Oude gemeentehuizen zijn gewild Een heel gewone Vlissingse meid met plezier in het leven PZC Meer buitenschoolse opvang Middelburg BZW vreest schade bedrijven door werk hogesnelheidslij n Korsakov-patiënten krijgen eigen huizen in Middelburgse wijk zeeland donderdag 5 augustus 1999 w 15 Veere wil snel duidelijkheid over kopers en bestemming Politie doet drugsvangst bij Renesse door Miriam van der Schot MIDDELBURG - De stichting Kinderopvang Middelburg en de stichting Kinderdagver blijven Walcheren gaan de buitenschoolse opvang in Middelburg uitbreiden. Tot 31 december 2000 moeten er zes tig volledige opvangplaatsen bij komen. De gemeente heeft hiervoor 340.000 gulden be schikbaar gesteld. De uitbreiding betreft de op vang buiten schooltijden en in schoolvakanties voor kinde ren vanaf vier jaar. Hoewel het officieel om zestig plaatsen gaat, komt het er in de praktijk op neer dat er ruimte komt voor honderdtwintig kinde ren. „Die zestig plaatsen zijn bedoeld voor volledige kan tooruren. Maar in het dage lijks leven komen de meeste kinderen alleen óf voordat ze naar school gaanóf na school tijd", legt Joke Geers van de stichting Kinderopvang Mid delburg uit. De subsidie is een vervolg op êeri eerdere stimulering van de kinderopvang. Die ging om kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. In Middelburg is opvang voor schoolgaande kinderen al mogelijk via het Gastouderproject, de Huisop- vang en in Arnemuiden bij een klein centrum voor buiten schoolse opvang. „Mét het sti muleringsgeld kunnen we op zoek naar meer gastouders en huizen die worden ingericht voor de thuisopvang. Boven dien kunnen we voldoen aan het beleid van de gemeente om de opvang te koppelen aan de brede school. Of we kunnen proberen de verschillende soorten buitenschoolse op vang aan te sluiten op bijvoor beeld sportverenigingen." Aandacht Kinderen in de basisschool leeftijd hebben buiten de schooltijden aandacht, toe zicht en verzorging nodig als ouders daarvoor structureel niet beschikbaar zijn. Het ont breken van aandacht voor kin deren in die leeftijd kan leiden tot ongewenst gedrag. Omdat iedereen er bij gebaat is dat dit wordt voorkomen, wordt de opvang niet alleen betaald door de ouders en werkgevers, maar ook door de overheid. Kort geding over mosselreclame UTRECHT - Het kort geding van het Productschap Vis over het omstreden reclamespotje van AXA Verzekeringen dient maandag bij de rechtbank in Utrecht. Het productschap eist dat het spotje van de buis wordt gehaald. In de commercial eet iemand een mossel en zegt: „Geef me een reden waarom ik daar niet zou staan morgen?". Daarna prijst de verzekeringsmaatschappij zich aan 'voor al uw plannen en wat daar tussenkomt'. De reclame wekt vol gens het productschap de indruk dat men ziek zou kunnen worden van het eten van mosselen. „De commercial schaadt het imago van de mossel. Dat kun nen wij niet toestaan", aldus directeur D. J. Langstraat van het Productschap Vis, Het productschap heeft ook een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Een uitspraak van deze instantie kan op zijn vroegst eind augustus worden ver wacht. Paardenziekte verdrijft evenement SINT LAURENS - De oogstdemonstratie van stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland is verplaatst van Burgh-Haam- stede naar Sint Laurens. De demonstratie kan niet doorgaan in Burgh vanwege het uitbreken van de dodelijke en besmet telijke paardenziekte rhinopneumonie op een manege in Burgh-Haamstede. Het Werkend Trekpaard heeft een vervangende locatie ge vonden bij de kaasboerderij van de familie Kwekkeboom aan de Golsteinseweg in Sint Laurens. De demonstratie wordt gehouden op dinsdag 10 augustus van 16.00 tot 21.00 uur. Dankzij de inzet van extra paarden van houders van buiten Schouwen-Duiveland kan het oorspron kelijke programma doorgaan. Bromfietser zwaar gewond SCHARENDIJKE - Een 17-jarige bromfietser heeft woens dag ernstig hoofdletsel opgelopen bij een aanrijding op de Brouwersdam/Noordzeezijde, nabij de damaanzet. De jon gen, van wie de politie geen woonplaats bekendmaakte, is met een traumahelikopter overgebracht naar het Dijkzigtzieken- huis in Rotterdam. Zijn duopassagier liep bij de botsing lichte verwondingen op en kon na behandeling door een arts naar huisDe bromfietser verleende bij een oversteekplaats geen voorrang aan een 28- jarige automobilist uit Scharendijke. Onderzoek na vondst granaatdeel VLISSINGEN - De Strandwacht Vlissingen heeft woensdag morgen een ontsteker van een granaat aangetroffen op het strand tussen de Nolledijk en Westduin ter hoogte van strand tent Kontiki. Politie en brandweer hebben de omgeving afge zocht op eventuele andere munitiedelen. Dit heeft niets opge leverd. De Explosieven Opruimings Dienst is gewaarschuwd. Die heeft besloten vandaag (donderdag) ter plaatse een onder zoek in te stellen. De gemeente heeft de vindplaats in een rui me cirkel met dranghekken en waarschuwingsborden af laten zetten. Politie en strandwacht voeren er regelmatig pa trouilles uit. Autokraken Dishoek en Domburg DISHOEK - In Dishoek is dinsdag overdag in een auto inge broken die stond geparkeerd aan de Kaapduinseweg. Nadat het slot was geforceerd, werden een draagbare cd-spe- ler en twee tassen met kleding gestolen. In Domburg werd dinsdagavond rond tien uur 's avonds het portierraam van een auto ingeslagen die aan de Brouwerij- weg stond geparkeerd. Een fototoestel en kleding werden weggenomen. door Lukas Fransen VEERE - De oude gemeentehui zen van de gemeente Veere zijn in trek. Belangstellenden voor de panden in Westkapelle, Me- Iiskerke, Domburg, Seroosker- ke en Koudekerke moesten zich voor 1 juli melden bij de ge meente en hebben dat in groten getale gedaan. Voor het oude gemeentehuis in Domburg hebben zich ongeveer twintig belangstellenden ge meld, voor Meliskerke ongeveer negen, voor Koudekerke onge veer twaalf, voor Serooskerke ongeveer tien en voor Westka pelle ongeveer vijftien. „En daar zitten hele aantrekkelijke kandidaten tussen", zegt wet houder L. P. C. Wisse. Omdat Veere een nieuw ge-, meentehuis in Domburg bouwt, worden de oude gemeentehui zen overbodig. De gemeente heeft besloten deze te verkopen en de opbrengst voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan te wenden. Hoe de gemeen tehuizen worden verkocht is nog niet bekend. „Het onder werp komt in augustus of sep tember aan de orde in de com missie", zegt Wisse, „het is belangrijk dat er zo snel moge lijk duidelijkheid ontstaat: zo wel voor de kopers als voor de gemeente." RENESSE - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie op het transferium bij Renesse drie mannen opgepakt wegens drugsbezit. In de auto van het drietal, een 23-jarige inwoner van Alblas- serdam, een stadgenoot van 21 jaar en een 21-jarige Dordte- naar, werden 87 XTC-pillen, wiet en een forse hoeveelheid harddrugs gevonden. Over de straatwaarde van de drugs deed de politie geen uitspraak. De drie mannen werden inge sloten en hun auto in beslag ge nomen. De recherche onder zoekt de zaak. Er wordt per gemeentehuis ge keken of de bestemming ervan mag wijzigen. „Ze zijn nu alle maal in gebruik als kantoor en persoonlijk vind ik dat dat zo moet blijven", zegt Wisse. „Maar het is ook afhankelijk van de belangstelling. Je zou voor sommige gemeentehuizen best een detailhandelsbestem ming kunnen overwegen. We gaan in ieder geval heel terug houdend om met een horecabe- stemming." Omdat de bestem ming van de voormalige gemeentehuizen in Domburg en Westkapelle gevoelig ligt bij de plaatselijke bevolking, sluit de wethouder niet uit dat deze panden eerst enkele jaren wor den verhuurd. Zijdemuseum Een van de gegadigden voor de koop van het gemeentehuis in Serooskerke is het zijdemuseum in