Kosovaren vliegen huiswaarts PZC Korthals herstelt functie zedenpolitie in ere SER eist inzicht in beleggingen na zeperd Productschap Zuivel Kaatje uit Leiden is enige echte oudste Vierdaagse zonder vlagvertoon Nu samen met carkit voor 25,- binnenland Eersten vertrekken morgen Dijkweg mag dicht voor motorrijders Monument voor doodgeschoten politieagente Tien jaar geëist voor doodsteken fietsenmaker dinsdag 20 juli 1999 van onze redactie binnenland DEN HAAG - Een eerste vlieg tuig met een kleine honderd Kosovaarse vluchtelingen ver trekt morgen van Nederland naar Macedonië. Vanuit de Ma cedonische hoofdstad Skopje worden zij begeleid naar Koso vo. Voor eind deze maand staan nog twee vluchten naar Skopje op de agenda. Momenteel verblijven er zo'n achtduizend Kosovaarse vluch telingen in Nederland. De helft van hen heeft een tijdelijke ver blijfsvergunning. Deze zal niet worden verlengd. In verband met de huidige situatie in Koso vo komen Kosovaren niet langer in aanmerking voor een tijdelij ke verblijfsvergunning. Dat be tekent dat zij over maximaal een jaar terug moeten keren naar eigen land, tenzij ze een asielaanvraag indienen. De overige vierduizend vluchte lingen zijn hier 'op uitnodiging'. Van hen hebben al enkele hon derden aangegeven op korte ter mijn te willen terugkeren naar hun land. Enkele tientallen zijn inmiddels op eigen gelegenheid teruggekeerd. De andere ont heemden zullen vanuit de over heid 'actief worden gestimu leerd' te vertrekken, aldus staatssecretaris Cohen van Jus titie in een brief aan de Tweede Kamer. „Ze kunnen echter niet worden gedwongen." Bedrag dat de omstandigheden in Kos ovo volgens het ministerie van Justitie minder slecht zijn dan werd gedacht, streeft het kabi net naar een spoedige terugkeer van alle vluchtelingen. Eind vo rige maand is de Unhcr, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, in overleg met de verschillende landen waar vluchtelingen verblijven, begonnen met de repatriëring van de Kosovaren. Inmiddels zijn 663.000 vluchte lingen (bijna 90 procent van het totale aantal ontheemden) uit Macedonië en Albanië terugge keerd naar Kosovo. GPD/ANP Mevrouw Van Dam-Groeneveld, vanaf vandaag de echte record houdster. foto Hielco Kuipers/GPD van onze redactie binnenland HAARLEM - Een dame uit Be verwijk die beweerde in 1887 te zijn geboren is ontmaskerd als fantaste. De vrouw leek een concurrente te zijn voor 111- jarige Catharina Angenieta van Dam-Groeneveld uit Lei den die vandaag de oudste Ne derlander hoopt te worden die deze eeuw heeft geleefd. De vrouw uit Beverwijk hield tot voor kort vol te zijn geboren op 15 mei 1887. Zij blijkt echter 102 jaar oud te zijn. Volgens Fred van Dam uit Bar- neveld, die al jaren informatie verzamelt over honderd-plus sers in Nederland, is de bewus te vrouw afkomstig uit Indo nesië. Bij haar komst naar Nederland kon ze geen ge boortepapieren overleggen. De dienstdoende ambtenaar noteerde in het register als ge boortedatum 15 mei 1887. De vrouw heeft opgebiecht bij haar komst naar Nederland tien jaar bij haar leeftijd te hebben opgeteld. Zo maakte ze meer kans op een huis. De Beverwijkse wordt nog steeds als 112-jarige vermeld in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag. Ook de afdeling burgerzaken van de gemeente Beverwijk gaat er nog steeds van uit dat de vrouw 112 jaar oud is, omdat officiële papie ren ontbreken. Kaatje van Dam-Groeneveld wordt vandaag de oudste in woner die Nederland deze eeuw heeft gehad. Van Dam is dan precies 111 jaar en 242 da gen oud. Het