Paraatheid ambulances in gevaar PZC PZC Zuidzande feest eindelijk weer ASV wil ontslagen Cokes-werknemers snel baan bezorgen Vissterfte in vervuilde vijver komt door fout in rioolstelsel Coensdike zeeland 15 Kamervragen over Zeeuwse ambulancezorg Dienst gedwongen tot bezuinigen als minister niet over de brug komt Staatscircus van Moskou Vernielingen aan jacht in Hoek Kort geding over mosselreclame Paardenziekte verdrijft evenement Bromfietser zwaar gewond Onderzoek na vondst granaatdeel Autokraken Dishoek en Domburg Doelenaren blieven geen reddingspoging van actiegroepjes Foto-expositie van Hoofdplaat donderdag 5 augustus 1999 door Harmen van der Werf DEN HAAG - CDA-kamerlid S. Buijs blijft minister E. Borst van Volksgezondheid achter volgen met vragen over de am bulancezorg in Zeeland. Aanleiding is de brandbrief die het dagelijks provinciebestuur deze week heeft verzonden aan de minister Volgens de provin cie staat de ambulancezorg 'aan de rand van de afgrond'. Buijs is niet geschrokken van die brief. Dat de ambulance zorg in Zeeland in een financi eel moeilijke situatie zit, is al langer bekend. Vandaar zijn eerdere kamervragen. Buijs vindt het des te opmerkelijker dat minister Borst kennelijk nog geen actie heeft onderno men. Anders was de brief uit Middelburg immers niet nodig geweest. Eén van de vragen van Buijs aan Borst luidt dan ook: „Heeft u al actie ondernomen naar aanleiding van mijn eerdere kamervragen? En is er al met Gedeputeerde Staten van Zee land gesproken?" Hoe ernstig de toestand in de ambulancezorg is, blijkt op Schouwen-Duiveland. Óm een faillissement te voorkomen, heeft de ambulancedienst al besloten de dienstverlening te verminderen. Buijs kaart dat aan. Hij wil concreet weten welke gevolgen dit heeft voor de aanrijtijden van ziekenwa gens op Schouwen-Duiveland. De provincie Zeeland stelt elf miljoen gulden nodig te heb ben voor een verantwoorde ambulancezorg. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezond heidszorg (COTG) meent dat ruim zeven miljoen voldoende is. Borst heeft hierover al wel bestuurlijk overleg toegezegd, maar zij heeft aangegeven geen oplossing op korte termijn te verwachten. Die wil de provin cie wel. door Barend Pelgrim TERNEUZEN - De Ambulan cedienst in Zeeuws-Vlaanderen ziet geen kans de huidige dienstverlening te handhaven als het ministerie van Volksge zondheid niet meer geld be schikbaar stelt. Als de rijksbij drage niet omhoog gaat, leidt dit onherroepelijk tot bezuini gingen bij de Zceuws-Vlaamse dienst. AXEL - Het gerenommeerde Staatscircus van Moskou slaat de komende tijd haar tent op in Cadzand-Bad, Nieuwvliet, Breskens en Axel. Met een nieuw programma sluit het cir cus zijn laatste toernee van deze eeuw door Nedrland af. Naast de klassieke clownsnum mers krijgt het publiek onder e meer acrobatiek, jongleer- en trapezekunst en een tijger- en chimpanseenummer voorge schoteld, s De eerste voorstellingen wor- e den zaterdag 7 augustus en zon- 5. dag 8 augustus in Cadzand-Bad i op het terrein aan Boulevard de i- Wielingen gegeven. Dinsdag 10 •- en woensdag 11 augustus trekt t het gezelschap naar het terrein i- bij de Witte Kerk in Nieuwvliet- Bad. E; Donderdag 12 en vrijdag 13 au- d gustus wordt de tent opgeslagen nj bij de haven in Breskens. De af- r,i sluitende voorstellingen vinden ;r zaterdag 14 en zondag 15 au- ft gustus plaats aan het Hofplein !