Se0;;»' Aanval op medicijnprijzen Agent weet zich slecht te verdedigen Zachte jj jonge... PZC FNV maakt zich breed voor nationaal zorgverlof Weerman stuurt eclipskij'kers naar de kust Ontmanteling Arnhemse bekent neersteken kinderen Ambtenaren Adviseur Borst bepleit vrijere geneesmiddelenmarkt Zuid-Holland a -■ -■••• Automobilisten remmen voor diaprojector rad -( q 99 i GALL&GALL Protesten tegen opvangcentrum junks uitgesteld binnenland MiGs boven Nederland Plan nieuwe bajes in Amsterdam Eenduidige klachtenregeling politie Behangafstomer deugt niet Van der Reijden start privé-kliniek Oud-priesters in actie tegen bisdom Ik en mijn visijsje DEN HAAG - De ambtelijke top van de provincie Zuid-Holland heeft haar externe accountant Ernst Young bewust verkeerd voorgelicht over de risico's van het 'bankieren'. Dat blijkt uit een rapportage van het accountant- en organi satiebureau Arthur- Andersen. De accountant heeft ambtenaar K. Baarspul, belast met het be heer van het kasgeld, nadrukke lijk gevraagd of er risico's waren verbonden aan de leningenpor tefeuille. Baarspul heeft die vraag ontkennend beantwoord. Maar uit de lijst van leningen blijkt dat er wel degelijk risico's zijn. Van de bijna 1,7 miljard gulden die Zuid-Holland op 16 juli had uitstaan, valt tweehon derd miljoen gulden onder de noemer 'risicovolle leningen'. Uit het jaarverslag over 1998 valt verder op te maken dat Zuid-Holland 1,8 miljoen gul den heeft gereserveerd voor 'du bieuze debiteuren'. Arthur An dersen adviseert 55 miljoen opzij te zetten. Het accoun tantsbureau merkt op dat het achteraf controleren of recon strueren van transacties nau welijks mogelijk is, onder meer omdat Baarspul administratie 'voortijdig vernietigde'. Gede puteerde van financiën De Jong werd daarbij niet betrokken. De bewindvoerders van het in surseance verkerende Ceteco, dat geld leende van Zuid-Hol land en daarmee in direct ver antwoordelijk was voor de af faire, meldden gisteren dat ze kansen zien voor voortzetting van het handelshuis. Voor een zwaar afgeslankt Ceteco willen zij een financieel sterke en stra tegische partner zoeken. GPD SPIJKENISSE - Help, een snel heidsmeter! Remmen! Diverse automobilisten zijn er deze week in Spijkenisse ingetuind. Ze dachten dat de politie con troleerde op snelheid, maar het bleek een nepmeter te zijn, in el kaar geknutseld door bewoners die het racen op de Maaswijk- weg meer dan zat zijn. De 'snelheidsmeter' bleek bij nadere inspectie een oude dia projector met aan de voorkant een knipperend rood lampje. Bovenop was een oude joystick geplakt met een antenne en een soort megafoon die kennelijk moest dienen als flitser. Er zat zelfs een politiesticker op. De politie kon de grap welwaar deren, maar nam het apparaat toch in beslag. Snelheidscon troles blijven immers voorbe houden aan de politie. GPD Advertentie JENEVER VOORDEEL Henkes Jonge Jenever 1 S i i door Hans Leber DEN HAAG - De Groningse professor L. Koopmans, een van de belangrijkste adviseurs van minister Borst van Volksge zondheid, wil dat de overheid zich niet meer bemoeit met de prijs van een deel van de medi cijnen. Koopmans denkt dat het vrije-marktprincipe lagere prij zen oplevert. Volgens hem heb ben farmaceuten momenteel geen belang bij lagere prijzen door de vaste tarieven van de overheid. Volgens Koopmans, hoogleraar in de economie van de gezond heidszorg, geldt voor alle mid delen die door meerdere produ centen worden geleverd dat de overheid onderlinge prijscon currentie tegengaat door deze door Sylvia Marmelstein en Hans van Soest UTRECHT - FNV Bondgenoten wil dat iedereen die in Neder land werkt recht krijgt op zorg verlof. Werknemers moeten