officiële Neder landseleeftijdsrecord stond op naam van de in 1990 overleden Jan Machiel Reyskens uit Dor drecht. Kaatje heeft tien kin deren van wie er nog zes in le ven zijn. In totaal heeft ze achttien kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen en 21 achterachterkleinkinderen. Op 1 januari waren er in Ne derland 1061 mensen van hon derd jaar of ouder; 907 vrou wen en 154 mannen. GPD/ANP De terugkerende vluchtelingen krijgen een bedrag mee om in Kosovo in hun eerste levenson derhoud te kunnen voorzien. Alleenstaanden krijgen 1.250 gulden, gezinnen 1.750 gulden. Mensen kunnen hulp krijgen bij het verkrijgen van reisdocu menten. Ook wijst het ministe rie de ontheemden erop dat de veiligheidssituatie in Kosovo nog niet optimaal is. Maar om- DEN HAAG - Overheden mo gen een weg afsluiten voor mo torrijders, bijvoorbeeld gedu rende het weekeinde. Dat heeft de Raad van State gisteren be slist in het proces van de Motor rijders Actie Groep tegen wa terschap De Brielse Dijkring. Het waterschap had in de zomer een aantal dijkwegen van vrij dagavond acht uur tot maan dagochtend acht uur gesloten voor motorverkeer. Daarmee reageerde het op klachten van buurtbewoners over het vele motorverkeer gedurende de zo merweekeinden. Vooral bij mooi weer zijn vele dijkwegen in trek bij motorrij ders. die met hoge snelheden en veel geluid in de omgeving er gernis geven en de dijkweg fei telijk in beslag nemen. Volgens de Motorrijders Actie Groep is het een taak van de politie om te letten op het verkeer. De uitspraak van de Raad van State maakt de weg vrij voor ge meenten, provincies en water schappen om meerwegen gedu rende af te sluiten voor motoren. Ook buurtbewoners kunnen hiertoe een aanvraag indienen. Bij een weigering is het mogelij k de kwestie voor te leggen aan de Raad van State. ANP Minder adopties VOORBURG - Het aantal adop ties is verleden jaar aanmerke lijk gedaald. In 1998 zijn 937 kinderen ge adopteerd, ruim tien procent minder dan in de drie voorgaan de jaren toen het er rond de 1040 waren. Dit blijkt uit cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek. ANP NIJMEGEN - Een Canadese militair helpt bij het in veiligheid brengen van gehandicapte toeschouwers tijdens een noodweer dat de vlaggenparade van de 83ste Wandelvier daagse van Nijmegen trof. Het vlagvertoon in stadion De Goffert is het traditionele opwarmertje voor het evenement, dat elk jaar duizenden wandelaars trekt. Door het nood weervan gisteren kon de parade voor het eerst in de geschiedenis van de Vierdaagse geen doorgang vinden. Vandaag gaan de lopers van start. foto Vincent Jannink/GPD van onze redactie binnenland DEN HAAG - Speciale zedenre- chercheurs die 24 uur per dag bereikbaar zijn en een speciale zedenofficier op ieder parket van het Openbaar Ministerie. Met deze en andere maatregelen wil minister Korthals van Justi tie de aanpak van seksueel ge weld tegen jongeren verbeteren. Alle politiekorpsen moeten vol gend jaar voldoen aan scherpere kwaliteitseisen op het gebied van de zedenzorg en nieuwe zorgvuldigheidseisen. Bij de be handeling van ernstige zeden delicten moet een slachtoffer al tijd kunnen kiezen tussen een mannelijke en een vrouwelijke agent. De aangifte moet altijd op geluidsband worden opgeno men en door twee agenten wor den behandeld, aldus de nota 'Bestrijding van seksueel mis bruik en seksueel geweld tegen kinderen', die de bewindsman gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eén op de drie vrouwen is voor haar zestiende jaar slachtoffer geweest