FNV geeft geen duimbreed toe PZC Droge poten dankzij dijkwerken PZC Voor de vijftigste keer aan de start Tentoonstelling laat Nieuwvliet van nu en vroeger zien Barbé vraagt asiel en Dierenbescherming strijdbijl te begraven zeeland 13 Grensarbeiders kunnen vakbond niet overtuigen dinsdag 20 juli 1999 door Barend Pelgrim HULST - De FNV ziet in de op richting van de Stichting Grensarbeid voorlopig geen re den om haar standpunten te herzien. De initiatiefnemers van de stichting, mensen met een baan in België maar woon achtig in Nederland, vinden dat de vakbond geen oog heeft voor hun positie. De grensarbeiders pleiten, bij een nieuw Belgisch-Nederlands belastingverdrag, voor het woonlandprincipe .terwijl de FNV voorstander is van het werklandprincipe. Volgens FNV-woordvoerder M. Schuit bekijken de actievoerders de materie eenzijdig. De Nederlandse en Belgische overheid onderhandelen op het moment over een herziening van het verdrag uit 1970. Aan passing kan voor ongeveer zesduizend grensarbeiders in grijpende financiële gevolgen hebben. Op dit ogenblik dragen ze premie voor sociale zekerheid af in werkland België, maar be talen ze belastingen in Neder land. Staatssecretaris Vermeend van financiën heeft echter al aange geven dat Nederland dat wil veranderen. In de toekomst zou belastingen geheven worden volgens het werklandprincipe. Schrijfavonden van Amnesty TERNEUZEN - De schrijfavon den van Amnesty International Oost-Zeeuws Vlaanderen heb ben in verband met de zomerva kantie in de maand augustus geen doorgang. Ook de schrijf- avond in Axel van morgen, woensdag, gaat niet door. Op de derde maandag in sep tember kunnen mensen weer schrijven voor politieke gevan gen over de hele wereld in de bi bliotheken van Hulst en Kloos- terzande. Ook Amnesty Terneuzen en Hoek bieden deze mogelijkheid op de bekende adressen, te vin den in de gemeentegids. Op de derde woensdag van september staat het zaaltje van de Her vormde Kerk aan de Kerkdreef in Axel open voor schrijfacties. Daarop zijn de Nederlandse gi-ensarbeiders in actie gekomen, omdat dit voor hun een inkomensachteruitgang be tekent, die kan oplopen tot wel dertigduizend gulden per jaar. Boos De grensarbeiders zijn inmid dels stevig in aanvaring geko men met de FNV. Tijdens een bijeenkomst in Clinge in maart van dit jaar liepen velen van hen boos weg. FNV-bestuurder Jon- gerius gaf toen geen duimbreed toe aan hun eisen. De vakbond bepleit net als de Nederlandse regering een belastingverdrag volgens het werklandprincipe, omdat dit zou leiden 'tot meer gelijkheid op de werkvloer'. „Het verbaast me dat de mensen van de Stichting Grensarbeid het huidige, onduidelijke sys teem niet willen veranderen", verklaart M. Schuit, FNV-me- dewerker sociaal-economisch beleid. Schuit vindt de klachten van de grensarbeiders, als zou het FNV niet luisteren naar hun grieven, onterecht. „Er zijn meer mensen van wie wij de belangen behartigen dan alleen van grensarbeiders. Het is heel eenzijdig bekeken uit hun eigen positie, want nu is het voor Belgen niet aantrekkelijk om in Nederland te werken." Dat er onlangs een Belgisch- Frans akkoord is gesloten vol gens het woonlandprincipe is volgens Schuit niet relevant. „Dat is gebeurd onder druk van de omstandigheden: er ligt een gerechtelijke uitspraak van een Belgische grensarbeider die be lasting in Frankrijk wenste te betalen. Er is in Nederland bij voorbeeld een veel grotere groep grensarbeiders die in Duitsland werken en die betalen wél be lasting in het werkland. Bromfietsen gestolen KOEWACHT - In de Berlaers- straat in Koewacht zijn zondag twee bromfietsen gestolen. Van een zestienjarig meisje uit het Stekene werd haar zwarte Peugeot ontvreemd en een ze ventienjarige jongen uit Sint Gillis-Waas mist zijn zwarte Aprilia. In