Snel geluidsnormering vliegveld Leergeld voor een waterschapspaleis PZC Aanhoudingen lossen reeks misdrijven op Vlaamse vissers zijn niet tegen overnames door Nederlanders li ff 81 1 fji li I? at I-ISF -I Podium verkast na klachten over geluid Kamervragen over Zeeuwse ambulances BZW vreest schade bedrijven door werk hogesnelheidslij n zeeland Ziezo krijgt verbeterde speelplaats Ministerie komt klagende omwonenden tegemoet donderdag 5 augustus 1999 w II D door René Schrier BERGEN OP ZOOM - Met aan de houding van vier verdach ten heeft de politie in Bergen op Zoom in totaal zeventig mis drijven opgelost. Een aantal daarvan is gepleegd in Rilland, Kruiningen, Mid delburg. Goes, Tholen, Kortge- door Harmen van der Werf DEN HAAG - Voor vliegveld Midden-Zeeland worden in elk geval voor het einde van 2000 geluidsnormen vastgesteld, waarmee het aantal vliegbewe gingen kan worden beperkt. Het ministerie van Verkeer en Wa terstaat heeft dit woensdag toe gezegd. De toezegging kwam van advo cate E. Schippers tijdens een kort geding dat omwonenden van het vliegveld tegen Verkeer en Waterstaat hadden aange spannen. De omwonenden, on der meer van Vereniging d'Oranjeplaete, camping De Witte Raaf en jachthaven Oran jeplaat, eisten op de rechtszit- Toertocht van Hoechst GOES - De Hoechst Toer club houdt zaterdag 14 augustus een vrije toer tocht. De deelnemers kunnen kiezen uit 75 of 120 kilo meter. De 75 kilometer tocht voert over Zuid- en Noord-Beveland en de 120 kilometer tocht over Zuid-Beveland, Schou- wen-Duiveland en Noord-Beveland. Beide ritten zijn volledig met pijlen gemarkeerd. Start en finish zijn bij eethuis de Vier Linden aan de Kat- tendijkse dijk te Goes na bij de Hollandsche Hoeve. Bij Sportpunt Zeeland is gelegenheid om te dou chen. Het vertrek is tussen 10.00 uur en 10.30 uur. ne en 's-Gravenpolder en in een aantal plaatsen in West-Bra bant. Bij verschillende huiszoekin gen heeft de politie vuurwa pens en van diefstal afkomsti ge goederen aangetroffen. De ting 'snel' nieuwe geluidsnor men en bevriezing van het aantal vliegbewegingen op 34.050; het aantal in 1998. Al snel bleek dat de omwonen den weinig kans maakten. Rechter A van Delden van de Haagse rechtbank zag niet in waarom hij in een spoedproce dure een uitspraak zou moeten doen in beide kwesties. Zo wordt er al sinds 1993 aan ge luidsnormen voor Midden-Zee land gewerkt. Ook voor bevriezing van het aantal vliegbewegingen voelde de Haagse rechter niets. „Ik kan de minister wel opdragen het aantal vliegbewegingen te be perken, maar ik zie niet in wat zij kan doen als er één vliegtuig extra komt." „Precies", viel ad vocate Schippers de rechter bij, „daar zijn geluidsnormen voor nodig". Besluitneming Schippers deed vervolgens haar toezegging. De geluidszonering voor Midden-Zeeland wordt begin 2000 vastgesteld. Dat is dan op basis van het eerder voorspelde aantal vliegbewe gingen van 60.000. Alle belang hebbenden vinden dat inmid dels te hoog. Of Verkeer en Waterstaat gaat met een ander aantal vliegbewegingen reke nen en dan volgt een besluit over de geluidszonering voor het ein de van 2000. Met die belofte konden de aan wezige omwonenden leven. „Wij hebben duidelijkheid ge kregen", zeiden zij. „We zullen het Rijk eraan houden, des noods met een nieuwe juridi sche procedure. Rechter Van Delden deed geen uitspraak in het kort geding, omdat omwonenden en rijks overheid er voorlopig samen uitkwamen. vier verdachten komen allen uit West-Brabant. Ze worden verdacht van ver schillende misdrijven, zoals zogenaamde ramkraken, auto diefstallen, diefstallen van kentekenplaten, aanhangwa gens en benzine, tanken met gestolen pasjes, mishandeling waaronder één zware mishan deling, inbraak