-| in Axel. De aanvang is telkens 16.30 en 20.00 uur. Hoofd Ambulancevervoer Zee land W. P. van Leersum zal er bij de directie van ziekenhuis De Honte in Terneuzen echter op aandringen niet te beknibbelen op de paraatheid van personeel en voertuigen. Gedeputeerde Staten stuurden deze week al een brief op poten naar minister Borst om haar te wijzen op de nijpende situatie van het ambulancevervoer in Zeeland, met name ook op Schouwen-Duiveland. De ambulancevoorziening in Terneuzen constateert dat er zich op korte termijn al proble men zullen voordoen als Borst niet met meer geld over de brug komt. „Het totaal aantal meldingen stijgt, maar de financiële mid delen niet", stelt het hoofd Zeeuws-Vlaanderen, N. Ver- straeten. „De problematiek geldt voor heel Zeeland: een gulden kan maar één keer wor den uitgegeven. Er komt een moment dat er gesnoeid wordt. Ik vind het te vroeg om te zeggen wat we dan doen maar op de lange termijn is dit niet vol te houden." Werkdruk Op de werkvloer zijn de gevol gen inmiddels voelbaar. De werkdruk wordt door sommi gen als onaanvaardbaar gevoeld. Eén van de bezuinigingsmaat regelen zal het terugbrengen van de paraatheid van ambu lances zijn. De consequentie daarvan is dat de ziekenwagen later op de plek van bestemming komt. Limiet Onaanvaardbaar voor Van Leersum. Hij vindt het huidige percentage tijdsoverschrijding door René van Stee TERNEUZEN - Voor 31 decem ber 2000 moeten alle ontslagen werknemers van de onlangs ge sloten Cokesfabriek weer aan de slag zijn. Dat is de doelstel ling van ASV-diensten (joint venture tussen Arbeidsvoorzie ning, Start en Vedior en gespeci aliseerd in bijzonder projecten als loopbaaninterventie), die hiervoor een speciaal project is begonnen. Volgens ASV-medewerkster C. Ploegmakers een ambitieuze, doch realistische doelstelling: „Deze verwachting is gebaseerd op eerdere cijfers en een verge lijkbaar project bij de Konink lijke Schelde Groep leverde een slagingsresultaat op van 95%." Ploegmakers voegt eraan toe dat de perspectieven per per soon verschillen. „De één weet direct wat hij wil, terwijl de an der nog volop afscheid aan het nemen is van zijn werk. Dat REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax: (0115)686009 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman J. Bosman P.I.F.M. Cappetti L.E. Dominicus S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114) 373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcityl@pzc.nl van vijf procent echt de limiet. „Als dit zo doorgaat, wordt dat echter nog groter. Het erge is dat niemand weet hoe dit opgevan gen moet worden. Ik hoop dat dit scenario niet uitkomt. De paraatheid van de diensten te rugschroeven, is het laatste wat ik wil. Ik vind dat er eerst gekeken moet worden waar elders bezui nigd kan worden. Ik roep de ambulancediensten dan ook met klem op geen am bulances van paraatheid naar piketdienst te brengen. Daarmee wordt de tijdsduur tussen melding tot en met het rijden alleen nog maar groter." Directeur patiëntenzorg G. Ra- maekers van ziekenhuis De Honte wil niet op de zaken voor uit lopen. „Laten we eerst de reactie van minister Borst af wachten. De aanpak van de pro vincie is er op gericht om me vrouw Borst te motiveren. Maar het blijft een feit dat wij de te ring naar de nering zetten, niet naar de wensen. Als j e geen mid delen hebt om een dienst aan te bieden, houdt het op. We kunnen niet systematisch ons budget overschrijden, want dan ga je failliet." vraagt om verschillende soorten begeleiding. Sommigen begin nen al direct in het bemidde- lingstraject, terwijl velen nog begeleiding nodig hebben in de vorm van sollicitatietraining en om- of bijscholing." Sociaal plan Om- en bijscholing is volgens Ploegmakers trouwens cruciaal voor het welslagen van het pro ject en heeft daarom veel aan dacht gekregen in het sociaal plan. Momenteel zijn al negen tig scholingsverzoeken gehono reerd en staan velen op het punt een baan te krijgen als zij bin nen afzienbare tijd voldoen aan bepaalde scholingseisen. Ook spelen factoren als leeftijd, mo tivatie en gezondheid een be langrijke rol. Opvallend is even eens dat de meesten in de regio Zeeuw-Vlaanderen willen blij ven. Ondanks de goede perspec tieven op de arbeidsmarkt een complicerende factor, denkt Ploegmakers. Aanspreekpunt