tijdens het verlof een salaris krijgen van minstens vijftig procent van het sociaal gezins minimum, ongeveer 1050 per maand. Om het zorgverlof be taalbaar te maken, moet een volksverzekering in het leven worden geroepen, waarvan de kosten worden gedragen door de hele maatschappij. HEERLEN - De protestacties in Heerlen tegen de komst van een Opvang- en Adviescentrum (OAC) voor junks zijn uitge steld. Dat heeft voorzitter A van de Ruijt van het actiecomité De Jaeger gisteravond laten weten. Boze bewoners van de wijken Bekkerveld en Aarveld hadden eerder deze week aangekondigd 'grimmige' acties te gaan voeren tegen de vestiging van het OAC in het oude politiebureau in hun buurt. De buurtbewoners wil den kruispunten bezetten. Volgens Van de Ruijt is het uit stel een gevolg van nieuwe poli tieke ontwikkelingen. ANP groepen medicijnen allemaal te vergoeden tegen de prijs van de laagste aanbieder. Zo ontneemt Borst de prikkel bij farmaceuten om goedkoper te zijn, want zodra een middel goedkoper wordt, gaat ook die vergoeding naar beneden, aldus Koopmans. Douceurtjes Om toch meer omzet te halen, gaan de farmaceuten volgens de hoogleraar over tot het geven van verlokkende douceurtjes aan de afnemers, de apothekers. Dit gebeurt via het gewraakte systeem van 'bonussen en kor tingen'. Het geld dat voor een prijsverla ging gebruikt had kunnen wor den, komt zo rechtstreeks terecht in de zakken van apo- Ook zwangerschapsverlof moet voortaan uit die pot worden be taald. Verder wil de vakbond een centrum oprichten voor ad vies over beleggen en pensioen opbouw. Dat stelt het hoofdbestuur van Bondgenoten voor in een nota aan het Congres van de bond. Het congres beslist in januari 2000 over het plan. Zorgverlof moet gelden voor al le werknemers die tijdelijk wil len stoppen met werken om te zorgen voor hun gezin. Maar ook adoptie, kraamverlof voor mannen, ouderschaps- en cala miteitenverlof moeten eronder vallen. Werknemers moeten een mini mumuitkering krijgen van rond de 1050 per maand. Werkge vers en werknemers kunnen tij dens CAO-onderhandelingen besluiten om de uitkering in een bepaalde bedrijfstak of onder neming nog verder aan te vul len. Zwangerschap Ook verlof in verband met zwangerschap en bevalling zou volgens FNV Bondgenoten on dergebracht moeten worden in de volksverzekering. Deze ver lofgangers moeten echter wel 100 procent van het laatstver- diende salaris doorbetaald krij gen. Nu vallen deze vormen van verlof nog onder de ziektewet. „Daardoor schroeven zwangere vrouwen de ziektecijfers in Ne- thekers. Borst liet vorig jaar be rekenen dat de apothekers op deze wijze ongeveer driehon derd miljoen gulden opstrijken. Zij wil deze praktijk aanpak ken. Op de steeds verder oplopende uitgaven voor medicijnen, nu ruim zes miljard gulden, is drie honderd miljoen gulden voor Borst een welkome besparing. De aanpak van de bonussen en kortingen komt echter moeilijk van de grond. Koopmans sugge reert daarom dat het met die kortingen en bonussen sowieso gedaan is als de farmaceuten el kaar met de prij s kunnen becon curreren. Dit kan volgens hem bij alle medicijnen die door meerdere farmaceuten worden aangeboden. Hij doelt daarbij op de zogehe- derland omhoog. Terwijl zwan gerschap toch geen ziekte is", vindt het hoofdbestuur. Politiek Zorgverlof is al enige tijd een heet hangijzer in de politiek. Het kabinet heeft inmiddels voorgesteld iedere werknemer recht te geven op tien dagen on betaald verlof per jaar om zieke kinderen of familieleden te ver zorgen. De vakbonden vinden dit voorstel volstrekt onvol doende. Ook regeringspartijen PvdA en D66 en de verschillende opposi tiepartijen waaronder CDA en