Maatschappelijk werk zit klem PZC Herfst in hartje zomer Aanhoudingen lossen reeks misdrijven op Vlaamse vissers zijn niet tegen overnames door Nederlanders Terneuzen plaatst mobiel toilet voor kermisbezoekers BZW vreest schade bedrijven door werk hogesnelheidslijn Oneerlijke vinder krijgt werkstraf Kanjer Karavaan als troost voor missen milj oenenj ackpo t zeeland 16 Sluis schaft strandjutter aan voor gehandicapten Hulporganisatie dreigt met cliëntenstop als extra geld uitblijft Politie doet drugsvangst bij Renesse donderdag 5 augustus 1999 door René Schrier BERGEN OP ZOOM - Met aan de houding van vier verdach ten heeft de politie in Bergen op Zoom in totaal zeventig mis drijven opgelost. Een aantal daarvan is gepleegd in Rilland, Kruiningen, Middelburg, Goes, Tholen, Kortgene en 's- L door Roelf Reinders TERNEUZEN - Bij het alge meen maatschappelijk werk in Zeeuws-Vlaanderen dreigt een cliëntenstop. Om de lange wachttijden en -wachtlijsten voor hulp aan mensen in de pro blemen aan te pakken, wal Alge meen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen van de ge meenten Terneuzen, Sas van Gent en Axel extra geld. Volgens directeur R. Oldenziel zijn de problemen in deze ge meenten het grootst. Tientallen mensen moeten tot anderhalve maand wachten voordat ze hulp krijgen. Oldenziel zegt dat dit jaar naar verwachting 150 men sen meer dan gepland hulp van het maatschappelijk werk no dig hebben. „Dat kunnen we niet aan. En dan zit ik nog aan de zuinige kant." Oldenziel hoopt van de gemeen ten zo'n tweehonderdduizend gulden bovenop de normale subsidies los te krijgen. Het AMW Zeeuws-Vlaanderen is met de drie gemeenten in over- Braderie bij Pannenschuur NTEUWVLIET - Recreatiecen trum Pannenschuur houdt dins dag 10 augustus van 12.00 tot 20.00 uur een braderie op het park in Nieuwvliet-Bad. Ook niet-gasten kunnen terecht bij marktkramers met onder meer spullen uit grootmoeders tijd en houtsnijwerk, die hun kramen op het grasveld voor de winkel hebben opgesteld. Kinderen kunnen zich volop la ten schminken en vanaf 16.00 uur een ritje met een huifkar maken. RETRANCHEMENT - De ge meente SIuis-Aardenburg heeft een jutter voor gehandicapten gekocht. De rolstoel met dikke banden, waarmee gehandicap ten duinovergangen kunnen 'beklimmen' en over het strand kunnen rijden, wordt geplaatst bij restaurant De Zwinhoeve in Retranchement. De jutter kan voor een dagdeel ('s morgens, 's middags of 's avonds) worden besproken bij de uitbaters van De Zwinhoeve. De duinhelling bij het restau rant is 'goed toegankelijk', oor deelt de Stichting Werkgroep Gehandicaptenbeleid West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Boven dien is vanaf de Zwinhoeve zo wel het strand als natuurgebied Het Zwin snel te bereiken. De gemeente Sluis-Aardenburg heeft zelf voor 4200 gulden een jutter aangeschaft om de speci ale rolstoel aan zoveel mogelijk mensen gratis uit te kunnen le nen. „De overige acht jutters in de re gio zijn allemaal in eigendom van instellingen als de Zeeuwse Sportraad, recreatiecentra of campings. Die gebruiken ze toch vaak in de eerste plaats voor eigen leden of gasten. Een jutter kan daardoor een hele dag bij een tent staan, zonder dat degene die hem besproken heeft het karretje gebruikt. Wij willen de speciale rolstoel voor zoveel mogelijk gebruikers beschik baar stellen en hebben dus de eerste openbare jutter aange schaft", verklaart gemeentelijk WVG-coÖrdinator R. Schrie- mer. De Retranchementse jutter wordt morgen officieel in ge bruik genomen. Wethouder J. Boogaard zal tijdens die plech tigheid ingaan op de kansen voor een gemeentelijke kinder- jutter. In Cadzand-Bad loopt momenteel een proefproject voor zo'n speciale strandrol- stoel voor kinderen. Avondmarkt in Aardenburg AARDENBURG - Op het Aar- denburgse Kaaiplein wordt maandag 9 augustus de jaarlijk se avondmarkt gehouden. De hobby- en creatiefmarkt be gint om 17.00 uur. Twee uur eer der start de rommelmarkt voor