Israël is in VS weer helemaal in PZC Chaos in Surinaamse politiek schrikt kiezers meer en meer af PZC feiten en meningen Grieks-Cyprus koopt niets voor woorden Betrekkingen beter na bezoek premier Barak aan president Clinton 20 juli 1949 Caroline Kennedy laatste lid bekendste presidentsgezin VS dinsdag 20 juli 1999 door Ad Bloemendaal Persoonlijke betrekkingen kunnen de loop van de ge schiedenis beslissend beïnvloe den. Als iemand daarvan over tuigd is, dan is het wel Bill Clinton. De Amerikaanse presi dent heeft er de afgelopen dagen dan ook alles aan gedaan om met de Israëlische premier Ba rak een betere verstandhouding te kweken dan hij had met diens voorganger Netanyahu. Na zo'n twaalf uur van formele en min der formele gesprekken in het Witte Huis en het buitenverblijf Camp David staat dan ook niets meer een mooie vriendschap in de weg. „Ik mag hem graag", zegt Clinton over Ehud Barak en dat heeft niemand hem ooit horen zeggen over Netanyahu. Een eerlijke vergelijking is het natuurlijk niét. In Baraks ter mijn als premier is de kilometer teller nog maar net van de nul stand. Pas in de loop van de rit, als de onderhandelingen met de Arabieren vastlopen en de span ningen in het Israëlische kabi net stijgen, zal pas blijken wat zijn nieuw verworven vriend schap met Clinton waard is. De Amerikaanse president heeft Barak leren kennen als een joviale kameraad, maar ook als een pedante schoolmeester. Hij had het kunnen weten. Vorig jaar, vlak voor de Amerikaanse bombardementen op Irak be gonnen. kwam Barak, toen op positieleider, op bezoek in het Witte Huis. „Wat denkt u van de situatie?", wilde Clinton van hem weten. Hij kreeg prompt een uitvoerig college over het machtsevenwicht in het Mid den-Oosten. Als Barak niet na drie kwartier was duidelijk ge maakt dat de tijd van een Ame rikaanse president kostbaar is, was hij nu nog aan het woord ge weest. Volgens de Amerikaanse correspondent van het Israëli sche dagblad 'Yediot Acharo- not' reageerde Clinton licht ge amuseerd. „Ik kon er geen woord tussen krijgen, maar de man weet waar hij het over heeft'. Moe Tegen die achtergrond wekt het geen verbazing dat Clinton het afgelopen weekeinde, na het ge zellig samenzijn in Camp Da vid, zijn Israëlische gast om van onze redactie buitenland Nu John E Kennedy junior door de autoriteiten als dood is opgegeven blijft zijn zuster Caroline achter als enige overlevende van Ame- rika's beroemdste 'First Fa milie'. Caroline, het kleine meisje dat haar vader elke morgen naar het Oval Office bracht en op het gazon van het Witte Huis op haar pony rondreed, heeft inmiddels zelf een ge zin. Met haar man Edwin Schlossberg en kinderen van 12, 9 en 6 wachtte zij zondag nieuws over haar broer af in een buitenhuis op Long Is land, ver van de media en de in Massachusetts verzamel de Kennedyclan. Caroline (41) en haar drie jaar jongere broer stonden elkaar heel na. Zij waren bij na 6 en 3 toen hun vader JFK in 1963 werd vermoord, na een presidentschap dat be kend werd als Camelot, naar het hof van de legendarische koning Arthur waar knappe ridders'verenigd waren rond een aantrekkelijke koning. Robert Samen verwerkten zij de moord op hun oom, senator Robert Kennedy, in 1968, en schikten zij zich toen hun moeder Jacqueline in het zelfde jaar trouwde met de Griekse reder Aristoteles Ónassis. Ze deden het goed op particuliere scholen in New York, lieten zich niet in met drugs en schandalen en werden ver weg gehouden van de rest van de Kennedy clan. Als volwassenen traden Ca roline en John vaak samen op, bijvoorbeeld om prijzen uit te reiken uit naam