GroenLinks zijn voor een vorm van betaald zorgverlof. Het voorstel van FNV Bondgenoten dit te betalen uit algemene mid delen door er een volksverzeke ring van te maken, valt in Den Haag echter niet in goede aarde. Volgens CDA-woordvoerster Verburg is het FNV-plan te vaag. „Wie mag onder welke omstandigheden precies ge bruik maken van het betaald verlof? En is het wel verstandig dit te betalen uit algemene mid delen? Want da^ betekent dat iedereen er premie voor moet af dragen en dat leidt tot lasten verzwaring van de burger." Dit laatste is ook het belangrijk ste kritiekpunt van de WD„Ie dereen moet dan opdraaien voor het zorgverlof, terwijl zorg voor kinderen in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van ou ders", aldus WD'er Orgü. GPD ten 'generieke middelen', waar van het patent is verlopen zodat die ook door andere farmaceu ten kunnen worden gemaakt. Koopmans verwacht ook een gunstig effect op de pr-ijs van de 'parallelmiddelen'; die zijn wel gepatenteerd, maar worden goedkoper in het buitenland in gekocht. Verder zouden volgens Koopmans ook gepatenteerde middelen die qua werking op el kaar lijken, goedkoper kunnen worden als farmaceuten de prij zenslag met elkaar aan gaan. Twijfel Bij de stichting Farmaceutische Kengetallen, een onderdeel van de apothekersorganisatie KN- MP, wordt aan Koopmans' visie getwijfeld. „Deze middelen vor men slechts veertien procent van de totale uitgave aan medi cijnen. Samen kosten ze zo'n zeshonderd miljoen gulden, ter wijl er ruim zes miljard aan me dicijnen wordt uitgegeven. De besparing zal dus meevallen." Koopmans zegt geschrokken te zijn van de reacties. De zaak ligt gevoelig omdat hij het huidige beleid van Borst- niet alleen ad viseerde, maar ook een zetel heeft in een commissie die bezig is met een nieuw advies aan Borst. Ondertussen heeft het CDA- Kamerlid Buijs al aan minister Borst gevraagd hoe het kan dat haar belangrijkste adviseur er plotseling deze mening op na houdt, terwijl de huidige aan pak van de medicijnenproble- matiek ook door Koopmans is aangeraden. GPD door Hans van Soest DEN HAAG - Politieagenten zijn onvoldoende voorbereid op het omgaan met bedreigende si tuaties. Behalve dat zij vaak niet weten hoe te reageren als zij op straat worden belaagd, we ten ze meestal ook niet wat hun bevoegdheden zijn, ontbreekt het aan leiding en zijn ze slecht getraind in zelfverdediging. Dit staat in een onderzoek van de ministeries van Binnenland se Zaken en Justitie dat binnen kort naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Anderhalf jaar geleden trok de Algemene Christelijke Politie bond (ACP) al aan de bel: ge weld tegen agenten op straat nam hand overhand toe. Uit een eigen onderzoek van de vak bond bleek dat zestig procent van de politieagenten tijdens het werk wel eens in aanraking komt met geweld en dat onge veer de helft daarvan letsel op loopt. De toenmalige minister Dijkstal van Binnenlandse Za ken beloofde de zaak verder te onderzoeken. Inmiddels is in de Raad van Hoofdcommissarissen afge sproken dat vanaf volgend jaar agenten tijdens hun opleiding beter geleerd wordt hoe om te gaan met agressie van burgers. Volgens voorzitter H. van Duijn van onze redactie binnenland ARNHEM - De 38-jarige Arn hemse vrouw die maandag haar tweelingzoontjes neerstak en daarna zelfmoord probeerde te plegen, heeft haar daad bekend. De zwaar gewonde moeder leg de een verklaring af toen ze dinsdagvond in het Arnhemse Ziekenhuis Rijnstate even bij kennis kwam. De vrouw is inmiddels aange houden. Gistermiddag is zij overgeplaatst naar een psychia trisch ziekenhuis. Dat ze straf rechtelijk wordt vervolgd, is zeer waarschijnlijk. Het drama