amateurstandhouders al. Vanaf 18.00 uur tot het einde van de markt (na tienen) speelt een jaz- zörkestje. Gravenpolder en in een aantal plaatsen in West-Brabant. Bij verschillende huiszoekin gen heeft de politie vuurwa pens en van diefstal afkomsti ge goederen aangetroffen. De leg over de aanpak van de wachtlijsten. „Met extra geld kunnen we op korte termijn de problemen tot acceptabele pro porties terugbrengen." Extra geld Volgens Oldenziel is tijdelijk extra geld geen blijvende oplos sing voor de problemen met de wachtlijsten. „Als we dat geld krijgen, is nog niets opgelost. De wachtlijstproblematiek behoeft serieuze aandacht van de poli tiek." Hij vindt dat het alge- door Maurits Sep VLISSINGEN - Bedrijven in Zeeland en West-Brabant zul len veel schade lijden door de werkzaamheden aan de Al 6 tussen Moerdijk en België voor de hogesnelheidslijn. Volgens de Brabants-Zeeuwse Werkge versvereniging (BZW) doen Rijkswaterstaat en het Project bureau HSL/A16 te weinig om een goede bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen. De BZW stelt hen daarom op voor hand aansprakelijk voor de te lijden schade. Dit najaar wordt begonnen met het verbreden van de A16 van twee naar drie rijstroken. De snelweg wordt bovendien in westelijke richting verlegd om plaats te maken voor de hoge snelheidslijn. Het project zal vier verdachten komen allen uit West-Brabant. Ze worden verdacht van ver schillende misdrijven, zoals zogenaamde ramkraken, auto diefstallen, diefstallen van meen maatschappelijk werk structureel meer geld moet krij gen. Anders komen we elk jaar terug om te bedelen om extra. We krijgen gewoon meer Man- ten dan we aankunnen." Oldenziel noemt de wachttijden bij het AMW 'onacceptabel'. „Het- kan toch niet dat als ie mand komt en meldt dat hij over twee weken z'n huis wordt uit gezet, we moeten zeggen: 'Kom over drie maanden nog maar eens terug'Voor crisisgevallen probeert het AMW Zeeuws- ongeveer zes jaar in beslag ne men. Rijkswaterstaat heeft een be reikbaarheidsdocument opge steld dat de doorstroming op de A16 en de aansluitende wegen in West-Brabant regelt. De BZW vindt dat document 'te summier en boterzacht'. „Het geeft geen enkele garantie ten aanzien van de kwaliteit van de doorstroming", aldus de werk geversvereniging. „Er staat in dat Rijkswaterstaat zal streven naar, en zo veel mo gelijk zal zorgen voor. Dat vin denwij onvoldoende. Er moeten kentekenplaten, aanhangwa gens en benzine, tanken met gestolen pasjes, mishandeling waaronder één zware mishan deling, inbraak in auto's, he ling en bedrijfsinbraken. Vlaanderen wel onmiddellijk tijd vrij te maken. „Maar ook dat houdt een keer op. Je kimt een elastiek ver uitrekken, maar keiharde, meetbare en contro leerbare afspraken in staan, waar we elkaar aan kunnen houden", zegt M. A C. Mens van de BZW. „En dan niet alleen ten aanzien van de noord-zuidver binding, de A16, maar ook voor de oost-westverbinding. Als op de A16 problemen ontstaan, zal het verkeer op die aansluitende wegen vastlopen." Knooppunt De aansluiting van de belang rijkste Zeeuwse verkeersader, de A58, op de A16 bij Etten- Leur/Breda is nu al slecht, Daarnaast werden een zoge naamde ripdeal (een drugsdeal die een overval blijkt te zijn) in Sint Willebrord en een gewa pende overval opgelost. Half juni werden in Sint Wille- op een gegeven moment knapt het." De druk op zijn personeel baart Oldenziel grote zorgen. „Ik ben bang dat maatschappe- merkt Mens op. „Dat probleem wordt door de slechte afspraken alleen maar groter." Een ander voor Zeeland belangrijk knoop punt is de aansluiting van de Al 7 van Roosendaal naar Moer dijk, op de A16. Dat is nu nog een halve aansluiting, maar wordt een volwaardige. Ook daar zijn volgens Mens betere afspraken nodig. „De verkeers situatie op die wegen mag tij dens de werkzaamheden niet slechter worden dan hij nu is." De BZW eist van Rijkswater staat en het Projectbureau HSL/Al 6 garanties voor onder brord een 25-jarige man uit