Pomphouders wacht betere tijd Skaten in tuin van wethouder Rentree brugwachter geen oplossing voor Middelburgse files Verpleegkundigen vier maanden als vrijwilligers naar Indiase polikliniek Slovenië wil graag bij Europa horen, maar vreest de hoge kosten Goese middenstand vreest ook effect van outlet Sas van Gent zeeland dinsdag 20 juli 1999 z 14 Bladluizen als lekkernij voor lieveheersbeestje Prijsverschil met België kleiner als accijnsverhoging doorgaat Bulgaarse dansgroep in Sluiskil Kozakkenkoor geeft concert in Cadzand Technopark verdrijft Vlissings ketelhuis Skaten of op een comfortabele bank ernaar kijken, het kan allemaal in de tuin van wethouder Van de Velde-de Wilde. Maar wel op eigen risico. fotoMarijkeFolkertsma door Nils ten Brinke DREISCHOR - Eindelijk is hij dan in gebruik geno men, de halfpipe in Dreischor. Na negen maanden ge steggel over de locatie en aansprakelijkheidsverzeke ring, besloot wethouder G. J. van de Velde-de Wilde om het gevaarte bij haar in de voortuin te plaatsen. De skaters en skeeleraars uit Dreischor en omgeving zijn er van harte welkom, maar ze moeten wel het hekje dichtdoen. „Anders breken de ganzen weer los." Voor maar 250 gulden wist K. van Gastel afgelopen herfst een heuse halfpipe op de kop te tikken. De trots van de dorpsraadvoorzitter maakte snel plaats voor ergernis, want de bewoners zagen met de plaatsing van het dertien meter lange gevaarte in het dorp de bui al hangen. Suizende skeelers en klapperende ska teboards midden in het dorp, dat was te veel voor het doorgaans zo rustieke Dreischor. Daarbij drong zich de vraag wie de verantwoordelijk heid voor de schans en de gébruikers moest nemen. En wie er aansprakelijk was bij ongevallen: de dorpsraad of de gemeente Schouwen-Duiveland. Men kwam er maar niet uit. En al die tijd lag de gedemonteerde halfpipe op het erf van Van Gastel te niksen. Ganzen „Dan komt die toch bij ons", boden wethouder G. van de Velde-de Wilde en haar man K. van de Velde aan. Zo gezegd, zo gedaan. In de tuin van de Van de Veldes kunnen de j ongeren nu skeeleren en skaten dat het een lieve lust is. De voortuin aan de Zuiddijk, normaliter, het domein van de ganzen is aangekleed met twee bankstellen die van de rommelmarkt zijn gehaald. En ook is er voor alle zekerheid een bordje met het op schrift 'Betreden baan voor eigen risico' naast de schans geplaatst. De echtgenoot van de wethouder heeft geen last van de extra drukte op het erf. Hij vindt het wgl 'gezellig'. Wel moeten de baangebruikers het hekje tussen de schans en het tijdelijke ganzenver blijf beter afsluiten „Anders breken ze weer los." Van de Velde hoopt dat het bordje dat het gebruik voor eigen risico aanduidt, voldoende is om problemen met de verzekering te voorkomen. „Je kunt je wel door eventuele Amerikaanse verzekeringstoestanden la ten afschrikken, maar dan komt er niets meer van de grond." De Van de Veldes hopen wel dat er een locatie voor de halfpipe in het dorp wordt gevonden. door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Een tijdelijke terugkeer van de brugwachter op de Schroebrug is geen oplos sing voor de verkeersproblema tiek in Middelburg. De centrale bediening vanaf het sluizen- complex in Vlissingen heeft er juist voor gezorgd dat de brug gen over het Kanaal door Wal cheren minder vaak geopend zijn voor het scheepvaartver keer. Dat stelt juridischbeleidsmede- werker J. J. Dingemanse van de provincie. De stijging van het aantal automobilisten op de Schroeweg met dertig procent sinds 1991 is één van de oorza- .ken van de opstoppingen. Ruim een week geleden klaagde het bedrijfsleven zijn nood bij het Middelburgse gemeentebe stuur. De bedrijven vinden dat de reconstructie van de kruising Poelendaelesingel/Nieuwe Vlissingseweg verkeerd uitpak te, waardoor verkeer richting binnenstad maar ook in het Sta tionsgebied vast komt te zitten. Naar aanleiding van de klach ten heeft het