Grijpskerke. „Het gebouw is een beauty om iets mee te doen", zegt Adrie van Hoegee, de eige naarvan het zijdemuseum. „Het is een licht gebouw en het heeft een grote ruimte waar we kun nen exposeren. Er ligt ook een groot stuk grond om heen, waar we onze moerbeihof in stand kunnen houden." Van Hoegee is momenteel aan het onderzoeken hoe het pand betaald kan worden. „Er zit een aardig prijskaartje aan vast en daarom zijn we op zoek naar partners en hopen we op hulp van overheden in de vorm van subsidies. Het financiële plaatje wordt moeilijk, maar ik weet dat Veere heel graag het zijde museum binnen haar grenzen wil houden." Wisse plaatst vraagtekens bij de verhuizing van het zijdemuse um naai- het gemeentehuis in Serooskerke. „Het is natuurlijk prachtig als je ruimte kunt bie den aan een museum. Maar ik vraag me af of ze het wel kunnen betalen. Naar mijn idee is het gemeentehuis ook te groot voor het zijdemuseum." De wethou der zegt dat de gemeente niet van plan is het zijdemuseum voorrang te geven of het ge meentehuis voor een prikje van de hand te doen. „Erzijn genoeg andere gegadigden die ook wel voorrang zouden willen krijgen. We willen de panden zo publie kelijk mogelijk verkopen voor een goede prijs." Voor het voormalige gemeentehuis in Koudekerke zijn twaalf kopers. foto Ruben Oreel door Maurits Sep VLISSINGEN - Bedrijven in Zeeland en West-Brabant zul-, len veel schade lijden door de werkzaamheden aan de Al6 tussen Moerdijk en België voor de hogesnelheidslijn. Volgens de Brabants-Zeeuwse Werkge versvereniging (BZW) doen Rijkswaterstaat en het Project bureau HSL/Al6 te weinig om een goede bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen. De BZW stelt hen daarom op voor hand aansprakelijk voor de te lijden schade. Dit najaar wordt begonnen met het verbreden van de A16 van twee naar drie rijstroken. De snelweg wordt bovendien in westelijke richting verlegd om plaats te maken voor de hoge snelheidslijn. Het project zal ongeveer zes jaar in beslag ne men. Rijkswaterstaat heeft een be reikbaarheidsdocument opge- REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J.Schrier(chef) R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl steld dat de doorstroming op de A16 en de aansluitende wegen in West-Brabant regelt. De BZW vindt dat document 'te summier en boterzacht'. „Het geeft geen enkele garantie ten aanzien van de kwaliteit van de doorstroming", aldus de werk geversvereniging. „Er staat in dat Rijkswaterstaat zal streven naar, en zo veel mo gelijk zal zorgen voor. Dat vin den wij onvoldoende. Er moeten keiharde, meetbare en contro leerbare afspraken in staan, waar we elkaar aan kunnen houden", zegt M. A C. Mens van de BZW. „En dan niet alleen ten aanzien van de noord-zuidver- binding, de A16, maar ook voor de oost-westverbinding. Als op de A16 problemen ontstaan, zal het verkeer op die aansluitende wegen vastlopen." Knooppunt De aansluiting van de belang rijkste Zeeuwse verkeersader, de A58, op de Al 6 bij Etten- Leur/Breda is nu al slecht, merkt Mens op. „Dat probleem wordt door de slechte afspraken alleen maar groter." Een ander voor Zeeland belangrijk knoop punt is de aansluiting van de A17 van Roosendaal naar Moer dijk, op de A16. Dat is nu nog een halve aansluiting, maar wordt een volwaardige. Ook daar zijn volgens Mens betere afspraken nodig. „De verkeers situatie op die wegen mag tij dens de werkzaamheden niet slechter worden dan hij nu is." De BZW eist vhn Rijkswater staat en het Projectbureau HSL/A 16 garanties voor onder meer een minimumsnelheid van 90 kilometer per uur, een strikte norm voor de filekans, werkda gen van 24 uur om de duur van het project te bekorten en meer en betere informatievoorzie ning, ook in België. „Over de Al6 rijden dagelijks 85.000 voertuigen. Rijkswaterstaat weet dus heel goed hoe groot en moeilijk dit werk is, maar gaat desondanks