Et- ten-Leur en een 26-jarige man uit Sprundel aangehouden. Bij huiszoekingen werden vervol gens vuurwapens, verdovende middelen en gestolen spullen aangetroffen. Begin juli wer den een 30-jarige man en een 29-jarige man uit Sint Wille brord aangehouden. lijk werkers overspannen wor den en afhaken. Dan krijg je het domino-effect en is het einde zoek." meer een minimumsnelheid van 90 kilometer per uur, een strikte norm voor de filekans, werkda gen van 24 uur om de duur van het project te bekorten en meer en betere informatievoorzie ning, ook in België. „Over de A16 rijden dagelijks 85.000 voertuigen. Rijkswaterstaat weet dus heel goed hoe groot en moeilijk dit werk is, maar gaat desondanks niet ver genoeg", vindt Mens. Rijkswaterstaat kan niet verder gaan dan nu is gebeurd, werpt H. Hoekstra van het Projectbu reau HSL/A16 tegen. „We zijn al tegemoetgekomen aan een aantal wensen van de BZW. De grens aan onze mogelijkheden is bereikt. Wij zouden dit project graag zonder hinder willen uit voeren, maar dat is onmogelijk. De BZW moet dat accepteren." door Harmeri van der Werf OOSTENDE - De Vlaamse en Nederlandse visserij groeien steeds meer naar elkaar toe. Een enkeling, medewerker G. De- man van de Maritieme Ombuds- dienst uit Knokke-Heist, heeft daar grote moeite mee, maar de officiële Vlaamse visserijorga nisaties hebben dat niet. „Als onze schepen maar blijven varen", reageert F. Makelberge van de Vlaamse rederscentrale, „en als ze maar in Belgische ha vens de vis blijven aanlanden. Dat is het voornaamste. Wij zouden ook graag zien dat vis sersschepen in Vlaamse handen blijven, maar wij leven in één Europa. En Nederlandse vissers zijn vaak kapitaalkrachtiger." Ook C. van Dromme, lid van de Vlaamse Vissersbond, heeft geen overwegende bezwaren te gen de overname van Belgische viskotters door Nederlanders. „Het is toch goed dat er nog mensen zijn die willen investe ren in de visserij. Ik heb per soonlijk geen enkele moeite met de Nederlandse inbreng. Wij moeten er juist blij mee zijn. Ie dere reder die zijn schip wil ver kopen, wil de hoogste prijs heb ben. En ze gaan naar Nederlandse vissers, omdat door Margreet van den Broek MIDDELBURG - „Ik heb die auto gevonden in Zierikzee." Een 28-jarige man uit Eerbeek ontkende gisteren tegenover de politierechter dat hij verant woordelijk was voor de diefstal van een Toyota in Markelo. Ook beweerde hij dat de portemon nees die in de auto werden aan getroffen, niet door hem waren ontvreemd. „En gedurende zijn criminele loopbaan heeft mijn cliënt nog nooit gelogen over zijn delicten", aldus zijn raads man J. Wouters. Half juni werd in Markelo aan gifte gedaan van de autodief stal. Enkele weken later werd de verdachte op de N59 aangetrof fen, terwijl hij aan het joyriden door René Hoonhorst BRESKENS - Het lijkt een beetje wrang. Gaat er net een jackpot van zes miljoen gulden aan de neus van de Bressiaan- ders voorbij, komt de Kanjer Karavaan van de Nationale Postcode Loterij Nederland tij dens de Visserijfeesten met fooitjes langs. Maar Breskens hoeft niet vreselijk te treuren. De jackpot wordt wel vaker niet gewonnen omdat het lot dan is gevallen op een adres waar geen deelnemer woont of op een adres dat niet langer bestaat. Postcode4511 CM, waardeprijs van zes miljoen op viel, hoort bij het Glacispad in het vissers dorp. Een straatje waar nie mand woont, het laatste huis van een oude, intussen overle den, visserman ging acht jaar terug al tegen de vlakte. Dat wil echter niet zeggen dat grote geldprijzen in de Postcode Lo terij per definitie aan 4511 CM voorbijgaan. „Iedereen mag meedoen met de postcodes die hij Mest. Iemand uit Rotterdam of Groningen kan dus best deel nemen met een postcodenum mer van Breskens. Alle bestaan de Nederlandse postcodes loten mee. Onbestaande trouwens ook. Als iemand meedoet met een zelfverzonnen postcode be landt die code ook in de grote pot", zegt medewerkster Mari na van de Nationale Postcode Loterij. Ze mag niet