Brandweer voert piketdienst in Skaten in tuin van wethouder PZC PZC Goese middenstand vreest ook effect van outlet Sas van Gent Albert Heijn mag van B en W in Burgh uitbreiden FNV geeft niet toe aan wensen grensarbeiders zeeland 13 Training in Engeland verbreedt top van korps Schouw en-Duiv eland Orgelconcert Rinus Verhage dinsdag 20 juli 1999 door Ali Pankow ZIERIKZEE - De vrijwillige brandweer Schouwen-Duive- land krijgt vanaf september een piketdienstregeling. Naast commandant F. Peijnenborgh worden voortaan vier nieuw op geleide officieren bij toerbeurt ingezet. H. van der Maas uit Oosterland, L. Vermeer uit Noordwelle, J. Juffermans en K. Jonker uit Zie- rikzee hebben daar een speciale opleiding inclusief een intensie ve training in Engeland voor ge volgd. Zij legden het examen met goed gevolg af. Alle vier mogen zij zich nu adjunct- hoofd brandweer noemen. Officieren die binnen de brand weer zelf de praktijk hebben le ren kennen, weten volgens Ver meer wat hitte is en waar ze hun mensen op afsturen. Hij zegt niks ten nadele van mensen die bijvoorbeeld na de HEAO de NIBRA brandweeropleiding in Arnhem volgen. „Maar ze mis sen wel een deel praktijkerva ring", meent Vermeer. Volgens de vier opgeleiden is management van groot belang in het huidige brandweerwezen. Ook op Schouwen-Duiveland waar de diversiteit van de ver schillende korpsen tot één cul tuur moet worden gevormd. „We zijn goed op weg", vindt Van der Maas. De zojuist afge ronde opleiding draagt daar volgens hem vooreen belangrijk stuk aan bij. Wereldfaam Het theoriegedeelte werd in Ne derland gevolgd. Management was een onderdeel van de cur sus, maar praktijktraining kreeg minstens evenveel aan- (Advertentie) Alles voor kantoor op nummer weststrate verpakkingen ooslperkweg 20 middelburg tel: (0118) 63 00 15 dacht. De vier Schouwen-Dui- velandse brandmeesters zijn er voor naar het Engelse Moreton in Marsh ergens tussen Bir mingham en Oxford geweest. Daar ligt een oefenterrein met wereldfaam. Van der Maas, Ver meer, Juffermans en Jonker trainden er tegelijk met brand weerlieden uit Irak, Hongkong, Cyprus en Zambia. „Het is een terrein van ongeveer zeshon derd hectare waar allerlei soor ten rampen kunnen worden nagebootst. Er zijn schepen, vliegtuigen, warenhuizen en een aankomsthal van een lucht haven gebouwd. Je komt voor heel wat onverwachte dingen te staan. Iemand met een Hl V-be smetting die in je arm bijt bij voorbeeld of branden met giftige stoffen waarbij tempera turen van vijfhonderd graden worden bereikt. Dan leer je wat warmte is." Elke dag moesten er 28 oefenin gen worden afgewerkt tussen 's ochtends zeven en 's avonds ne gen uur. Bovendien werd in alle opzichten discipline verwacht van de mannen. Niet in vrije- tijdskleding, maar keurig in het uniform aan de maaltijd ver schijnen bijvoorbeeld. Engelsen hechten aan decorum. Examen Het examen als afronding van deze opleiding bleek niet een voudig. De vier brandweerlie den togen ervoor naar Schaars- bergen. Het ging om een felle brand in een verf fabriek, er kwamen giftige stoffen vrij, er waren slachtoffers en tijdens de inzet deden zich nog twee ont ploffingen voor. De tevreden heid na afloop was groot: alle vier geslaagd. De piketdiensten kunnen binnenkort van start gaan. De opleiding past ook in het streven meer opgeleid kader bij de Schouwen-Duivelandse brandweer te krijgen. Venneer vindt dat eigenlijk alle bevelvoerenden binnen dit korps eens een trainingsweek in Moreton in Marsh zouden moe ten meemaken. Hij beseft wel dat het gemeentebestuur daar niet de financiële middelen voor heeft, maar voor het regionale korps zou het een uitstekende investering zijn. Van der Maas, Juffermans en Jonker zijn het volkomen met hem eens. K. Jonker, H. van der