niet ver genoeg", vindt Mens. Rijkswaterstaat kan niet verder gaan dan nu is gebeurd, werpt H. Hoekstra van het Projectbu reau HSL/A16 tegen. „We zijn al tegemoetgekomen aan een aantal wensen van de BZW. De grens aan onze moge lijkheden is bereikt. Wij zouden dit project graag zonder hinder willen uitvoeren, maar dat is onmogelijk. De BZW moet dat accepteren." door Arjan van Westen MIDDELBURG - Twaalf Kor sakov-patiënten van verpleeg huis De Poort in Koudekerke verhuizen naar de Middelburg se Sint Pieterspoort. De patiën ten moeten onder begeleiding in het nieuwe wijkje gaan wonen. Omwonenden zijn niet op de hoogte gebracht van hun komst. Het betreft een project van de Stichting voor Regionale Zorg verlening Zeeland (SVRZ). De huidige opvang van de patiën ten in afdeling de Schakel van de verpleeghuis de Poort te Koudekerke voldoet niet meer. Ze wonen samen met psychoge riatrische patiënten. Mede door de behoefte aan vastigheid en regelmaat van de Korsakov-pa- tienten is dat volgens SVRZ geen ideale situatie. Het Korsa- kov-syndroom is het gevolg van overmatig drankgebruik en gaat gepaard met ernstig geheu genverlies. Het SVRZ hecht er belang aan dat de Korsakov-patiënten in de normale maatschappij wo nen. De stichting heeft daarom van Woongoed Middelburg twee huizen in Middelburg ge huurd. De gedachte is dat aan de buitenkant van de huizen niet te zien mag zijn dat er mensen met dit syndroom wonen. De eerste bewoners moeten eind 2000 naar Middelburg verhuizen. Directeur F. Bordui van de SVRZ, regio Walcheren, zegt dat buurtbewoners al eind 1998 instemmend op de korftst van de twee huizen hebben gereageerd. .Bovendien is er in deze buurt al een soortgelijk project en dat stuitte niet op problemen." De buurt weet niet dat het nu om Korsakov-patiënten gaat. Bor dui zegt dat hij dat bewust heeft verzwegen. 'Niet aangeboren hersenletsels', vindt hij gepas- Politie houdt vernielers van radarkast aan VROUWENPOLDER - Voor het vernielen van een radarkast in Vrouwenpolder heeft de politie woensdag vier Rotterdammers en een inwoners van Veere aan gehouden. De verdachten verklaarden dit te hebben gedaan, omdat ze de nacht tevoren waren geflitst bij een snelheidscontrole. ter. „Ik vind het zo stigmatise rend. Mensen denken: 'Korsak- ov, dat is je eigen schuld want je hebt gezopen.En omdat het om voormalige alcoholisten gaat, zijn sommigen volgens Bordui ook ten onrechte bang voor pro blemen. Zeeland telt ruim zestig Korsa kov-patiënten. De SVRZ sluit niet uit dat er in de toekomst meer patiënten begeleid in de maatschappij gaan wonen. „Naar mijn weten is dit het eer ste project in Nederland", ver klaart Bordui. De kosten zijn volgens hem even hoog als bij de huidige opvang. Normaal Aan de patiënten is aan de bui tenkant niets te zien. In licha melijk opzicht functioneren ze normaal. Alleen het geheugen is grotendeels verdwenen. De ziekte is niet te genezen. Wel zijn er volgens Bordui in de Schakel resultaten geboekt met het aan leren van basisvaardigheden. Sommige patiënten kunnen nu zonder begeleiding naar hun werk reizen. De SVRZ verwacht dat nog dit jaar de eerste paal wordt gesla^ gen. Bordui realiseert zich dat doordat de gemeente Middel burg het gehele bestemmings plan Sint Pietersburg in sep tember opnieuw ter inzage gaat leggen er enige vertraging kan optreden. Een aantal omwonen den is tegen de komst van de woonwijk in de Middelburgse binnenstad. Fietser gewond bij botsing met aanhangwagen SCHARENDIJKE - Een 42-ja rige vrouw uit Schiedam i§ gis termiddag zwaargewond ge raakt bij een ongeval op de Kloosterweg in Scharendijke. Het slachtoffer is met diverse botbreuken naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Het ongeval gebeurde toen een 32-jarige man uit Brijdorpe uit de richting van zijn woonplaats kwam aanrijden in een scooter mobiel met aanhangwagen. De aanhanger raakte