college van burge meester en wethouders van Middelburg de provincie ge vraagd om de bruggen weer handmatig te bedienen om tijd winst te boeken. Bus en trein „De brugopeningen zijn afge steld op het openbaar vervoer: de bus en de trein", reageert Dingemanse, „Er zijn blokken van minuten, waarop de brug gen niet open gaan, zodat men sen die het Kanaal over moeten om hun trein of bus te halen bij na nooit voor een open brug ko men te staan. Het kan natuurlij k wel eens mis gaan als bijvoor beeld de trein uit Amsterdam vertraging heeft. De opening van de bruggen afstemmen op het wegverkeer is niet het beleid van de provincie. Dat is name lijk een totaal ander principe. Doe je dat, dan worden de ge bruikers van het openbaar ver voer er - weer de dupe van. Rekening houden met het weg verkeer heeft bij de provincie nooit prioriteit gehad." De juridisch beleidsmedewer ker zegt dat er al een ochtend en een avondspits is. Toch gaat de brug tij dens die spits een keer open. Om half acht 's ochtends en om half vijf 's middags kan het voorkomen dat twee treinen elkaar passeren. De brug gaat dan kort open om het aantal schepen op het Kanaal door Walcheren niet te groot te laten worden. Dingemanse: „Stel dat je het aantal schepen tussen vier en zes uur 's middags opspaart; dan zul je de bruggen zeker twintig minuten open moeten houden voordat alles is wegge werkt. Trein- en buspassagiers staan dan te lang voor de brug gen." Konvooi Dingemanse wijst erop dat de bruggen sinds de centrale be dieningen veel efficiënter wer ken. „Daardoor kun je aan kon vooivorming met schepen doen. Je hebt daardoor hele, korte openingen. Je hoeft nu niet lan ger vijf bruggen onafhankelijk van elkaar open te doen. Stel dat je op één punt een brugwachter terug laat komen, dan onder breek je het konvooi." De cen trale brugbediening en de kon vooivorming zorgen ervoor dat de bruggen in vergelijking met vijf jaar geleden in tijd dertig procent minder open zijn voor het scheepvaartverkeer. „Het wegverkeer heeft dus meer tijd gekregen om door te stromen." NISSE - De gemeente Borsele zet duizenden lieveheersbeest jes in om bladluis te bestrijden. De gemeente heeft jaren gele den de gifspuit afgeschaft, omdat daar ook de bijen van stierven. Nu worden er lieve heersbeestjes uit Californië ge ïmporteerd. en in de bomen rond het dorpsplein van Nisse losge laten. Het idee kwam van een bedrijf uit Baarn, dat het pro ject ook begeleidt. Het gaat voorlopig nog om een proef. Als de lieveheersbeestjes sneller eten dan de bladluizen zich vermenigvuldigen, gaat de gemeente de methode ook op andere plaatsen gebruiken. Ook de gemeente Goes is met een dergelijk project bezig. door Sheila van Doorsselaer SLUIS - De pomphouders aan de Zeeuws-Vlaamse grens ver wachten dat ze binnenkort geen inkomsten meer mislopen, doordat Nederlandse automo bilisten goedkoper tanken in België. Zij hebben goede hoop dat de nieuwe Belgische rege ring nog voor het eind van het jaar de benzineaccijnzen ver hoogt, zodat het voor klanten niet meer aantrekkelijk is om over te lopen naar Belgische pompen. De pomphouders vroegen in 1997 nog om subsidie van de re gering" in ruil voor de hogere benzineaccijns. Dit zou het prijsverschil met België com penseren, maar dat werd afge wezen. Voor de meeste van hun collega's bij de Duitse grens werd daarentegen wel een rege ling getroffen, maar dit draait de Europese Commissie van daag weer terug, omdat de steun in strijd is met de Europese re gels. Subsidie Minister Zalm zette onder druk van de Tweede Kamer 126 mil joen gulden opzij, waar 633 tankstations bij de Duitse grens aanspraak op konden maken. Hiervan krijgen 183 stations hun deel, maximaal 220.000 gulden, de rest van de pomphouders krijgt niets, om dat de Nederlandse autoriteiten niet alle gevraagde informatie aan de Europese Commissie hebben verstrekt en omdat som mige stations onderdeel zijn van een concern. Deze