beide gevallen werd het slot geforceerd. Met zand dat vrijkomt bij de dijkversteviging wordt een plateau aangelegd waarop de runderen in de Saeftinge springvloeden kun nen ontlopen. foto Charles Strijd door René Hoonhorst EMMADORP - De proef van Rijkswater staat met 'natuurlijke' kleidijken in de Van Alstein- en Koningin Emmapolder levert de runderen in Saeftinge een hoog- watervluchtplaats op. Het zand dat vrijkomt bij het afgraven van de twee dijkvakken wordt momenteel door af en aan rijdende tractoren met aan hangers net ten oosten van Emmadorp in Het Verdronken Land gestort, vlakbij de dichtst bij de dijk komende watergeul. Het plateau dat met het zand wordt aan gelegd, geeft de in het schorrengebied van Saeftinge rondlopende runderen een uit wijkplaats bij hoog water en plotselinge springvloeden. Rijkswaterstaat is op verscheidene plaat sen langs de Westerschelde bezig om de dijkwerken opnieuw te verstevigen. Meestal gebeurt dat met verschillende soorten basalt- en steenbekleding, maar in het natuurgebied Saeftinge wordt ge- experimenteerd met kleilagen. Dijkvak ken in de Van Alsteinpolder (net ten oosten van Paal) en de Koningin Emma polder (tussen Emmadorp en de gasdam) krijgen een twee meter dikke laag uit de Oude Havenpolder bij Aardenburg, de zelfde klei die vroeger door de Aarden- burgse Steenfabriek werd gebruikt. Proef De kleidijken krijgen drie jaar de kans om te bewijzen dat ze voldoen als zeewering. Mocht dat zo zijn dan komen er waar schijnlijk op meer plaatsen langs Wester en Oosterschelde natuurlijke dijken, Vooral op plaatsen waar schorren voor de kust liggen, op plekken waar het water bij elke vloed tegen de dijk stroomt, zal steen soortenbekleding blijven liggen. Deze week rijden er nog wagens met klei en zand af en aan naar de twee proefvak- ken en de hoogwatervluchtplaats. Vanaf volgende week tot half augustus liggen de werkzaamheden in verband met de bouw vakvakantie stil. De proefdijken in de twee Oost-Zeeuws-Vlaamse polders moe ten volgens de planning in september klaar zijn. Hoe het ook met de proef afloopt, de vluchtplaats kan voorde Saeftingerunde- ren een uitkomst zijn. De beesten kunnen weliswaar een stuk beter uit de voeten dan schapen, maar er zit toch regelmatig een koe in een geul vast. Twee weken terug moest een rund, dat meer dan een week vermist was, nog uit een geul worden ge takeld. Het beest overleefde het angstige avontuur maar net. Drankrijders zijn rijbewijs kwijt HULST - Op de Rietstraat in Hulst werd in nacht van zondag op maandag een 45-jarige man betrapt op het rijden onder in vloed. Deblaasproef weesuitdathij bijna driekeer te veelhad gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een dagvaarding. Ook bleek dat de man nog twee boetes had openstaan van in totaal 281 gulden. Omdat de man niet direct kon betalen, blijft zijn auto bij het politiebureau tot de boete wordt voldaan. Een 22-jarige automobilist uit het Belgische Adegem werd diezelfde nacht op de Commers werve weg in Oostburg betrapt op het rijden onder invloed. Het lukte niet om een blaasproef af te nemen en daarom moest hij de bloedproef ondergaan. Ook zijn rijbewijs werd ingenomen. Inbrekers op heterdaad betrapt TERNEUZEN - De politie heeft zondagnacht twee Duitse jongens van dertien en veertien jaar op heterdaad betrapt bij een inbraak in een bedrijfspand aan het Terneuzense Schel penpad. Er was nog niets ontvreemd. Beide jongens waren in Terneuzen op doorvaart en waren in het kader van een Duits project voor jeugdige delinquenten op een binnenvaartschip geplaatst om het beroep van matroos te leren. De jongens zijn ingesloten en hun begeleider is ingelicht. Lastige klant wil café niet uit WESTDORPE - De politie heeft zondagavond een 27-jarige Westdorpenaar aangehouden