van hun vader of moeder. Zij lie ten vijfduizend voorwerpen uit het huis van hun moeder veilen en kwamen in het ge weer toen iemand anders dagboeken van hun vader wilde verkopen. Maar terwijl het liefdesleven en de carri ère van JFK jr. altijd voer wa ren voor de roddelpers, bleef Caroline Kennedy, een juris te, op de achtergrond. Haar broer sprak in 1988 de Demo cratische Nationale Conven tie toe, maar Caroline wei gerde vier jaar later als schreef als iemand met niet alleen 'een levendige intelligen tie', maar ook 'een ongelooflijke energie'. Het historische karak ter' van het presidentiële buiten- verblijf - de plaats waar in 1978 het Israëliseh-Egyptische vre desverdrag tot stand kwam - in spireerde Barak tot wijdlopige uiteenzettingen over de ge schiedenis van Israël. ,,Ik had wel de hele nacht op kunnen blijven om naar hem te luiste ren, maar we werden beiden moe", vertelde Clinton later. Hij Caroline en John jr. Kennedy kort na de dood van moeder Jacky in New York. voorzitter te fungeren. En toen him moeder in mei 1994 overleed was het .John die naar buiten kwam om de bij Jacquelines appartement op Fifth Avenue verzamelde pers toe te spreken, terwijl Caroline binnen bleef. Niet dat Caroline de open baarheid schuwt. Ze reist ge woon met de metro en brengt haar kinderen lopend naar school. Ze woont regelmatig kunstmanifestaties bij, heeft geld ingezameld voor het American Ballet Theater en reikte enkele maanden gele den een prijs uit aan Hillary Rodham Clinton. Fotojournalist In 1995 stondzij demedia be reidwillig te woord over 'The Right to Privacy', een boek over privacyrecht dat zij met een studiegenote had ge schreven. Maar vragen over haar eigen privé-leven pa reerde zij. „Dat ga ik u niet vertellen." Eerder had Caro line een carrière als fotojour nalist opgegeven. Steeds als zij een foto nam bleek ie mand anders een foto van haar te nemen. Met haar rij zige gestalte, honingkleurige manen en verlegen glimlach was zij een geliefd onder werp voor fotografen. Toen Caroline trouwde met Schlossberg, een ontwerper van museuminterieurs en tentoonstellingen, trad haar broer John op als getuige. Toastend op de bruid zei hij: „Mijn hele leven waren we met z'n drieen: Mamma, Ca roline en ik." Nu is Caroline alleen overgebleven. AP bedoelde dat hij na een uur zijn aandacht niet meer bij de les had kunnen houden. Ook voor Hillary Clinton was er alle reden tot tevredenheid. Ze kan met het geslaagde bezoek van Ehud en Nava Barak haar voordeel doen in de race om een Senaatszetel voor de staat New York. Het bureau van de First Lady bepaalt wie er worden uit genodigd voor diners in het Wit te Huis. Dat er maandagavond bij het banket ter ere van de Ba raks bijna tweemaal zoveel gas Dat de nu al veelbesproken parlementsverkiezingen die over tien maanden in Suri name moeten worden gehouden te boek komen te staan als de meest verwarrende in de ruim 23-jarige geschiedenis van de republiek, is iets waar niemand aan twijfelt. Nu al staat vast dat minimaal dertig partijen zullen trachten een of meer van de 51 zetels in de wacht te slepen. Veel animo om naar de stembus te gaan, hebben de meeste Surina- mers niet, want de liefde voor de politiek is de laatste jaren flink bekoeld. De Nationale Democratische Partij (NDP) van de vorige week veroordeelde ex-dictator Dési Bouterse en de fel bekritiseerde president Wijdenbosch spint garen bij de chaos in de andere partijen, die de ene na de andere breuk veroorzaakt. Bouterse lijkt als enige in staat de eenheid binnen zijn partij in stand te houden, ondanks de felle kritiek die er vanuit