Tholen nog niet bij regiokeuken Leergeld voor een waterschapspaleis fcvSpsl PZC Kamervragen over Zeeuwse ambulances BZW vreest schade bedrijven door werk hogesnelheidslijn Podium verkast na klachten over geluid Gevecht om haan blijkt geworteld in verstoorde relaties zeeland 16 Instellingen tonen weinig animo voor aansluiting bij Brabants project Drie maanden voor strooptocht op Tholen Rechter tilt zwaar aan bezit van revolver Politie doet drugsvangst bij Renesse donderdag 5 augustus 1999 door Esme Soesman SENT-ANNALAND - In West- Brabant wordt hard gewerkt aan het opzetten van een regio keuken, waar de maaltijden voor twaalf instellingen kunnen worden bereid. De stuurgroep die zich met de plannenmakerij bezighoudt, beraadt zich op dit moment over de definitieve ca paciteit van de keuken. Ook deelname door de regio Tholen is mogelijk. Aanvragen vanuit het Zeeuwse zijn echter nog niet ingediend. En dat staat van de kant van zorgcentrum Ten Anker in Tho- len-stad ook zeker niet te ge beuren. „We beschikken over een goed functionerende keu ken, die nog vrij nieuw is en mo dern en ruim. De keuken heeft ook uitbreidingsmogelijkheden mocht een grotere capaciteit be nodigd zijn", zegt directeur M. P. Heijboer. Vanuit de keuken van het Thoolse zorgcentrum worden warme maaltijden verstrekt aan mensen in Ten Anker en de na bijgelegen serviceflat en aan leunwoningen. Ook wanne maaltijden die via Oosterschei- de Thuiszorg bij mensen worden bezorgd komen gedeeltelijk uit de keuken van Ten Anker. Een ander deel wordt in de keu ken van zorgcentrum De Schut- se in Sint-Annaland bereid. Het voortbestaan van die keuken is al enige tijd in het geding, om dat de provincie kenbaar heeft gemaakt een voorkeur te heb ben voor invoering van een gro te centrale keuken. Die onzekerheid is volgens voorzitter W. A Blaas van de Stichting Protestantse Bejaar denzorg eiland Tholen en Sint Philipsland echter geen reden om te lonken naar de nieuwe West-Brabantse voorziening. „Het behoud van de eigen keu ken staat bij ons voorop. Dat idee hebben we nog niet losgela ten. We zijn daarover nog steeds met de provincie in overleg." De afstand tussen Sint-Anna land en Halsteren, waar de re giokeuken is gepland, betitelt Blaas als groot. Thuiszorg Oosterschelde Thuiszorg kan toor Tholen betrekt dagelijks voor zo 'n veertig tot vij f tig men sen koelversmaaltijden uit Eindhoven, bij de koelvers- groep ECS. Of een overstap overwogen wordt, is niet be kend. Bij dat kantoor was nie mand beschikbaar voor com mentaar. Voor de stuurgroep regiokeu ken, die de nieuwe voorziening voorbereidt, is en blijft het aan haken van Tholen bespreek baar. „Voor Tholen is de afstand tot Halsteren best aantrekke lijk. Mochten er dus ooit verzoe ken uit Tholen binnenkomen dan is dat wat de capaciteit van de productiekeuken betreft niet zo'n probleem. Alleen materi aal, opslag, koeling en vervoer zijn nog zaken waar in geïnves teerd zou moeten worden", blikt voorzitter van de stuurgroep re giokeuken en algemeen direc teur van verpleeghuis ABG in Bergen op Zoom P. Brouwer vooruit. Bij de fusie van keukens zijn acht verzorgings-, drie ver pleeghuizen en psychiatrisch ziekenhuis Vrederust - alle uit de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen - betrokken. Op het terrein van Vrederust, in Halstei'en, moet de regiokeuken een plaatsje krij gen door uitbreiding en aanpas sing van de bestaande keuken. Verwacht wordt dat deze winter met de bouw kan worden ge start. Voorlopig wordt uitgegaan van een capaciteit van circa 1500 koel versmaaltij den door Maurits Sep VLISSINGEN - Bedrijven in Zeeland en West-Brabant zul len veel schade lijden door de werkzaamheden aan de A16 tussen Moerdijk en België voor de Hogesnelheidslijn. Volgens de Brabants-Zeeuwse Werkge versvereniging (BZW) doen Rijkswaterstaat en het Project bureau HSL/Al 6 te weinig om een goede bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen. De