van enige vorm van seksueel mis bruik. Bij mannen is dat onge veer één op de dertig, aldus de nota. In zware gevallen moeten ver oordeelde daders na het uitzit ten van hun straf gedwongen kunnen worden te verhuizen uit de buurt van het slachtoffer. Binnen de huidige wetgeving bestaan daartoe al mogelijkhe den, aldus Korthals. Krijgt de politie te maken met moeilijk te controleren aangif ten, dan moet zij een gespeciali seerde gedragsdeskundige in schakelen. Het gaat daarbij om herinneringen aan seksueel misbruik die naar boven komen wanneer iemand in therapie is, of herinneringen van voor het derde levensjaar. De Centrale Recherche Infor matiedienst werkt aan de lan delijke invoering van een data bank waarin alle moord- en zedenzaken worden geregi streerd. Met behulp daarvan kunnen verbanden worden ge legd tussen diverse zaken. Korthals wil de leeftijdsgrens voor het optreden in pornogra fische films verhogen van zes tien naar achttien jaar. Ook overweegt hij virtuele kinder porno, waarbij niet aanwijs- ROTTERDAM - Collega's van de Rotterdamse politieagente Allegonda Gremmer hebben ter na gedachtenis aan haar gewelddadige dood op 27 oktober 1997 een monument in de werkruimte van het arrestatieteam geplaatst. Het monument heet 'Bij iedere stap' en is ontwoipen door de kunstenares Tanneke Barendregt. Het bestaat uit twee aquarellen die aan beide zijden worden geflankeerd door een keramische wachter. „Er zit een soort waarschuwing in het monument verscholen. Want we moeten iedere dag weer beseffen hoe gevaarlijk ons werk kan zijn", verklaart een van de leden van het arresta tieteam. GPD baar een echt kind is betrokken, strafbaar te stellen. Op die ma nier zou het beter mogelijk wor den kinderporno op het Internet te bestrijden. Hij wacht wat dit betreft internationale ontwik kelingen af. Het enkelvoudige bezit van kin derporno wordt, zoals de Hoge Raad verleden jaar al bepaalde, nu ook in de wet expliciet straf baar gesteld. Iemand kan in de toekomst ook worden vervolgd voor seks met iemand tussen de twaalf en zestien jaar wanneer er geen officiële klacht ligt van het slachtoffer. Wel moet het slachtoffer gehoord worden voor er vervolging wordt inge steld. De Nederlandse Politie Bond is gelukkig met het voorstel van Korthals om de zedenspecialist terug te brengen. De bond be kritiseerde het verdwijnen van het specialisme bij veel re giokorpsen door de reorganisa tie van de politie in 1994. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - De Sociaal-Eco nomische Raad (SER) wil van de 32 product- en bedrijfsschap- pen weten op welke wijze zij hun kasgelden beleggen. De SER, toezichthouder op de productschappen, vindt dat de schappen hun kasgelden risico loos moeten beleggen. Gisteren werd bekend dat in ieder geval het Productschap Zuivel de praktij k van risicoloos beleggen aan de laars lapte. Het hoofd van de afdeling financiën van het productschap heeft in ver band hiermee ontslag genomen. De lening aan Ceteco werd in december verstrekt. Het ging om drie kortlopende kredieten van elk 2,5 miljoen gulden, al dus G. van der Berg van het pro ductschap. Toen de zogeheten kasgeldleningen werden ver strekt, was al duidelijk dat er bij Ceteco problemen waren. Daar om had het hoofd financiën geen geld in het handelshuis mogen steken. Hij had opdracht kasoverschotten risicoloos te beleggen. Of het productschap de 7,5 miljoen gulden definitief kwijt is, moet nog blijken. De rechtbank in Utrecht heeft het in problemen verkerende han delshuis voorlopig surseance verleend