Zomerse rolstoel is succes Geroosterd in blik, maar de koelte van de zee lonkt Hoofdverdachte fatale schietpartij bekent Vechtdansers openen folkorefestival Rapport over naam Spahr van der Hoek wordt snel afgerond Strandjutter veelgevraagd Eén nummer Kamer van Koophandel Kinderen bouwen aan Wereldburgh WK jeugd vissen valt voor Sasse in het water UITVERKOOP DELSCHER zeeuwse almanak Nette meisjes elskoffer zee land door Jeroen Vliegenberg GOES - De strandrolstoel, ook wel strandjutter genoemd, blijkt een succes. Stichting Het Klaverblad heeft vorige maand een onderzoek gehouden naar het gebruik van deze rolstoelen waarvan er in Zeeland inmid dels 25 zijn aangeschaft door provincie en particuliere instel lingen. Daaruit kwam naar vo ren dat veel mensen blij zijn met deze rolstoel, die inmiddels op 22 plaatsen wordt uitgeleend. De strandjutters zijn uitgerust met grote brede banden en ma ken het strand daardoor toe gankelijk voor mensen in een rolstoel. Vorig jaar stelden DOW-Benelux, CZ-groep Zorg verzekeringen en de provincie een bedrag van rond de dertig duizend gulden beschikbaar waarmee acht strandjutters konden worden aangeschaft. „Een geslaagde actie, die zorgde voor een sneeuwbaleffect", meent voorlichter A Luteijn van Het Klaverblad. „De Zeeuwse Sportraad en verschil lende recreatie-ondernemers verspreid over heel Zeeland hebben op eigen initiatief zo'n rolstoel aangeschaft." Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van de rolstoel in 1998 varieert van twee keer (Thuis zorgcentrum Zeeland Vlissin- gen en RCN De Schotsman Kamperland) tot 180 keer (Ho tel Bos en Duin Oostkapelle). Het merendeel van de uitleen- punten komt uit op vijftien tot dertig uitleeendagen. De strandjutters zijn tussen juni 1997 en juli 1998 bij de exploi tanten geplaatst, zodat sommi gen van hen al twee zomers er varing hebben met de uitleen van de rolstoel. Over het alge meen deden zich weinig proble men voor. Eén keer een kapotte band, één keer een gebroken on- deras en bij één rolstoel liepen de wielen wel eens vast door het vele zand dat ertussen komt. Op één geval na zijn de praktische problemen opgelost. Van de 22 aangeschreven uit- leenpunten reageerden er vier niet op het onderzoek. De uit leen verloopt goed, al werden er twee suggesties voor verbete ring gedaan. Zo zou het aan brengen van een slot op de strandrolstoel en een 'weg- neembare' voetensteun waar door mensen makkelijk kunnen in- en uitstappen, de uitleen kunnen bevorderen. Uitleenpunten Negen van de 22 uitleenpunten bevinden zich op Walcheren (onder meer Zeeuwse Sportraad in Middelburg, Zeeuws Biolo gisch Museum in Oostkapelle en strandpaviljoen Panta Rhei in Vlissingen), acht in Zeeuws- Vlaanderen (o. m. Paviljoen De Perk in Walsoorden, Recreatie centrum Pannenschuur in Nieuwvliet en Camping Napeo- leonhoeve in Breskens), drie op Schouwen-Duiveland (o. m. Waterland Neeltje Jans en Hotel De Zeeuwse Stromen in Re- nesse) en twee op de Bevelanden (strandpaviljoen De Banjaard in Wissenkerke en RCN De Schotsman in Kamperland). doorMaurits Sep MIDDELBURG - „De Kamer van Koophandel is geen stoffi ge, ambtelijke instelling, maar een moderne, op de ondernemer gerichte vraagbaak. Helaas rea liseren de Zeeuwse onderne mers zich dat onvoldoende", zegt M. Volleman van de KvK. „Wij beschikken over veel meer informatie dan de ondernemers denken." Om die kennis toegankelijker te maken zijn de kantoren in Mid delburg en Terneuzen sinds maandag op een en hetzelfde te- lefoonnumer te bereiken (0118- 673500). Bovendien is het Mid delburgse kantoor ingrijpend verbouwd. Van een receptie met daarachter een grote organisa tie die verdeeld