonstraties van mei verder is verslechterd. „Er zijn meer schulden opgebouwd, de levensstandaard is verder achteruitgegaan. Hoe meer Wij denbosch doet en hoe meer Bou- terse doet, hoe meer mensen wij kunnen mobiliseren." Terwijl iedereen ervan uitging dat de bonden hun leden giste ren de straat op zouden sturen om te betogen, beperkten de ac ties zich tot een protestmanifes tatie in het SPA-gebouw. Derby beloofde dat maandag de eerste demonstraties zullen worden gehouden. Olievlek De stakingen breiden zich lang zaam uit als een olievlek. De banken bleven voor de derde achtereenvolgende dag geslo ten, evenals verschillende be drijven. Ziekenhuis- en doua nepersoneel zal zich naar alle waarschijnlijkheid de komende dagen aansluiten. Volgens Der by gaat ook het vliegveld Zan derij op zeer korte termijn dicht en zullen de piloten van de Suri naamse Luchtvaart Maat schappij (SLM) snel een besluit nemen over een eventuele sta king. Van het verbod van de regering, bij monde van de politiechef, om te demonstreren zegt Derby zich niets aan te trekken. President Wijdenbosch wacht ondertussen rustig af wat ko men gaat. Gisteren gaf hij op een persconferentie een uiteenzet ting over de voorbereidingen van de verkiezingen, die op 25 mei 2000 worden gehouden. Hij repte nauwelijks een woord over de toenemende spanning in het land. GPD LONDEN - Nauwlettend gadeslagen door twee politiemensen, rijdt de Britse koningin-moeder in een versierd golfkarretje naar haar residentie Clarence House in Londen. De moeder van koningin Elizabeth vierde gisteren haar 99ste verjaardag en maakte 's morgens een wandeling langs duizenden bewonderaars die haar overlaadden met boeketten. Daarna werd ze met het golfkarretje teruggebracht naar het paleis. foto Fiona Hanson/AP OSLO - De hulpverleningsorganisatie Norwegian People's Aid (NPA) zegt onweerlegbare bewijzen te hebben gevonden, dat de Soedanese strijdkrachten chemische wapens hebben ingezet in twee Zuid-Soedanese plaatsen die beheerst worden door rebellen. De Noorse organisatie en enkele andere instanties die in Soe dan actief zijn, hebben een onderzoeksteam naar Lainya en Kaaya gestuurd. Die plaatsen zijn op 23 juli gebombardeerd. Na het bombardement gaven kinderen en volwassen bloed op kregen zwangere vrouwen een spontane abortus en gingen veel vogels en andere kleine dieren dood. Het onderzoeksteam, dat bestond uit twee artsen en een labo rant, verzamelde bloed, urine en aarde. De VN hebben giste ren een medisch team naar Soedan gestuurd om te onderzoe ken of de bombardementen hebben plaatsgehad. AP DARWIN - De man die model heeft gestaan voor de hoofdper soon in de film Crocodile Dundee uit 1986, de 44-jarige Rod ney William Ansell, is bij een schotenwisseling met de Austra lische politie om het leven gekomen, evenals een politieman. Acteur Paul Hogan baseerde de titelrol in 1986 op Ansell, die eind jaren zeventig twee maanden alleen in de Australische rimboe overleefde, nadat hij onderweg was gestrand. Ansell opende dinsdag het vuur op twee agenten bij een weg versperring. Hij trof een van de agenten dodelijk, maar werd vervolgens zelf neergeschoten. AP KOPENHAGEN - De Deense stad Farum stuurt alle inwoners van 67 jaar en ouder op kosten van de gemeente op vakantie. Dat meldde de krant Berlingske Tidende gisteren. Zo'n 1.500 ouderen mogen tóezen tussen twee weken vakan tie in het buitenland of twee weken ergens in Denemarken. Het experiment duurt drie jaar en kost 75 miljoen kronen (2,2 miljoen gulden). Burgemeester Peter Brixtofte verdedigt die investering: „Een vakantie zorgt voor een langer en beter le ven, zodat we geld kunnen besparen op de gezondheidszorg." Het vakantieprogramma is nog niet uitgewerkt. AP NEW DELHI - Het aantal doden als gevolg van het treinonge luk in het Noord-Indiase Gaisal blijft waarschijnlijk onder de driehonderd. Dat zeiden bergers gisteren toen zij op de derde dag van hun werk 283 lijken hadden geborgen. De sneltrein die maandag in de Indiaase deelstaat West-Ben galen frontaal op de