Maas, J. Juffermans en L. Vermeer (vlnr) behoren tot het nieuw opgeleide kader van de Schouwen-Duivelandse brandweer. foto Marijke Folkertsma door René Schrier GOES - De Ondernemers Or ganisatie Goes (OOG) blijft bezorgd over de mogelijke ves tiging van een dumppaleis, ookwel outlet centrum ge noemd, of dat nu in Goes is of in Sas van Gent. Nu het er na uitspraken van gedeputeerde J. G- van Zwie- ten naar uitziet dat de kansen voor Goes zo goed als verke ken zijn, ten gunste van Sas van Gent wil dat niet zeggen dat voor de Goese onderne mers alle kou uit de lucht is. In de nieuwste uitgave van het mededelingenblad schrijft het bestuur van het OOG dat ves tiging in Sas van Gent ver plaatsing is van het probleem. De afstand tussen Goes en Sas van Gent is na het gereedko men van de Westerscheldetun- nel niet veel groter dan de afstand tussen Goes en bij- voorbeeld Middelburg of Vlis- singen en Bergen op Zoom. Het OOG-bestuur is het met het college van burgemeester en wethouders eens dat een vesti ging van zo'n dumppaleis binnen een straal van veertig kilometer van Goes ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Alert Het OOG-bestuur is dan ook van plan alert en betrokken te blijven bij de discssies over het dumppaleis, ook als het initia tief zich volledig naar Sas van Gent verplaatst. Omdat de projectontwikke laar die het dumppaleis in Goes wil realiseren zijn eigen onderzoek nog niet heeft ge presenteerd heeft het OOG ge gevens uit een onderzoek in Sas van Gent vertaald naar de Goese situatie. Daaruit blijkt dat bij een eventuele vestiging van een dumppaleis in Goes het aanbod aan winkelopper vlakte in de persoonlijke ver zorging met 60 procent wordt uitgebreid. In de kledingbran- che zou het winkeloppervlak met 124 procent worden uitge breid, in de schoenenbranche met 70 procent, in de juwe liersbranche met 110 procent, het aantal vierkante meters huishoudelijke artikelen met 75 procent, in de sfeer van sport- en warenhuis zou er 115 procent bijkomen. Kannibalisme In totaal zou het winkelappa raat van Goes qua oppervlakte bijna verdubbelen, er zou na melijk 95 procent bijkomen. In dat kader heeft het OOG het in de nieuwsbrief over kanniba lisme op bestaande winkel voorzieningen. Overigens realiseert het OOG zich dat Goes als vestigings plaats voor een zogenaamd outlet centrum nog niet hele maal van de baan isal lijkt Sas van Gent de beste kaarten te hebben. Vooralsnog gaat het OOG er vanuit dat deprocedu re in Goes verder gaat, zolang de gemeente en of de project ontwikkelaar niet van de ver dere procedure of planvor ming afzien. Letsel bij aanrijding Poortvliet POORTVLIET - Twee vrouwen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Hokweg-Geerweg tussen Poortvliet en Strijenham. Een Belgische vrouw is in het ziekenhuis in Bergen op Zoom opgenomen, een vrouw uit Bergen op Zoom kon na behandeling weer naar huis. Een 20-jarige automobilist uit Bergen op Zoom gaf op de kruising geen voorrang aan een 77-jarige Belgische bestuur der. Zijn auto kwam in de sloot tot stilstand. De bestuurders kwamen met de schrik vrij, hun partners raakten gewond. Beide voertuigen waren totaal vernield. Stremming door storing Postbrug YERSEKE - De Postbrug over het Kanaal door Zuid-Beve- land, tussen Kapelle en Yerseke, is maandagavond door een technisch mankement drie kwartier gestremd geweest voor wegverkeer. Het brugdek stond overeind en wilde niet meer dicht. Automobilisten moesten tussen 19 en 19.45 uur omrij den vi a de Vlakebrug of de VlaketunnelEen storingsmonteur van Rijkswaterstaat wist het euvel te verhelpen. Slovenië vreest kosten als EU-lid MIDDELBURG De gemeentebesturen in Slovenië maken zichzorgen over de kosten van de aansluiting van hun land bij de Europese