zit over ver schillende werkkamers, is de Kamer van Koophandel overge schakeld op de één-loket-ge dachte. Volleman: „We hebben nu zes zogenoemde front officers, men sen die op de hoogte zijn van al lerlei zaken die met onderne men hebben te maken. Zij zitten achter een loket en kunnen on dernemers direct helpen.Niet alleen met vragen over het op zetten van een bedrijf, maar ook over het beëindigen ervan, over de groei en de subsidies die daarvoor te verkrijgen zijn, over de wet- en regelgeving en over deim- en export." Hebben die mensen het ant woord niet direct klaar, dan kunnen zij de vragensteller doorverwijzen naar de specia list bij de Kamer zelf, of naar een andere instelling, zoals de belastingdienst. „De Kamer moet in elk geval het eerste aan spreekpunt worden voor onder nemers", verwoordt Volleman het streven van de KvK. De Ka mer wil ondernemers begelei den in het hele traject, van het opzetten tot het beëindigen van een bedrijf. Ervaringen Het Terneuzense kantoor heeft inmiddels een half jaar ervaring met het front office/back office concept. Volgens Volleman zijn de ervaringen goed. „We willen nog wel meten of het aantal klanten toeneemt en polsen hoe hun ervaringen zijn." De ver bouwing van het Middelburgse kantoor is afgelopen vrijdag af gerond, de komende maanden volgt de afwerking. Volleman verwacht dat de ondernemers vanaf september aan de loket ten terecht kunnen en gebruik kunnen maken van de nieuwe ingerichte bibliotheek. door Ab van der Sluis ZOUTELANDE - De hoofdver dachte van de schietpartij in Zoutelande, een 26-jarige Vlis- singer die kort na het incident werd gearresteerd, heeft be kend schoten te hebben gelost. Bij de schietpartij zondagoch tend 10 juli op de Westkapelse- weg kwam een 28-jarige Rotter dammer om het leven. De politie heeft maandag opnieuw een verdachte aangehouden; het gaat om een 27-jarige Vlissin- ger. Sinds 11 juli heeft de politie in totaal zeven mensen aange houden in verband met de schietpartij. Twee groepen mensen kregen de bewuste zondagochtend ruzie op de Westkapelseweg. Daarbij werden op een gegeven moment de dodelijke schoten gelost op BURGH-HAAMSTEDE - Wereldburgh is de naam van het huttendorp dat verrijst op het speelterrein voor het asielzoekerscentrum (AZC) in Burgh-Haamstede. Kinderen uit het centrum en uit de buurt bouwen de komende drie weken een eigen dorp met houten pal lets, stokken, planken, stukken vloerbedekking, wielen van kinderwagens en gordijnen. foto Marijke Folkertsma door Sheila van Doorsselaer SAS VAN GENT - De openings voorstelling van het Internatio naal Folklore Festival lokte maandagavond honderden be langstellenden naar de Vlaan deren in Sas van Gent. Zij kwa men voornamelijk voor de kleurrijke kostuums en de prachtige dansen. Hoewel zij van ver kwamen, zorgden de Clog America Dancers uit de Verenigde Staten voor een ver trouwd gevoel. Zij brachten een aardig staaltje klompendansen ten tonele. Speciale gast van het zilveren jubileum van het festival was C. Schneider, ambassadrice van de Verenigde Staten. Zij stak een pluim op de hoed van de 110 gastgezinnen en ruim 70 vrij willigers die elk jaar weer mee helpen om het festival tot een succes te maken. Het jeugdfolk- lore ensemble Karichali uit Ge orgië beet het spits af. Zij voer den een typische vechtdans uit en haalden allerlei capriolen uit met dolken en grote zwaarden. Het 'gevecht' werd echter on- middelijk gestaakt als er een meisje, getooid met een witte hoofddoek, het toneel betrad. De uitvoering van het Sama Ballet uit Sri Lanka ging er heel wat rustiger aan toe. Met graci euze bewegingen, waarbij voor al de stand van de handen