Snel geluidsnormering vliegveld PZC Dierenasiel beproeft ruimere openingstijden Leergeld voor een waterschapspaleis KENNIS VAN ZAKEN BZW vreest schade bedrijven door werk hogesnelheidslij n Aanhoudingen losse» reeks misdrijven op Kamervragen over Zeeuwse ambulances üan der hoeh zeeland 16 Ministerie komt klagende omwonenden tegemoet Politie doet drugsvangst bij Renesse donderdag 5 augustus 1999 door Harmen van der Werf DEN HAAG - Voor vliegveld Midden-Zeeland worden in elk geval voor het einde van 2000 geluidsnormen vastgesteld, waarmee het aantal vliegbewe gingen kan worden beperkt. Het ministerie van Verkeer en Wa terstaat heeft dit woensdag toe gezegd. De toezegging kwam van advo cate E. Schippers tijdens een kort geding dat omwonenden van het vliegveld tegen Verkeer en Waterstaat hadden aange spannen. De omwonenden, on der meer van Vereniging d'Oranjeplaete, camping De Witte Raaf en jachthaven Oran jeplaat, eisten op de rechtszit ting 'snel' nieuwe geluidsnor men en bevriezing van het aantal vliegbewegingen op 34.050; het aantal in 1998. Al snel bleek dat de omwonen den weinig kans maakten. Rechter A van Delden van de Haagse rechtbank zag niet in waarom hij in een spoedproce dure een uitspraak zou moeten doen in beide kwesties. Zo wordt er al sinds 1993 aan ge luidsnormen voor Midden-Zee land gewerkt. Ook voor bevriezing van het aantal vliegbewegingen voelde de Haagse rechter niets. „Ik kan de minister wel opdragen het aantal vliegbewegingen te be perken, maar ik zie niet in wat zij kan doen als er één vliegtuig extra komt." „Precies", viel ad vocate Schippers de rechter bij, „daar zijn geluidsnormen voor nodig". Schippers deed vervolgens haar toezegging. De geluidszonering voor Midden-Zeeland wordt begin 2000 vastgesteld. Dat is dan op basis van het eerder voorspelde aantal vliegbewe gingen van 60.000. Alle belang hebbenden vinden dat inmid dels te hoog. Of Verkeer en Waterstaat gaat met een ander aantal vliegbewegingen reke nen en dan volgt een besluit over de geluidszonering voor het ein de van 2000. Behoefte aan bestuursleden en vrijwilligers door Ali Pankow ZEERIKZEE - Het Dierenasiel Schouwen-Dui- veland aan de Zandweg in Zierikzee heeft bij wijze van proef tot eind van dit jaar de openings tij den verruimd. Het asiel is normaliter van maandag- tot en met zaterdagochtend geopend van 9.00 tot 11.30 uur, maar sinds deze week voorlopig ook op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. In januari volgend jaar wordt be sloten of die extra openstelling op de woensdag middag definitief wordt ingevoerd. „Dan moet eerst bekeken worden of het financi eel haalbaar is", zegt beheerster Jolanda Meer man van het Dierenasiel Schouwen-Duiveland. Het bestuur heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor drie uur betaald werk meer per week. Meerman vult die extra uren niet zelf in, maar krijgt assistentie van Judith Teijsse uit Oosterland. Vanuit de bevolking kwam regelmatig het ver zoek het dierenasiel tenminste ook één middag per week open te stellen. Aan die vraag wil het bestuur graag voldoen, maar de proef moet uit wijzen of deze verruiming ook financieel haal baar is. Belangrijkste bronnen van inkomsten voor het asiel zijn de subsidie van de gemeente, de ver koop van dieren, een kleine bedrage van de Die renbescherming en de opbrengsten uit verkoop van artikelen op rommelmarkten en braderieën door leden van de Werkgroep Dierenasiel. Katten Het werk is de afgelopen jaren enorm