Toezicht Vossetuin blijft probleem Dreischorse jeugd mag skaten in tuin van de wethouder Verpleegkundigen vier maanden als vrijwilligers naar Indiase polikliniek FNV geeft niet toe aan wensen grensarbeiders Pomphouders aan grens verwachten dat het tij keert Slovenië wil graag bij Europa horen, maar vreest de hoge kosten zeeland dinsdag 20 juli 1999 b 14 Droge poten dankzij dijkwerken Moeders vragen gemeente aandacht voor toekomst speeltuin Oud-Vossemeer Bulgaarse dansgroep in Sluiskil Kozakkenkoor geeft concert in Cadzand door Sheila van Doorsselaer SLUIS - De pomphouders aan de Zeeuws-Vlaamse grens verwachten dat ze binnenkort geen inkomsten meer mislopen, doordat Nederlandse auto mobilisten de grens overgaan om in België goedkoper te tanken. Zij hebben goede hoop dat de nieuwe Belgische re gering nog voor het eind van het jaar de benzineaccijnzen gaat verhogen, zodat het voor klanten niet meer aantrekke lijk is om over te lopen naar Belgische pompen. De pomphouders vroegen in 1997 nog om subsidie van de regering in ruil voor de hogere benzineaccijns. Dit zou het prijsverschil met België compenseren, maar dat werd afgewezen. Voor de meeste van him collega's bij de Duitse grens werd daarentegen wel een rege ling getroffen, maar dit draait de Euro pese Commissie vandaag weer terug omdat de steun in strijd is met de Euro pese regels. Olieconcerns Minister Zalm zette onder druk van de Tweede Kamer 126 miljoen gulden op zij, waar 633 tankstations bij de Duitse grens aanspraak op konden maken. Hiervan krijgen 183 stations him deel, maximaal 220.000 gulden, de rest van de pomphouders krijgt niets omdat de Nederlandse autoriteiten niet alle ge vraagde informatie aan de Europese Commissie hebben verstrekt en omdat sommige stations onderdeel zijn van een concern. Deze olieconcerns, zoals Shell, BP en Texaco, zouden dan on evenredig veel subsidie krijgen. „Jammer voor onze collega's, maar aan de andere kant is het ook wel weer te recht", zegt R. Boon, Zeeuws-Vlaamse woordvoerder namens de afdeling Be langenbehartiging Takstations van de BOVAG. „Wij hebben lang genoeg actie gevoerd om gecompenseerd te worden, maar wij werden niet gehoord. We zijn slecht weggekomen bij onze regering en tot op de dag van vandaag gaan Zeeuws-Vlamingen nog in België tan ken omdat het daar goedkoper is. Actie voeren hiertegen doen we al niet meer. Dat heeft toch geen zin. Volgens Boon is er echter goed nieuws te verwachten voor de Zeeuws-Vlaam- se pomphouders. Boon:,,Vanwege de dioxinecrisis moet België hoge kosten gaan maken en dat geld kunnen ze op een makkelij ke manier bij elkaar halen, namelij k door het verhogen van de ben- zineaccijnzen. Ik heb al tussen de regels door gelezen dat de nieuwe Belgische regering ook van plan is om deze maat regel toe te passen. Waarschijnlijk nog voor het eind van het j aar. Het zou mooi zijn als de Nederlandse prijzen dan la ger zouden zijn, maar al zijn ze gelijk aan de Belgische, dan zijn wij ook al heel blij." door Nilsten Brinke DREISCHOR - Eindelijk is hij dan in gebruik genomen, de halfpipe in Dreischor. Na negen maanden gesteggel over de lo catie en aansprakelijkheidsver zekering, besloot wethouder G. J. van de Velde-de Wilde om het gevaarte bij haar in de voor tuin te plaatsen. De skaters en skeeleraars uit Dreischor en omgeving zijn er van harte wel kom, maar ze moeten wel het hekje dichtdoen. „Anders bre ken de ganzen weer los." Voor maar 250 gulden wist K. van Gastel afgelopen herfst een heuse halfpipe op de kop te tik ken. De trots van de dorpsraad voorzitter maakte snel plaats voor ergernis, want de bewoners zagen met de plaatsing van het dertien meter lange gevaarte in het dorp de bui al