heel belangrijk is, voerden de ranke danseressen de dans uit die hun land typeert. jTot en met zondag 25 juli zullen acht groepen uit onder meer Bulgarije, Peru, Duitsland en de Verenigde Staten acte de pre sence geven. Voorzitter J. Sol van het festival, heeft voor het jubileum van het Folklore Festi val alleen de allerbeste paarden van stal gehaald. Sol: „Alle groepen zijn zo goed, dat er geen toppers zijn aan te wijzen." De Sasse burgemeester J. Lo- nink benadrukte nogmaals de achterliggende gedachte van het festival: „We moeten wat le ren over eikaars cultuur en dat komt door de verschillende lie deren en dansen goed tot uiting. Hierdoor groeit begrip, interna tionale solidariteit." Speciaal voor het festival is midden in het kanaal voor het stadhuis een podium geplaatst. Alle dansgroepen verzorgen daar een optreden. Om het festi val nog kleurrijker te maken, wordt vrijdagavond 23 juli om 23 uur vanaf het kanaalpodium vuurwerk ontstoken. het slachtoffer, die tot de andere groep behoorde. De eerste twee verdachten werden nog diezelf de ochtend aangehouden, nadat de politie hen lichtgewond aan trof in een zwaar beschadigde auto. De precieze aanleiding voor de onenigheid is nog steeds niet duidelijk. Het politieonderzoek richt zich nu op het motief en op de exacte rol van de zes ver dachten die nog niet hebben be kend. Het onderzoeksteam, dat be staat uit rechercheurs van het district Walcheren en van de re gionale eenheid, is tevreden over het verloop van het onder zoek. Dat is vooral toe te schrij ven aan de snelle aanhouding van de eerste twee verdachten en aan de vele getuigenverkla ringen. door Lilian Dominicus SAS VAN GENT - Het wereld kampioenschap vissen voor de jeugd vanl4 tot enmet 18 jaarin Portugal is voor Ingeborg Aude- naerd (16) uit Sas van Gent op een desillusie uitgedraaid. Tij dens de eerste wedstrijddag af gelopen zaterdag ving ze bot, waardoor ze de volgende dag niet meer mee mocht doen. De Nederlandse ploeg werkte zich op van de vijftiende plaats op zaterdag naar de negende op zondag. De Portugezen werden zowel eerste van de teams als bij de individuele competitie. Haar coach Broer van Liefvoort weet de tegenvallende resulta ten aan een combinatie van factoren. „Ingeborg had onge looflijke pech. Ze zat op plek nummer tien; de deelnemer die later op die plaats kwam te zit ten ving ook niets. Normaal ge sproken is Ingeborg een van de beteren van de ploeg", bena drukte hij. Ook was hij ontevre den over het viswater: „Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit ge schikt water is voor jeugdwed strijden. Er zaten hoofdzakelijk karpers en enkele barbelen in de rivier. Bij karpers weet je het ge woon nooit. Soms heb je na vijf tien minuten al beet, maar het kan ook heel lang duren voordat je er een te pakken hebt. De Ne derlandse jeugd is natuurlijk gewend om op soorten als voorn en baars te vissen, dat vereist een heel andere techniek. „Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dit een echte thuiswedstrijd is geweest. Portugezen zijn meer gewend op karpers te vissen." (Advertentie) Wij richten kantoren in I HOEKMAN""' Noordzandsiraat 6 Yerseke tel. (0113) 57 29 07 fax (0113) 57 38 73 door Maurits Sep MIDDELBURG - Het onder zoek naar de naam Spahr van der Hoek is naar verwachting over enkele dagen klaar. Com missaris van de koningin W. T. van Gelder denkt nog deze week rapport te kunnen uitbrengen aan minister A Peper van Bin nenlandse Zaken. Peper ver strekte Van Gelder de opdracht tot het onderzoek naar de naam van de Middelburgse burge meester L. H. B. Spahr van der Hoek. Overigens ontkende Van Gelder maandag dat over de kwestie