en twee bewindvoer ders aangesteld. De SER was niet op de hoogte van de lening aan Ceteco. De toezichthouder controleert en toetst jaarreke ningen en begrotingen. „Tot nu toe hadden we niet gedacht dat product- en bedrijfsschappen risicovol zouden gaan beleggen. Daar spitste de. controle zich dan ook niet op toe", zegt een woordvoerder van de SER. In de, jaarrekeningen staat wel dat er belegd is maar niet waarin. Ook voor de provincie Zuid- Holland, dat 47,5 miljoen gul den aan leningen aan Ceteco heeft verstrekt, is het afwachten hoeveel geld er terugkomt. Pro vinciale Staten (PS) van Zuid- Holland vergaderen donder dagavond opnieuw over de Ceteco-affaire en de rol van de provincie als bankier. De extra vergadering is ingelast op ver zoek van gedeputeerde A de Jong (financiën, PvdA). Volgens Natuurorganisaties fuseren UTRECHT - Natuur en Milieu en Milieudefensie willen vol gend jaar opgaan in één organisatie. De besturen van de beide milieuorganisaties hebben daartoe onlangs een intentiebe- sluit genomen. De fusie moet in de loop van volgend jaar zijn beslag krijgen. De Vereniging Milieudefensie telt zo'n 33.000 leden en 17.000 donateurs. De Stichting Natuur en Milieu heeft geen leden maar verspreidt wel een blad waarop zo'n 10.000 mensen zijn geabonneerd. Milieudefensie profileerde zich in het verleden vooral als een campagne-organisatie, Natuur en Milieu werd hoofdzakelijk geroemd om de brede deskundigheid. Door de intensieve samenwerking overlapten de activiteiten van de twee organisaties elkaar steeds vaker. ANP Meldpunt klaagt Air Holland aan AMSTERDAM - Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam heeft bij de Commissie Gelijke Behandeling een klacht inge diend tegen Air Holland. Volgens het meldpunt mogen op de vlucht van Banjul (Gambia) naar Amsterdam alleen reizigers mee met een Europees paspoort. Vliegtuigmaatschappijen kunnen tegenwoordig aansprake lijk worden gesteld voor het binnenhalen van illegalen. Om dat in Gambia de controle bijzonder slecht zou zijn, beperkt Air Holland zich tot het toelaten van reizigers met een Euro pees paspoort, aldus het meldpunt. Het bedrijf ontkent de aantijging. „Wij hebben een charter- vergunning om op Banjul te vliegen. De enige restrictie is dat wij reizigers meenemen die ook een accommodatie geboekt hebben", aldus een Air Holland-woordvoerder. ANP Aantal gevangenen stabiel DEN HAAG - Het aantal gevangenen is de laatste drie jaren redelijk stabiel gebleven. Eind vorig jaar waren er iets minder dan twaalfduizend gedetineerden, bijna vijfduizend meer dan in 1990. De helft van hen is niet in Nederland geboren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Tot 1996 steeg het aantal ge vangenen snel, mede door de bouw van nieuwe gevangenis sen. In korte tijd zijn er ruim 4500 cellen bijgekomen. Door het cellentekort moesten begin jaren negentig jaarlijks nog enkele duizenden potentiële gedetineerden naar huis worden gestuurd. Het aantal heenzendingen is gedaald tot enkele tientallen. De gemiddelde gevangenisduur is opgelopen van 75 dagen in 1990 tot 108 vorig jaar. ANP Vaarverbod jetski's bij Almere ALMERE - Jetski's zijn met ingang van 30 juli niet meer wel kom bij het Zilverstrand in Almere. Rijkswaterstaat, regiopo litie Flevoland, Staatsbosbeheer en de gemeente Almere zijn samen tot dit besluit gekomen. Reden voor het vaarverbod zijn de vele (bijna-)ongelukken met strandbezoekers. Daarnaast is geconstateerd dat plezier vaartuigen die in de baai voor anker gaan door het lozen van afvalwater de kwaliteit