in auto's, he ling en bedrijfsinbraken. Daarnaast werden een zoge naamde ripdeal (een drugsdeal die een overval blijkt te zijn) in Sint Willebrord en een gewa pende overval opgelost. Half juni werden in Sint Wille brord een 25-]arige man uit Et- ten-Leur en een 26-jarige man uit Sprundel aangehouden. Bij huiszoekingen werden vervol gens vuurwapens, verdovende middelen en gestolen spullen aangetroffen. Begin juli werden een 30-jarige man en een 29-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden. De vier mannen bevinden zich nog steeds in voorlopige hech tenis. Lot haan Joris hangt af van vonnis rechter RILLAND - De baas van haan Joris wordt door de gemeente Reimerswaal niet serieus geno men. Bovendien heeft de ge meente verzuimd te controleren in hoeverre de haan met zijn ge- kraai daadwerkelijk overlast veroorzaakt in zijn woonplaats Rilland. Deze verwijten werden woensdag door advocaat W. J. H. Dingemanse, raadsman van haanbezitster W. J. van de Griek, bij de Middelburgse rechter R. C. M. Reinarz op tafel gelegd. Van de Griek stapte naar de rechter omdat ze Joris wil hou den. De gemeente bepaalde eer der, na klachten van omwonen den, dat de haan niet langer in de achtertuin van haar woning aan de Bathseweg mag blijven. Een bezwaarschrift van Van de Griek op die beslissing werd on gegrond verklaard. Dat is on voldoende gemotiveerd ge beurd, betoogde Dingemanse. Daarnaast ontbreekt het aan zorgvuldigheid bij de besluiten die de gemeente in deze zaak heeft genomen. Zo zou de ge meente zich uitsluitend op klachten van omwonenden heb ben gebaseerd, terwijl de eige naresse 'de overlast ontkent. Evenmin is contact gezocht met omwonenden die geen klachten hebben. „Een onderzoek was hier op z'n plaats geweest", al dus Dingemanse. Volgens K. van de Parel, die als woordvoerder van de gemeente optrad, blijft overlast altijd een subjectieve zaak. Feit waarmee de gemeente geconfronteerd wordt, is dat al sinds anderhalf jaar klachten over Joris binnen komen. De families Punt en Traas waren aanwezig om dat gegeven te bevestigen. „We heb ben niets tegen mevrouw Van de Griek, maar ik wil rust. Het is een hels kabaal. Ik krijg vijf uurtjes slaap en dan is het weer op", schetste mevrouw Traas haar bevindingen. Overdag wordt geen last erva ren van Joris, aldus de betrok kenen. Van de Parel gaf verder aan dat eerdere pogingen om de situatie te verbeteren, zijn ge strand. Een lichtdicht nachthok en eventueel een hoge slaapstok zouden het gekukel van Joris kunnen indammen. Maatrege len die tot dusverre niet vol doende zijn genomen, lichtte Van de Parel toe. Dat heeft te maken met de fi nanciële situatie van mijn cliënt die tot voor kort weinig roos kleurig was - antwoordde Din gemanse. In de zaak tegen de gemeente doet de rechter donderdag, van daag, uitspraak. door Harmen van der Werf OOSTENDE - De Vlaamse en Nederlandse visserij groeien steeds meer naar elkaar toe. Een enkeling, medewerker G. De- man van de Maritieme Ombuds- dieust uit Knokke-Heist, heeft daar grote moeite mee, maar de officiële Vlaamse visserijorga nisaties hebben dat niet. „Als onze schepen maar blijven varen", reageert F. Makelberge van de Vlaamse rederscentrale, „en als ze maar in Belgische ha vens de vis bhj ven aanlanden. Dat is het voornaamste. Wij zouden ook graag zien dat vis sersschepen in Vlaamse handen blijven, maar wij leven in één Europa. En Nederlandse vissers zijn vaak kapitaalkrachtiger." Ook C. van Dromme, lid van de Vlaamse Vissersbond, heeft geen overwegende bezwaren te gen de overname van Belgische viskotters door Nederlanders. „Het is toch goed dat er nog mensen zijn die willen investe ren in de visserij. Ik heb per soonlijk geen enkele