contact is geweest tussen het kabinet der koningin en het pro vinciehuis. „Ik ben niet bena derd en mijn kabinet ook niet", aldus de commissaris van de ko ningin. In de PZC van zaterdag verklaarde Van Gelder nog dat het contact zijn onderzoek niet hinderde. Directeur F. E. R. Rhodius van het kabinet der ko ningin wilde de contacten tus sen zijn kabinet en dat van de commissaris van de koningin bevestigen noch ontkennen. „Wij reageren nooit op stukken in een krant." Van Gelder houdt wat het tijd stip van afronding van zijn rap port betreft nog een slag om de arm. „Ik heb nog nooit onder zoek gedaan naar de historische ontwikkeling van een naam. Bovendien ben ik van anderen afhankelijk. Maar het kan heel snel klaar zijn." Als het rapport klaar is, gaat het naar minister Peper. Die bepaalt of en hoe het openbaar wordt gemaakt. Van Gelder gaat ervan uit dat het rapport inderdaad wordt gepu bliceerd. „Het is immers ook een zaak die in het openbaar speelt." Het onderzoek richt zich niet slechts op de ontwikkeling van de familienaam Spahr van der Hoek. De Middelburgse burge meester schrijft die met een h in Spahr, maar staat officieel gere gistreerd als Spar, zonder h. Omdat de burgemeester officië le documenten als Spahr van der Hoek ondertekent, bekijkt Van Gelder tevens wat de juridi sche consequenties kunnen zijn van die afwijkende schrijfwijze. Veranderen Van Gelder heeft in het kader van het onderzoek contact ge had met Spahr van der Hoek. De commissaris heeft de burge meester niet geadviseerd nu als nog op korte termijn zijn naam officieel te laten wijzigen of de h weg te laten. „Maar mijn eerste reactie was wel: waarom heb je dat nooit laten veranderen? Het ligt natuurlijk voor de hand dat nu wel te overwegen", vindt de commissaris. De burgemeester zegt dat ook te doen. „Ik heb nog geen verzoek ingediend. Ik ga ook nu niet snel roepen dat ik dat wel of niet zal doen. Of ik het doe, hangt mede af van het onderzoek. Laten we het er maar op houden dat ik het oveiweeg", besluit Spahr van der Hoek. (Advertentie) NOG 3 DAGEN tot donderdag 17.00 uur Lange Vorststraat 12 Goes Zomer in de trein naar Zee land. Twee tienermeiden in de coupé. Op weg naar Cad- zand, met een joint in de hand. Vragen ze aan die rijpe, maar zich jong voelende en zich daarnaar ook gedragende collega: „Meneer, vindt u het goed als wij dit opsteken?" Onze collega voelde zich plots oud. Hij 'concludeerde ook dat het eigenlijk nette meiden wa ren. Ook al hadden ze oude beleefdheidsvormen in een nieuw jasje gestoken. door Marcel Modde Het is warm, dik door de twintig graden met een zwoel windje. De zon in Zeeland speelt verstoppertje met een groepje schaarse wolken. Ach ter in de auto raken de kinderen opge wonden. Bruinisse is in zicht, de lange rit richting strand is bijna ten einde. Laat de stad maar zweten. Maar dat waar de Randstedeling dage lijks onder heeft te lijden, is des zomers het gal van een waterrijke provincie: files. Te beginnen bij de brug over de Grevelingen, poort naar het vertier. Het genot van wachten in een auto die stukje bij beetje verandert in een rij dende oven. De lolly's plakken aan de bekleding van de stoel. Het gesar ach terin verhoogt de feestvreugde en doet bijna besluiten om te keren. Even keert de rust weer. Door de open raampjes klinkt het gekrijs van de meeuwen en het tikken van de staalkabels tegen de masten van de schijnbaar eindeloze stoet zeilbootjes die onder de weg doorsukkelen. Dan eindelijk is het aan de rij blik om in beweging te komen. Eerst nog stapvoets, maar al snel met een aangenaam gangetje. Alhoewel, zestig, zeventig kilometer per uur, dat schiet ook niet echt