BZW stelt hen daarom op voor hand aansprakelijk voor de te lijden schade. Dit najaar wordt begonnen met het verbreden van de Al 6 van twee naar drie rijstroken. De snelweg wordt ook in westelijke richting verlegd om plaats te maken voor de hogesnelheids lijn. Het project neemt ongeveer zes jaar in beslag. Rijkswaterstaat heeft een be reikbaarheidsdocument opge steld dat de doorstroming op de A16 en de aansluitende wegen in West-Brabant regelt. De BZW vindt dat document 'te summier en boterzacht'. „Er staat in dat Rijkswaterstaat zal streven naar, en zo veel mogelij k zal zorgen voor. Dat vinden wij onvoldoende, Er moeten kei harde, meetbare en controleer bare afspraken in staan, waar we elkaar aan kunnen houden". zegt M. A C. Mens van de BZW. „En dan niet alleen ten aanzien van de noord-zuidverbinding, de A16, maar ook voor de oost- westverbinding. Als op de A16 problemen ontstaan, zal het verkeer op die aansluitende we gen vastlopen." Knooppunt De aansluiting van de A58 op de Al 6 bij Breda is al slecht, merkt Mens op. „Dat wordt door de slechte afspraken alleen maar erger." Een ander voor Zeeland belangrijk knooppunt is de aan sluiting van de Al 7 van Roosen daal naar Moerdijk op de A16. Dat is nu nog een halve aanslui ting, maar wordt een volwaar dige. Ook daar zijn volgens Mens betere afspraken nodig. De BZW eist van Rijkswater staat en het Projectbureau HSL/A 16 garanties voor onder meer een minimumsnelheid van 90 kilometer per uur, een strikte norm voor de filekans, werkda gen van 24 uur om de duur van het project te bekorten en meer en betere informatievoorzie ning, ook in België. Rijkswaterstaat kan niet verder gaan dan is gebeurd, reageert H. Hoekstra van het Projectbureau HSL/A16. „We zijn al tegemoet gekomen aan een aantal wensen van de BZW. De grens aan onze mogelijkheden is bereikt." Het podium vanhet Horeca Evenementenfestival is verplaatst na klachten uit de buurt over het geluid. foto Ruben Oreel door Miriam van derSchot VLISSINGEN - Het podium van het Ho reca Evenementenfestival op het Bella- mypark in Vlissingen is woensdag, op de vijfde dag van het tiendaagse muziekfes tival, naar de andere kant van het plein verhuisd. Dat gebeurde na veel klachten over geluidhinder. Nu het podium naar de Westerschelde is gekeerd, is het aantal klachten over ge luidshinder afgenomen. „Tijdens de eer ste paar dagen zijn er in totaal honderd vijftig klachten binnen gekomen", zegt C. Bos van de gemeente Vlissingen. „Er moest gewoon een oplossing komen en daarom hebben we een maandag een bij eenkomst gehouden met de organisato ren, wethouder Meijers en de politie. Er waren twee oplossingen. De eerste was het omdraaien van de podiumtent. De tweede mogelijkheid was dat de gemeente de vergunning verandert, zodat het geluid niet zo hard meer mag staan. Er is beslo ten voor het eerste en als tegemoetkoming heeft de gemeente 2500 gulden beschik baar gesteld voor de verplaatsing. Kosten noch moeite spaarde de gemeente Goes vier jaar geleden om het hart van de fuserende waterschappen te veroveren. Het nog nieuw ruikende Magnoliagebouw werd in allerijl ontruimd zodat Zeeuwse Eilanden i.o. er zijn hoofdkantoor kon vestigen. Nu al blijkt het gebouw te klein te zijn. Het waterschap voelt veel voor een nieuw pand, in het Bekhof of misschien zelfs in Middelburg. De vraag is of dat niet opnieuw een operatie inluidt die veel gemeenschapsgeld opslokt. door Rolf Bosboom GOES - Het geesteskind van toenmalig gedeputeerde W. Don mocht 9.837.000 gulden kosten. Ex. BTW. Voor dat bedrag kon op het Magnoliaterrein aan de Piet Heinstraat in Goes een gezondheidscen trum worden gerealiseerd. Allerlei orga nisaties die zich om het welzijn van de medemens bekommeren werden er ver enigd en iedereen zou er alleen maar be ter van worden. In november 1988 werd de eerste paal ge slagen, in september 1990 klonken lof trompetten bij