Headhunters jagen op verplegers Zielenrust is ver te zoeken waar de reclame regeert Rotterdamse sneer over containerkade laat havenschap koud Herfst in hartje zomer Blauwalg duikt op in V olkerak-Zoommeer Auto Huren? zeeuwse almanak Huis Vakbond NU'91 vreest voor leegloop uit Zeeuwse ziekenhuizen zeeland donderdag 5 augustus 1999 DRVK iBrasserici KERY Beeld &Geluid door Maurits Sep VLISSINGEN - Zeeland Sea ports ligt niet wakker van de Rotterdamse twijfels over de haalbaarheid van een contai- uerkade in Vlissingen-Oost. Vi- ce-voorzitter R. C. E. Barbé van het havenschap beaamt wel dat nog allerminst sprake is van een gelopen race. „Daarom vindt nu een studie plaats naar de haal baarheid. Wij verwachten dat die de eventuele knelpunten zal oplossen." Directeur W. K. Scholten van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam zette deze week vraagtekens bij de kans van sla gen van de containerkade. „Ik moet nog zien of het doorgaat, ze houden nog heel wat slagen om de arm", merkte hij fijntjes op. Volgens een woordvoerder van Scholten stelde die niet de kun de van Zeeland ter discussie, maar het draagvlak op de markt voor een kade in Vlissingen. „Dat er een markt voor is, valt niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld de rederijen die nu de Schelde moeten afvaren naar Antwer pen. Maar het is de vraag of dat voldoende is", verduidelijkt woordvoerder M. van Heezen. ,De twijfel van Scholten moet u zien als: onderzoekt alles en be houdt het goede." Open vizier Barbé heeft vrede met die uitleg. „Als hij dat bedoelt, heeft hij ge lijk. Het is ook goed met een open vizier verder te werken en over zulke dingen te praten. Als Scholten stiekem hoopt dat de aanleg niet doorgaat, vind ik zijn opmerking wel merkwaar dig." E. D'hondt van het Antwerpse Hessenatie Consult, dat de haalbaarheidsstudie uitvoert, vermoedt dat Scholtens uit spraak is ingegeven door Rotterdamse kritiek op de deel name van het Gemeentelijk Ha venbedrijf aan de containerka de. Die wordt aangelegd door de Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM), een joint venture van het Rotterdamse havenbedrijf en het Zeeuwse havenschap. D'hondt: „Waarschijnlijk heeft Scholten in Rotterdam te horen gekregen: Zou je je aandacht niet beter concentreren op Rot terdam? En heeft hij vervolgens gezegd: Ach, het is nog lang niet zeker dat het doorgaat." (Advertentie) Z s> 8 wv m cfi U huurt al een VW Transporter .SL vn vanaf 99,- 3 tn 9 per dag S&i: S 3 O (incl. b.l.w. en 100 km. vrij) 0) c O w P) AUf© POPPE VERHUUR KS-Ï Tel 0118 424050 Die Middelburgse iverd op-, haar vrije dag in de tuin niet onplezierig door haar buur man gestoord. Hij zat blijk baar erg verlegen om een praatje. Daar wilde de Mid delburgse het onkruid wie den wel even voor staken. Ja, nou, ennuh, hij had dus een huis laten bouwen. Inder daad, zij had de dag ervoor nogal wat hamergeluiden ge hoord. Daar woonde hij nu dus. Maar nee, hij had er nog niet geslapen. Of zij zin had om eens langs te komen voor een kop thee met een lekker koekje. Tuurlijk wel. Leuk hoor, zo'n buurman van drie jaar. Advertentie vanavond 19.00, 19.45 en 20.30 uur voorlichting over de Zons verduistering door Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen te koop Eclipsbril woensdag 11 augustus Zons verduistering vanaf 11.30 uur tot een half uur na de zonsverduistering, start bij de DRVKKERY daarna op Abdijplcin optreden van de slagwerkgroep TRAMONTANA zaterdag 7 augustus 14.30- 16.30 uur Trio Double Talk speelt muziek uit de 80er jaren Zomerspel en zomerspelen in de maand augustus elke dinsdag damdag elke woensdag vliegerdag elke donderdag schaakdag elke vrijdag computerspeldag een uitgebreid programma in de DRVKKERY op donderdagavond in De Brasserie Zeeuwse Pot 13,50 nu ook boekje Zeeuwse Pot 9,50 ARNEMUIDEN - Vallende bladeren in hartje zomer. De hitte en droogte van de afgelopen weken speelt de bomen parten. Zo ook aan de Van Cittersweg in Arnemuiden. Het ruien is een overle vingsstrategie. Bomen hebben moeite om water aan de grond te onttrekken. Om de verdamping via de bladeren te verminderen stoten ze het blad af. De vroege herfst is