hangen. Sui zende skeelers en klapperende skateboards midden in het dorp, dat was te veel voor het door gaans zo rustieke Dreischor. Daarbij drong zich de vraag wie de verantwoordelijkheid voor de schans en de gebruikers moest nemen. En wie er aan sprakelijk was bij ongevallen: de dorpsraad of de gemeente Schouwen-Duiveland. Men kwam er maar niet uit. En al die tijd lag de gedemonteerde half- pipe op het erf van Van Gastel te niksen. Ganzen „Dan komt die toch bij ons", bo den wethouder G. van de Velde- de Wilde en haar man K. van de Velde aan. Zo gezegd, zo ge daan. In de tuin van de Van de Veldes kunnen de jongeren nu skeeleren en skaten dat het een lieve lust is. De voortuin aan de Zuiddijk, normaliter het do mein van de ganzen is aange kleed met twee bankstellen die van de rommelmarkt zijn ge haald. En ook is er voor alle ze kerheid een bordje met het op schrift 'Betreden baan voor eigen risico' naast de schans ge plaatst. Gezellig De echtgenoot van de wethou der heeft geen last van de extra drukte op het erf. Hij vindt het wel 'gezellig'. Wel moeten de baangebruikers het hekje tus sen de schans en het tijdelijke ganzen verblijf beter afsluiten. „Anders breken ze weer los." Van de Velde hoopt dat het bord je dat het gebruik voor eigen ri sico aanduidt, voldoende is om problemen met de verzekering te voorkomen. „Je kunt je wel door eventuele Amerikaanse verzekeringstoestanden laten afschrikken, maar dan komt er niets meer van de grond. De Van de Veldes hopen wel dat er op termijn een locatie voor de halfpipe in het dorp wordt ge vonden. EMMADORP - De proef van Rijkswaterstaat met 'natuurlij ke' kleidijken in de Van Alstein- en Koningin Emmapolder le vert de runderen in Saeftinge een hoogwatervluchtplaats op. Het zand dat vrijkomt bij het af graven van de twee dijkvakken wordt momenteel door af en aan rijdende tractoren met aanhan gers net ten oosten van Emma- dorp in Het Verdronken Land gestort, vlakbij de dichtst bij de dijk komende watergeul. Het plateau dat met het zand wordt aangelegd, geeft de in het schor- rengebied van Saeftinge rondlopende runderen een uit wijkplaats bij hoog water en plotselinge springvloeden. Rijkswaterstaat is op diverse plaatsen langs de Westerschelde bezig om de dijkwerken op nieuw te verstevigen. Meestal gebeurt dat met verschillende soorten basalt- en steenbekle ding, maar in het natuurgebied Saeftinge wordt geëxperimen teerd met kleilagen. Dijkvak ken in de Van Alsteinpolder (net ten oosten van Paal) en de Ko ningin Emmapolder (tussen Emmadorp en de gasdam) krij gen een twee meter dikke laag uit de Oude Havenpolder bij Aardenburg. De kleidijken krij gen drie jaar om te bewijzen dat ze voldoen als zeewering. Mocht dat zo zijn dan komen er waar schijnlijk op meer plaatsen langs Wester- en Oosterschelde natuurlijke dijken. door Esme Soesman OUD-VOSSEMEER - Met 350 handtekeningen hebben moe ders uit Oud-Vossemeer maan dag de gemeente Tholen om aandacht gevraagd voor de pro blemen waarmee de plaatselijke speeltuin de Vossetuin kampt. De speeltuin opende gisteren voor het eerst deze zomer de deuren. De toekomst van de voorziening is echter nog steeds onzeker. Op rondbellen en aandringen van E. Frigge-Hogesteeger, lid van het Platform Leefbaar Plat teland Tholen en WD-raadslid, kunnen de kinderen van Oud- Vossemeer in ieder geval dit sei zoen in de speeltuin terecht. Frigge ondernam actie na door ouders uit Oud-Vossemeer te zijn benaderd. Zij zocht onder meer contact met A Priem, die tot voor deze zomer toezicht op de Vossetuin hield. Priem heeft toegezegd deze taak de komende vij f weken opnieuw op zich te nemen. Van maandag tot en met vrijdag kunnen kin deren tussen half twee en vijf