toegeno men. „Eigenlijk is dat geen goed teken", vindt Meerman. „Een asiel is er voor opvang in nood gevallen en die nood is alleen maar groter ge worden." Zo zit het asiel aan de Zandweg al maandenlang bomvol met poezen. „Vroeger vonden we het al veel als we meer dan twintig katten hadden, nu zijn het er ruim veertig", zegt de beheerster. Bo vendien is de gemiddelde verblijfstijd langer ge worden. „Mensen hebben het tegenwoordig zo druk met andere dingen, een kat lijken ze er niet meer bij te kunnen hebben"luidt haar ervaring. Ze maakt zich zorgen over het feit dat het be stuur nauwelijks op optimale sterkte kan wor den gehouden. Volgens haar wil voorzitter A Hoeymans na vele jaren besturen de fakkel on derhand weieens doorgeven aan een ander. Dat geldt trouwens ook voor de penningmeester, maar het blijkt in de praktijk niet mee te vallen om gedegen opvolgers te vinden. Pension Het aantal vrijwilligers bij het dierenasiel is ook flink teruggelopen. Meerman wijt dat aan het feit dat jongeren tegenwoordig eerder voor een betaald baantje kiezen. Werk is er in elk geval volop in het asiel. Tijd en ruimte ontbreken om huisdieren tijdens de vakantieperiode pension aan te bieden. De accommodatie is alleen be stemd voor noodopvang. Zodra de vakanties zich aandienen, duiken er nog steeds macabere berichten op over baasjes die him huisdieren onverzorgd in een bos achter laten. Meerman wordt er op Schouwen-Duive land niet vaak mee geconfronteerd, maar van het keeshondje dat onlangs in de polder tussen Noordgouwe en Kerkwerve werd gevonden, heeft ze toch het vermoeden dat het dier werd gedumpt. Wie zijn of haar huisdier kwijt is en er zich om bekommert, weet het dierenasiel im mers altijd snel te vinden. „Naar dit hondje heeft nog niemand geïnformeerd." Het Dierenasiel Schouwen-Duiveland zit bom vol met katten. foto Marijke Folkertsma Kosten noch moeite spaarde de gemeente Goes vier jaar geleden om het hart van de fuserende waterschappen te veroveren. Het nog nieuw ruikende Magnoliagebouw werd in allerijl ontruimd zodat Zeeuwse Eilanden i.o. er zijn hoofdkantoor kon vestigen. Nu al blijkt het gebouw te klein te zijn. Het waterschap voelt veel voor een nieuw pand, in het Bekhof of misschien zelfs in Middelburg. De vraag is of dat niet opnieuw een operatie inluidt die veel gemeenschapsgeld opslokt. door Rolf Bosboom GOES - Het geesteskind van toenmalig gedeputeerde W. Don mocht 9.837.000 gulden kosten. Ex. BTW. Voor dat bedrag kon op het Magnoliaterrein aan de Piet Heinstraat in Goes een gezondheidscen trum worden gerealiseerd. Allerlei orga nisaties die zich om het welzijn van de medemens bekommeren werden er ver enigd en iedereen zou er alleen maar be ter van worden. In november 1988 werd de eerste paal ge slagen, in september 1990 klonken lof trompetten bij de opening en medio 1994 openbaarde het fiasco zich in zijn volle omvang. De beoogde samenwerking bleek een utopie en door de torenhoge huren en de onrust in de zich almaar re organiserende gezondheidszorg zou de kans op leegstand en daarmee op een fi nancieel debacle voor de gemeente, in de merkwaardige rol van huisbaas, alleen maar groeien. Dat waren tenminste de argumenten die het Goese college in de strijd wierp om Dons luchtkasteel, zonder alternatieven te bekijken, zo snel mogelijk te ontman telen. Aan de poort lonkte een nieuwe, wat ongeduldige droomprins: de water schappen bovende Westerschelde, die op 1 januari 1996 fuseerden tot Zeeuwse Ei landen. Een