de opening en medio 1994 openbaarde het fiasco zich in zijn volle omvang. De beoogde samenwerking bleek een utopie en door de torenhoge huren en de onrust in de zich almaar re organiserende gezondheidszorg zou de kans op leegstand en daarmee op een fi nancieel debacle voor de gemeente, in de merkwaardige rol van huisbaas, alleen maar groeien. Dat waren tenminste de argumenten die het Goese college in de strijd wierp om Dons luchtkasteel, zonder alternatieven te bekijken, zo snel mogelijk te ontman telen. Aan de poort lonkte een nieuwe, wat ongeduldige droomprins: de water schappen boven de Westerschelde, die op 1 januari 1996 fuseerden tot Zeeuwse Ei landen. Een niet te versmaden kans, zo vonden B en W, blind van liefde. De bruidsschat was groot. De Gemeen schappelijke Gezondheidsdienst (GGD), destijds deels eigenaar van Magnolia, profiteerde optimaal en bedong een roy aal nieuw pand aan de Westwal. Twee beeldbepalende scholen werden ervoor geofferd. De gemeente was daarnaast verplicht de overige organisaties in het gezondheidscentrum elders te huisves ten. Onder druk van de provincie - het woord 'chantage' viel zelfs - kregen de patiënten- en consumentenorganisaties tegen een schappelijke huurprijs onder dak bij de GGD. De gemeente raamde het financiële leed eind 199$ qp3,35 miljoen gulden. Hoe groot deotef&Jjejstrop ^eindelijk is ge- v/ordei^rte'lafetig3te achterhalen., In, het boekjaa^!l,997ij;toefif'dê'Magh,ci]iaJopèra- tie op papier werd afgewikkeld, heeft de gemeente.ireelkgeval een meer dan forse greep van ruim 2,7 miljoen guldep in.de HIKRONTW1KKF.LT PfePELTAffWffiBNm De Stadspoort KANTOREN FN WONINGEN' informatie tel: 0113 - 374110 iiaa i J« m 4 IMS Het Bekhofgebied in Goes, met op de achtergrond het huidige kantoor van het waterschap Zeeuwse Eilanden. foto Dirk-Jan Gjeltema algemene reserve moeten doen. Boven dien dreigt de gemeente nog steeds 5,5 ton te verspelen. Dat hangt af van de uit komst van een discussie tussen de fiscus en de stichting GGE, die is opgericht voor de exploitatie van het GGD-ge- bouw. De waterschappen hebben het destijds handig gespeeld. Ze zetten de gemeente in juni 1994 onder druk door het college een 'zeer beperkte tijd' te gunnen om een afweging te maken en, opnieuw volgens B en W, te laten weten dat Magnolia 'de enig bespreekbare optie' in Goes was. Na de fusie liet het waterschap voor vier analyse miljoen gulden aan het gebouw vertim meren, met onder meer de aanleg van een archiefkelder. De afspraak was dat Zeeuwse Eilanden het pand vier j aar zou huren om het daarna te kopen, maar om dat de fiscale overwegingen daarvoor later niet meer opgingen werd de over dracht vervroegd. Op 1 april 1998 maak te het waterschap 18.255.048 gulden over naar de gemeente Goes: 12 miljoen gulden volgens afspraak als koopsom en bijna 6,3 miljoen gulden aan verbou- wingskosten enhuurpenningen. Op dat moment was al lange tijd duide lijk dat de organisatie krap zat aan de Piet Heinstraat, Het projectbureau Zee weringen (dertig medewerkers), voor de versterking van de dijken, is tijdelijk ge huisvest in barakken naast het gebouw. Het waterschap zelf heeft er in drie jaar twintig mensen bij gekregen, ondermeer door de uitbreiding van taken en de inzet van extra personeel om pieken en werk nemersgeneugten zoals arbeidstijdver korting, koopverlof en deeltijdwerk op te vangen. Dat mag logisch klinken, toch blijft het onvoorstelbaar dat een organisatie in slechts enkele j aren volledig uit haar j as je groeit, na bovendien eerst miljoenen in haar gebouw te hebben geïnvesteerd. Het dagelijks bestuur, dat de marktsitua tie heeft bestudeerd, verwacht dat bij verkoop van het hoofdkantoor de inves teringen er zonder meer uit worden ge haald. Maar daarmee staat er nog geen nieuw pand, dat hoe dan ook aanzienlijk duurder wordt. Het begerige oog van Zeeuwse Eilanden is al lange tijd gericht op het aanpalende Bekhofgebied, waar