relatief onschuldig. De getroffen soorten - wilgen, beuken en populieren - kunnen wel tegen een stootje. foto Ruben Oreel door Henk Postma Als je de Kop van Schouwen als een bedevaartsoord wilt zien, dan he ten de pelgrims zonaanbidders. Aan hangers van de religie van het godde loos vermaak. Want dat is wat ze zoeken: de tienduizenden vreemdelin gen die deze week, hittegolven trotse rend, de stranden van het oudste stukje Zeeland bevolkten. Dat maken we op uit de aanblik die de i Hogezoom, het toeristisch-recreatieve I hart van het in andere jaargetijden zo rustieke dorpje Renesse, dezer dagen biedt. Hier regeert de reclame. Uitba ters van warenhuizen, discotheken, eet- en drankgelegenheden schreeu wen om de aandacht van de consu- I ment, en hebben daartoe zowat elke beschikbare vierkante meter gean nexeerd. I 'Laat uw kado inblikken (kan ook voor elders gekochte kadoos)', probeert de Delta Superstore de omzet nog wat te verhogen. Maar vandaag zijn het eerst en vooral de ventilators die - speciale actieprijs - over de toonbanken vlie gen. Wij kiezen voor de koelte in de vir tuele werkelijkheid van het Fun House even verderop. Maar deinzen terug j wanneer we daar uitgenodigd worden om plaats te nemen achter een machi ne die ons een trip naar 'The House of Dead' belooft. In plaats daarvan zoe ken we naarstig naar een plek waar we I tot bezinning kunnen komen. En waar zou dat beter kunnen dan in de Jaco- buskerk, vaste burcht in het midden van de dorpsring, waarachter het be- woonde deel van het dorp zich baadt in een welhaast vervreemdende rust. Helaas, in de deur van het Godshuis is geen spoor van beweging te krijgen. I Tegenwoordig blijken kerken, ooit I openbare ruimten die je op elk gewenst moment zielenheil boden, grimmig vergrendeld. Door de week, meldt een I bord, kunnen we alleen op woensdag- ochtend in de Jacobuslterk terecht. De I gelovigen gunnen zich dan de tijd het gebouw tweeënhalf uur lang open te stellen. We moeten dus maar netjes tot zondag wachten. Dan zijn er twee 'Evangelischen Gottesdiensten', eerst in het Nederlands, en daarna 'in deut- scher Sprache'. Er wordt 'Bemoedi ging en Zegen' beloofd, 'ten diepste' en j volgens 'het oecumenisch leesrooster van De Eerste Dag'. Duidelijk is in elk geval dat we heden ons zielenheil elders zullen moeten door Richard Hoving THOLEN - Het Volkerak- Zoommeer is opnieuw ten prooi gevallen aan de blauwalg. Me dewerkers van Rijkswaterstaat directie Zeeland hebben op di verse plaatsen in het zoetwater- gebied op de Brabants-Zeeuwse grens blauwgroene slierten wier aangetroffen. Zwemmers en an dere watersporters lopen vol gens de dienst voorlopig geen gevaar. Blauwalgen veroorzaakten in de zomer van 1997 voor het eerst overlast in het Zoommeer en het Krammer-Volkerak. De drab schrikte met name recreanten af. Volgens E. Daemen van de afdeling waterkwaliteit van Rijkswaterstaat is de terugkeer van het wier nog niet alarme rend. Alleen als het warme weer aanhoudt verwacht Daemen de zelfde problemen als twee jaar geleden. De algengroei kan van de ene op de andere dag fors toe nemen. Het Krammer-Volkerak en het Zoommmeer zijn niet de enige zoetwatermeren in Nederland die met algengroei kampen. De provincies Noord- en Zuid-Hol land hebben woensdag voor een aantal meren een negatief zwemadvies afgegeven. Het gaat om 't Twiske, de Jagers- plas, de Sloterplas en de Zeven- huizerplas. Rijkswaterstaat Zeeland wil voor het Krammer- Volkerak en het Zoommeer nog niet zo ver gaan, aldus Daemen. Contact met blauwlagen is re delijk onschuldig. Huid-, maag en darmklachten zijn evenwel niet uit te sluiten. De uiteinde lijke beslissing om een negatief zwemadvies af te geven móet door de provincie worden geno men. Slootwater Het waterschap Zeeuwse Eilan den heeft veehouders in de om geving van Rilland gewaar schuwd voor de aanwezigheid van blauwalgen in slootwater. Via een gemaal in het Bathse Spuikanaal is er water uit het Zoommeer in de sloten van de Reigersbergpolder terechtge komen. Het waterschap is inmiddels op gehouden met zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer de omlig gende de polders in te laten. Rijkswaterstaat