niet te versmaden kans, zo vonden B en W, blind van liefde. De bruidsschat was groot. De Gemeen schappelijke Gezondheidsdienst (GGD), destijds deels eigenaar van Magnolia, profiteerde optimaal en bedong een roy aal nieuw pand aan de Westwal. Twee beeldbepalende scholen werden ervoor geofferd. De gemeente was daarnaast verplicht de overige organisaties in het gezondheidscentrum elders te huisves ten. Onder druk van de provincie - het woord 'chantage' viel zelfs - kregen de patiënten- en consumentenorganisaties tegen een schappelijke huurprijs onder dak bij de GGD. De gemeente raamde het financiële leed eind 1994 op 3,35 miljoen gulden, Hoe groot de totale strop uiteindelijk is ge worden, is lastig te achterhalen. In het boekjaar 1997, toen de Magnolia-opera tie op papier werd afgewikkeld, heeft de gemeente in elk geval een meer dan forse greep van ruim 2,7 miljoen gulden in de HiER ONTWIKKELT DEDELIA EILANDEN BV. De Stadspoort KANTORENEN WONINGEN Informatie Iel: ül 13 - 374110 Het Bekhofgebied in Goes, opeens niet meer de enige locatie waar het waterschap Zeeuwse Eilanden naar lonkt. foto Dirk-Jan Gjeltema algemene reserve moeten doen. Boven dien dreigt de gemeente nog steeds 5,5 ton te verspelen. Dat hangt af van de uit komst van een discussie tussen de fiscus en de stichting GGE, die is opgericht voor de exploitatie van het GGD-ge- bouw. De waterschappen hebben het destijds handig gespeeld. Ze zetten de gemeente in juni 1994 onder druk door het college een 'zeer beperkte tijd' te gunnen om een afweging te maken en, opnieuw volgens B en W, te laten weten dat Magnolia 'de enig bespreekbare optie' in Goes was. Na de fusie het het waterschap voor vier analyse miljoen gulden aan het gebouw vertim meren, met onder meer de aanleg van een archief kelder. De afspraak was dat Zeeuwse Eilanden het pand vier jaar zou huren om het daarna te kopen, maar om dat de fiscale overwegingen daarvoor later niet meer opgingen werd de over dracht vervroegd. Op 1 april 1998 maak te het waterschap 18.255.048 gulden over naar de gemeente Goes: 12 miljoen gulden volgens afspraak als koopsom, en bijna 6,3 miljoen gulden aan verbou- wingskosten en huurpenningen. Op dat moment was al lange tijd duide lijk dat de organisatie krap zat aan de Piet Heinstraat. Het projectbureau Zee weringen (dertig medewerkers), voor de versterking van de dijken, is tijdelijk ge huisvest in barakken naast het gebouw. Het waterschap zelf heeft er in drie jaar twintig mensen bij gekregen, onder meer door de uitbreiding van taken en de inzet van extra personeel om pieken en werk nemersgeneugten zoals arbeidstijdver korting, koopverlof en deeltijdwerk op te vangen. Dat mag logisch klinken, toch blijft het onvoorstelbaar dat een organisatie in slechts enkele jaren volledig uit haar jas je groeit, na bovendien eerst miljoenen in haar gebouw te hebben geïnvesteerd. Het dagelijks bestuur, dat de marktsitua tie heeft bestudeerd, verwacht dat bij verkoop van het hoofdkantoor de inves teringen er zonder meer uit worden ge haald. Maar daarmee staat er nog geen nieuw pand, dat hoe dan ook aanzienlijk duurder wordt. Het begerige oog van Zeeuwse Eilanden is al lange tijd gericht op het aanpalende Bekhofgebied, waar ontwikkelaar De Delta Eilanden BV volgend jaar kanto ren en woningen bouwt. Een prachtplek, met zonder twijfel een navenante prijs. Wat ontbreekt in de discussie is de vraag of het waterschap, toch bepaald geen trekpleister van formaat, zich per se