olieconcerns, zoals Shell, BP en Texaco, zou den dan onevenredig veel subsi die krijgen. „Jammer voor onze collega's, maar aan de andere kant is het ook wel weer terecht", zegt R. Boon, Zeeuws-Vlaamse woord voerder namens de afdeling Be langenbehartiging Takstations van de BOVAG. „Wij hebben lang genoeg actie gevoerd om gecompenseerd te worden, maar wij werden niet gehoord. We zijn slecht weggekomen bij onze regering en tot op de dag van vandaag gaan Zeeuws-Vla mingen nog in België tanken omdat het daar goedkoper is. Actie voeren hiertegen doen we al niet meer. Dat heeft toch geen zin." Volgens Boon is er echter goed nieuws te verwachten voor de Zeeuws-Vlaamse pomphou ders. Boon:,,Vanwege de dioxi necrisis moet België hoge kos ten gaan maken en dat geld kunnen ze op een makkelijke manier bij elkaar halen, name lijk door het verhogen van de benzineaccijnzen. Ik heb al tus sen de regels door gelezen dat de nieuwe Belgische regering ook van plan is om deze maatregel toe te passen. Waarschijnlijk nog voor het eind van het jaar. Plet zou mooi zijn als de Neder landse prijzen dan lager zouden zijn, maar al zijn ze gelijk aan de Belgische, dan zijn wij ook al heel blij." JudithAugustijn(links)enAliceLeemkuil.„DehulpisveelbasalerdanhierinNederland." foto Willem Mieras door Esme Soesman OVEZANDE - Het zal best moeilijk zijn, dat wel. Maar dat is geen reden om niet te gaan. Judith Augustijn (24) uit Ovezande en Alice Leemkuil (27uit Wolphaarts- dijk vertrekken begin september voor vier maanden naar India. Zij ruilen hun baan van verpleegkundige in bet Vlissingse zie kenhuis in voor vrijwilligerswerk in een kleine polikliniek in Jagatpura. Via de organisatie Horizon Holland is het Zeeuwse tweetal op het spoor gekomen van de kliniek, die gedreven wordt door de Nederlandse Gerda Unnithan. Zij vertrok veertig jaar geleden naar India en richtte in 1995 - na haar pensionering - in eenka mertje naast de garage van haar woning een kliniek op. Sinds 15 april van dit jaar is het zieken huis uitgebreid en vernieuwd. Drie con sultatiekamers, een kamer voor kleine operatieve bevallingen, laboratorium, apotheekj e en klein kantoort j e vormen te zamen het complex. Het is één van de wei nige medische voorzieningen waar men sen van de deelstaat Rajasthan op terug kruinen vallen. Mensen - en dan met name vrouwen en kinderen - uit zo'n vijftien dorpen komen met hun medische proble men naar deze polikliniek toe. De tafel in de woonkamer van Augustijn in Ovezande ligt bezaaid met boeken over dat grote land India en de gewoonten en gebruiken van de inwoners. Beide ver pleegkundigen, die respectievelijk sinds 1993 en 1995 aan het Vlissingse zieken huis verbonden waren, bereiden zich drif tig voor op de grote reis. Sinds begin juni hebben ze een punt achter hun vaste dienstverband gezet. De tijd tot het ver trek naar India wordt gevuld met uitzend- werk, een talencursus én heel veel lezen en praten over de toekomstige werkplek. Onrein Er zal van hen, denkt het tweetal, vooral kennis worden verwacht en voorlichting aan de bevolking. „We zullen ook aanslui ting moeten zoeken bij de leefwijze van de mensen daar. Wat dat betreft kun je je ei genlijk nauwelijks voorbereiden. Zij staan heel anders tegenover bijvoorbeeld dood. En voeten, zijn onrein, die mag je niet aanraken. We weten nu wel het een en ander, maar we zullen heus nog wel flaters slaan." Behalve het assisteren van de artsen bin nen de muren van de kliniek, staat gr ook veldwerk op het programma. Met een jeep wordt een tocht langs dorpen gemaakt, om mensen ter plaatse voor te lichten en in te enten. Augustijn en Leemkuil verwachten veel armoede en viezigheid te zien en achten de kans dat ze in hun werk frustraties onder vinden best groot, Tenslotte is de bijdrage die ze zelf kunnen leveren, maar een drup pel op een gloeiende plaat. Aan de andere kant:,Het werk is daar heel direct. Je hebt minder