ontwikkelaar De Delta Eilanden BV volgend jaar kanto ren en woningen bouwt. Eenprachtplek, met zonder twijfel een navenante prijs. Wat ontbreekt in de discussie is de vraag of het waterschap, toch bepaald geen trekpleister van formaat, zich per se op zo'n prominente locatie moet vestigen om eenieder te verzekeren van droge voe ten, goede wegen en schoon water. Opvallend is dat het waterschap - tegen de zakelijke etiquette in - de afgelopen weken er geen geheim van heeft gemaakt dat ook Middelburg wenkt met aanlok kelijke kavels in het Stationsgebied en Veldzigt. Dat heeft al geleid tot een bot sing van de burgemeesters Van der Zaag en Spahr van der Hoek. Zeeuwse Eilan den, zich bewust van de trots van beide steden, zal het conflict zeker met genoe gen aanschouwen, in de stille hoop er zelf wat voordeliger uit te komen. De ambities van het waterschap lijken geen grenzen te kennen. Ook in de dis tricten verrijzen, ondanks wat gemopper over de hoge kosten, nieuwe panden. De toekomstplannen bevatten vele grote in vesteringen met vaak duizelingwekken de - 50 miljoen gulden voor wegbeplan- ting, 100 miljoen voor de waterzuivering - of onvoorspelbare bedragen, terwijl de reserves slinken. De omvang van de be groting groeit ongewoon snel. Aan de andere kant komt bezuinigen niet in het idioom van het waterschap voor. Nieuwe investeringen worden direct doorberekend in de toch al niet beschei den tarieven voor burgers, boeren en be drijven, die bij elkaar 75 miljoen gulden per jaar betalen. Wie verder alleen al kijkt naar zaken zoals de aankleding van het hoofdkantoor, de uitrusting van het personeel en de ruime aandacht voor PR en voorlichting krijgt ook sterk de in druk dat het waterschap, zeker in verge lijking met gemeenten, de laatste jaren niet heeft beknibbeld. Het denken over een nieuw hoofdkan toor, boegbeeld van de organisatie, zou een goed moment voor bezinning zijn na de stroomversnelling waarin het water schap zich sinds de fusie bevindt. Het reflecterende glas van het Magnoliage bouw, waarvoor al te veel leergeld is be taald, biedt een goede spiegel voor zelf onderzoek. De gemeente Goes weet er alles van. door Harmen van der Werf DEN HAAG - CDA-kamerlid S. Buijs blijft ministerE. Borst van Volksgezondheid achtervolgen met vragen over de ambulance zorg in Zeeland. Aanleiding is de brandbrief die het dagelijks provinciebestuur deze week heeft verzonden aan de minis ter. Volgens de provincie staat de ambulancezorg 'aan de rand van de afgrond'. Buijs is niet geschrokken van die brief. Dat de ambulancezorg in Zeeland in een financieel moeilijke situatie zit, is al lan ger bekend. Vandaar zijn eerde re kamervragen. Buijs vindt het des te opmerkelijker dat minis ter Borst kennelijk nog geen ac tie heeft ondernomen. Anders was de brief uit Middelburg im mers niet nodig geweest. Eén van de vragen van Buijs aan Borst luidt dan ook: „Heeft u al actie ondernomen naar aanlei ding van mijn eerdere kamer vragen? En is er al met Gedepu-; teerde Staten van Zeeland gesproken?" Hoe ernstig de toestand in d& ambulancezorg is, blijkt op Schouwen-Duiveland. Om een faillissement te voorkomen heeft de ambulancedienst al be sloten de dienstverleningte ver minderen. Buijs kaart dat aan Hij wil concreet weten welke ge volgen dit heeft voor de aanrij- tïjden van ziekenwagens oj Schouwen-Duiveland. De provincie Zeeland stelt e!i miljoen gulden nodig te hebber voor een verantwoorde ambu lancezorg. Het Centraal Orgaar Tarieven Gezondheidszorg (COTG) meent dat ruim zever miljoen voldoende is. Bors heeft hierover al wel bestuurlij! overleg toegezegd, maar heeft aangegeven geen snellf oplossing te verwachten. Du wil de provincie wel. door Margreet van den Broek MIDDELBURG - De politie rechter in Middelburg heeft woensdag drie jonge mannen uit Den Haag en Zoetermeer wegens poging tot diefstal ver oordeeld tot drie maanden cel. Zij hadden gevraagd