posttrein botste, reed waarschijnlijk al zeven tot veertien kilometer op het verkeerde spoor. Het personeel van twee stations en de conducteur en zijn as sistent hebben niets gemerkt, aldus veiligheidsman Gosh van de Indiase spoorwegen. De Indiase autoriteiten willen vier seinwachters verhoren die tijdens de ramp dienst hadden. Drie van hen meldden zich dinsdag op het werk. Een wachter wordt vermist. ANP/RTR BERLIJN - De Duitse regeling heeft gisteren een tekening van Vincent van Gogh en twee andere kunstwerken terugge geven aan de Britse erfgename van de joodse verzamelaar Max Silberberg, die door de nazi's was gedwongen ze tegen een fractie van hun werkelijke waarde te verkopen. De tekening 'Olijfbomen' hing in Berlijnse musea sinds Sil berberg zijn kunstverzameling in 1935 moest laten veilen. De tekening en twee werken van Casp ar D avid Friedrich en Hans von Marees werden teruggegeven aan Gerta Silberberg, de 85-jarige schoondochter en enige overlevende erfgenaam. Max Silberberg stierf in een concentratiekamp. AP 3 2 BERLIJN - Artsen in een Ber- 7 lijns ziekenhuis verplegen een 5 man waarvan ze vrezen dat hij J aan het dodelijke ebolavirus lijdt. Het hospitaal staat onder 1 strenge quarantaine. De 39-jarige man uit het Oost- Duitse Frankfurt aan de Oder heeft sinds enkele dagen koorts, n huiduitslag en diarree, sympto- 9 men die op de gevreesde ziekte 8 kunnen wijzen. De getrouwde Duitser was zon- q dag van een langere dienstreis in g;het Afrikaanse Ivoorkust naar 3 huis teruggekeerd. Specialisten 9 van de Virchowkliniek hopen nog deze week te kunnen vast stellen of de patiënt werkelijk aan de dodelijke ziekte lijdt. De symptomen duiden op een door een virus veroorzaakte bloedingskoorts. Tot deze groep virussen behoren ook de uiterst besmettelijke en fatale ebola- en lassakoorts. De overige patiënten op het quarantainestation werden ge ëvacueerd, rond de epidemie afdeling kwam een hek van 1,80 meter. Veiligheidspersoneel be waakt de omgeving. Volgens het Berlijnse ministerie van Volksgezondheid bestond er nog geen gevaar voor de be- volking. ANP ANKARA - De Turkse premier Ecevit heeft de bestandsoproep van PKK-leider Abdullah Öca- lan gisteren verworpen. 1 „De staat onderhandelt op dit punt met niets of niemand", ver klaarde Ecevit. Van de kant van de rebellen is !j nog niet gereageerd op de op- v roep van Öcalan om de wapens neer te leggen en zich voor 1 sep tember buiten de Turkse gren zen terug te trekken. Turkse 12J kranten waren sceptisch over de mogelijkheid dat PKK-strijders hun ter dood veroordeelde lei der gehoorzamen. Volgens som mige commentatoren probeert Öcalan zijn hals te redden; be- - gin september zal een hof van r beroep zich over zijn doodvon nis buigen. Duran Kalkan, een van de zeven hoogste leiders van de PKK, zinspeelde in de pro-Koerdische krant Bakis op eenstrategiewij- z'ging, na militaire verliezen ;van de opstandelingen. „Het 'Koerdische probleem kan beter met democratische en politieke middelen worden opgelost", 1 'haalde de krant hem aan. AP van onze redactie buitenland PEKING - Door het slechte weer van de afgelopen dagen in het oosten van Azië zijn zeker zeshonderd mensen om het le ven gekomen of vermist ge raakt. Alleen al in China hebben volgens het Internationale Rode Kruis vierhonderd mensen het leven gelaten, terwijl het ergste nog moet komen. Het Rode Kruis en de Rode Hal ve Maan hebben de internatio nale gemeenschap gisteren om hulp gevraagd. Er is vooral be hoefte aan voedsel, kleding en sanitaire voorzieningen. Vol gens de internationale hulpor ganisatie duren de overstromin gen zeker tot in september. Behalve de rivier Jangtze zal waarschijnlijk ook de Gele Ri vier buiten haar oevers treden. China werd in het stroomgebied van de Jangtze vorig jaar ook al getroffen door enorme water overlast, die ruim 4000 mensen het leven kostte. De autoriteiten kwamen daarna met een groot pakket veiligheidsmaatregelen. In de Jangtzevallei werd drie maal zoveel geld als gebruike lijk uitgegeven om onder meer