materiaal en je moet meteen resul taat boeken. De hulp is veel basaler dan hier in Nederland." Wat er na India volgt, is voor de twee ver pleegkundigen nog een groot vraagteken. Het enige wat zeker is, is dat Leemkuil nog even doortrekt richting Fiji-eilanden en Nieuw-Zeeland. Met partner overi gens, want de partners van alletwee de reizigers zijn van plan in december even eens naar India te komen. Aangestoken door het enthousiasme van de vrouwen zijn zij inmiddels sponsorgelden aan het binnenhalen, bedoeld om een computer te kopen voor de kliniek. Belangrijk, zegt het vrouwelijk duo. Ook de partners moe ten tenslotte achter het buitenlandse ver blijf staan. „En als ze er zelf geweest zijn, kun je het met elkaar delen. door Maurits Sep MIDDELBURG De gemeente besturen in Slovenië maken zich zorgen over de kosten van de aansluiting van hun land bij de Europese Gemeenschap. Vol gens commissaris van de konin gin W. T. van Gelder vrezen de SLUISKIL - De Bulgaarse dansgroep Naiden Kirov geef- top woensdag 21 juli om 20.00 uur een optreden in 't Meulengat in Sluiskil. De leden van de topgroep, af komstig uit Russe in Bulgarije, laten tijdens de avond alle dan sen die zij op het repertoire heb ben staan, zien in een avondvul lend programma. De gastheer van de dansgroep is de plaatselijke Bonte Avond Club (BAC), die dit jaar voor de zesde keer in samenwerking met het Internationaal Folklore Festival van Sas van Gent een folkloregroep uitnodigt voor een optreden in Sluiskil. Kaarten zijn te reserveren bij "T. Benjaminsz. (0115-471806), maar kunnen ook aan de zaal worden gekocht. CADZAND - Het Schwarzmeer Don Kozakkenkoor verzorgt zondag 25 juli om acht uur 's avonds in de Nederlands Her vormde Kerk van Cadzand een optreden. Geheel in de traditie van de in de jaren dertig opgerichte Kozak- kenkoren houdt het Schwarz meer Don Kozakkenkoor de sacrale zang van de Russisch- orthodoxe kerk in ere. Met hun schat aan geestelijke liederen, hun natuurlijk krach tige stemmen en hun opmerke lijke zangtechniek zullen de zangers het publiek twee urn- lang betoveren met hun bijzon dere stemgeluid. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de VW in Cad zand en op de avond zelf aan de deur. lokale overheden dat zij over te weinig geld beschikken om de aan het lidmaatschap verbon den verplichtingen na te komen. Van Gelder acht de problemen wel 'oplosbaar'. Van Gelder was drie dagen in Slovenië als lid van het Euro pees Comité voor de Regio's. Met een Zweeds en een Italiaans lid informeerde hij de Sloveense gemeentebestuurders over de rol en de invloed die de Europe se Commissie en het Europees Parlement hebben op hun be leid. Van Gelder: „Ik heb ons provinciale milieubeleid als voorbeeld gesteld. De helft daarvan wordt bepaald door Europese regels. Maar we heb ben ze ook gewezen op de subsi dies die beschikbaar zijn voor de armere landen." De boodschap is goéd overgeko men, stelde Van Gelder maan dag na thuiskomst tevreden vast. Maar er is ook wat zorg blijven hangen. „Slovenië is een klein land, met twee miljoen in woners. Hoewel het gemiddeld bruto jaarinkomen net boven het Europees gemiddelde ligt, maken de bestuurders zich zor gen over de vraag of zij aan de fi nanciële verplichtingen jegens Europa kunnen voldoen." Van Gelder vertrouwt erop dat dat zal lukken. Portugal heeft de zelfde problemen gekend en heeft die ook goed doorstaan, stelt hij vast. Ervaringen Volgens de Zeeuwse commissa ris heeft Slovenië wel de steun nodig van de andere lidstaten. „Ik hecht eraan dat er niet slechts een verticale relatie is, van de Europese Commissie, via de landsregering naar de regio nale en uiteindelijk de lokale overheden. Er moet ook een ho rizontale relatie zijn, tussen de regio's onderling. Slovenië, en andere pas toegetreden landen als Polen en Cyprus, kunnen met name profiteren van de er varingen van bijvoorbeeld Zweden, Finland en Oostenrijk, die hen