Komende maandag richt ASV in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Terneuzen een mobiliteitscentrum in, om de betrokkenen zo goed mogelijk van dienst zijn. Hiervoor is on der meer dagelijks een aan spreekpunt aanwezig. Ter gele genheid van de opening van het centrum werd woensdag voor de oud-werknemers van de Co kes een open dag georganiseerd met informatie over loopbaan begeleiding en -bemiddeling. Een proces dat na sluiting van de fabriek al in juni was gestart, maar nu een officieel vervolg krijgt. In totaal hebben 209 oud-werknemers zich aange meld. De zestig personen die reeds op eigen kracht een baan hebben gevonden, zijn hierbij inbegrepen. HOEK - In het Recreatiecen trum De Braakman zijn gisteren vernielingen gepleegd aan een boot van een Belgische eigenaar. In het dekzeil was een gat met een diameter van circa twintig centimeter gebrand. Ook de romp van het vaartuig was licht beschadigd. Gemeentewerkers scheppen de dode vissen uit de vervuilde vijver bij Coensdike. door Lilian Dominicus AARDENBURG - Het nieuwe rioleringssysteem van het ver zorgingstehuis Coensdike in Aardenburg blijkt niet te wer ken zoals het hoort. Bewoners van de aanleunwoningen en de naburige wijk klagen over problemen met de riolering van de natte ruimtes in hun huizen. „Als ik het toilet door spoel, dan komt het rioolwater via de douche naar boven", meldt P. Lampo, één van de be woners. „Ik heb regelmatig klachten ingediend, zowel bij de woningbouwvereniging als de gemeente, maar ze verhel pen de problemen niet." „Met hevige regen borrelt het rioolwater in het bad naar bo ven", bevestigt ook de familie De Vreeze. „We staan hier 's nachts wel eens het bad te dweilen. Niet echt een fijn een werkje. Als je in bad bent ge weest, dan spoelt het water weer uit de wc. We hebben er vaak genoeg over gebeld, maar er gebeurt helemaal niets." Als het aan wethouder G.P.L. van Daele van Sluis-Aarden- burg ligt, gaat er binnenkort wel wat gebeuren. „Er zijn in derdaad klachten bij ons bin nengekomen", bevestigt hij. „Architectenbureau De Grondmij, dat het complex Coensdike ontworpen heeft, dacht het met een aantal klei ne ingrepen opgelost te heb ben. Dat bleek niet het geval te zijn. Daarom stellen we nu een diepgaander onderzoek in naar de mogelijke oorzaken. Deze of volgende week krijgen de bewoners van ons een brief, waarin we vragen welke klachten ze hebben. Met deze inventarisatie hopen we in zicht te krijgen in de riole ringsproblemen." Uit het on derzoek moet tevens blijken hoeveel geld de gemeente voor de herstelwerkzaamheden moet ophoesten. Vijver De plotselinge vissterfte in de vijver bij Coensdike blijkt ook een direct gevolg te zijn van foto Charles Strijd een fout in het nieuwe riole ringssysteem. „Een defect aan de pomp van de riolering in het bouwsysteem van Coensdike is de oorzaak van een verhoog de verontreiniging van het water", verklaart Van Daele. „Rioolwater mengde zich met regenwater, waardoor de pomp overstroomde en in de vijver terecht kwam. Afgelo pen maandag is dit reeds her steld, maar we konden niet meer voorkomen, dat toch nog een groot aantal vissen de dood vond. Op dit moment is de brandweer bezig omhet na tuurlijk evenwicht te herstel len door schoon water en extra zuurstof in de vijver te pom pen." Vertier tijdeus het dorpsfeest in Zuidzande. foto Charles Strijd door Trees van Herpen ZUIDZANDE - Het dorpsfeest van Zuid zande, na vijf jaar weer uit de inottenbal- len gehaald, bood woensdag vertier voor jong en oud. In de talloze kraampjes werd allerhande waar aangeboden: speel- en serviesgoed, een antiek toilet en een oventje, wafels en ikonen en velerlei boeken, platen en snuisterijen. Terwijl de ouders langs de koopwaar slenterden,vermaakte hun kroost zich op het springkussen, in de draaimolen of toerde rond inde paarden tram. Het dorpsplein