in de wijk Geiten van de Nederlandse Politiebond is dit onzin. „Tijdens de oplei ding wordt er voldoende aan dacht aanbesteed, het probleem is dat agenten niet meer worden bijgeschoold als ze eenmaal aan het werk zijn." Van Duijn bestrijdt de conclusie van het rapport dat agenten on bekwaam zijn om te gaan met agressie op straat. „Dat geweld tegen agenten toeneemt, is al ja ren bekend. Tegen spontane agressie is ook weinig te doen. Het probleem zit hem erin dat agenten te weinig mogelijkhe den hebben het geweld niet te laten escaleren." Pepperspray Volgens Van Duijn wordt het hoog tijd dat agenten de zoge noemde pepperspray (een soort traangasbusje) mogen gebrui ken. „De politiek durft er echter nog niet aan en minister Peper wil eerst onderzoeken wat de gevaren zijn voor de volksge zondheid." „Maar al eerder is aangetoond dat pepperspray geen blijvend letsel veroorzaakt, in tegenstel ling tot het eerder trekken van het pistool wat ook een optie is. In de meeste gevallen waarin agenten zijn aangevallen, had de agressor direct kunnen wor den uitgeschakeld en zou erger zijn voorkomen." GPD kamp kostte één van de vijfjari ge jongetjes het leven. Zijn tweelingbroertje raakte ernstig gewond door de messteken. De toestand van de moeder en het jongetje wordt nog steeds ern stig maar stabiel genoemd. De vrouw heeft haar daad gede gen voorbereid. De politie vond een afscheidsbrief en begrafe nispolissen waren klaargelegd. Vlak voordat ze haar gruwelijke voornemen ten uitvoer bracht, stuurde ze haar oudste zoon weg. Het was buurtbewoners opgevallen dat de Arnhemse on der hoogspanning stond. Haar overspannenheid wordt gewe ten aan een echtscheiding. GPD donderdag 5 augustus 1999 van onze redactie binnenland HILVERSUM - Volgens NOS- weerman Eiwin Kroll zal het op 11 augustus tijdens de zons verduistering waarschijnlijk bewolkt zijn. Mensen die ge tuige wilen zijn van het feno meen, maken volgens hem aan de kust de beste kans op een on gehinderde blik. De weersverwachting voor de zonsverduistering is niet al te gunstig. Na een periode van stabiel zomeiweer zal de ko mende dagen de overgang naar een gebied van lage druk vol gen. Dat zal gepaard gaan met storingen, bewolking en regen. Eiwin Kroll houdt nog wel een slag om de arm. Meteorologen kijken nooit meer dan vijf da gen vooruit. Maar 'op grond van experimenten' en 'enige lo gica' komt de NOS-weerman tot de slotsom dat de zonsver duistering beter een week eer der had kunnen plaatsvinden. Kroll denkt dat er aan de kust meer kans is op een blauwe lucht dan in het binnenland. „Stapelwolken zijn het gevolg van temperatuurverschillen", doceert hij. „In de zomer zijn die boven land groter dan bo ven zee. Dat is een constante factor. Daarom denk ik dat je voor een blauwe lucht dicht bij de zee moet zitten." Kroll kiest zelf positie in Etra- tat, een strandje bij Le Havre. Het is de eerste halte van de zo geheten total iteitszone op het Europese vasteland. In die strook is de verduistering vol ledig. Hij heeft zich voorgenomen op zijn rug volop van die ruim twee minuten totale verduiste ring te genieten. Af en toe zal hij opstaan om televisiekijkers toelichting te geven op het na tuurverschijnsel. Toch zal hij zijn prognose ver vloeken als het op de eclipsdag aan de Franse kust regent. „Doof de droge lucht is er in Roemenië meer kans op een on bewolkte lucht", denkt Kroll. In een vliegtuig, dat immers boven de wolken kan komen, hebben verduisteringsfans ze ker de kans het fenomeen te aanschouwen. Kroll ziet zich niet het luchtruim kiezen. „In een vliegtuig maak je niet de lichte paniek mee die zich van de natuur meester maakt. Het zal een gekwetter van