als laatsten voorgin gen." Het Sloveense enthousiasme over 'Europa' is in elk geval groot, merkte Van Gelder. „Gro ter dan bij ons. Wij zien het nog vaak als een bureaucratisch ge heel. Zij willen er graag bij ho ren. De Europese Gemeenschap is voor hen eenmiddel om deel te worden van het Westerse Euro pa." door René Schrier GOES - De Ondernemers Orga nisatie Goes (OOG) blijft be zorgd over de mogelijke vesti ging van een dumppaleis, ookwel outlet centrum ge noemd, of dat nu in Goes is of in Sas van Gent. Nu het er na uitspraken van ge deputeerde J. G. van Zwieten naar uitziet dat de kansen voor Goes zo goed als verkeken zijn, ten gunste van Sas van Gent wil dat niet zeggen dat voor de Goe se ondernemers alle kou uit de lucht is. In de nieuwste uitgave van het mededelingenblad schrijft het bestuur van het OOG dat vesti ging in Sas van Gent verplaat sing is van het probleem. De afstand tussen Goes en Sas van Gent is na het gereedkomen yan de Westerscheldetunnel niet veel groter dan de afstand tussen Goes en bijvoorbeeld Middelburg of Vlissingen en Bergen op Zoom. Het OOG-be- stuur is het met het college van burgemeester en wethouders eens dat een vestiging van zo'n dumppaleis binnen een straal van veertig kilometer van Goes ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Alert Het OOG-bestuur is dan ook van plan alert en betrokken te blijven bij de discssies over het dumppaleis, ook als het initia tief zich volledig naar Sas van Gent verplaatst. Omdat de projectontwikkelaar die het dumppaleis in Goes wil realiseren zijn eigen onderzoek nog niet heeft gepresenteerd heeft het OOG gegevens uit een onderzoek in Sas van Gent ver taald naar de Goese situatie. Daaruit blijkt dat bij een even tuele vestiging van een dump paleis in Goes het aanbod aan winkeloppervlakte in de per soonlijke verzorging met 60 procent wordt uitgebreid. In de kledingbranche zou het winkel oppervlak met 124 procent wor den uitgebreid, in de schoenen branche met 70 procent, in de juweliersbranche met 110 pro cent, het aantal vierkante me ters huishoudelijke artikelen met 75 procent, in de sfeer van sport- en warenhuis zou er 115 procent bijkomen. Kannibalisme In totaal zou het winkelappa raat van Goes qua oppervlakte bijna verdubbelen, erzouname- lijk 95 procent bijkomen. In dat kader heeft het OOG het in de nieuwsbrief over kannibalisme op bestaande winkelvoorzie ningen. Overigens realiseert het OOG zich dat Goes als vestigings plaats voor een zogenaamd out let centrum nog niet helemaal van de baan is, al lijkt Sas van Gent de beste kaarten te heb ben. Vooralsnog gaat het OOG er vanuit dat de procedure in Goes verder gaat, zolang de ge meente en of de projectontwik kelaar niet van de verdere pro cedure of planvorming afzien. door Ab van derSluis VLISSINGEN - De oude gebou wen van de Centrale Zeeland (CZ) aan het Kanaal door Wal cheren in Vlissingen gaan tegen de vlakte. De elektriciteitscen trale werd op 1 juni 1987 buiten gebruik gesteld. De opwek- kingsfabriek was niet meer no dig, nadat er in Borssele naast de kern- ook een nieuwe kolen centrale kwam. De CZ werd in 1954 in gebruik gesteld. Sinds 1980 f ungeerde de Vlissingse fa briek als reservecentrale. De sloop van de centrale begon feitelijk in 1989. Toen werd zes honderd kubieke meter asfalt verwijderd uit de turbines, ge neratoren en de ketels. Een jaar later vielen de ketels, het pomp- gebouw, de plaatstalen uitbrei ding en het koelwatergebouw ten prooi aan de sloophamer. Het spectaculairste deel van de sloop vond plaats in november 1990. Toen werd onder massale belangstelling de twee 125 me ter hoge schoorstenen met ex plosieven tot ontploffing ge bracht. Het ketelhuis bleef in gebruik als opslaggebouw. Na oplevering van het terrein gaat de gemeente Vhssingen aan de slag om op de locatie de infrastructuur aan te leggen voor een technopark,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 30