los en kwam op de andere weghelft terecht, waar de vrouw fietste. De vrouw werd geraakt door de aanhanger. De politie onder zoekt hoe het wagentje los kon raken. Inge Caljouw: „Sommige mensen reageren heel leuk en beginnen spontaan een gesprek." foto Ruben Oreel door Ann-Marie Knegt VLISSINGEN - Een PSV-fan in hart en nieren. Gek op kat ten. Inge Caljouw (21een hele gewone meid uit Vlissingen. Alleen net een tikje anders. In ge is tot haar middel verlamd en zit al haar hele leven in een rolstoel. Veel mensen hebben haar mis schien wel eens gezien in het Vlissingse uitgaansleven. Dat zij niet kan lopen, weerhoudt haar er niet van om veel plezier in haar leven te hebben. Inge probeert gewoon alles te doen wat anderen van haar leeftijd ook doen. Sinds enige tijd heeft ze haar rijbewijs. Inge:,, Ik heb mijn eigen auto met een liftje. Dat liftje gebruik ik om mijn rolstoel in de auto te take len. De auto zelf is aangepast en heeft handbediening. Ik ben er ontzettend blij mee: op deze manier kan ik overal naar toe, waar ik maar wil. Laatst ben ik naar Maastricht ge weest naar een vriendin van mij die daar studeert en ik ga wel eens naar mijn broer in Delft. Maar ik kan zo ook heel makkelijk naar de super markt." Inge was al vroeg zelfstandig. Toen ze een jaar of 3 was moest ze naar school, Zonneveld in Domburg. Daar kreeg ze ge woon les zoals anderen maar ook therapieën en gym. Inge: ..Toen ik op Zonneveld zat heb ik geleerd de kracht in mijn ar men te benutten en mijn even wicht te bewaren. We kregen daar fysiotherapie en ergothe rapie. Ik zwom daar ook veel. Toen ik zeven was ging ik naar een gewone basischool in Sou burg. Ik weet nog dat toen ik het schoolplein op kwam, alle kinderen om mij heen kwamen staan. Een half uur lang heb ben ze me alleen maar staan aangapen, zonder iets te zeg gen." De school had speciaal voor Inge een invallidentoilet ge bouwd en een hok voor haar rolstoelscooter. Zo kon ze nor maal functioneren zonder dat ze zich dingen moest ontzeg gen. Ook aan vriendinnen had ze geen gebrek. Toen ze 11 j aar was verhuisden zij en haar familie naar een ge lijkvloers huis zonder drem pels en met een aangepaste badkamer in Vlissingen. Inge had daar meer bewegingsvrij heid. Op Scheldemond, de middelbare school waar ze naar toe ging had Inge een hele leuke tijd. Ze leerde daar de vriendinnen kennen met wie ze nu nog omgaat. Inge: „Ik vond het fijn om naar school te gaan. Ik leerde daar veel men sen kennen. Alleen op een ge geven moment ging iedereen uit. Ik vond dat erg moeilijk. Iedereen zei dat het te druk voor mij was. Ik aarzelde, wat moesten ze wel niet van mij denken. Stappen Toen vroegen twee vriendin nen van mij of ik een keer mee ging. Dat beviel me zo goed dat ik nu nog steeds minstens één keer per week lekker ga stap pen. Mensen reageerden ei genlijk veel leuker dan ik ge dacht had. Ze herkennen me heel snel. Vaak ken ik ze dan niet eens." Inges vriendinnen zijn heel belangrijk vóórhaar. Volgens Inge accepteren ze haar zoals ze is en slepen ze haar overal mee naar toe. Toch is het soms moeilijk voor haar hoe mensen op haar rea geren. „Sommige mensen rea geren heel leuk en beginnen spontaan een gesprek maar er zijn veel mensen die niet goed weten wat ze tegen me moeten zeggen. Het lijkt wel of ze een beetje bang zijn." Inge heeft veel plannen voor de toekomst. Nu doet ze de se cretariële opleiding op het ROC. Volgend jaar wil ze ver der gaan studeren. Ze denkt aan een sociale richting want ze houdt er van om met mensen om te gaan. Ook wil ze op zich zelf gaan wonen. Het liefst in het centrum van Vlissingen, maar een gelijkvloers apparte ment zoeken valt niet mee. In ge:.,Ik ben al een tijd op zoek naar een kamer maar er moe ten zoveel aanpassingen ge daan worden, dat ik nog wel een tijd bezig zal zijn met zoe ken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 15