de eigen gelederen is op het functioneren van de re gering-Wij denbosch. De afgelopen zondag overleden oud-minister van Justitie Soes- hil Girjasing zei het enkele da gen voor zijn onverwachte dood treffend. „De partij die het meest solide naar buiten komt, heeft de overwinning in zijn zak zitten. Helaas is dat op dit mo ment de NDP. Mijn eigen partij (de Verenigde Hervormings Partij) herstelt zich nog van de breuk van enkele jaren geleden, maar kan misschien nog wat te genstand bieden. Het is echter een illusie om te denken dat we Bouterse van een overwinning kunnen afhouden. De NDP heeft bovendien geld, dus kun nen ze ook nog stemmen kopen, zoals ze in het verleden altijd hebben gedaan." Breuk De chaos binnen de politiek is compleet. Iedereen praat met iedereen, de ergste vijanden zit ten met elkaar rond de tafel. De coalitie, met Bouterse voorop, probeert de partijen op één lijn te krijgen door met een door hem gepresenteerd economisch herstelprogramma in de hand in de resterende regeerperiode nog te redden wat er te redden valt. De leiding van de oppositionele Nationale Partij Suriname (NPS) van oud-president Ro nald Venetiaan voelde weinig om met Bouterse in zee te gaan, maar een deel van de achterban ten waren als normaal bij dit soort gelegenheden, kwam vooral door het grote aantal ge nodigden uit New York. Uit ruimtegebrek moesten de bijna vijfhonderd eters worden on dergebracht in een grote tent op het zuidelijke gazon. 'Door een gelukkig toeval waren velen van de gasten vermogende New- yorkse contribuanten aan ver kiezingscampagnes, met sterke joodse banden', schreef The New York Times sarcastisch. Een aantal van de joodse gasten dacht daar echter anders over en ging op eigen houtje met de ex-dictator praten. Waarmee de basis voor een nieuwe breuk bij de oppositie was gelegd. De Surinaamse bevolking ziet het allemaal meewarig aan. Vo rige week besloot het parle ment, na maanden van geruzie niet vergaderd te hebben, dat de verkiezingen met minimaal een jaar moeten worden vervroegd. Wijdenbosch bepaalde dat 25 mei het moment van de waar heid zal zijn. Dat is volgens zijn tegenstan ders, bestaande uit oppositie, vakbonden en bedrijfsleven, veel te laat. Stakingsacties en demonstraties zijn weer in voorbereiding om Wijdenbosch op andere gedachten te brengen en de verkiezingen op een eerder tijdstip te laten uitschrijven, zo hebben ze laten doorschemeren. Ze krijgen bij het aanwakkeren van de onvrede onder de bevol king de onverwachte steun van de regering-Wijdenbosch. Maandag werden de brandstof prijzen met 35 procent ver hoogd, wat vooral tot gewee klaag vanuit het bedrijfsleven heeft geleid. Het zal de eerste le- onderhoudt goede relaties met de Republikein Rudolph Giuli ani, mevrouw Clintons belang rijkste politieke concurrent. Premier Barak ontving eerder op de dag de populaire burge meester van New York in zijn suite in het Waldorf Astoria Ho tel. Het spreekt vanzelf dat Gui- liani hem bezwoer dat hij Hil lary Clinton op punten verslaat als het gaat om liefde voor Isra el. „Ik heb hem verteld dat ik een zeer groot supporter van Is raël ben - altijd geweest trou- vensbehoeften in de winkels nog duurder maken dan ze nu al zijn, zo wordt voorspeld. Goe deren die voor de doorsnee Suri namer toch al onbetaalbaar wa ren, komen daardoor nog verder buiten bereik te liggen. En die bevolking heeft het al zo zwaar. De gezondheidszorg draait al maanden op een uiterst laag pitje omdat de overheid haar miljoenenschulden aan ziekenhuizen en instellingen niet kan voldoen. De bewoners van het afgelegen binnenland blijft