op wanneer het koele zeewater lonkt. Pas op! Pa valt bijkans in slaap en wordt bruusk tot de orde geroepen door een schreeuw van rechterzijde. „Pas op!" Ter hoogte van Nieuwerkerk heeft zich de volgende opstopping gemanifes teerd. Juist op tijd kan de kont van de voorganger worden ontweken. De bocht in de N59 ontneemt het zicht op de oorzaak van de nieuwe vertraging. De reden blijkt onschuldig: eigenwijze stoplichten. Tot aan de rotonde bij Zie- rikzee gaat het verder eigenlijk best wel lekker. Op borden hoef je amper te kijken. Gewoon meesturen in de stroom die afzwaait naar Renesse. Gejuich gaat op, wanneer Serooskerke nadert. „De duinen!" Het enthousias me tempert wanneer - eenmaal dicht bij - de bulten en het 'vuurtorentje' een afgedekte vuilnisbelt met bijhorende gaswininstallatie blijken te zijn. Zwart-wit Eindelijk, Renesse. Strand, Parkeren Transferium. Een zee aan ruimte, gra tis bovenal, net als het verdere open foto Pieter Honhoff baar vervoer. „Toe maar, het kan niet op." Ma doet de knip weer terug in de schoudertas en knikt goedkeurend op zijDe humeuren verbeteren op slag. Strandtypen Op een stoffige vlakte wordt een plekje gevonden voor de auto, temidden van zwart-witte nummerborden. Centraal op het terrein rijden paarse bussen af en aan. Eén van de kinderen geeft een enorme hengst aan het zogenoemde Rad van Plezier voor de ïnformatiehal. De verschillende strandtypen trekken in duizelingwekkende vaart aan het oog voorbij. Familie, watersport, luxe strand, natuur, sport en activiteiten- strand of een combinatie, de Schouwse Westhoek is keurig in vakjes inge deeld. Een gruwel voor de vrijbuiter, een dankbaar handvat voor anderen. De ruk aan het Rad is tevergeefs. De kids hebben de cabriobus in de smie zen gekregen. Waar die ook heengaat, dat strand wordt het dus. De achterbank is, zoals altijd, favoriet bij de jeugd. Naar al snel blijkt een on bedoelde attractie in combinatie met de vele verkeersdrempels in en rond Renesse. Een dreumes van drie wordt snel tot de orde geroepen wanneer hij gezeten op het puntje van z'n knieën, bijna over de reling wordt gezwiept. De rit door de bossen langs de Hoogen- boomlaan is een uitstapje op zich. De koelte van de schaduw overrompelt. De geur van het loof doet onderuitzak- ken en genieten van een gelukzalig moment. Even de ogen dicht, diep ademhalen. Aaaaah „Auw! „Shit!" De volle bus kijkt ver schrikt om naar die ene man. Hij wrijft met een van pijn verwrongen gezicht door het haar, dat zojuist nog bedekt ging onder een basebalpet. Een Duits fietsertje (herkenbaar aan de onaf scheidelijke valhelm) knijpt in de rem men en bukt. Triomfantelijk houdt hij de pet omhoog en wijst z'n ouders la chend op de laaghangende tak. Vertrekken Aangekomen bij strandpaviljoen De Zwaluw stroomt de bus leeg. Onder weg terug worden enkele campinggas- ten opgepikt, die bij tante Truus in het bungalowpark even verderop, zijn uit genodigd op de koffie. Maar rond half vier pakken donkere wolken zich sa men boven Renesse. Het lot wil dat dit maal de kleine elektrobus de route op De Zwaluw rijdt. Capaciteit: maxi maal veertig personen... Het strand- volk ziet de bui al hangen en wil massaal vertrekken. Dat wordt dus stapelen, om met chauffeur Nico van der Slikke te spi-eken. Het gezinnetje wurmt zich nog net bij de eerste lading. Parasol, koelbox en schepjes priemen her en der in kuiten en ruggen. Maar ach, het is gratis. Eenmaal terug in de auto, is de hitte verzengend. De radio gaat aan en meldt plichtsgetrouw de files der uittocht. Knooppunt Helle gatsplein: zeven kilometer. Aaarghh! Renesse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 27