op zo'n prominente locatie moet vestigen om eenieder te verzekeren van droge voe ten, goede wegen en schoon water. Opvallend is dat het waterschap - tegen de zakelijke etiquette in - de afgelopen weken er geen geheim van heeft gemaakt dat ook Middelburg wenkt met aanlok kelijke kavels in het Stationsgebied en Veldzigt. Dat heeft al geleid tot een bot sing van de burgemeesters Van der Zaag en Spahr van der Hoek. Zeeuwse Eilan den, zich bewust van de trots van beide steden, zal het conflict zeker met genoe gen aanschouwen, in de stille hoop er zelf wat voordeliger uit te komen. De ambities van het waterschap lijken geen grenzen te kennen. Ook in de dis tricten verrijzen, ondanks wat gemopper over de hoge kosten, nieuwe panden. De toekomstplannen bevatten vele grote in vesteringen met vaak duizelingwekken de - 50 miljoen gulden voor wegbeplan- ting, 100 miljoen voor de waterzuivering - of onvoorspelbare bedragen, terwijl de reserves slinken. De omvang van de be groting groeit ongewoon snel. Aan de andere kant komt bezuinigen niet in het idioom van het waterschap voor. Nieuwe investeringen worden direct doorberekend in de toch al niet beschei den tarieven voor burgers, boeren en be drijven, die bij elkaar 75 miljoen gulden per jaar betalen. Wie verder alleen al ld jkt naar zaken zoals de aankleding van het hoofdkantoor, de uitrusting van het personeel en de ruime aandacht voor PR en voorlichting krijgt ook sterk de in druk dat het waterschap, zeker in verge lijking met gemeenten, de laatste jaren niet heeft beknibbeld. Het denken over een nieuw hoofdkan toor, boegbeeld van de organisatie, zou een goed moment voor bezinning zijn na de stroomversnelling waarin het water schap zich sinds de fusie bevindt. Het reflecterende glas van het Magnoliage bouw, waarvoor al te veel leergeld is be taald, biedt een goede spiegel voor zelf onderzoek. De gemeente Goes weet er al les van. Met die belofte konden de aan wezige omwonenden leven. „Wij hebben duidelijkheid ge kregen", zeiden zij. „We zullen het Rijk eraan houden, des noods met een nieuwe juridi sche procedure." Rechter Van Delden deed geen uitspraak in het kort geding, omdat omwonenden en rijks overheid er voorlopig samen uitkwamen. door Maurits Sep VLISSINGEN - Bedrijven in Zeeland en West-Brabant zul len veel schade lijden door de werkzaamheden aan de A16 tussen Moerdijk en België voor de hogesnelheidslijn. Volgens de Brabants-Zeeuwse Werkge versvereniging (BZW) doen Rijkswaterstaat en het Project bureau HSL/Al 6 te weinig om een goede bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen. De BZW stelt hen daarom op voor hand aansprakelijk voor de te lijden schade. Dit najaar wordt begonnen met het verbreden van de A16 van twee naar drie rijstroken. De snelweg wordt bovendien in westelijke richting verlegd om plaats te maken voor de hoge snelheidslijn. Het project zal ongeveer zes jaar in beslag ne men. Rijkswaterstaat heeft een be reikbaarheidsdocument opge steld dat de doorstroming op de Al6 en de aansluitende wegen in West-Brabant regelt. De BZW vindt dat document 'te summier en boterzacht'. „Het geeft geen enkele garantie ten aanzien van de kwaliteit van de doorstroming", aldus de werk geversvereniging. „Er staat in dat Rijkswaterstaat zal streven naar, en zo veel mo gelijk zal zorgen voor. Dat vin den wij onvoldoende. Er moeten keiharde, meetbare en contro leerbare afspraken in staan, waar we elkaar aan kunnen houden", zegt M. A C. Mens van de BZW. „En