zint sinds de zomer van 1997 op maatregelen tegen de groei van algen. Con crete maatregelen zijn er nog niet genomen. Onlangs maakte de dienst bekend dat er extra onderzoek nodig is. Algen ver oorzaken niet alleen in de zo mermaanden overlast. Aan het eind van de zomer sterft het wier af. Daarbij wordt een stinkende, olieachtige laag gevormd. SGP-Statenlid Goud overleden MIDDELBURG - In zijn woon plaats Waarde is dinsdag op 58- jarige leeftijd SGP-Statenlid Marius Jacobus Goud overle den. Hij maakte sinds 1991 deel uit van de Staten van Zeeland namens de Staatkundig Gere formeerde Partij. Goud - fruitteler van beroep - werd na de verkiezingen van af gelopen maart lid van de Sta tencommissies economie en wa terstaat en verkeer. Hij was goed ingevoerd in de wereld van de waterschappen en de landbouw. In de acht jaar dat hij zitting had in Provinciale Staten ontpopte Goud zich als een man van de praktijk. Hij hield niet van hoogdravende, abstracte beto gen. Hij bedreef de provinciale politiek als een realist, maar al tijd vanuit een duidelijke over tuiging. In commissievergade ringen probeerde hij politieke tegenstanders regelmatig met een kwinkslag aan zijn zijde te krijgen. Binnen zijn partij stond Goud in hoog aanzien. Hij be kleedde diverse bestuursfunc ties. Hij was onder andere voor zitter van de kiesvereniging van de SGP in de gemeente Reimers- waal. Goud wordt zaterdag in Waarde begraven. Zes patiënten met mazelen in Zeeland GOES - De GGD Zeeland heeft inmiddels zes gevallen van ma zelen geregistreerd. Vorig week was het er nog één. Er heerst een mazelenepidemie in Nederland. Normaal komt de kinderziekte twintig keer per jaar voor, maar in de afgelopen zes weken zijn ongeveer twee honderd kinderen ziek gewor den. De epidemie is half juni ontstaan op de orthodox-gere formeerde Eben-Haëzerschool inRhenen en heeft zich snel over het land verspreid. Vorige week werd bekend dat op Schouwen- Duiveland begin juli een geval van mazel en was geconstateerd. Het kind was besmet geraakt tijdens een vakantie in de Betu we; het was om principiële rede nen niet ingeënt. De andere vijf Zeeuwse slacht offers zijn evenmin gevacci neerd. „We zijn er in elk geval gezellig druk mee" zegt R. Boog, waarnemend directeur van de GGD-Zeeland. „Als het in dit tempo doorgaat zitten we volgende week aan de vijftig." Oud-Hollandse spelen in de Kop van Schouwen. zoeken. Aanbidders van de lichaams- cultus hoeven daarvoor slechts de straat over te steken. In de luwte van de ring wacht Tattoo Renesse. Kinde ren geen toegang. Maar wie er wel de leeftijd voor heeft, kan er zelfs een piercing laten zetten. Keuze genoeg. Want de prestigieuze Wildcat Collec tion biedt een ruime sortering 'sensa tional body jewelry'. De Duitse jonge man op de behandeltafel valt meer op een fraai vormgegeven brandmerk. Zijn vriendin houdt liefdevol z'n hand vast, terwijl de tattoo-master vakbe kwaam de versiering in z'n enkel gra veert. Voor de kosten hoef je zoiets niet te laten. Tattoo Renesse gaat al vanaf honderd piek voor je aan de slag. Na afloop wel meteen betalen. Want be halve de Almachtige krijgt niemand er krediet. 'In God we Trust, All others pay cash', zo luidt de leveringsvoor waarde. Discotheek Trinity heeft al evenmin veel vertrouwen in de klant. 'Wij con troleren op het in bezit hebben van wa pens en drugs'laat het opschrift de be zoeker weten. Op dus maar naar 't Seepaerdje, dat zich als 'het lekkerste familierestaurant van Zeeland' affi cheert. En alsof dat alleen al niet vol staat om hongerige magen aan te trek ken, krijg je bij de bestelling van twee keer een menu plus frisdrank ook nog eens een 'personal organizer'-zakcom- putertje cadeau. De Stichting Recreatieactiviteiten Westerschouwen, sectie evenementen en projecten, pakt het anders aan. Die tracteert vandaag op 'Oud-Hollandse Volksspelen'. Zoals het 'Jeu de froma- ge', dat passanten voor de opdracht stelt een aantal houten kazen door poortjes te rollen. Wie dat te moeilijk vindt heeft vele alternatieven: munten in tonnetjes of balletjes in klompen werpen. Er is een tafelkegelspel, een wielrolspel en een hamertjesspel. 