wegens openbare dronken schap. De man weigerde eerder een café aan de Graafjansdijk in zijn woonplaats te verlaten. Toen hij toch eenmaal buiten was, probeerde hij weer terug binnen te komen. De politie moest er uiteindelijk nog bijkomen. De man werd ingesloten op het bureau om te ontnuchteren. Stremming door storing Postbrug YERSEKE - De Postbrug over het Kanaal door Zuid-Beve land, tussen Kapelle en Yerseke, is maandagavond door een technisch mankement drie kwartier gestremd geweest voor wegverkeer. Het brugdek stond overeind en wilde niet meer dicht. Automobilisten moesten tussen 19 en 19.45 uur omrij den via de Vlakebrug of de Vlaketunnel. Een storingsmonteur van Rijkswaterstaat wist het euvel te verhelpen. Betrapt bij stelen aftershave VLISSINGEN - Tegen een 41-jarige Vlissinger is maandag ochtend proces-verbaal opgemaakt wegens winkeldiefstal. De man had voor 26 gulden aan aftershave niet afgerekend in een winkel aan de Aagje Dekenstraat. Omdat het niet de eer ste keer was dat de Vlissinger werd betrapt, moet hij voorko men. Sociale zaken weg uit steunpunt ARNEMUIDEN - Burgemeester en wethouders van Middel burg hebben besloten dat er geen ambtenaar van sociale za ken meer aanwezig hoeft te zijn in het steunpunt Arnemui- den. Er werd, zo bleek uit een evaluatie, nauwelijks gebruik gemaakt van zijn diensten. In het steunpunt zit naast een ambtenaar sociale zaken ook een medewerker van de afdeling burgerzaken. Die zal de taken van de ambtenaar sociale za ken waar mogelijk overnemen. Uit de evaluatie bleek dat uit keringsgerechtigden in Arnemuiden vooral hun inkomens briefjes kwamen inleveren. Voor specifieke vragen blijven zij aangewezen op de dienst in Middelburg. De gemeenteraad nam enige tijd geleden de aanbevelingen over uit de minima nota. Daarin stond onder meer dat er een gratis informatie nummer komt. door Frank Gijsel NIEUWVLIET - Van 7 tot en met 15 augustus wordt in dorps huis De Heerlijckheyt in Nieuwvliet de expositie Nieuw vliet vroeger en nu gehouden. Een werkgroep is al enkele we ken bezig met de voorbereidin gen voor deze tentoonstelling, die eens in de tien jaar wordt ge houden. Volgens B. de Keuninck blijkt daaruit dat de 430 zielen tellen de gemeenschap bepaald niet is ingedommeld. „Er zit duidelijk muziek in onze gemeenschap. In 1979 vonden J. K. Dommissen, J. Fremouw en J. Minderhout dat de leefbaarheid wat moest opgekrikt worden en daarom werd een expositie opgezet om de mensen uit het dorp de kans te geven te laten zien waartoe men in staat is. Tien jaar later in 1989 werd de draad weer opge pikt. Er werd toen besloten om de opbrengst geheel ten goede te doen komen aan de kankerbe- REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel: (0115) 686000 Fax: (0115)686009 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman J. Bosman P.I.F.M. Cappetti L.E. Dominicus S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114)373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl strijding. Het Koningin Wilhel- mina Fonds bestond veertig jaar en we vonden het een aardige geste de opbrengst voor dit doel te schenken. Het mooie bedrag van 15.000 gulden was het re sultaat", aldus De Keuninck. Schilderkunst De huidige werkgroep bestaan de uit S. du Hullu-Riemens, B. Kennis, J. Fremouw en B. de Keuninck wilde graag na tien jaar de draad weer oppikken. Het resultaat zal een tentoon stelling zijn met plaats voor schilderkunst van vier dames uit de buurt. M. Comelis-Schij- ve (aquarel), R. Roelse (aquarel, pastel en kleurpotlood), L. Syn- esael (aquarel) en E. du Hullu- Luteyn (olieverf en aquarel) to nen hun werk. Kennis laat zijn Japanse prenten zien en de Werkgroep Amateurarcheolo gen onder leiding van W. Maen- hout en Kennis toont verschil lende vondsten uit de