van het zwemwater aantasten. ANP Sigaar wordt man fataal HEEMSTEDE - Stiekem een sigaar roken in zijn stoel is een 88-jarige man uit Heemstede zondagavond fataal geworden. De stoel raakte in brand, waarna de pyjama van de man vlam vatte. Met zijn verzorgster had de Heemstedenaar afgesproken niet te roken als hij alleen was, maar hij deed dit toch toen zij even weg was. De verzorgster ontdekte het vuur om één uur 's mid dags. Brandweer, politie en de verzorgster blusten de vlam men en koelden het slachtoffer met water. Hij werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het Brandwondencen trum in Beverwijk. Enkele uren later overleed hijANP AMSTERDAM - Procureur-ge neraal H. van der Kaaij heeft gisteren tien jaar cel en TBS ge- eist tegen een :4-jarige man die vorig jaar de 16-jarige Amster damse f ietsennaker E. Wind om het leven bra<ht. Kort daarvoor had de verdachte Winds werkgever Ton Hol neer gestoken, omdat deze aan het eind van de middag geen tijd had diens scooterband te repa reren. De rechtbank veroordeel de de verdachte eerder tot tien jaar cel. De man ging daarop in hoger beroep. Volgens zijn raadsman was er sprake van noodweer. Nadat de verdachte zijn mes tot aan het heft in de buik van Hol had ge stoken renden Wind en twee col lega's naar buiten. Wind had een metalen fietsensteun in zijn handen. De verdachte zou zich hierdoor bedreigd hebben ge voeld, waarop hij Wind recht in het hart stak. Zijn advocaat voerde aan dat de man tegen over een groep mensen stond die hem wilde molesteren. De pro cureur-generaal meende echter dat de verdachte voldoende tijd had om weg te gaan na het neer steken van Hol. Volgens een ge tuige had Wind de driepotige fietsensteun al weggegooid. Volgens psychiatrische rappor ten heeft de verdachte een per soonlijkheidsstoornis en kan hij zijn agressie niet goed onder drukken. Volgens de deskundi- gen is de kans op herhaling groot. Uitspraak op 23 juli. ANP Monument kapot AMSTERDAM - Het Ausch- witzmonument in Amsterdam is voor de derde keer beschadigd. E en van de zes glazen platen van het monument, gemaakt door Jan Wolkers, is versplinterd. De politie denkt dat er opzet in het spel is. GPD Advertentie een provinciewoordvoerder wil De Jong ingaan op de gerezen vragen bij de PS-leden. Verder informeert hij hen over de voortgang van het onderzoek naar de Ceteco-affaire en de fi nanciële risico's die de provincie loopt. Een externe accountant gaat daar onderzoek naar doen. De Jong ontbrak afgelopen wij dagavond bij de ingelaste ple naire PS-vergadering, omdat hij toen voor de tweede keer die week naar zijn vakantieadres in Wales was afgereisd. Onder meer door zijn absentie kreeg die bijeenkomst geen officiële status, maar een informeel ka rakter. ANP Pocketline Jupiter met carkit. Groot bedieningsgemak door navigatietoets. Gewicht 175 gram, stand-by-tijd 35 uur, gesprekstijd 150 minuten. Handsfree carkit met eenvoudige volumeregeling door draaiknop. 25 'jr (incl. BTW) 21,28* (excl. BTW) 1 Aanbieding geldig tot 1 september bi| ge!i)ktiidig afsluiten van een 2-jarig FlexiBel-abonnement (entreekosten 92,50) en bii gc!ijkti)dige inbouw door her Busmess Center (.standaard inbouwkosien (ail-in): 529,-) DE ZAAK VOOR ONDERNEMERS Kom langs in: Goes. Uvmgstoneweg Tl Bergen op Zoom. Fruteniersdresf 10-12 Geopend van ma. t/m vr. van 08 00 uur tot 18.00 uur. Bellen kan van ma t/m vr. van 08.00 uur tot 20.00 uur. za. van 09.00 uur tot 18.00 uur. www.kpnzakelijk.nl 0800-0403.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 3