Palestijnen uit de gratie bij Syriërs EU komt Joegoslavië iets tegemoet Heel ice el PZC Handelssancties VS gaan voorbij aan Nederlandse waar Moore heeft beste kaarten voor WTO Edah 1?^ a Damascus mikt op vrede met Israël buitenland EU moet eerlijker omgaan met Turkije België laat Dehaene eigen boontjes doppen bij jacht op NAVO-baan dinsdag 20 juli 1999 door Jaco van Lambalqen DEN HAAG - De Europese Unie moet zich eer lijker opstellen tegenover Turkije en duidelijk aangeven dat een lidmaatschap er de komende jaren niet inzit. Tegelijkertijd moeten de Euro pese landen vooral op economisch vlak meer samenwerken. De EU-landen moeten des noods zonder Griekenland eindelijk de Euro pese hulpgelden die klaarliggen voor Turkije uitkeren, stelt de Adviesraad voor Internatio nale Vraagstukken. Nederland moet binnen de Unie pleiten voor een eerlijker houding tegenover Turkije, stelt de Adviesraad vandaag in een rapport aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Nu wordt ie dere discussie met Ankara beheerst door de frustratie van Turkije dat het ondanks alle toe zeggingen van de EU nog steeds geen lid kan worden. De Adviesraad wil daarvan af. Het zal nog ja ren duren voor Turkije aan alle voorwaarden voldoet die de EU aan het lidmaatschap stelt, betoogt de Raad. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het handhaven van de mensenrechten en de behandeling van minderheden. Turkije en de strijders van de Koerdische PKK zijn al jaren in een gewapende strijd verwikkeld in het zuidoosten van het land. Daarnaast bestaat tussen Griekenland en Turkije nog het conflict over Cyprus Beide kwesties moeten opgelost zijn voor Turkije lid wordt van de EU. want het is niet de bedoeling dat de EU conflicten im porteert. Aan de andere kant moet Europa zich een be trouwbare partner tonen en eindelijk eens over de brug komen met de meer dan drie miljard gulden aan hulp die Turkije is beloofd. Grie kenland, dat zich van oudsher bedreigd voelt door zijn grote buur, blokkeert stelselmatig de hulp aan Turkije door daarover een veto uit te spreken. Het gemak waarmee de andere lidsta ten die Griekse blokkade accepteren, doet de Raad vermoeden dat zij het wel makkelijk vin den om zich achter Griekenland te verschui len. De veertien lidstaten moeten zich echter niet langer door Griekenland op sleeptouw laten nemen, vindt de Raad. Zij moeten desnoods buiten Griekenland om hulp geven aan Turkije en zo de gedane beloftes nakomen. Ten slotte is Turkije een 'regionale macht die van strategi sche betekenis blijft, uit politiek en econo misch oogpunt en uit oogpunt van veiligheids beleid'. GPD Servische vissers gebruiken de vernielde brug in Ostruznica bij Belgrado als steiger. foto Ivan Dobricic/EPA As Dante in bieb gevonden FLORENCE - Een deel van de as van de Italiaanse schrijver Dante is na zeventig jaar kwijt geweest te zijn in een bibio- theek in Florence gevonden. Een medewerker van de biblio theek stuitte in een rekje per toeval op de stoffelijke resten van de wereldberoemde Florentijn die aan het einde van de Mid deleeuwen zijn Goddelijke Komedie schreef. De as werd na opening van Dantes tombe in Ravenna in 1865 over zes zakjes verdeeld. Een van de zakjes werd cadeau ge daan aan de centrale bibliotheek van Florence, waar de tast bare heri nnering aan de schrijver in 1929 uit het oog werd ver loren. AFP Tsjetsjenen vallen Russen aan STAVROPOL - Tsjetsjeense bendes hebben gisteren het vuur geopend op een post van het Russische ministerie van Binnen landse Zaken in de grensstreek Stavropol. Een legerofficier kwam daarbij om het leven en vier militairen raakten gewond. Kort na de aanval sloegen Russische gevechtsheli kopters terug door het vuur te openen op Tsjetsjeense mor tierstellingen. In Dagestan, een andere regio die grenst aan