was omgetoverd tot terras met een heus podium voor het 'amusement'. Om te beginnen was er 's middags een playbackshow met acht deelnemers. Ge heel in stijl gekleed en de gebaren en mimiek imiterend deden jonge basis schoolkinderen de Venga Boys en andere populaire popartiesten naNaast de voor malige kerk werd gedurende de hele dag verwoed gestreden om het kampioen schap gaaibollen. In deze aloude tak van sport ging Johan Duininek aan de haal met het maximaal haalbare aantal pun ten. De weergoden waren het dorp van de Ze vendraaiers goedgezind, zodat ook in de avonduien nog buiten genoten kon wor den van gevarieerde muziek. UTRECHT - Het kort geding van het Productschap Vis over het omstreden reclamespotje van AXA Verzekeringen dient maandag bij de rechtbank in Utrecht. Het productschap eist dat het spotje van de buis wordt gehaald. In de commercial eet iemand een mossel en zegt: „Geef me een reden waarom ik daar niet zou staan morgen?". Daarna prijst de verzekeringsmaatschappij zich aan 'voor al uw plannen en wat daar tussenkomt'. De reclame wekt vol gens het productschap de indruk dat men ziek zou kunnen worden van het eten van mosselen. „De commercial schaadt het imago van de mossel. Dat kun nen wij niet toestaan", aldus directeur D. J. Langstraat van het Productschap Vis. Het productschap heeft ook een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Een uitspraak van deze instantie kan op zijn vroegst eind augustus worden ver wacht. SINT LAURENS - De oogstdemonstratie van stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland is verplaatst van Burgh-Haam- stede naar Sint Laurens. De demonstratie kan niet doorgaan in Burgh vanwege het uitbreken van de dodelijke en besmet telijke paardenziekte rhinopneumonie op een manege in Burgh-Haamstede. Het Werkend Trekpaard heeft een vervangende locatie ge vonden bij de kaasboerderij van de familie Kwekkeboom aan de Golsteinseweg in Sint Laurens. De demonstratie wordt gehouden op dinsdag 10 augustus van 16.00 tot 21.00 uur. Dankzij de inzet van extra paarden van houders van buiten Schouwen-Duiveland kan het oorspron kelijke programma doorgaan. SCHARENDLJKE - Een 17-jarige bromfietser heeft woens dag ernstig hoofdletsel opgelopen bij een aanrijding op de Brouwersdam/Noordzeezijde, nabij de damaanzet. De jon gen, van wie de politie geen woonplaats bekendmaakte, is met een traumahelikopter overgebracht naar het Dijkzigtzieken- huis in Rotterdam. Zijn duopassagier liep bij de botsing lichte verwondingen op en kon na behandeling door een arts naar huis. De bromfietser verleende bij een oversteekplaats geen voorrang aan een 28- jarige automobilist uit Scharendijke. VLISSINGEN - De Strandwacht Vlissingen heeft woensdag morgen een ontsteker van een granaat aangetroffen op het strand tussen de Nolledij k en Westduin ter hoogte van strand tent Kontiki. Politie en brandweer hebben de omgeving afge zocht op eventuele andere munitiedelen. Dit heeft niets opge leverd. De Explosieven Opruimings Dienst is gewaarschuwd. Die heeft besloten vandaag (donderdag) ter plaatse een onder zoek in te stellen. De gemeente heeft de vindplaats in een rui me cirkel met dranghekken en waarschuwingsborden af laten zetten. Politie en strandwacht voeren er regelmatig pa trouilles uit. DISHOEK - In Dishoek is dinsdag overdag in een auto inge broken die stond geparkeerd aan de Kaapduinseweg. Nadat het slot was geforceerd, werden een draagbare cd-spe- ler en twee tassen met kleding gestolen. In Domburg werd dinsdagavond rond tien uur 's avonds het portierraam van een auto ingeslagen die aan de Brouwerij- weg stond geparkeerd. Een fototoestel en kleding werden weggenomen. door Barend Pelgrim en Jean-Lou de Gucht DOEL - Aan de vooravond van de 25e Scheldewijdingsfeesten hekelt de dorpsraad van Doel de bemoeienis van allerhande ac tiegroepen over