Gemeenschap. Volgens commissaris van de ko ningin W. T. van Gelder vrezen de lokale overheden dat zij over te weinig geld beschikken om de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen na te komen. Van Gelder acht de problemen wel 'oplosbaar'. Van Gelder was drié dagen in Slo venië als lid van het Europees Comité voor de Regio's. Met een Zweeds en een Italiaans lid informeerde hij de Sloveense ge meentebestuurders over de rol en de invloed die de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben op hun beleid. Betrapt bij stelen aftershave VLISSLNGEN - Tegen een 41-jarige Vlissinger is maandag ochtend proces-verbaal opgemaakt wegens winkeldiefstal. De man had voor 26 gulden aan aftershave niet afgerekend in een winkel aan de Aagje Dekenstraat. Omdat het niet de eer ste keer was dat de Vlissinger werd betrapt, moet hij voorko men. Sociale zaken weg uit steunpunt ARNEMUIDEN - Burgemeester en wethouders van Middel burg hebben besloten dat er geen ambtenaar van sociale za ken meer aanwezig hoeft te zijn in het steunpunt Arnemui- den. Er werd, zo bleek uit een evaluatie, nauwelijks gebruik gemaakt van zijn diensten. In het steunpunt zit naast een ambtenaar sociale zaken ook een medewerker van de afdeling burgerzaken. Die zal de ta ken van de ambtenaar sociale zaken waar mogelijk overne men. Uit de evaluatie bleek dat uitkeringsgerechtigden in Ar- nemuiden vooral hun inkomensbriefjes kwamen inleveren. Voor specifieke vragen blijven zij aangewezen op de dienst in Middelburg. Duitse inbrekertjes betrapt TERNEUZEN - De politie heeft zondagnacht twee Duitse jongens van dertien en veertien jaar op heterdaad betrapt bij een inbraak in een bedrijfspand aan het Terneuzense Schel penpad. Er was nog niets ontvreemd. Beide jongens waren in Terneuzen op doorvaart en waren in het kader van een Duits project voor jeugdige delinquenten op een binnenvaartschip geplaatst om het beroep van ma troos te leren. De jongens zijn ingesloten en hun begeleider is ingelicht. Schouwen-Duiveland in oude ansichten door Piet Kleemans BURGH - De tegenstanders van de uitbreiding van de Albert Heijn-supermarkt in Burgh met een drogisterij en het verruimen van het bijbehorende parkeer terrein, krijgen van liet dage lijks bestuur Schouwen-Duive land nul op rekest. Het college van B en W stelt de raad voor de tegen het plan ingediende be zwaren ongegrond te verklaren. De werkgroep Behoud Dorps kernen Burgh en Haamstede is bang voor verslechtering van de verkeerssituatie. Dat vrezen ook de Vereniging Vrienden van Westerschouwen en de Onder nemersvereniging Burgh- Haamstede. Ten onrechte vol gens het college. Ten behoeve van de uitbreidingsplannen is in opdracht van de gemeente on derzoek gedaan naar mogelijke toename van het verkeer. Daar kwam uit dat de capaciteit van de wegen voldoende is om even- REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111)454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P. Kleemans M. Modde A.M.L. Pankow N. ten Brinke P.B. Godrie (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl ZIERIKZEE - Organist Rinus Verhage geeft woensdagavond 21 juli een concert op het monu mentale Kam- en Van der Meu- len-orgel in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het progamma voor dit optreden is afgestemd op de karakteristieke klank van dit grote 16 voets instrument. Kenmerkend voor de klank is dat het instrument op de breuk lijn staat tussen de klassieke 18e eeuwse barokke beleving en de modernere 19e eeuwse idealen. Vanuit deze optiek heeft Verha ge gekozen voor onder meer het grote prealudium en fuga in es uit de zogenaamde Orgelmis van J. S. Bach en de mooie reeks variaties over het lied 'Sei ge- grusset, Jesu gutig', waarin de fijne kleuren van het orgel te be