Tsjetsjenië, vielen Tsjetsjeense schutters eveneens Russische politiekampementen aanZe lokten agenten van de Russische grenspolitie in een hinderlaag. Hierbij werd een politieoffi cier gedood en raakten drie andere officieren gewond. AP Moord op zakenlieden Colombia BOGOTA - Rechtse doodseskaders in het noorden van Colom bia hebben tenminste zestien zakenlieden vermoord. Zo'n vijftig paramilitairen sleurden volgens de politie in de stad Tibu hun slachtoffers uit huizen en uit horecagelegenheden. De lijken werden gedumpt bij een muur met leuzen die sym pathie verraadden voor het EPL, het Volksbevrijdingsleger. Het EPL is het kleinste van de drie guerrillalegers in Colom bia. Het heeft zo'n vijfhonderd strijders. RTR Recordvlieger Ed Long overleden MONTGOMERY - Ed Long, een Amerikaan die in het Guin ness Book of Records staat vermeld omdat hij het grootste aantal vliegvuren heeft gemaakt, is gisteren op 83-jarige leef tijd overleden. Na zijn eerste en enige vliegles begon Long in 1933 op 17-jari- ge leeftijd met vliegen. In september 1989 brak hij met 53.290 geregistreerde vlieguren (meer dan zes jaar) het wereldrecord dat volgens het Guinness Book in 1974 was gevestigd door Max Conrad. Bij zijn dood had Long 65.000 uren op zijn naam De meeste uren maakte hij in een Piper Cub, voor zijn baan als controleur van hoogspanningsdraden. Long was er volgens zijn broer niet op uit een record te halen. „Hij was ge woon dol op vliegen." AP Indianen veroordeeld voor moord MEXICO-STAD - Een Mexicaanse rechtbank in de zuidoos telijke deelstaat Chiapas heeft gisteren twintig mannen ver oordeeld tot een gevangenisstraf van elk 35 jaar. De mannen zijn indianen van de tzotzil-stam en waren vol gens de rechtbank even voor Kerstmis 1997 betrokken bij een massamoord op vijfenveertig indianen, eveneens tzotzils. De meeste slachtoffers waren vrouwen en kinderen. Zij werden in koelen bloede afgemaakt tijdens een kerkdienst. De slachtoffers waren sympathisanten vanhetEZLN, het Za- patista-Bevrijdingsleger van 'subcommandante'Marcos. Het EZLN begon op nieuwjaarsdag van 1994 een korte, maar hef tige gewapende opstand tegen de Mexicaanse overheid. De daders waren aanhangers van de Institutionele Revolutio naire Partij (PRI). De PRI heeft tachtig jaar lang een monopo lie-positie in de Mexicaanse politiek uitgeoefend. De partij leverde deze eeuw tot nu toe altijd de president. DPA/ANP van onze redactie buitenland DAMASCUS - Palestijnse ver zetsstrijders zouden van de Sy rische regering te horen hebben gekregen dat zij hun gewapende strijd tegen Israël moeten sta ken. Damascus lijkt hiermee een belangrijke stap op weg naar vrede met het buurland te hebben gezet. De Syrische vice-president Khaddam zou dit hebben ge zegd ti j dens een ontmoeting met Palestijnse opposanten in Da mascus. Hij zei hun de wapens neer te leggenpolitieke partijen te vormen en aan sociale kwes ties te werken, aldus een Pales tijn. Khaddam zou hebben gezegd 'graag nieuwe bespre kingen met Israël te willen'. De alliantie van Palestijnse groeperingen die zich tegen de onderhandelingen met Israël hebben gekeerd, deed het bericht af als totale onzin. De alliantie bestaat uit acht groe peringen en werd in 1993 opge richt om het interimakkoord tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël te dwarsbomen. De nieuwe Israëlische premier Barak is voorstander van een land-voor-vrede-regeling waarbij Israël de bezette Golan- hoogvlakte teruggeeft aan Sy rië. Tevens zou Barak de Israëli sche troepen die Libanon bezet ten willen terugtrekken. Niet dicht De Israëlische regering maakte gisteren bekend dat het hoofd kwartier van de Palestijnse Au toriteit in Oost-Jeruzalem voor alsnog niet dicht hoeft. In het kader van de verkiezingsstrijd gaf het Israëlische kabinet van premier Netanyahu