uur in de speeltuin terecht. De eerste dag bracht dat ruim tien kinderen op de been. Maar of de toekomst van de speelvoorzie- ning gegarandeerd is, durft Priem niet te zeggen. Er zal een nieuwe opzet moeten komen, meent hijBovendien kan Priem het werk niet in zijn eentje af. Een oplossing zou de oprichting van een ouderpool zijn, zodat toezichthouders elkaar kunnen afwisselen. „Hier in Oud-Vosse- meer zijn alle verenigingen mo gelijk. Alles kan, altijd. Alleen de speeltuin lijkt niet mogelijk te zijn", zegt Priem. Toezichthouders Volgens moeder Mayke van der Laak, die contact opnam met Frigge en ook aanwezig was bij de overhandiging van handte keningen aan wethouder I. C. Moerland, is de inzet van vrij willigers moeilijk doordat veel ouders werken. Zij vindt dat de erfenis van mevrouw van 't Hof- Quist, die al enkele jaren op de plank ligt en waarvoor belang stellende verenigingen onlangs aanvragen konden indienen, aan toezichthouders moet wor den besteed. Volgens Moerland heeft de ge meente al eens bekeken of het toezicht niet via een Melkert- baan is te regelen, maar dat bleek zowel in juridisch opzicht als praktisch niet uitvoerbaar te zijn, „Dat is het moeilijke als je veel kernen hebt, dan moet je dat voor alle kernen doen." De wethouder heeft het speeltuin- bestuur geadviseerd geld te vra gen van de erfenis om de speel tuin aantrekkelijker te maken. Partijtjes Zijn insteek is, volgens be stuurslid R. Geluk, ook de visie van het bestuur van de nu vijf jaar oude speeltuin. De Vosse tuin is dit jaar regelmatig decor van kinderfeestjes geweest. Met een extra bedrag van 50.000 gulden kan het nog steeds niet afgebouwde gebouwtje op het terrein worden voltooid, zodat ook bij regen partijtjes door gang kunnen vinden. Als dat eenmaal loopt is het, denkt Geluk, ook makkelijker om de speeltuin weer eens een middag of op een zaterdag open te doen. „En het is tenslotte de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen hier te laten spelen." Volgens hem is de 160.000 gul den kostende speeltuin nu wei nig aantrekkelijk voor kinde ren. Gebrek aan belangstelling heeft ook de bereidheid van mensen om toezicht te houden de das omgedaan. Het speel- tuinbestuur heeft de aanvraag voor 50.000 gulden inmiddels ingediend. Oud-Vossemeerse moeders en kinderen overhandigen wethouder Moerland (rechts) handtekeningen voor het behoud van en meer toezicht op de Vossetuin. foto Willem Mieras doorMaurits Sep MIDDELBURG De gemeente besturen in Slovenië maken zich zorgen over de kosten van de aansluiting van hun land bij de Europese Gemeenschap. Vol gens commissaris van de konin gin W. T. van Gelder vrezen de SLUISKIL - De Bulgaarse dansgroep Naiden Kirov geef- top woensdag 21 juli om 20.00 uur een optreden in 't Meulengat in Sluiskil. De leden van de topgroep, af komstig uit Russe in Bulgarije, laten tijdens de avond alle dan sen die zij op het repertoire heb ben staan, zien in een avondvul lend programma. De gastheer van de dansgroep is de plaatselijke Bonte Avond Club (BAC), die dit jaar voor de zesde keer in samenwerking met het Internationaal Folklore Festival van Sas van Gent een folkloregroep uitnodigt voor een optreden in Sluiskil. Kaarten zijn te reserveren bij T. Benjaminsz. (0115-471806), maar kunnen ook aan de zaal worden gekocht. CADZAND - Het Schwarzmeer Don Kozakkenkoor verzorgt zondag 25 juli om acht uur 's avonds in de Nederlands Her vormde Kerk van Cadzand een optreden. Geheel in de traditie van de in de jaren dertig opgerichte Kozak- kenkoren houdt het Schwarz meer Don Kozakkenkoor de sacrale zang van de Russisch- orthodoxe kerk in ere. Met hun schat aan geestelijke liederen, hun natuurlijk krach tige stemmen en hun opmerke lijke zangtechniek zullen de zangers het publiek twee uur lang betoveren met hun bijzon dere stemgeluid. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de VVV in Cad zand en op de avond zelf aan de deur. lokale overheden dat zij over te weinig geld beschikken om de aan het lidmaatschap verbon den verplichtingen na te komen. Van Gelder acht de problemen wel 'oplosbaar'. Van Gelder was drie dagen in Slovenië als lid van het Euro pees Comité voor de Regio's. Met een Zweeds en een Italiaans lid informeerde hij de Sloveense gemeentebestuurders over de rol en de invloed die de Europe se Commissie en het Europees Parlement hebben op hun be leid. Van Gelder: „Ik heb ons provinciale milieubeleid als voorbeeld gesteld. De helft daarvan wordt bepaald door Europese regels. Maar we heb ben ze ook gewezen op de subsi dies die beschikbaar zijn voor de armere landen." De boodschap is goed overgeko men, stelde Van Gelder maan dag na thuiskomst tevreden vast. Maar er is ook wat zorg blijven hangen. „Slovenië is een klein land, met twee miljoen in woners. Hoewel het gemiddeld bruto jaarinkomen net boven het Europees gemiddelde ligt, maken de bestuurders zich zor gen over de vraag of zij aan de fi nanciële verplichtingen jegens Europa kunnen voldoen." Van Gelder vertrouwt erop dat dat zal lukken. Portugal heeft de zelfde problemen gekend en heeft die ook goed doorstaan, stelt hij vast. Ervaringen Volgens de Zeeuwse commissa ris heeft Slovenië wel de steun nodig van de andere lidstaten. „Ik hecht eraan dat er niet slechts een verticale relatie is, van de Europese Commissie, via de landsregering naar de regio nale en uiteindelijk de lokale overheden. Er moet ook een ho rizontale relatie zijn, tussen de regio's onderling. Slovenië, en andere pas toegetreden landen als Polen en Cyprus, kunnen met name profiteren van de er varingen van bijvoorbeeld Zweden, Finland en Oostenrijk, die hen als laatsten voorgin gen." Het Sloveense enthousiasme over 'Europa' is in elk geval groot, merkte Van Gelder. „Gro ter dan bij ons. Wij zien het nog vaak als een bureaucratisch ge heel. Zij willen er graag bij ho ren. De Europese Gemeenschap is voor hen een middel om deel te worden van het Westerse Euro pa." Judith Augustijn (links) en Alice Leemkuil. „Dehulp is veel basaler danhier inNederland." foto Wil lem Mieras door Esme Soesman OVEZANDE - Het zal best moeilijk zijn, dat wel. Maar dat is geen reden om niet te gaan. Judith Augustijn (24) uit Ovezande en Alice Leemkuil (27 uit Wolphaarts- di jk vertrekken begin september voor vier maanden naar India. Zij ruilen hun baan van verpleegkundige in het Vlissingse zie kenhuis in voor vrijwilligerswerk in een kleine polikliniek in Jagatpura. Via de organisatie Horizon Holland is het Zeeuwse tweetal op het spoor gekomen van de kliniek, die gedreven wordt door de Nederlandse Gerda Unnithan. Zij vertrok veertig jaar geleden naar India en richtte in 1995 - na haar pensionering-in een ka mertje naast de garage van haar woning een Idiniek op. Sinds 15 april van dit jaar is het zieken huis uitgebreid en vernieuwd. Drie con sultatiekamers, een kamer voor kleine operatieve bevallingen, laboratorium, apotheekje en klein kantoortje vormen te zamen het complex. Het is één van de wei nige medische voorzieningen waar men sen van de deelstaat Rajasthan op terug kunnen vallen. Mensen - en dan met name vrouwen en kinderen - uit zo'n vijftien dorpen komen met hun medische proble men naar deze polikliniek toe. De tafel in de woonkamer van Augustijn in Ovezande ligt bezaaid met boeken over dat grote land India en de gewoonten en gebruiken van de inwoners. Beide ver pleegkundigen, die respectievelijk sinds 