jewelste zijn, omdat vogels niet onmid dellijk hun slaapplek kunnen vinden. Dat zou ik niet willen missen." ANP ECHT - Een rechercheur uit Den Haag onderzoekt attributen die zijn gebruikt voor de fabricage van de partydrug XTC. In het Midden-Limburgse plaatsje Echt werd gisteren een middelgrote XTC-fabriek opgerold. foto Bas Rlitten/ANP DEN HAAG - Jarenlang waren ze de gevreesde tegenstanders van de Nederlandse luchtmacht, de MiG-gevechtsvliegtuigen uit het Oostblok. Nu komen ze hier om te oefenen. Vier Poolse MiG-21 Fishbeds nemen vanaf 9 augustus deel aan een oefening met Nederlandse F-16's van de luchtmacht basis in Leeuwarden. Enkele weken later volgt de Slowaakse luchtmacht met MiG-29 Fulcrum jachtvliegtuigen. ANP AMSTERDAM - Het ministerie van Justitie heeft plannen voor een nieuwe gevangenis in Amsterdam. De extra cellen zijn nodig omdat het ministerie asielzoekers wil onderbrengen in twee torens van de Bijlmerbajes. Op dit moment wordt gekeken naar de haalbaarheid van een nieuwe gevangenis in de hoofdstadNa het zomerreces van de Tweede Kamer wordt een beslissing verwacht. Eerder maakte Justitie bekend uitgeprocedeerde asielzoe kers uit het grenshospitium onder te willen brengen in de Bijl merbajes. Voorwaarde is dat er een oplossing komt voor de 288 Huis-van-Bewaringcellen die verloren gaan. ANP DEN HAAG - Klachten over de politie moeten voortaan over al hetzelfde worden behandeld. Het grootste voordeel is dat de bezwaren dan in alle 25 regio's door een onafhankelijke commissie kunnen worden behandeld. Minister Peper van Binnenlandse Zaken bereidt daarvoor een wetsvoorstel voor. Hij hoopt het voorstel in het voorjaar van 2000 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Het probleem is nu vooral dat agenten soms het optreden van him collega's beoordelen. Klagers krijgen het gevoel dat agenten elkaar beschermen. ANP DEN HAAG - De Steam Master van het merk Earlex, een ap paraat voor het afstomen van behang, is gevaarlijk in het ge bruik. Dat komt doordat een juiste bevestiging van de dop van het waterreservoir niet eenvoudig is. Bij diverse gebruikers ont stonden zware brandwonden toen de dop van het reservoir met gloeiend heet water sprong. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar aanleiding van een aantal ongelukken met de stomer. ANP AMSTERDAM - J. van der Reijden, voormalig staatssecreta ris van Volkgezondheid, wil binnenkort een eigen privé-kli niek leiden. „Als hij stopt als voorzitter van Veronica, dan wil hij iets gaan doen in de gezondheidszorg", aldus zijn woord voerder gisteren. Het voornemen is opvallend, omdat het ministerie van Volks gezondheid bepaald niet blij is met privé-klinieken en vreest voor verschillen in de gezondheidszorg. In Nederland bestaan inmiddels enkele tientallen van dergelijke instellingen. ANP HAARLEM - Drie gepensioneerde priesters in het bisdom Haarlem zijn een actie gestart om het verzet te bundelen tegen de behoudende koers van de kerkprovincie. In brieven die ze naar zeshonderd collega's en kerkbestuur ders hebben gestuurd, roepen ze op mee te werken aan 'ge zondmaking van ons bisdom.' Heikele punten in het bisdom zijn onder meer de herindeling van de dekenaten en de be voegdheden van pastoraal werkers. De brieven zijn onderte kend door de pastors Zaal, Denkers en Brautigam. GPD LEEUWARDEN - Otter Miller in Otterpark Aqualutra in Friesland doet zich te goed aan een ijsje. En wat voor een ijsje: in het bevroren water zit een smakelijke vissenstaart, een delicatesse voor elke ot ter. Ook het ijswater met vissmaak gaat er met het warme weer goed in. foto Jacob van Essen/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 3