luisteren zijn. Verhage is naast vaste organist in Stellendam en Zierikzee ook dirigent van drie koren. Verder heeft hij een drukke praktijk als orgeldocent. Hij is op parttime basis ook directeur van de Mu ziekschool Goeree-Overflak- kee. Het concert in de Nieuwe Kerk woensdagavond 21 juli begint om 20.00 uur. ZIERIKZEE tueel extra verkeer op te van gen. Het college verwacht wat dat betreft geen problemen. De drie genoemde organisaties stellen dat de grenzen zoals vastgelegd in het REO-rapport (Ruimtelijk Economische Ont wikkeling) door de uitbreiding van de supermarkt overschre den worden. Het college zou zonder enig overleg die grenzen opgerekt hebben ten behoeve van Albert Heijn terwijl elders in Burgh en Haamstede (winkel Jpanden leeg hebben gestaan omdat er geen belangstelling voor was. Het college wijst de kritiek van de hand. Als er al panden leeg hebben gestaan zijn deze nu in ieder geval weer voor detailhandel in gebruik, zo houden burgemeester en wet houders de critici voor. Concurrentie Drogist L. D. Kik krijgt even eens de kous op de kop. Hij stelt dat er in Burgh geen plaats is voor twee drogisterijen Het col lege toont begrip voor de angst van Kik voor zijn positie maar vindt dat er wel degelijk 'beste dingsruimte' is voor twee dro gisterijen in Burgh. Daar komt bij dat als er een winkelpand leeg zou komen te staan en er zich een drogist in zou willen vestigen de gemeente daar niets tegen in kan brengen. Zo zij dat al zou willen want 'het is niet aan de gemeente zich te mengen in concurrentieverhoudingen'. Kik vreest dat het plattelands karakter door de uitbreiding aangetast wordt en vindt het plan te grootschalig. B en W stellen echter dat het gaat om een beperkte en zeker niet grootschalige uitbreiding. „Het plan heeft als zodanig nauwe lijks invloed op de uitstraling van de kern." Woonklimaat Andere Burghers vrezen aan tasting van het woonklimaat. Ze zijn bang dat het nieuwe par keerterrein hun uitzicht bederft en vrezen voor geluids- en stankoverlast van verkeer. Met dat uitzichtbederf valt het vol gens het college wel mee. De term 'weids uitzicht' die de be woners gebruiken acht het col lege ietwat overtrokkenEr is nu hooguit 200 meter zicht over een akker, maar daarna begint de bebouwing al. Bovendien komt er, zo beloven B en W, een groen strook die het parkeerterrein aan het zicht onttrekt. Skaten of op een comfortabele bank ernaar kijken, het kan allemaal in de tuin van wethouder Van de Velde-de Wilde. Maar wel op ei gen risico. foto Marijke Folkertsma door Nilsten Brinke DREISCHOR - Eindelijk is hij dan in ge bruik genomen, de haifpipe in Dreischor. Na negen maanden gesteggel over de lo catie en aansprakelijkheidsverzekering, besloot wethouder G. J. van de Velde-de Wilde om het gevaarte bij haar in de voor tuin te plaatsen. De skaters en skeeleraars uit Dreischor en omgeving zijn er van har te welkom, maar ze moeten wel het hekje dichtdoen. „Anders breken de ganzen weer los." Voor maar 250 gulden wist K. van Gastel afgelopen herfst een heuse haifpipe op de kop te tikken. De trots van de dorpsraad voorzitter maakte snel plaats voor erger nis, want de bewoners zagen met de plaat sing van het dertien meter lange gevaarte in het dorp de bui al hangen. Suizende skeelers en klapperende skateboards midden in het dorp, dat was te veel voor het doorgaans zo rustieke Dreischor. Daarbij drong zich de vraag wie de ver antwoordelijkheid voor de schans en de gebruikers moest nemen. En wie er aan sprakelijk was bij ongevallen: de dorps raad of de gemeente Schouwen-Duive land. Men kwam er maar niet uit. En al die tijd lag de gedemonteerde haifpipe op het erf van Van Gastel te niksen. Ganzen „Dan komt die toch bij ons", boden wet houder G. van de Velde-de Wilde en