dat leed ook niet bespaard, want de medische zending is als gevolg van de wanbetaling van de staat gedwongen de dienst verlening aan het eind van deze maand te staken. Wie doodziek is en zich in het regenwoud be vindt, is daardoor aan zijn lot overgelaten of moet zelf maar zien hoe hij of zij in Paramaribo komt. Bejaarden wachten al een maand of vier op hun magere pensioen, ambtenaren ontvan gen steeds frequenter hun sala ris te laat. Ondertussen stapelt het huisvuil in de straten van Paramaribo zich ook op, want de particuliere ophaaldiensten wens - en dat hij me altijd kan bellen als hij hulp nodig heeft", zei de burgemeester na afloop van het 'zeer, zeer goede ge sprek'. Hillary Clinton heeft al aangekondigd dat ze binnen kort Israël zal bezoeken. Dat be tekent automatisch dat Guilia- ni haar voorbeeld zal volgen. Joviaal Het dramatische vliegtuigonge luk met de Kennedy's, zaterdag in de wateren bij Martha's Vi neyard, zette een domper op de uitbundige stemming in Was hington en drong het nieuws over het Israëlische bezoek naar de binnenpagina's van de Ame rikaanse kranten. Maar vrij dagavond, toen Bax-aks gezel schap in een zaaltje van het Waldorf Astoria de sabbat in luidde, was de sfeer nog onbe dorven. De premier was in een joviale bui en zijn naaste medewerkers, velen kameraden uit zijn lange loopbaan in het leger, aten en zongen dat het een lust was. Ie dereen was welkom. De cock pitbemanning van het rege ringsvliegtuig wist niet wat hen overkwam. „In de afgelopen drie jaar heeft de premier ons nog nooit te eten gevraagd. Ein delijk voelen we ons bij de actie betrokken", vertelde een van de luchtmachtvliegers een meege reisde Israëlische journalist. Ook de ex-varen bewakers van de premier waren verrast door de ontspannen sfeer, In de omge ving van Netanyahu was de spanning doorgaans te snijden. Barak lijkt voorlopig niet ge neigd tot grote risico's, zeker niet op het gebied van de bin nenlandse politiek. Het was zijn bedoeling zaterdag in New York een bezoek te brengen aan een liberaal-joodse synagoge. In Is raël voeren de liberalen en an dere niet-orthodoxe groepen nog altij d een verbeten strij d om erkenning. Ze hopen onder Ba rak eindelijk voet aan de grond te krijgen. Maar het feest ging niet door. Rabbijnen van de Verenigde To- ra Partij, een van Baraks ortho doxe coalitiepartners, liet de premier vanuit Jeruzalem we ten dat hij moest kiezen tussen tempelen in een orthodoxe synagoge of in zijn hotel blijven. Hij koos voor het laatste. GPD zie ook pagina 5 hebben er vorige eveneens de brui aan gegeven omdat ze nog tonnen van hun opdrachtgever, de overheid, tegoed hebben. En zo zijn er nog tientallen instan ties en bedrijven die door het fi nanciële wanbeleid van de rege ring het water tot aan de lippen hebben zien stijgen. Verboden De Surinamers hebben daarom andere zaken aan hun hoofd dan verkiezingen, die volgens me nigeen geen verandering zullen brengen. „Pas als het de zitten de 51 parlementariërs wordt verboden om aan de verkiezin gen deel te nemen en ook de rest van de oude garde verdwijnt en plaats maakt voor een jongere generatie, die het wel goed voor heeft met het land, is er een kans dat het ooit weer beter zal gaan met Suriname", zegt bloemen verkoper Dew Chithoe. „Maar ik weiger naar de stembus te gaan als we weer met dezelfde mensen worden geconfron teerd. Dan krijgen we een nieu we periode van zakkenvullen en plezierreisjes. Daar wordt het Surinaamse volk niets beter van." GPD t\ door Alex Efty De Grieks-Cyprioten kunnen zich beroepen op een serie resoluties van de VN-Veilig- heidsraad, internationale