zeggen of het win nende lot bij het voormalige huis hoorde of misschien bij een van de garageboxen die nu nog in de straat staan. „In principe kan het lot overal op vallen. Postbusnummers loten bijvoor beeld ook mee." W. Vinjé heeft een garagebox aan het Glacis pad, maar heeft er nog nooit aan gedacht om met de postcode van zijn garage mee te spelen. „Ik speel wel mee, maar met de postcode van mijn huis dat aan de Mercuriusstraat staat. Nooit eerder geweten dat je met ande re postcodes ook kon meespe len. Maar als ik het nou goed be grijp, had ik er met mijn garage ook nog naast kunnen zitten. Dus ik maak me er niet druk om. Ik heb vannacht gewoon goed geslapen." Medewerkster Marina vindt dat heel verstandig, want de jack pot kan maar door één deelne mer worden gewonnen. „Wij hangen aan elk postcodeadres nog drie cijfers, zodat de jack pot maar op één adres, of één Belgen minder willen betalen." Hoeveel Vlaamse kotters pre cies in Nederlandse handen zijn, is niet eenvoudig te achterha len. Makelberge van de reders centrale houdt het op ruim twintig. Van Dromme schat het aantal op dertig. De Vlaamse vissersvloot telt ongeveer 130 schepen. Binnen de Vlaamse re derscentrale zijn Nederlandse eigenaren van viskotters verte genwoordigd. De vismijn in Zeebrugge werkt direct samen met die van IJmuiden. Makel berge concludeert: „De Vlaamse en Nederlandse visserijsector groeien aaneen. De Maritieme Ombudsdienst van West-Vlaming Deman heeft gisteren desondanks de nieuwe Belgische minister van Visserij opgeroepen actie te onderne men tegen de Nederlanders. Aanleiding is de verkoop van de grootste Vlaamse kotter, de Zee- brugge 284 met 1400 pk, aan een Nederlands bedrijf. Vorig jaar heeft België overi gens al maatregelen genomen ter bescherming van de eigen visserijsector. Zo moet de helft van de vangt worden aangeland in een Vlaamse haven. De Om budsdienst wil verdergaan. Zo zou de schipper altijd een Belg moeten zijn. was in de betreffende auto. Daarin werd bovendien een in Markelo gestolen portemonnee aangetroffen, plus een porte feuille met bankpas die op een camping in Renesse van een koelbox was weggegrist. Uit die laatste portemonnee werd hon derdvijftig gulden weggeno men. De verdachte was wel op die camping geweest, maar be weerde niets te weten van de diefstal. Officier van justitie D. van der Bel betreurde het dat het ver haal van de verdachte het enige aanknopingspunt was. Hij eiste drie maanden cel, met aftrek van het voorarrest. De verdach te kreeg de geëiste drie maanden cel, maar de rechter zette dat om in 140 uur dienstverlening. verzonnen code, kan vallen. De jackpot wordt vaker niet ge wonnen en het geld gaat gewoon door naar de volgende maand. Tot het maximumbedrag van zeven miljoen is bereikt en we net zo lang postcodes trekken tot er een winnaar is." Bingo De Kanjer Karavaan die zondag 8 augustus naar Breskens komt, hoort weliswaar ook bij de Na tionale Postcode Loterij, maar is meer bedoeld om plaatselijke goede doelen te steunen. Zo wordt zondag tussen 13.00 en 17.00 uur vier uur lang bingo ge speeld. Deelnemers moeten de bingokaarten kopen en de op brengst gaat in dit geval naar het Bressiaanse museum.De prijzen zijn altijd materiële hebbedingetjes, zoals keuken machines. Run op oude gemeentehuizen op Walcheren VEERE - De oude gemeentehui zen van de gemeente Veere zijn in trek. Belangstellenden voor de panden in Westkapelle, Me- liskerke, Domburg, Seroosker- ke en Koudekerke moesten zich voor 1 juli melden bij de ge meente en hebben dat in groten getale gedaan. Voor het oude gemeentehuis in Domburg hebben zich ongeveer twintig belangstellenden ge meld, voor Meliskerke ongeveer negen, voor Koudekerke onge veer twaalf, voor Serooskerke ongeveer tien en voor Westka pelle ongeveer vijftien. „En daar zitten hele aantrekkelijke kandidaten tussen", zegt wet houder L. P. C. Wisse. Omdat Veere een nieuw ge meentehuis in Domburg bouwt, worden de oude gemeentehui zen overbodig. De