om een taakstraf, maar de rechter was van mening dat het verleden had uitgewezen dat dit niet wenselijk was. Voordat de zitting van start kon gaan, probeerde de raadsman van één van de verdachten de ten lastelegging nietig ver klaard te krijgen, vanwege een taalkwestie. Steel je iets in of juist uit een clubhuis? Dit werd door politierechter W. ter Berg afgekapt: „Het is volkomen dui delijk waar het hier om gaat." Verslaving De drie hadden ingebroken bij het clubgebouw Prinses Juliana van de schietvereniging te Sint Maartensdijk, met de intentie diverse apparaten te stelen. Ook hadden zij een poging gedaan om het slot van een loods aan de Njjverheidsweg te forceren. De drie mannen kampen alle drie met een verslaving, en za ten in geldnood.,,Het is verve lend dat deze mannen vanuit dl Randstad op strooptocht kwa men naar het doorgaans vreed zame eiland Tholen", aldus offi cier van justitie D. van der Bel die vier maanden cel eiste. Een van de verdachten beweer de dat hij de poging tot diefsta in de loods had proberen voorkomen. „Ikheb zelf hetpal letje er uitgehaald, waarmee zi het slot open wilden krijgen. De rechter was ongevoelig voo het betoog dat de verdachti voor zichzelf hield. Ook de ver halen over de moeilijke jeugd ei de goede voornemens van df mannen liet hij niet zwaar mei wegen in zijn beslissing Belangrijker vond hij dat di drie verdachten dezelfde stra kregen opgelegd. „Samen uit samen thuis zou ik willen zeg gen. Jullie hebben alledrie eer, lijvig dossier. Ik heb gezien dal een taakstraf al eens eerder op niets is uitgelopen. Jullie zijt genoeg gewaarschuwd." Omdat de daadwerkelijke dief stal was verijdeld, werden di drie veroordeeld voor een po ging' tot diefstal, en kregen drie maanden cel. Twee van de drie verdachter overwegen in hoger beroep tf gaan. door Margreet van den Broek MIDDELBURG - „Ik woon nogal achteraf, in de polder bij Rilland. Daarom had ik een re volver nodig, ter bescherming." Een 38-jarige man probeerde woensdag voor de politierechter in Middelburg uit te leggen, waarom hij in zijn woning di verse wapens bewaarde. In zijn woning trof de politie in december 1998 bij een huiszoe king ook een boksbeugel, twee wurgstokken en een imitatie handgranaat aan. Bovendien bleek de man over 42 gram hasj en bijna honderd gram hennep te beschikken. De verdachte, die er tegenwoor dig ook een adres in Roosendaal op nahoudt, leek zich van geen kwaad bewust. De wurgstokken had hij zelf voor zijn zoontjes gemaakt, die op karate zitten: „Daar gebruiken ze tijdens de les ook van die houtjes." En de boksbeugel, die slingerde al twintig j aar in zij n woning rond Officier van justitie D. van der Bel beschouwde het bezit van de revolver als het ernstigste feit. „Het voorhanden hebben van een vuurwapen werkt drempel verlagend, dat kunnen we bijna dagelijks in de Verenigde Staten zien. Dat soort taferelen willen we in Nederland niet." Hij eiste zes weken gevangenisstraf en duizend gulden boete. Raadsman H. P. Ruysink twij felde aan de rechtmatigheid van het onderzoek. Volgens hem was er geen rechterlijke toetsing ge weest van de huiszoeking en had de revolver nooit gevorderd mo gen worden. „En dan blijft al leen de hoeveelheid hasj over die mijn cliënt bij zich had, toen hij op het politiebureau werd gefouilleerd", aldus de advo caat. Steekspel Van der Bel: „Vordering en huis zoeking is te allen tijde moge lijk, als de verdachte daar toe stemming voor verleent." Het juridische steekspel dat hierna ontstond leek voorbij te gaan aan de verdachte. „Ik heb alle medewerking gegeven toen de politie opheldering over de revolver kwam vragen. Daarna volgde er alsnog een huiszoe king, waarbij ze die kleine din getjes vonden. Ik ben me van geen kwaad bewust, maar het zal niet weer gebeuren", zei hij. Op de vraag van de rechter hoe hij zich tegenwoordig 'be schermt', antwoordde hij: „Met de kruisboog, die ik terug heb gekregen