moeite met de Nederlandse inbreng. Wij moeten er juist blij mee zijn. Ie dere reder die zijn schip wil ver kopen, wil de hoogste prijs heb- door Harmen van der Werf DEN HAAG - CD A-kamerlid S. Buijs blijft minister E. Borst van Volksgezondheid achtervolgen met vragen over de ambulance zorg in Zeeland. Aanleiding is de brandbrief die het dagelijks provinciebestuur deze week heeft verzonden aan de minis ter. Volgens de provincie staat de ambulancezorg 'aan de rand van de afgrond'. Buijs vindt het opmerkelijk dat minister Borst kennelijk nog geen actie heeft ondernomen. Anders was de brief uit Middel burg immers niet nodig geweest. Eén van de vragen van Buij s aan Borst luidt dan ook: „Heeft u al actie ondernomen naar aanlei ding van mijn eerdere kamer vragen? En is er al met Gedepu- door Maurits Sep VLISSINGEN - Bedrijven in Zeeland en West-Brabant zul len veel schade lijden door de werkzaamheden aan de A16 tussen Moerdijk en België voor de hogesnelheidslijn. Volgens de Brabants-Zeeuwse Werkge versvereniging (BZW) doen Rijkswaterstaat en het Project bureau HSL/A16 te weinig om een goede bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen. De BZW stelt hen daarom op voor hand aansprakelijk voor de te lijden schade. Dit najaar wordt begonnen met het verbreden van de Al 6 van twee naar drie rijstroken. De snelweg wordt bovendien in westelijke richting verlegd om plaats te maken voor de hoge snelheidslijn. Het project zal ongeveer zes jaar in beslag ne men. Wegen Rijkswaterstaat heeft een be reikbaarheidsdocument opge steld dat de doorstroming op de Al 6 en de aansluitende wegen in West-Brabant regelt. De BZW vindt dat document 'te summier en boterzacht'. „Het. geeft geen enkele garantie ten aanzien van de kwaliteit van de doorstroming", aldus de werk geversvereniging. „Er staat in dat Rijkswaterstaat zal streven naar, en zo veel mo gelijk zal zorgen voor. Dat vin denwij onvoldoende. Er moeten keiharde, meetbare en contro leerbare afspraken in staan, waar we elkaar aan kunnen houden", zegt M. A C. Mens van de BZW. „En dan niet alleen ten aanzien van de noord-zuidver binding, de A16, maar ook voor de oost-westverbinding. Als op de A16 problemen ontstaan, zal het verkeer op die aansluitende wegen vastlopen." De aansluiting van de belang rijkste Zeeuwse verkeersader, de A58, op de A16 bij Etten- Leur/Breda is nu al slecht, merkt Mens op. „Dat probleem Puzzelrit VLISSINGEN - Motor-en auto club 'De Zeeuwen' houdt op donderdag 12 augustus een puz zelrit voor zowel auto's en moto ren als voor fietsen. De rit start in café Kasteel van Batavia in Westkapelle. In schrijven kan tussen 19.00 en 20.00 uur. ben. En ze gaan naar! Nederlandse vissers, omdat: Belgen minder willen betalen." Hoeveel Vlaamse kotters pre cies in Nederlandse handen zijn J is niet eenvoudig te achterha len. Binnen de Vlaamse reders-I centrale zijn Nederlandse: eigenaren van viskotters verte genwoordigd. De vismijn in Zeebrugge werkt direct samen met die van IJmuiden. Makel berge concludeert: „De Vlaamse en Nederlandse visserijsector, groeien aaneen. Dat is een ont wikkeling die in Europa niet te gen te houden is." De Maritieme Ombudsdienst; van West-Vlaming Deman heeft gisteren desondanks de nieuwe] Belgische minister van Visserij opgeroepen actie te onderne-. men. Aanleiding is de verkoop van de grootste Vlaamse kotter,, de Zeebrugge 284 met 1400 pk, aan een Nederlands bedrijf. Vorig jaar heeft België overi-, gens al maatregelen genomenj ter bescherming van de eigen j visserijsector. Zo moet de helft van de vangt worden aangeland: in een Vlaamse haven. De Om budsdienst wil verdergaan. Zot zou de schipper altijd een Belg; moeten zijn. teerde Staten van Zeeland' gesproken?" Hoe ernstig de toe stand in de ambulancezorg is, blijkt op Schouwen-Duiveland. Om een faillissement te voorko-> men, heeft de ambulancedienst al besloten de dienstverlening te verminderen. Buijs kaart dat aan. Hij wil concreet weten wel ke gevolgen dit heeft voor de' aanrijtijden van ziekenwagens; op Schouwen-Duiveland. De provincie Zeeland stelt elf, miljoen gulden nodig te hebbeni voor een verantwoorde ambu lancezorg. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) meent dat ruim zeveni miljoen voldoende is. Borst heeft hierover al wel bestuurlijk overleg toegezegd, maarzij ver wacht geen oplossing op korte termijn. Die wil de provincie wel. wordt door de slechte afspraken alleen maar groter." Een ander voor Zeeland belangrijk knoop punt is de aansluiting van de A17 van Roosendaal naar Moer dijk, op de A16. Dat is nu nog een halve aansluiting, maar wordt een volwaardige. Ook daar zijn volgens Mens betere afspraken nodig. „De verkeers situatie op die wegen mag tij dens de werkzaamheden niet, slechter worden dan hij nu is." De BZW eist van Rijkswater-! staat en het Projectbureau! HSL/Al 6 garanties voor onder; meer een minimumsnelheid van? 90 kilometer per uur, een strikte- norm voor de filekans, werkda-; gen van 24 uur om de duur van het project te bekorten en meerj en betere informatievoorzie-| ning, ook in België. „Over de; A16 rijden dagelijks 85.000 voertuigen. Rijkswaterstaat weet dus heel goed hoe groot en moeilijk dit werk is, maar gaal desondanks niet ver genoeg", vindt Mens. Rijkswaterstaat kan niet verder] gaan dan nu is gebeurd, werpt; H. Hoekstra van het Projectbu reau HSL/A16 tegen. „We zijn al tegemoetgekomen aan een aantal wensen van de BZW. De grens aan onze mogelijkheden is bereikt. Wij zouden dit project graag zonder hinder willen uit voeren, maar dat is onmogelijk! De BZW moet dat accepteren." WISSENKERKE - Aan het her stel van de speelplaats van kin derdagverblijf Ziezo in Wissen- kerke willen burgemeester en, wethouders van de gemeente; Noord-Beveland tienduizend, gulden bijdragen. De speelplaats werd afgelopen winter overhoop gehaald toen basisschool De Vliete ingrij pend werd verbouwd. De kin deropvang huist in hetzelfde ge bouw. Nadat de school 24 april feestelijk geopend werd, bleel de speelplaats volgens de stich ting Kinderopvang rommelig achter. Een medewerkster van de stichting, die bij de gemeente haar beklag heeft gedaan, spreekt zelfs van een 'bouwput' De stichting Kinderopvang wil zelf zes mille meebetalen aan dc herinrichting. -{f- -B^.; Het podium van het Horeca Evenementenfestival is verplaatst na klachten uit de buurt over het geluid. foto Ruben Oreel door Miriam van der Schot VLISSINGEN - Het podium van het Ho reca Evenementenfestival op het Bella- mypark in Vlissingen is, woensdag, op de vijfde dag van het tiendaagse muziekfes tival naar de andere kant van het plein verhuisd. Dat gebeurde naar aanleiding van veel klachten over geluidhinder. Nu het podium naar de Westerschelde is ge keerd, is het aantal klachten over geluids hinder flink afgenomen. „Tijdens de eerste paar dagen zijn er in to taal honderdvijftig klachten binnen ge komen", vertelt C. Bos van de gemeente Vlissingen. „Er moest gewoon een oplos sing komen en daarom hebben we maan dag een bijeenkomst gehouden met de or ganisatoren van het festival, wethouder Meijers en de politie. Er waren twee op lossingen. De eerste was het omdraaien van de podiumtent. De tweede mogelijk heid was dat de gemeente de vergunning verandert zodat het geluid niet zo hard meer mag staan. Er is toen besloten voor het eerste en als tegemoetkoming heeft de gemeente 2500 gulden beschikbaar ge steld om de verplaatsing uit te kunnen la