gemeente heeft besloten deze te verkopen en de opbrengst voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan te wenden. Hoe de gemeen tehuizen worden verkocht is nog niet bekend. „Het is belangrijk dat er zo snel moge lijk duidelijkheid ontstaat: zo wel voor de kopers als voor de gemeente." Er wordt per ge meentehuis gekeken of de be stemming ervan mag wijzigen. „Ze zijn nu allemaal in gebruik als kantoor en dat moet zo blij ven", zegt Wisse. door René Hoonhorst TERNEUZEN - Terneuzense kermisgangers met hoge nood kunnen dit jaargebruikmaken van openbare toiletten op het Stadhuisplein. De gemeente heeft voor de kermisperiode, van vrijdag 17 tot en met zater dag 25 september, een toiletu nit met vier urinoirs en een da mes-wc gehuurd. De D66-fractie richtte gisteren een verzoek aan burgemeester en wethouders om openbare toiletten in het centrum van de stad te plaatsen tijdens de ker mis. De afgelopen jaren hoor den D66'ers regelmatig Mach ten van centrumbewoners over overlast van wildplassers tij dens de kermisweek. Gezien 'de aanzienlijke inkomsten' die een kermis opbrengt, moe ten er toch wat openbare toi letten kunnen worden geplaatst om het urineren in portieken en tegen gevels van woningen en winkels te voor komen, vinden de Democra ten. Besteld Nog vóór ze het verzoek had gedaan, is de D66-fractie al op haar wenken bediend, zegt wethouder K. van der Hoofd. „Als college hadden wij na tuurlijk ook al aan het huren van toiletten gedacht. De unit is voor de kermis zelfs al be steld." Eind vorig jaar verzocht een werkgroep van het Centrum Management Terneuzen om plaatsing van drie of vier per manente openbare toiletten in en om de binnenstad. Coördinator A Stoffels van het Centrum Management is ook raadslid voor de WD. „We h ebben sinds dat voorstel is ge lanceerd niets meer gehoord van het college. Ik zal er tijdens de volgende raadsvergadering dan ook nog eens naar vragen. Want een stad die zich op vriendelijke wijze wil presen teren, hoort gewoon openbare toiletten te hebben. Mensen moeten niet aangewezen zijn op toiletten in winkels of ca fés." Wethouder Van der Hoofd laat weten dat het college al wel heeft nagedacht over het plaatsen van openbare toilet ten. Verbeteringen „Maar we willen eerst alle in gang gezette verbeteringen en veranderingen in het centrum afronden. Het Stadhuisplein en de Markt zien er al keurig uit. Als de opknapbeurten aan de Axelse Dam en de Heren gracht ook zijn afgerond, zul len we afwegen of er al dan niet openbare toiletten moeten ko men. Als we besluiten dat er urinoirs en chemische toiletten komen, moeten we nog beMj- ken waar ze het best geplaatst kunnen worden." Van der Hoofd verwacht dat het college voor het eind van het jaar een beslissing neemt. Voor Stoffels duurt dat te lang. „Zo lang er geen openbare toi letten op vaste plaatsen in het centrum staan, moet de ge meente dan maar chemische toiletten huren bij elk evene ment dat in de stad wordt ge houden." RENESSE - In de nacht van dinsdag op woensdag wiet en een forse hoeveelheid harddrugs gevon- heeft de politie op het transferium bij Renesse drie den. Over de straatwaarde van de drugs deed de mannen opgepakt wegens drugsbezit. politie geen uitspraak. In de auto van het drietal, een 23-jarige inwoner De drie mannen werden ingesloten en him auto in van Alblasserdam, een stadgenoot van 21 jaar en beslag genomen. De recherche onderzoekt de een 21-jarige Dordtenaar, werden 87 XTC-pillen, zaak. ARNEMUIDEN - Vallende bladeren in hartje zomer, en is een overlevingsstrategie. Bomen hebben moeite De vroege herfst is relatief onschuldig. De getroffen De hitte en droogte van de afgelopen weken speelt de om water aan de grond te onttrekken. soorten - wilgen, beuken en populieren - kunnen wel bomen parten. Om de verdamping via de bladeren te verminderen tegen een stootje. ZoookaandeVanCittersweginArnemuiden.Hetrui- stoten ze het blad affoto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 36