in mei offi cieel opdracht het Orient House te sluiten, nadat onderhande lingen met de Palestijnen over sluiting van in totaal drie PLO- kantoren waren spaakgelopen. Minder dan een week voor de verkiezingen van 17 mei schort te het Israëlische Hooggerechts hof de sluiting op tot na de ver kiezingen. Netanyahu, die de afwijzing van de overdracht van Oost-Jeruzalem tot een van zijn Jakarta houdt rekening met chaos op Timor DILI - De VN-missie in Oost-Ti- mor beschikt over een vertrou welijk rapport van de Indonesi sche regering dat waarschuwt voor het uitbreken van chaos na het referendum in augustus. Uit het document blijkt dat de autoriteiten ervan uit gaan dat de 800.000 kiezers bij het refe rendum over de toekomst van het eilanddeel, dat 21 of 22 au gustus wordt gehouden, voor onafhankelijkheid stemmen, en dat hun keuze zal leiden tot gro te onrust in Oost-Timor. Het rapport voorziet in de evacuatie van alle Indonesische bestuur ders en van de vele migranten uit andere delen van Indonesië, nog voordat de uitslag van het referendum bekend wordt. AP van onze redactie buitenland BRUSSEL - De nieuwe Belgi sche regering-Verhofstadt maakt geen aanstalten ex-pre- mier Dehaene voor te dragen als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. j „Het zou een vergissing zijn van de Belgische regering om die kandidatuur officieel te stel len", zei minister van Buiten landse Zaken Michel gisteren. De naam van Dehaene viel de belangrijkste thema's had ge maakt, werd overtuigend ver slagen door de voormalige le gerleider Barak. De nieuwe Israëlische minister van Justitie Beilin zei gisteren een einde te willen maken aan de 'administratieve hechtenis' waaronder zeker dertien Liba- nezen al jarenlang in Israël wor den vastgehouden. Beilin ver klaarde dat de gedetineerden mogelijk binnen enkele maan den vrijkomen. Israël gebruikt de Libanese gevangenen, onder wie twee islamitische geestelij ken die in 1989 en 1994 vanuit van onze redactie buitenland BRUSSEL - De EU werkt aan het versoepelen van de sancties tegen Joegoslavië. De Europese ministers van Buitenlandse Za ken gaven de Europese Com missie gisteren opdracht hier voor snel met voorstellen te komen. Dat geldt ook voor het Nederlands-Griekse initiatief om de democratische oppositie in Servië van het laten vieren van de teugels te laten meepro fiteren. Volgens minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken gingen gisteravond al geluiden op om afgelopen weken in NAVO- kringen. Hij zou opvolger moe ten worden van de Spanjaard Solana, die overstapt naar de Europese Unie. Te licht Volgens Amerikaanse media is Dehaene te licht bevonden, evenals de Britse liberaal Paddy Ashdown. De Nederlander Van den Broek, die binnenkort zijn baan als Eurocommissaris kwijtraakt, zou ook in de race Zuid-Libanon door Israëlische commando's werden ontvoerd, voornamelijk als ruilobject om luchtmachtnavigator Arad te rug te krijgen, die in 1986 boven Libanon werd neergehaald. Er zitten ook 63 Palestijnen in ad ministratieve hechtenis. Zon dag werd de Palestijn die tot dan het langst zonder aanklacht vastzat, Osama Barham, na bijna zes jaar cel vrijgelaten. Volgens Beilin is het lastig de re geling op de Westelijke Jor- daanoever op te heffen, omdat daar het militaire recht geldt en niet het burgerrecht.RTR/AP de sancties, waaronder een olie boycot, nu al op te heffen. Dat zou hij 'een verkeerd signaal' vinden. „Tegenstanders van president Milosevic zullen zeg gen dat de EU weer met hem za ken doet." De ministers willen als eerste af van de maatregelen die de Joe goslavische bevolking recht streeks treffen, zoals het vlieg verbod op Belgrado en het onderhouden van sportcontac- ten. Maar ook het olie-embargo en andere sancties tegen Mon tenegro en Kosovo moeten zo snel mogelijk worden