dan niet alleen ten aanzien van de noord-zuidver binding, de Al6, maar ook voor de oost-westverbinding. Als op de Al6 problemen ontstaan, zal het verkeer op die aansluitende wegen vastlopen." Knooppunt De aansluiting van de belang rijkste Zeeuwse verkeersader, de A58, op de Al 6 bij Etten- Leur/Breda is nu al slecht, merkt Mens op. „Dat probleem wordt door de slechte afspraken alleen maar groter." Een ander voor Zeeland belangrijk knoop punt is de aansluiting van de A17 van Roosendaal naar Moer dijk, op de A16. Dat is nu nog een halve aansluiting, maar wordt een volwaardige. Ook daar zijn volgens Mens beten afspraken nodig. „De verkeers situatie op die wegen mag tij dens de werkzaamheden nie slechter worden dan hij nu is." De BZW eist van Rijkswater staat en het Projectbureau HSL/A16 garanties voor ondei meer een minimumsnelheid varj 90 kilometer per uur, een strikt? norm voor de filekans, werkda gen van 24 uur om de duur vat het project te bekorten en meei en betere informatievoorzie ning, ook in België. „Over df A16 rijden dagelijks 85.O01 voertuigen. Rijkswaterstaat weet dus heel goed hoe groot et moeilijk dit werk is, maar gaa desondanks niet ver genoeg" vindt Mens. Grens Rijkswaterstaat kan nietverde: gaan dan nu is gebeurd, werp H. Hoekstra van het Projectbu reau HSL/A16 tegen. „We zijr al tegemoetgekomen aan eer aantal wensen van de BZW. Di grens aan onze mogelijkheden! bereikt. Wij zouden dit projec graag zonder hinder willen uit voeren, maar dat is onmogelijk De BZW moet dat accepteren.' RENESSE - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie op het transferium bij Renesse drie mannen opgepakt wegens drugsbezit. In de auto van het drietal, een 23-jarige inwoner van Alblasserdam, een stad genoot van 21 jaar en een 21-jarige Dordtenaar, werden 87 XTC-pillen, wiet en een forse hoeveel heid harddrugs gevonden. Over de straatwaarde van de drugs deed de politie geen uitspraak. De drie mannen werden ingesloten en him auto in beslag genomen. De re cherche onderzoekt de zaak. Eigen huis in Middelburg voor patiënten met Korsakov MIDDELBURG - Twaalf Kor- sakov-patiënten van verpleeg huis De Poort in Koudekerke verhuizen naar de Middelburg se Sint Pieterspoort. De patiën ten moeten onder begeleiding in het nieuwe wijkje gaan wonen. Omwonenden zijn niet op de hoogte gebracht van hun komst. Het betreft een project van de Stichting voor Regionale Zorg verlening Zeeland (SVRZ). De huidige opvang van de patiën ten in afdeling de Schakel van de verpleeghuis de Poort te Koudekerke voldoet niet meer Ze wonen samen met psychoge riatrische patiënten. Mede door de behoefte aan vastigheid en regelmaat van de Korsakov-pa- tienten is dat volgens SVRZ geen ideale situatie. Het Korsa- kov-syndroom is het gevolg van overmatig drankgebruik en gaat gepaard met ernstig geheu genverlies. Het SVRZ hecht er belang aan dat de Korsakov-patiënten in de normale maatschappij wo nen. De stichting heeft daarom van Woongoed Middelburg twee huizen in Middelburg ge huurd. De gedachteis dat aan de buitenkant van de huizen niet te zien mag zijn dat er mensen met dit syndroom wonen. De eerste bewoners moeten eind 2000 naar Middelburg verhuizen. Directeur E Bordui van de SVRZ, regio Walcheren, zegt dat buurtbewoners al eind 1998 instemmend op de komst van de twee huizen hebben gereageerd. ,B ovendien is er in deze buurt al een soortgelijk project en dat stuitte niet op problemen. De buurt weet niet dat hét nu om Korsakov-patiënten gaat. Bor dui zegt dat hij dat bewust heeft verzwegen. 