streek rond Nieuwvliet. Jaap Fre mouw heeft een grote verzame ling prentbriefkaarten van de omgeving en tenslotte zal Du Hullu-Riemens grootmoeders tijd in beeld brengen. De opbrengst gaat ook nu weer naar de kankerbestrijding. Du Hullu-Riemens die al jaren de collecte organiseert, hoopt op medewerking van de plaatselij ke verenigingen. „Maar ook de campinghouders hebben we be naderd om zoveel mogelijk geld bijeen te sprokkelen." De tentoonstelling wordt zater dag? augustus om 15.00 uur ge opend door een lid van het college van B en W. De tentoon stelling is van maandag tot en met vrijdag te bezichtigen van 18.00 tot 21.00 uur en op zater dag en zondag van 16.00 tot 21.00 uur. Zomeravondzang in Nieuwvliet NIEUWVLIET - Tijdens de zo meravondzang in het kerkge bouw aan de St. Bavodijk 10 in Nieuwvliet is iedereen die van zingen en muziek houdt welkom om mee te doen. Het publiek kan inhaken op mo derne geestelijke liederen uit liedboeken als de Opwekkings bundel. De avonden worden ge houden op 25 juli en 15 augus tus. telkens om 19.30 uur. Na afloop wordt er gezorgd voor frisdrank en koffie. door Jean-Lou de Gucht KLOOSTERZANDE - Van morgen in alle vroegte is de 83e vierdaagse van Nijmegen van start gegaan. Eén van de 37.000 deelnemers is Marie Louise van Waterschoot (71) uit Kloosterzande. Het is voor haar de vijftigste keer dat zij aan het vertrek staat. „Hoe kun je nou zo gek zijn, zeggen sommigen tegen me. Ach, het is maar wat je leuk vindt. En ik vind wandelen nou eenmaal ontzettend leuk." In 1950 nam de toen 21-jarige Marie Louise voor de eerste keer deel aan het Nijmeegse wandelevenement. „In die tijd hoorde je niet zoveel over de vierdaagse. Bij toeval kwam ik het te weten via een vriendin die in Nijmegen was geweest. Dat zou ik ook wel willen doen, zei ik tegen haar. We hebben ons met een groepje van negen ingeschreven, waarvan uiteindelijk ikzelf en nog drie anderen de finish hebben gehaald. We hadden toen zoveel plezier dat we te gen elkaar zeiden: daar willen we volgende keer weer aan meedoen." Marie Louise had het zo naar haar zin dat zij sinds 1950 elk jaar aan de vier daagse heeft meegedaan en hem ook elk jaar heeft uitgelo pen. Ondanks haar gevorderde leeftijd gaat het wandelen Ma - rie Louise nog steeds goed af. „De vierdaagse is best zwaar, maar die veertig kilometer el ke dag loop ik nog met gemak hoor. Ik ga de laatste jaren al leen wat vroeger slapen. Toen ik jong was ging ik 's avonds in Nijmegen nog op stap", zegt ze lachend. „Lekker een pintje drinken. Dat doe ik nu niet meer. We staan 's ochtends om half vijf op en dan wil ik wel een beetje uitgerust zijn. We starten om half zes en dan wandelen we tot ongeveer twee uur 's middags. Zo lang het me nog goed afgaat, blijf ik eraan meedoen. Het zal wel eens stoppen, maar ja, alles houdt eens op." Internationaal Het leuke aan het wandelen vindt Marie Louise dat je on derweg veel ziet en dat je veel mensen ontmoet. De vierdaag se van Nijmegen is wat dat be treft voor haar het hoogte punt. „Ik loop ook wel in andere plaatsen. Zo heb ik al dertig keer meegedaan aan een wandeltocht bij de Bodensee in Zwitserland. En toch ervaar je nergens de sfeer zoals die in Sinds 1950 heeft Marie Louise van Waterschoot (71) nog niet één Nijmeegse vierdaagse gemist. foto Peter Nicolai Nijmegen is. Dat is echt uniek in de wereld, hoor. Het is zo massaal. En het is heel inter nationaal, er doen mensen uit 45 verschillende landen mee. Van sommige landen zie je maar een paar mensen, maar er zijn ook landendie een grote groep afvaardigen. Iemand die nog nooit de vierdaagse heeft gelopen, heeft er werkelijk geen idee van wat dit precies inhoudt", zegt ze met grote stelligheid. Marie Louise hoeft niet lang na te denken over de vraag wat de grote kracht