ingetrok ken. zijn voor de NAVO-tOpfunctie. Ook hij ligt volgens bronnen in Washington niet zo best in de markt bij de Amerikanen. Voor de paarsgroene coalitie in Brussel zou de kandidatuui- Dehaene de kansen op andere internationale topfuncties in het gedrang kunnen brengen. Zo wordt oud-minister van Fi nanciën Maystadt genoemd als de nieuwe president van de Eu ropese Investeringsbank (EIB). ANP Van Aai-tsen stelde voor toetre dingsonderhandelingen te be ginnen met Bulgarije en Roeme nië en ze daarmee op te nemen in de kopgroep van kandidaat-lid staten. Frankrijk en Spanje zouden ook daarvoor voelen. Andere kandidaten zoals Polen hoeven volgens hem niet bang te zijn dat hun EU-lidmaatschap daarmee wordt vertraagd. Bul garije en Roemenië verdienen in Van Aartsens ogen medewer king van de EU in verband met hun inzet in het Kosovo-con- flict. Van Aartsen had gisteren met zijn collega's een appeltje te Jean-Luc Dehaene schillen inzake het Nederlandse lidmaatschap voor een stuur groep voor de wederopbouw van Kosovo. Als andere landen Nederland niet in die club wil len toelaten, overweegt Den Haag de geldkraan naar Kosovo dicht te draaien, was Van Aartsens boodschap.,,We horen erin, anders kunnen we geen grote donor meer zijn Dat is een logische consequentie." Nederland is de op twee of drie na grootste geldgever van Koso vo en betaalt bijvoorbeeld meer dan Italië. Volgens Van Aartsen zijn niet alleen tal van EU-col- lega s het met de Nederlandse eis eens, maar heeft die ook de steun van de Amerikaanse mi nister Albright. Het probleem is dat ook andere landen, waaron der Scandinavische, lid willen worden van de groep. Hoop De Joegoslavische oppositielei der Djindjic pleitte er gisteren in Bonn voor om Joegoslavië op door Bob Kroon GENEVE - Mike Moore, oud premier van Nieuw-Zeeland, heeft de beste kaarten om de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hij wordt waarschijn lijk vandaag uitgeroepen tot op volger van Renato Ruggiero, die op 30 april aftrad. In het wereldhandelsverkeer speelt de WTO en met name de directeur-generaal een cruciale rol als arbiter in handelsconflic ten, zoals de roemruchte 'bana- nenoorlog' tussen de VS en de EU. Aan de vooravond van een beslissende vergadering van de Algemene Raad van de WTO verklaarden insiders, dat van daag een einde komt aan het maandenlange touwtrekken tussen Mike Moore en zijn con current Supachai Panitchpakdi uit Thailand. Supachai, die in Rotterdam eco nomie studeerde, was de favo riet van Japan, de Aziatische landen, Engeland en Neder land. Mike Moore heeft de voor keur van de Verenigde Staten en de meeste landen van de EU en Latijns-Amerika. Moore had de steun van tachtig van de 134 te nemen in de EU. „De enige hoop die wij hebben, is toenade ring tot Europa", zei hij. De Ser vische oppositie kondigde in de stad Kragujevac dagelijkse de monstraties aan tegen Milose vic. In Kragujevac, een industrie stad in Centraal-Servië met zo'n 150.000 inwoners, gingen vorige week al 300 00 mensen de straat op voor een demonstratie tegen de president. Een groot deel van de demonstranten kwam echter uit naam van de met de Alliantie rivaliserende oppositiepartij SPO van Vuk Draskovic. Honderden ontevreden Joego slavische soldaten uitten giste ren opnieuw him onvrede over het uitblijven van de betaling van soldij. Ze gingen in vier ste den de straat op. In Krusevae blokkeerden ze zelfs straten in de binnenstad en legden ze urenlang het spoorverkeer plat. ANP/RTR/DPA WTO lidstaten, maar een WTO- 1 eider moet unaniem worden ge kozen door de Algemene Raad en die kwam er maar niet uit. Australië hakte deze maand de knoop door met een voorstel voor een 'gedeeld leiderschap' - eerst koploper Moore en daarna Supachai, ieder voor een perio de van drie jaar. Een vergelijk bare formule