'Niet aangeboren hersenletsels', vindt hij gepas ter. „Ik vind het zo stigmatise rend. Mensen denken: 'Korsak ov, dat is je eigen schuld want je hebt gezopen." door René Schrier BERGEN OP ZOOM - Met aan de houding van vier verdachten heeft de politie in Bergen op Zoom in totaal zeventig mis drijven opgelost. Een aantal daarvan is gepleegd in Rilland, Kruiningen, Middelburg, Goes, Tholen, Kortgene en 's-Graven- polder en in een aantal plaatsen in West-Brabant. Bij verschillende huiszoekingen heeft de politie vuurwapens en van diefstal afkomstige goede ren aangetroffen. De vier ver dachten komen allen uit West- Brabant. Ze worden verdacht van ver schillende misdrijven, zoals zo genaamde ramkraken, auto diefstallen, diefstallen van kentekenplaten, aanhangwa gens en benzine, tanken met stolen pasjes, mishandelinj waaronder één zware mishan deling, inbraak in auto's, helint en bedrijfsinbraken. Daarnaasi werden een zogenaamde ripdeai (een drugsdeal die een overval blijkt te zijn) in Sint Willebrorc en een gewapende overval opge lost. Half juni werden in Sint Wille- brord een 25-jarige man uit Et- ten-Leur en een 26-jarige mat uit Sprundel aangehouden. Bi huiszoekingen werden vervol gens vuurwapens, verdovendt middelen en gestolen spulle: aangetroffen. Begin juli werdei een 30-jarige man en een 29-ja- rige man uit Sint Willebroit aangehouden. De vier bevmdet zich nog in voorlopige hechte- door Harmen vari der Werf DEN HAAG - CD A-kamerlid S. Buijs blijft minister E. Borst van Volksgezondheid achtervolgen met vragen over de ambulance zorg in Zeeland. Aanleiding is de brandbrief die het dagelijks provinciebestuur deze week heeft verzonden aan de minis ter. Volgens de provincie staat de ambulancezorg 'aan de rand van de afgrond'. Buijs is niet geschrokken van die brief. Dat de ambulancezorg in Zeeland in een financieel moeilijke situatie zit, is al lan ger bekend. Vandaar zijn eerde re kamervragen. Buijs vindt het des te opmerkelijker dat minis ter Borst kennelijk nog geen ac tie heeft ondernomen. Eén van de vragen van Buijs aan Bonst luidt dan ook: „Heeft u al actie ondernomen naar aanlei ding van mijn eerdere kamer vragen? En is er al met Gedepu teerde Staten van Zeelant gesproken?" Hoe ernstig de toestand in ambulancezorg is, blijkt of Schouwen-Duiveland. Om eer faillissement te voorkomen heeft de ambulancedienst al be sloten de dienstverlening te ver minderen. Buijs wil concree: weten welke gevolgen dit heef. voor de aanrijtijden van zieken wagens op Schouwen. De provincie Zeeland stelt el miljoen gulden nodig te hebber voor een verantwoorde ambu lancezorg. Het Centraal Orgaat Tarieven Gezondheidszorg (COTG) meent dat ruim zevet miljoen voldoende is. Bors! heeft hierover al wel bestuurlij! overleg toegezegd, maar ver wacht niet snel een oplossing Die wil de provincie wel. Dat is waar het om draait bij Personal Computers en alle zaken daar omheen. Dat is waar het om draait in de snel bewegende (mobiele) telecommunicatie. Geen vraag zonder een deskundig en altijd vrijblijvend antwoord Ruim 12 jaar praktische, eerlijke en betaalbare kennis van zaken. automati/erinc] teLECommunicatie Renesse tel. 0111 462789 Showroom en werkplaats geopend van 9.00- 15.00uur Hét aangewezen adres voor alle grote merken apparatuur en software, het KPN Telecom Primafoon assortiment en een uitgebreid pakket diensten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 28