van de politie," Uitspraak 18 augustus. doorEsme Soesman RILLAND - De baas van Joris de haan wordt door de gemeente Reimerswaal niet serieus geno men. Bovendien heeft de ge meente verzuimd te controleren in hoeverre de haan met zijn ge- kukel daadwerkelijk overlast veroorzaakt in zijn woonplaats Rilland. Deze verwijten werden woensdag door advocaat W. J. H. Dingemanse, raadsman van haanbezitster W. J. van de Griek, bij de Middelburgse rechter R. C. M. Reinarz op tafel gelegd. Van de Griek stapte naar de rechter omdat ze Joris wil hou den. De gemeente bepaalde eer der, naar aanleiding van klach ten van omwonenden, dat de haan niet langer in de achter tuin van haar woning aan de Bathseweg mag blijven. Een be zwaarschrift van Van de Griek op die beslissing werd onge grond verklaard. Dat is onvol doende gemotiveerd gebeurd, betoogde Dingemanse. Daar naast ontbreekt het aan zorg vuldigheid bij de besluiten die de gemeente in deze zaak heeft genomen. Zo zou de gemeente zich uitsluitend op klachten van omwonenden hebben geba seerd, terwijl de eigenaresse de overlast ontkent. Evenmin is contact gezocht met omwonen den die geen klachten hebben. „Een onderzoek was hier op z'n plaats geweest", aldus Dinge manse. Volgens K. van de Parel, die als woordvoerder van de gemeente optrad, blijft overlast altijd een subjectieve zaak. Feit waarmee de gemeente geconfronteerd wordt, is dat al sinds anderhalf jaar klachten over Joris binnen komen. De families Punt en Traas waren aanwezig om dat gegeven te bevestigen. „Weheb ben niets tegen mevrouw Van de Griek, maar ik wil rust. Het is een hels kabaal. Ik krijg vijf uurtjes slaap en dan is het weer op", schetste mevrouw Traas haar bevindingen. Overdag wordt geen last ervaren van Jo ris, aldus de betrokkenen. Van de Parel gaf verder aan dat eer dere pogingen om de situatie te verbeteren, zijn gestrand. Een lichtdicht nachthok en eventu eel een hoge slaapstok zouden het gekukel van Joris kunnen indammen. Maatregelen die tot dusverre niet voldoende zijn ge nomen, lichtte Van de Parel toe. Dat heeft te maken met de fi nanciële situatie van mij n cliën die tot voor koi-t weinig roos kleurig was - antwoordde Din gemanse. Daarnaast is Rillandse in afwachting van re novatieplannen, die gevolge: hebben voor de afmetingen vai de tuin en clus voor een eventu eel nieuw hok. Maar Van d Griek denkt dat er iets heel an ders speelt dan wrevel over Jo ris. De klagers ontkenden dit. Rectificatie Dat de relaties echter goed ver stoord zijn, bleek uit een tweed zaak die gisteren voor dezelfd rechter diende. De familie Pun eiste, bijgestaan door raads vrouw M. L. A van Werkhover; om een rectificatie van het doo Van de Griek ingediende be roepschrift. De persoonlijke be schuldigingen die hierin tot ui ting zijn gebracht moeten - eist de familie - worden ingetrokke via een brief met rectificatie te gen een dwangsom van 500 gul den per dag. De familie voelt zich geschaai door - niet bewezen - beschuldi gingen van onder meer diefsta Van de Griek toonde zich berei schriftelijk excuses aan te bic den en wilde ook wel een ge sprek aangaan. De familie Pua voelde daar niets voor, maa ging wel akkoord met de ai spraak dat Van de Griek een ree tificatie schrijft en haar excuse aanbiedt om schoon schip maken. In de zaak tegen de ge meente doet de rechter dondei dag, vandaag, uitspraak. RENESSE - In de nacht va dinsdag op woensdag heeft dL politie op het transferium bL Renesse drie mannen opgepakt wegens drugsbezit. In de auto van het drietal, ec 23-jarige inwoner van Alblaij serdarn, een stadgenoot van 2 jaar en een 21-jarige Dordtf naar, werden 87 XTC-pillei wiet en een forse hoeveelhei harddrugs gevonden. Over c straatwaarde van de drugs dee de politie geen uitspraak. De drie mannen werden ingi sloten en hun auto in beslag ge nomen. De recherche ondei zoekt de zaak. p

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 24