dijken en dammen te verstevi gen. De komende tijd moet blij ken hoe effectief deze maatrege len zijn geweest. Door de overstromingen van dit jaar zijn al bijna twee miljoen Chinezen dakloos geworden. Meer dan zestig miljoen mensen worden direct bedreigd. De Chi nese regering heeft 140.000 mi litairen gestuurd naar de kritie ke plaatsen langs de Jangtze, vooral in het midden van het land. De overstromingen, slagregens en orkanen eisen ook steeds meer levens in andere Oost-Azi- atische landen. Naast China zijn Zuid-Korea, Nepal, Thai land, Vietnam en de Filipijnen zwaar getroffen. Honderddui zenden mensen zijn geëvacu eerd uit gebieden die door het water worden bedreigd. De overstromingen in het gebied zijn volgens deskundigen de ergste in jaren. Rampgebied Op de Filipijnen wordt het red dingswerk bemoeilijkt doordat het maar blijft regenen. Presi dent Estrada heeft Manilla en de aangrenzende provincies tot van onze redactie buitenland BRUSSEL - België streeft naar een stabiliteitspact voor Cen- traal-Afrika om de vlucht van asielzoekers naar Europa te voorkomen. Minister Michel van Buitenlandse Zaken lan ceert zijn voorstel enkele dagen na de dood van twee jonge Afri kaanse verstekelingen aan boord van een Sabena-toestel. De vijftienjarige Koita en zes tienjarige Tounkare waren doodgevroren in het landings gestel van een vliegtuig dat was vertrokken vanuit Guinee. Zij hadden een afscheidsbrief bij zich. Die maakte duidelijk dat de jongens niet naar België reis den om asiel te zoeken, maar om aandacht te vragen voor de situ atie in Afrika. De jongens excu seren zich voor het feit dat zij de Belgische autoriteiten met hom dood opzadelden. Michel wil een kopie van deze brief bezorgen aan zijn Europe se collega's. Hij heeft met zijn plan voor een stabiliteitspact het voorbeeld voor ogen van het pact dat de Europese Unie heeft afgesloten met de Balkan-lan den. Hij wil daartoe het Belgi sche budget voor ontwikke lingssamenwerking verhogen. Dat bedraagt nu zo'n 0,3 pro cent van de begroting. De libe rale bewindsman hoopt op de steim van de andere EU-lidsta- ten om een stabiliteitspact af te sluiten met Centraal-Afrika. Michel heeft al eerder laten we ten dat hij de Belgische aanwe zigheid in Centraal-Afrika wil versterken. Daarbij concen- rampgebied verklaard. Onge veer 80.000 mensen moesten hun huis uit. Ook in Zuid-Ko- rea, waar de orkaan Olga heeft huisgehouden, wordt met man en macht gewerkt om de ergste nood te lenigen. De dagenlange stortregens hebben er tientallen slachtoffers gemaakt. Meer dan 20.000 mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. In Cambodja is de havenstad Si- hanoukville vanuit de hoofd stad Phnom Penh niet meer be reikbaar. De belangrijkste weg tussen beide steden is door aan houdende regen onbegaanbaar geworden. In Thailand regent het niet meer, maar het waterpeil van ri vieren blijft stijgen. Ruim 30.000 mensen zijn hun huis uit gevlucht. DPA/RTR/AFP treert hij zich op de voormalige Belgische protectoraten Rwan da en Burundi. Over de oud-ko lonie Congo, die nu hopeloos verdeeld is, heeft Michel zich nog niet uitgelaten. De vorige Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de Vlaamse socialist Derycke, heeft er juist altijd op aange drongen België geen rol te laten spelen in Afrika. ANP BRUSSEL - Andorra heeft de Europese Unie meegedeeld dat het stappen onderneemt tegen de enorme sigarettensmokkel vanuit de Pyreneeënstaat. Smokkel is inmiddels als straf baar feit opgenomen in de na tionale wetgeving van Andorra. Daarnaast gaat het land de douanecontrole verscherpen. Volgens cijfers van de Europese Commissie liepen cle EU en de vijftien lidstaten in 1997 400 miljoen euro (880 miljoen gul den) mis door sigarettensmok kel vanuit Andorra. De illegale handel was in handen van ben des, die vooral naar zwarte cir cuits in landen met hoge tabaks accijnzen als Groot-Brittannië en Ierland exporteerden. Ook verdween veel smokkel waar naar Fran kijk en Spanje. Bendes gebruikten de niet-EU- lidstaat Andorra als