doorbrak vorig jaar ook de impasse rond Dui- senberg en de Fransman Trichet voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank, al zei Duisenberg later van niets te weten. In Bangkok verklaarde Supachai gisteren akkoord te gaan met een opgesplitst leider schap, met voorrang voor Mike Moore voor de eerste termijn. Nederland was altijd voor Supachai, mede omdat die posi tief stond tegenover de voor dracht van F. Engering, direc teur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, als plaatsvervangend directeur-ge neraal. Maar omdat Moore vol gens afspraak hierover zijn opvolger Supachai moet raad plegen, zijn de kansen voor de WD'er allerminst verkeken. GPD van onze redactie buitenland WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben gisteren de defi nitieve lijst gepubliceerd van producten uit de Europese Unie die worden getroffen door een importtarief van honderd pro cent. Nederlandse tomaten en rund- en varkensvlees blijven buiten schot, in tegenstelling tot soortgelijke producten uit Frankrijk, Duitsland en Italië. De sancties zijn het gevolg van het Brusselse invoexverbod van Amerikaans rundvlees. Eerder waren tomaten nog wel een mo gelijk doelwit van Amerikaanse sancties. De Nederlandse ex port van trostomaten had vorig jaar een waarde van bijna 140 miljoen. Tomaten uit Fi-ankrijk, Duitsland en Italië worden wel getroffen door een hoger im porttarief. De sancties gaan 29 juli in. De EU wil Amerikaans rund- vlees niet toelaten omdat er hor monen aan zijn toegevoegd. Die zouden schadelijk zijn voor de gezondheid. Washington pro testeerde hiertegen bij de We reldhandelsorganisatie (WTO) en kreeg gelijk. Volgens de WTO is het Europese verbod niet ge stoeld op wetenschappelijk be wijs en derhalve onrechtmatig. Vorige week gaf de organisatie de VS toestemming om voor een totaalbedrag van 116,8 miljoen dollar sancties te heffen. Op de definitieve sanctielijst komt ook ongeveer dertig mil joen dollar aan Europese export van rundvlees en varkensvlees voor. Ook hier komt Nederland er goed vanaf. Frankrijk, Duits land, Denemarken en Italië be talen het merendeel van deze rekening. Hiertoe is besloten omdat de vier landen de meeste invloed hebben op het Brusselse importbeleid van rundvlees, zo zei gisteren de speciale Ameri kaanse handelsgezant Scher. Groot-Brittannië is uitgesloten van sancties omdat het de Ame rikanen heeft gesteund rn het rundvleesconflict. De VS straf fen ook exporteurs van onder meer ganzenleverpaté, Roque- fort-kaas, mosterd, uien en truf fels. Ook hiervoor moeten Fran se. Duitse, Italiaanse en Deense exporteur-s het meest boeten. In totaal betalen zij 84 procent van de 116,8 miljoen dollar. Eerder dit jaar straften de VS al EU- landen voor 191,4 miljoen dol lar omdat Brussel de import van bananen van Amerikaanse con cerns bemoeilijkte. Toen wer den Nederland en Denemarken uitgesloten van sancties omdat ze het Europese bananenregime afwezen. KRF/AP/ANP Advertentie) - Er is een Corsa Strada Coo! I.2-16V voor ƒ26.090.-. Bovenstaand financieringsaanbod is op bxsis van een MastcrBuy•overeenkomst in samenwerking met Ope! Credit. Aanbetaling 259» van de niemv- wnarde. Slottermijn 16.72-i.-. Looptijd 24 maanden. Effectieve rente 9.9%. Rentevergoeding 3432,-. Totale huurkoopprijs/29-522,—Actie loopt t/m 30 september 1999. Kredietaanvraag wordt getoetst bil BKR. Maximum 20.000 km p.j. Pri|zen ind. BTW en BPM. exd. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Vraag naar de exacte voorwaarden: de Opel dealer rekent het u graag voor www.opcl.nl 'IKGA VOORFDAH! Geldig t/ m zaterdag 24 juli 1999. Grapefruits dubbel reed t schaal a 4 stuks LjH Citroenen schaal a 4 stuks Li| (Advertentie) net a 1.5 kilo miW&4& Clementines per kilo

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 5