er kenning en verzekeringen van steun door diverse wereldmach ten. De Turkse regering ont beert dat, maar heeft wel een derde van Cyprus in handen. De opdeling lijkt, een kwart eeuw jaar nadat Turkse troepen hun invasie begonnen, niet meer ongedaan te kunnen worden. Turkije besloot tot de invasie nadat aanhangers van een unie met Griekenland vijf dagen eer der vergeefs een greep naar de macht deden. De unionisten kregen steun van de Griekse junta. Het eiland voor de kust van Tur kije is opgedeeld in een Grieks- Cypriotisch zuidelijk deel en een Turks-Cypriotisch noorde lijk deel. Turks-Cyprus wordt alleen door Ankara erkend, dat er 35.000 soldaten heeft. De 20ste juli is een feestdag in Turkije. De Grieks-Cyprioten voelen zich in de steek gelaten. „Vanaf hier kan ik mijn huis zien. Toch laten de Turken mij niet terugkeren, al stelt de VN dat ze dat wel moeten doen. Wat voor wereld is dit?", zegt de Grieks-Cypriotische vluchte ling Andreas Christou, afkom stig uit het noordelijke deel van de gedeelde hoofdstad Nicosia. Herdenkingen Het luchtalarm weerklonk vori ge week donderdag op Grieks- Cyprus. De verjaardag werd ge vierd van de coup die op 15 juli 1974 korte tijd het bewind van de populaire president en aarts- bischop Makarios onderbrak. Massaal trokken de Grieks-Cy prioten naar de kerken voor herdenkingsdiensten. Daar hoorden ze toespraken aan, waarin de wereldmachten wer den veroordeeld omdat ze geen druk op Turkije uitoefenen. De Turkse premier Bulent Ece- vit heeft nogmaals benadrukt dat er „geen probleem Cyprus bestaat, omdat dit in 1974 al is opgelost." Ecevit gaf destijds opdracht tot de invasie. Hij be zoekt vandaag de Turkse sector. Ecevit deed zijn uitspraak tij dens een bezoek aan Turkije van de Amerikaanse minister van Defensie William Cohen. Deze zei dat de VS de opdeling van het eiland als onacceptabel be schouwen. Hij vervolgde echter Nieuwe watertoren De eerste steen van de nieuwe watertoren in Oostburg is ge legd tijdens een feestelijke ce remonie. De oorspronkelijke watertoren was een mijlpaal voor de waterleidingmaat schappij Zeeuwsch Vlaande ren. Die kon heel West- Zeeuws-Vlaanderen van wa ter voorzien. De verontwaar diging was dan ook groot toen in 1944 terugtrekken de Duitse troepen het bouwwerk totaal vernield achterlieten. Franse kerkhof Sinds kort bevindt zich in Ne derland een Franse missie, be last met de hergroepering van de stoffelijke resten van zes met te zeggen dat „de Verenigde i Staten hier niet zijn gekomen om enige druk op TTirkije uit te oefenen, net zomin als we druk op Griekenland hebben willen uitoefenen." Hij wees erop dat beide landen lid zijn van de NAVO en zei dat ze een dialoog moeten beginnen zonder druk van andere bondgenoten. „Als de Amerikanen geen druk uitoefenen, hoe moet het pro bleem Cyprus dan worden opge- I lost?", zo vraagt de voorzitter van het Grieks-Cypriotische parlement, Spros Kyprianou, zich af. „Zal Ecevit een droom I hebben en berouw krijgen?" Bufferzone Grieks- en Turks-Cyprus wor den gescheiden door een buffer zone, die door 2000 vredessol- daten van de Verenigde Naties wordt bewaakt. De grens loopt scheef over het eiland en snijdt J dwars door Nicosia. Het Turkse deel staat het Grieks-Cyprioten slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toe over te steken. Resoluties van de VN-Veilig- heidsraad roepen op tot de te rugtrekking van alle Turkse troepen en het vertrek van de circa 50.000 mensen van het Turkse vasteland die zich in het noorden hebben gevestigd. De Veiligheidsraad verlangt ook dat zo'n 200.000 Grieks-Cy prioten