het al dan niet voortbestaan van hun woon plaats. Woensdagavond tracht te de stuurgroep, die de belan gen van de Doelenaars behartigt, met een gecombi neerde persconferentie/bewo nersbijeenkomst de buitenwe reld aan te sporen het dorp vooral met rust te laten. Woordvoerder Fred Claes is de stennis rond zijn dorp beu en be nadrukt dat er nagenoeg geen draagvlak bestaat voor actie groepen als Doel 2020 en de Bond voor Beter Leefmilieu, die zich blijven verzetten tegen ver dwijning van Doel. Deze groe pen bestaan volgens Claes uit mensen die niet uit Doel komen. De Doelenaren zijn het dan ook zat om betutteld te worden door dit soort lieden. „Het is elk jaar hetzelfde: rond de Scheldewij- ding duiken allerlei anarchisti sche groeperingen op om herrie te schoppen, zoals nu weer de Werkgroep Wildgroei. Laten we duidelijk zijn, we zijn niet van plan om dit jaar de Scheldewij- ding te laten misbruiken door mensen die zogenaamd namens ons spreken. Zij willen zichzelf alleen maar in een beter dag licht stellen. Wij zullen dat ze ker niet doen, wij gaan echt de Scheldewijdingsf eesten hier voor niet misbruiken. Milieustudie Claes is ook de frontman van de actiegroep Boze Doelenaars. Hij constateert dat industriële ont wikkeling op de Linkerschelde- oever altijd prevaleert boven de leefkwaliteit. „Men heeft er nooit rekening mee gehouden dat Doel woongebied is. Daar om was het een moedige beslis sing van de vorige Vlaamse re gering om een streep door Doel te trekken." De nu beloofde mi lieustudie ten spijt gelooft Claes niet in een leefbare toekomst voor zijn dorp, daarvoor is hij naar eigen zeggen te goed op de hoogte van de maritieme ont wikkelingen in de Antwerpse haven. Wie de mensen wijsmaakt dat deze studie een nieuw licht op de zaak werpt, doet volgens Claes aan volksverlakkerij. „De vori ge Vlaamse regering heeft in ja nuari 1998 besloten dat Doel zou verdwijnen. Wie nu denkt dat naar aanleiding van deze studie Doel kan worden gered, is echt niet realistisch bezig. Het beetje zekerheid dat we hebben kunnen opbouwen, zijn we nu weer kwijt. Geloof me nu maar, er bestaat geen toekomst voor Doel. Er zal hier een spookdorp gecreëerd worden dat uitsterft, een leegstaand Bokrijk." De ontmanteling van Doel is in middels in volle gang. Al 38 wo ningen staan leeg, nog eens veertig gezinnen hebben al el ders een huis gekocht en staan klaar om te gaan en zeker hon derd personen hebben bij de so ciaal bemiddelaar gemeld ak koord te gaan met onteigening. Affiche De tachtig aanwezige dorpsbe woners waren het gezien het da verend applaus, dat volgde op de woorden van Claes, eens met de strekking van zijn betoog. Zij zijn dan ook vast van plan om de affichecampagne te ondersteu nen, die de dorpsraad morgen begint. De Doelenaren wordt opgeroepen een affiche voor hun raam te hangen met de vol gende tekst: huis te koop, te be vragen bij Mie Vogels (Vlaams minister en lid van de Groenen). De dorpsraad zal ook een brief sturen aan de minister-presi dent, waarin hem wordt ver zocht eindelijk eens op te hou den met het gesol met Doel. „Welke waarde heeft een belofte tegenwoordig nog", verzucht Claes. „De politiek is er door middel van de nu beloofde mi lieustudie weer eens in geslaagd om de Doelenaars in twee kam pen te verdelen." HOOFDPLAAT - Op initiatief van de plaatselijke commissie van de Stichting tot Behoud van Oude Zeeuwse kerken is de fo to-expositie Van Hoofdeplaate tot Hoofdplaat de gehele zomer te:zien in de Nederlands Her vormde kerk aan de Dorps straat in Hoofdplaat. De uitgebreide collectie van Hoofdplaatenaar Johan Ver- straeten geeft een duidelijk overzicht van de geschiedenis van Hoofdplaat van 1620 tot he den en van het ontstaan van de Vossekaai tot en met de realisa tie van de eerste fase van Village Scaldia.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 35