ten voeren. De klachten, die zelfs vanuit Koudekerke kwamen, zijn nu inderdaad afgenomen. Want dinsdagavond, de eer ste avond na de verandering, kwamen er slechts twee meldingen van geluidshinder binnen. Volgens Bos kwam het gedeelte lijk door het week dat er zoveel klachten waren. „Er stond bijna geen wind waar door het geluid verder draagt." Boven dien hadden veel mensen tijdens die war me dagen de ramen open staan. Rosten noch moeite spaarde de gemeente Goes vier jaar geleden om het hart van de fuserende waterschappen te veroveren. Het nog nieuw ruikende Magnoliagebouw werd in allerijl ontruimd zodat Zeeuwse Eilanden i.o. er zijn hoofdkantoor kon vestigen. Nu al blijkt het gebouw te klein te zijn. Het waterschap voelt veel voor een nieuw pand, in het Bekhof of misschien zelfs in Middelburg. De vraag is of dat niet opnieuw een operatie inluidt die veel gemeenschapsgeld opslokt. door Rolf Bosboom GOES - Het geesteskind van toenmalig gedeputeerde W. Don mocht 9.837.000 gulden kosten. Ex. BTW. Voor dat bedrag kon op het Magnoliaterrein aan de Piet Heinstraat in Goes een gezondheidscen- trum'worden gerealiseerd. Allerlei orga nisaties die zich om het welzijn van de medemens bekommeren werden er ver enigd en iedereen zou er alleen maar be ter van worden. In november 1988 werd de eerste paal ge slagen, in september 1990 klonken lof trompetten bij de opening en medio 1994 openbaarde het fiasco zich in zijn volle omvang. De beoogde samenwerking bleek een utopie en door de torenhoge huren en de onrust in de zich almaar re organiserende gezondheidszorg zou de kans op leegstand en daarmee op een fi nancieel debacle voor de gemeente, in de merkwaardige rol van huisbaas, alleen maar groeien. Dat waren tenminste de argumenten die het Goese college in de strijd wierp om Dons luchtkasteel, zonder alternatieven te bekijken, zo snel mogelijk te ontman telen. Aan de poort lonkte een nieuwe, wat ongeduldige droomprins: de water schappen boven de Westerschelde, die op 1 januari 1996 fuseerden tot Zeeuwse Ei landen. Een niet te versmaden kans, zo vonden B en W, blind van liefde. De bruidsschat was groot. De Gemeen schappelijke Gezondheidsdienst (GGD), destijds deels eigenaar van Magnolia, profiteerde optimaal en bedong een roy aal nieuw pand aan de Westwal. Twee beeldbepalende scholen werden ervoor geofferd. De gemeente was daarnaast verplicht de overige organisaties in het gezondheidscentrum elders te huisves ten. Onder druk van de provincie - het woord 'chantage' viel zelfs - kregen de patiënten- en consumentenorganisaties tegen een schappelijke huurprijs onder dak bij de GGD. De gemeente raamde het financiële leed eind 1994 op 3,35 miljoen gulden. Hoe groot de totale strop uiteindelijk is ge worden, is lastig te achterhalen. In het boekjaar 1997, toen de Magnolia-opera tie op papier werd afgewikkeld, heeft de gemeente in elk geval een meer dan forse greep van ruim 2,7 miljoen gulden in de MER ONTWIKKELT DEDELTA0LANDÊN BV. De Stadspoort HetBekhofgebiedin Goes, met op de achtergrond het kantoor van het waterschap Zeeuwse Eilanden. foto Dirk-Jan Gjeltema algemene reserve moeten doen. Boven dien dreigt de gemeente nog steeds 5,5 ton te verspelen. Dat hangt af van de uit komst van een discussie tussen de fiscus en de stichting GGE, die is opgericht voor de exploitatie van het GGD-ge bouw. De waterschappen hebben het destijds handig gespeeld. Ze zetten de gemeente in juni 1994 onder druk door het college een 'zeer beperkte tijd' te gunnen om een afweging te maken en, opnieuw volgens B en W, te laten weten dat Magnolia 'de enig bespreekbare optie' in Goes was. Na de fusie liet het waterschap voor vier analyse miljoen gulden aan het gebouw vertim