van het evenement is. „Kameraad schap en saamhorigheid. Echt waar, het maakt niet uit wat iemand is. Of hij nou putjes schepper of professor is, ze roepen allemaal naar elkaar. Dat kom je in het dagelijks le ven echt niet tegen." door Barend Pelgrim TERNEUZEN -DeTerneuzense burgemeester R. Barbé heeft be stuurders van de Stichting Die renasiel Zeeuws-Vlaanderen en de regionale Dierenbescher ming opgeroepen hun weder zijdse grieven overboord te zet ten. Barbé voerde maandagmorgen gesprekken met de twee bestu ren naar aanleiding van de be richten over getouwtrek om een Newfoundlander en daarop vol gende klachten over het Terneu zense asiel. Het gesteggel tussen asiel en bescherming lijkt echter nog lang niet ten einde. Op aan geven van de asielbestuurders wil Barbé een strenger toezicht op het plaatsen van dieren door de Zeeuws-Vlaamse dierenbe scherming, terwijl de bestuurs leden van de dierenbescher ming dan weer aandringen op Tentoonstelling van runderen in Oostburg OOSTBURG - Op het Ledel- plein en vóór het sociaal-cultu reel centrum Den Hoekzak in Oostburg vindt woensdag 21 ju li de 62e veetentoonstelling plaats. Vast onderdeel van de tentoonstelling is de keuring door een deskundige jury van in totaal bijna tweehonderd stuks fokvee, Belgisch Witblauw en vetvee. 's Middags showen 23 toekom stige veehoudertjes tussen de zes en de dertien jaar met veel trots hun kalfjes tijdens de Kal- veropfokwedstrijd. Een jurylid beoordeelt de dieren en hun be geleiders op het voorbrengen in de ring. Gedurende de hele dag zijn af stammelingen van twee door Zeeuws-Vlamingen gefokte Belgische K.I.-stieren te bezich tigen, te weten Furbo van het Middenhof van de familie De Hamer uit Axel en Christoph van de Gouden Polder van de fa milie Van de Pol uit Waterland kerkje. De jongste bezoekers mogen de aanwezige konijntjes, hamster- tjes, berggeitjes, minischaapjes, shetlandpony's van dichtbij be wonderen. Ook het Belgisch trekpaard ontbreekt niet en er is een demonstratie schaapsche- een onderzoek naar de werkwij ze binnen het asiel door de Lan delijke Inspectie Dienst (LID). „Het asiel werkt volgens het protocol van de Centrale Asiel Raad (CAR) en de inspectierap porten van de inspecteur van de Dierenbescherming zijn alle po sitief". meldt de Terneuzense burgemeester. Met de secretaris, voorzitter en dierenarts van het asiel, respectievelijk R. van Vélzen, A Janse en M. Schaub, besprak hij met name het uit- plaatsingsbeleid. „Men is zeer terughoudend bij het al dan niet uitplaatsen van dieren. Daarin heeft het bestuur een zekere ma te van vrijheid maar dat vormt geen aanleiding tot kritiek." De asielbestuurders hebben Barbé uit de doeken gedaan dat het conflict over de Newfound lander Wanda terug te voeren is op een proces dat al langer speelde, maar dat met het terug treden van de beheerster dat probleem is opgelost. Barbé: „De gemeenten hebben een be perkte rol dus ben ik terughou dend. Het gaat er mij om of de verstrekte gelden doelmatig be steed worden." Onaangenaam Voor twee bestuursleden van de Dierenbescherming verliep de ontmoeting met Barbé naar ei genzeggen 'onaangenaam'. „We werden continu in de verdedi ging gedrongen", zegt A Eef- ting. De Terneuzense burge meester viel dierenbeschermers aan op het feit dat ze zelf dieren opvangen in particuliere pen sions. Barbé hoopt wel dat de twee kampen toch tot een ge sprek zullen komen en biedt een bemiddelende rol aan. „Beide instanties zijn er met een zelfde ■•functie in belang van de dieren, Hij heeft ze gevraagd het belang van de zaak te laten prevaleren boven de persoonlijke ergernis- (Advertentie) Alles voor kantoor op nummer weststrate verpakkingen oostperkweg 20 middelburg tel: (0118) §3 0015

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 29