die zijn gevlucht, of ge- dwongen te vertrekken naar hun huizen kunnen terugkeren. Net als de VS stelt de Veilig heidsraad zich op het standpunt dat Cyprus moet worden her enigd tot een federale staat. Het Europese Hof voor de Mensen rechten beschouwt de vestiging van een Turks-Cypriotische j staat in 1983 als een schending van het internationale recht. Confederatie Turkije heeft alle resoluties en uitspraken echter genegeerd en eerder dit jaar ook een oproep verworpen van de G-8, de zeven belangrijkste industrielanden en Rusland, om de vredesbe sprekingen zonder voorwaar den vooraf te hervatten. Turkije stelt zich op het stand punt dat onderhandelingen al leen maar kunnen worden her vat als de Turks-Cypriotische staat wordt erkend en als de be sprekingen tot doel hebben een confederatie te voxmen van de onafhankelijke Grieks-Cyprio tische en Tux-ks-Cypriotische staten. AP honderd Franse militairen, die in Nederland een tijdelijk graf hebben gevonden. Driehon derd stoffelijke resten worden naar Frankrijk overgebracht. De overige stoffelijke resten zullen worden geconcentreerd op een speciale begraafplaats in Kapelle. Vrouwencongres Tijdens het vijftiende Congres van de International Women Alliance, sprak de Alliantie haar voldoening uit over het feit dat in het VN Mensenrech tenverdrag de gelijkheid tus sen man en vrouw is erkend. De leden dringen er op aan dat dit overal realiteit zal worden. Uitgever: J. C Boersema Hoofdredactie; A L. Oosthoek A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118)484000 Redactiefax: (0118)470102 Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Fax. (0118)472404 Goes: Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (01131273000 Fax. (0113) 273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB Terneuzen Tel. (0115) 686000 Fax. (0115)686009 Hulst: 's Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel. (0114) 373839 Fax. (0114) 373840 Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel. (0111) 454647 Fax. (0111) 454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17.00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur City OnLine Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen http://www.pzc.nl e-maili pzcredcity1@pzc.nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 14.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel. (0118) 484000 Fax(0118) 470100 Abonnementsprijzen: per kwartaal 98,00; franco per post 128,50; per maand 35,75; per jaar 372,50; franco per post 491,00; bij automatische afschrijving per termijn 1,50 korting; losse nummers maandag t/m vrijdag 1,80, zaterdag 2,60 p st (alle bedragen inclusief 6 pet. btw); Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek, Vlissingen Advertentietarieven: 191 cent per mm, minimumprijs per advertentie 28,65, ingezonden mededelingen 2,5 x tarief; speciale posities: tarief op aanvraag; voor brieven bureau van dit blad 6,50 meer (excl. 17,5 pet btw); volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag; (alle advertentieprijzen exclusief 17,5 pet btw) Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V. Vlissingen Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener Arcade NV De echtparen Clinton en Barak bij het afsluitend banket. foto Mc Hnnr ArmanH CniiHorc President Wijdenbosch (met bloemenkrans) bij de opening van eerste van de twee bruggen over de Cop- pename-rivier. Veel Surinamers noemen deze oeververbindingen prestigeprojecten van Wijdenbosch, die het land zich eigenlijk niet kan veroorloven. foto Edward Troon/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 2