'Simpel van uitleg, maar moeilijk in uitvoering'. Er is weinig animo voor. Maar wat wil je, met de thermometer op meer dan dertig graden. Iedereen ligt op strand of in zee. „Maar zodra er een wolkje komt aanzetten, loopt het storm", verzekeren de jeugdige bege leiders. Nog steeds op zoek naar een attractie die ons wat zielenheil verschaft, klam pen we in de VW-winkel een al wat oudere dame aan. En warempel, ze Randstad vertrekken. Voor de achterblijvers wordt de werk druk dan hoger. En omdat de ziekenhuizen de premie weer aan de headhunters betalen, vindt Geldof het misbruik van het ziekenhuisbudget. Advertenties Krapte op de arbeidsmarkt: bij de Oosterscheldeziekenhuizen (OZ) te Goes en Zierikzee weten ze er alles van. In mei moest de operatiekamer in Zierikzee dicht. Er waren onvoldoende anesthesiemedewerkers. Een zogenaamde mobiele maat schap sprong in, maar de direc tie vond die oplossing te duur. „Toch maken we geen gebruik van headhunters", zegt perso neelsfunctionaris J. van der Dries. Via advertenties is het personeelsbestand nog op peil te houden. Van der Dries sluit niet uit dat dit in de toekomst verandert. Directeur J. Kooimans van het Rotterdamse headhuntersbu reau Interchange verbaast zich over de aandacht die zijn bu reau opeens krijgt. „We zijn al anderhalf jaar op de Neder landse markt actief. Adverteren in landelijke kranten en vakbla den. Wat we doen is niet nieuw." Kooimans betaalt een verpleeg kundige 2500 gulden als deze van werkgever wil veranderen. Het afgelopen jaar heeft Inter change op deze wijze veertig mensen aan een nieuwe baan geholpen. Hondex-dvijftig zorg instellingen hebben volgens Kooimans een beroep op zijn bureau gedaan. G.AAM. Bogaerts van de raad van bestuur van Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen zegt dat zijn ziekenhuis niets met headhuntersbureaus heeft te maken. Dat is ook niet nodig. We hebben er net een reorgan i - satie op zitten." Maar het is ook een principiële afwijzing. „An dere ziekenhuizen krijgen dan personele problemen." Bogaerts verwacht niet dat hij personeel verliest door de bonussen. „Wat is 2500 gulden als je moet ver huizen naar de Randstad?" De naam Interchange zegt G. Ramaekers, directeur patiën tenzorg van Ziekenhuis Zeeuws-Vlaandei-en, niets. „Maar wij hebben geen tekort aan personeel." Dat medewer kers van zijn ziekenhuis de bo nus is vooi'gehouden, lijkt hem sterk. „In Rotterdam of Utrecht zitten diverse ziekenhuizen, daar ga j e eerder van het ene zie kenhuis naar het andere." Dat de Zeeuwse ziekenhuizen geen gebruik maken van Kooi mans' diensten, kan volgens hem kloppen. „Zeeland is nog geen problematische markt." weet precies wat we zoeken: we moe ten niet in Renesse zijn, maar een paar dorpen verder, in Burgh bij Haamste de. Daar langs de Mooi weg, precies op de zoom waar het duin begint, ligt on der ruisende bomen de aloude Tempel- put, in lang vervlogen tijden het mid delpunt van religieuze beleving. Schouwse ruiters lieten er hun paai-- den van het gewijde water drinken. Er woont daar, wordt gefluisterd, een in heemse, wellicht zelf Keltische godin. Ter plekke aangekomen, buigen we ons eerbiedig over het plasje water, dat aan het gezicht woi'dt onttrokken door een dikke laag kroes. En staren pein zend in het groen. Renesse door Arjan van Westen VLISSINGEN - Headhunters bureaus kopen met premies in de ziekenhuizen verpleegkun dig personeel weg. Hoewel er begrip is voor hun collega's in de Randstad keuren Zeeuwse di recties de transfers af. Vakbond NU'91 vreest dat Zeeuws perso neel met een financiële bonus naar de Randstad wordt gelokt. NU'91 gaat onderzoeken of ook de Zeeuwse verpleegkundigen bonussen krijgen. Volgens H. Geldof, regiovoorzitter van de ze vakbond, gaat het in de zorg van kwaad tot erger. „Er wor den zelfs al vakanties naar de Canarische eilanden aangebo den om in een ander ziekenhuis te komen werken." Geldof vreest deze ontwikkeling nog het meest voor zijn eigen pro vincie. „Omdat het in Zeeland al dun gezaaid is met personeel in de zorg." Geldof is bang dat de verplegers massaal naar de foto Marijke Folkertsma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 13