haar man K. van de Velde aan. Zo gezegd, zo ge daan. In de tuin van de Van de Veldes kun nen de jongeren nu skeeleren en skaten dat het een lieve lust is. De voortuin aan de Zuiddijk, normaliter het domein van de ganzenis aangekleed met twee bankstel len die van de rommelmarkt zijn gehaald. En ook is er voor alle zekerheid een bordje met het opschrift 'Betreden baan voor eigen risico' naast de schans geplaatst. Gezellig De echtgenoot van de wethouder heeft geen last van de extra drukte op het erf. Hij vindt het wel 'gezellig'. Wel moeten de baangebruikers het hekje tussen de schans en het tijdelijke ganzen verblijf be ter afsluiten..Anders breken ze weer los. Van de Velde hoopt dat het bordje dat het gebruik voor eigen risico aanduidt, vol doende is om problemen met de verzeke ring te voorkomen. „Je kimt je wel door eventuele Amerikaanse verzekeringstoe standen laten afschrikken, maar dan komt er niets meer van de grond." De Van de Veldes hopen wel dat er op ter mijn een locatie voor de haifpipe in het dorp wordt gevonden. Oude foto's van de Zierikzee- se Yissersdijk kunnen als vrij zeldzaam aangemerkt wor den. Bovenstaande foto dateert van het begin van deze eeuw. Lang geleden stonden aan deze Vissersdijk drie huizen naast el kaar, die respectievelijk 'De He mel', 'Het Vagevuur' en 'De Hel' genaamd waren. Over de volg orde en de betekenis van deze namen zou een uitgebreide dis cussie kunnen worden gevoerd, maar daar is op deze pl aats geen ruimte voor. Enkele straatna men in deze omgeving herinne ren aan de zeinering of darinkdelven zoals de Zout keetstraat en de Zelkeweg. In deze buurt stonden de vele zout keten, waarvan de 'Leije Keet' als laatste tot 1915 dienst heeft gedaan. Het afval van de zoutketen werd op hopen gegooid, waardoor er vrij hoge, met gras begroeide heuvels ontstonden. Zo gaven de Zuidzelke en de Noordzelke een prachtig overzicht over het nabijgelegen Duiveland. Beide zelkeheuvels werden door het stadsbestuur verkocht aan fa brieken, die dit afval weer ge bruikten voor de fabricage van glas. Het vrijkomende keetslik werd soms ook wel gebruikt om de voergangen in veeschuren te verharden. Aan het vroegere waterleidingsgebouw op de hoek van het Jannewekken en de Lange Nobelstraat werd de vorm van de oude zoutketen ge geven. In dit gebouw is nu De Vries Communicatie Centrum gevestigd. Reacties op deze rubriek zijn iuel- kom bij C. Pols, postbus 30, 4300 AA Zierikzee. door Barend Pelgrim HULST - De FNV ziet in de op richting van de Stichting Grensarbeid vooralsnog geen reden om zijn standpunten te Staatscircus van Moskou in Scharendijke SCHARENDIJKE- Het Staats circus van Moskou staat op dinsdag 27 eu woensdag 28 juli op de parkeerplaats bij de Brou- wersdam in Scharendijke. Op beide dagen begint de mid dagvoorstelling om vier uur en de avondvoorstelling om acht uur. Kaartjes zijn bij de VW's verkrijgbaar in Scharendijke, Renesse, Burgh-Haamstede, Brouwershaven en Zierikzee. herzien. De initiatiefnemers voor de stichting, mensen met een baan in België maar woon achtig in Nederland, vinden dat "'de vakbond geen oog heeft voor hun positie. De grensarbeiders bepleiten bij een nieuw Belgisch-Nederlands belastingverdrag het woon landprincipe, terwijl de FNV voorstander is van het werk- landprincipe. Volgens FNV- woordvoerder M. Schuit bekij ken de actievoerders de materie eenzijdig. De Nederlandse en Belgische overheid onderhan delen op het moment over een herziening van het verdrag uit 1970. Aanpassing kan voor on geveer zesduizend grensarbei ders ingrijpende financiële ge volgen hebben. Op dit ogenblik dragen ze premie voor sociale zekerheid af in werkland Bel gië, maar betalen ze belastingen in Nederland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 23