meren, met onder meer de aanleg van een archiefkelder. De afspraak was dat Zeeuwse Eilanden het pand vier jaar zou huren om het daarna te kopen, maar om dat de fiscale overwegingen daarvoor later niet meer opgingen werd de over dracht vervroegd. Op 1 april 1998 maak te het waterschap 18.255.048 gulden over naar de gemeente Goes: 12 miljoen gulden volgens afspraak als koopsom en bijna 6,3 miljoen gulden aan verbou- wingskosten en huurpenningen. Op dat moment was al lange tijd duide lijk dat de organisatie krap zat aan de Piet Heinstraat. Het projectbureau Zee weringen (dertig medewerkers), voor de versterking van de dijken, is tijdelijk ge huisvest in barakken naast het gebouw. Het waterschap zelf heeft er in drie jaar twintig mensen bij gekregen, onder meer door de uitbreiding van taken en de inzet van extra personeel om pieken en werk- nemersgeneugten zoals arbeidstijdver korting, koopverlof en deelti jdwerk op te vangen. Dat mag logisch klinken, toch blijft het onvoorstelbaar dat een organisatie in slechts enkele jaren volledig uit haar jas je groeit, na bovendien eerst miljoenen in haar gebouw te hebben geïnvesteerd. Het dagelijks bestuur, dat de marktsitua tie heeft bestudeerd, verwacht dat bij verkoop van het hoofdkantoor de inves teringen er zonder meer uit worden ge haald. Maar daarmee staat er nog geen nieuw pand, dat hoe dan ook aanzienlijk duurder wordt. Het begerige oog van Zeeuwse Eilanden is al lange tijd gericht op het aanpalende Bekhofgebied, waar ontwikkelaar De Delta Eilanden BV volgend jaar kanto ren en woningen bouwt. Een prachtplek, met zonder twijfel een navenante prijs. Wat ontbreekt in de discussie is de vraag of het waterschap, toch bepaald geen trekpleister van formaat, zich per se op zo'n prominente locatie moet vestigen om eenieder te verzekeren van droge voe ten, goede wegen en schoon water. Opvallend is dat het waterschap - tegen de zakelijke etiquette in - de afgelopen weken er geen geheim van heeft gemaakt dat ook Middelburg wenkt met aanlok kelijke kavels in het Stationsgebied en Veldzigt. Dat heeft al geleid tot een bot sing van de burgemeesters Van der Zaag en Spahr van der Hoek. Zeeuwse Eilan den, zich bewust van de trots van beide steden, zal het conflict zeker met genoe gen aanschouwen, in de stille hoop er zelf wat voordeliger uit te komen. De ambities van het waterschap lijken geen grenzen te kennen. Ook in de dis tricten verrijzen, ondanks wat gemopper over de hoge kosten, nieuwe panden. De toekomstplannen bevatten vele grote in vesteringen met vaak duizelingwekken de - 50 miljoen gulden voor wegbeplan- ting, 100 miljoen voor de waterzuivering - of onvoorspelbare bedragen, terwijl de reserves slinken. De omvang van de be groting groeit ongewoon snel. Aan de andere kant komt bezuinigen niet in het idioom van het waterschap voor. Nieuwe investeringen worden direct doorberekend in de toch al niet beschei den tarieven voor burgers, boeren en be drijven, die bij elkaar 75 miljoen gulden per jaar betalen. Wie verder alleen al kijkt naar zaken zoals de aankleding van het hoofdkantoor, de uitrusting van het personeel en de ruime aandacht voor PR en voorlichting krijgt ook sterk de in druk dat het waterschap, zeker in verge lijking met gemeenten, de laatste jaren niet heeft beknibbeld. Het denken over een nieuw hoofdkan toor, boegbeeld van de organisatie, zou een goed moment voor bezinning zijn na de stroomversnelling waarin het water schap zich sinds de fusie bevindt. Het reflecterende glas van het Magnoliage bouw, waarvoor al te veel leergeld is be taald, biedt een goede spiegel voor zelf onderzoek. De gemeente Goes weet er alles van.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 16