vrijhaven en opslagplaats. ANP van onze redactie buitenland BRUSSEL - België mag alleen nog rundvlees naar andere EU- lidstaten exporteren als daar voor PCB-testen zijn gedaan. Dat hebben de Europese veteri naire experts gisteren besloten. De PCB-testen moeten uitwij zen of er sprake is van dioxine vergiftiging. Het EU-besluit is een lelijke streep door de rekening van de nieuwe Belgische regering. De ze had gehoopt alleen de ver plichting te krijgen voor PCB- testen op tóppen- en varkens vlees. Maar omdat ook bij drie Belgische slachtrunderen te ho ge PCB-concentraties zijn aan getroffen, willen de experts ook voor rundvlees verplichte con troles invoeren. Melkveehouders zijn vrijge steld van de testen. Vorige maand stelden de veterinaire experts dat Belgische melk geen gevaar vormt voor de versprei ding van kankerverwekkende dioxines. België mag voor alle controles op varkens-, rund- en tóppen- vlees de bestaande norm van tweehonderd nanogram PCB per gram vet hanteren. Italië wilde deze norm verscherpen tot honderd nanogram. De an dere lidstaten gingen daar niet mee akkoord. Deze norm is uitsluitend vast gesteld in verband met de huidi ge Belgische dioxinecrisis. Eu ropees landbouwcommissaris Fischler heeft wetenschappelij ke experts gevraagd met stan daardnormen voor alle EU-lid- staten te komen. De Belgische regering heeft in middels aangekondigd alle con troles te betalen, wat volgens minister van Landbouw Ga- briëls tussen de tien en zeven tien miljoen gulden gaat kosten. Europa stemt hier vooralsnog mee in. België zal voor de onder zoeken ook een beroep doen op buitenlandse laboratoria, waaronder Nederlandse De veterinaire experts van de EU hebben aangegeven dat niet alle vlees voor export op PCB's onderzocht hoeft te worden. Volgens de Belgische Boeren bond komt de verplichting fei telijk neer op een 'exportverbod voor de hele vleessector in het land'In totaal zijn 41.000 rund veehouderij en, die voor zeven tig procent afhankelijk zijn van export, getroffen. ANP (Advertentie) ...op veel showroommodellen, boxsprings, matrassen, lattenbodems, dekbedden, kussens, etc, etc... y/eke^t - slaapkamers DE SCHIPPER WOONDELTA van Cittersweg 2a, Arnemuiden, 0118 - 60 34 34 dinsdag t/m vrijdag tot 8 uur open, zaterdag tot 5 uur open, zondag en maandag gesloten Internet: www.morgana.com Leden van een islamitische militie verzamelen zich voor een oefening bij Teheran. Hun activitei ten gelden als spierballenvertoon van de conservatieve stroming in de Iraanse politiek. foto Atta Kenare/EPA van onze redactie buitenland TEHERAN - Een rechtbank in Iran heeft de hervormingsgezinde krant Salam een ver schijningsverbod van vijf jaar opgelegd De uitgever van de krant, de 60-jarige Mousavi Khoeiniha, mag drie jaar lang niet actief zijn als journalist. Hij moet ook een boete betalen van bijna 15.000 gulden. De krant Salam zit op de lijn van de hervor mingsgezinde president Khatami. Het blad is in de ban gedaan omdat het vertrouwelijke do cumenten zou hebben gepubliceerd. Een eer der gerechtelijk verbod van de krant was vori ge maand aanleiding tot omvangrijke rellen in een aantal steden in het land. Salam werd ervan beschuldigd een plan van de geheime dienst om liberale media aan te pak ken te hebben onthuld. Bovendien werd de li berale krant beschuldigd van het beledigen van parlementsleden. Volgens het Iraanse persbureau IRNA was de uitgever aanvankelij k veroordeeld tot drie j aar cel, maar is deze straf omgezet in een publica tieverbod van Salam voor vijf jaar. De straf vermindering werd toegepast wegens de 'revo lutionaire verdiensten' van de uitgever, voor en na de islamitische revolutie van 1979. Op het allerlaatste moment is de man ook aan zweep slagen ontkomen. De journalist Khoeiniha maakte onder meer naam als revolutionair tijdens de bezetting van de Amerikaanse ambassade in 1979 in de Iraanse hoofdstad. Sinds het begin van de ja ren negentig kreeg hij progressievere denk beelden. RTR/AFP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 5