1993 en 1995 aan het Vlissingse zieken huisverbonden waren, bereiden zich drif tig voor op de grote reis. Sinds begin juni hebben ze een punt achter hun vaste dienstverband gezet. De tijd tot het ver trek naar India wordt gevuld met uitzend- werk, een talencursus én heel veel lezen en praten over de toekomstige werkplek. Onrein Er zal van hen, denkt het tweetal, vooral kennis worden verwacht en voorlichting aan de bevolking. „We zullen ook aanslui ting moeten zoeken bij de leefwijze van de mensen daar. Wat dat betreft kun je je ei genlijk nauwelijks voorbereiden. Zij staan heel anders tegenover bijvoorbeeld dood. En voeten zijn onrein, die mag je niet aanraken. We weten nu wel het een en ander, maar we zullen heus nog wel flaters slaan." Behalve het assisteren van de artsen bin nen de muren van de kliniek, staat er ook veldwerk op het programma. Met een jeep wordt een tocht langs dorpen gemaakt, om mensen ter plaatse voor te lichten en in te enten. Augustijn en Leemkuil verwachten veel armoede en viezigheid te zien en achten de kans dat ze in hun werk frustraties onder vinden best groot. Tenslotte is de bijdrage die ze zelf kun nen leveren, maar een drup pel op een gloeiende plaat. Aan de andere kant:,Het werk is daar heel di reetJ e hebt minder materiaal en je moet meteen resul taat boeken. De hulp is veel basaler dan hier in Nederland." Wat er na India volgt, is voor de twee ver pleegkundigen nog een groot vraagteken. Het enige wat zeker is, is dat Leemkuil nog even doortrekt richting Fiji-eilanden en Nieuw-Zeeland. Met partner overi gens, want de partners van alletwee de reizigers zijn van plan in december even eens naar India te komen. Aangestoken door het enthousiasme van de vrouwen zijn zij inmiddels sponsorgelden aan het binnenhalen, bedoeld om een computer te kopen voor de kliniek. Belangrijk, zegt het vrouwelijk duo. Ook de partners moe ten tenslotte achter het buitenlandse ver blijf staan. „En als ze er zelf geweest zijn, kun je het met elkaar delen." door Barend Pelgrim HULST - De FNV ziet in de op richting van de Stichting Grensarbeid vooralsnog geen reden om zijn standpunten te herzien. De initiatiefnemers voor de stichting, mensen met een baan in België maar woon achtig in Nederland, vinden dat de vakbond geen oog heeft voor hun positie. De grensarbeiders pleiten voor bij een nieuw bilateraal Bel gisch-Nederlandsbelastingver drag voor het woonlandprinci pe terwijl de FNV voorstander is van het werklandprincipe. Volgens FNV-woordvoerder M. Schuit bekijken de actievoer ders de materie eenzijdig De Nederlandse en Belgische overheid onderhandelen op het moment over een herziening van het verdrag uit 1970. Aan passing kan voor ongeveer zesduizend grensarbeiders in grijpende financiële gevolgen hebben. Op dit ogenblik dragen ze premie voor sociale zekerheid af in werkland België, maar be talen ze belastingen in Neder land. Staatssecretaris van financiën, W. Vermeend, heeft echter al aangegeven dat Nederland dat wil veranderen. In de toekomst zou belastingen geheven wor den volgens het werklandprin cipe. Daarop zijn de Nederland se grensarbeiders in actie gekomen, omdat dit voor hun een inkomensachteruitgang be tekent die kan oplopen tot wel dertigduizend gulden per jaar. Boos De grensarbeiders zijn inmid dels stevig in aanvaring geko men met de FNV. In maart van dit jaar liepen velen van hen boos weg van een bijeenkomst in Clinge. FNV-bestuurder Jon- gerius gaf toen geen duimbreed toe aan hun eisen. De vakbond bepleit net als de Nederlandse regering een belastingverdrag volgens het werklandprincipe omdat dit zou leiden 'tot meer gelijkheid op de werkvloer'. ,Het verbaast me dat de mensen van de Stichting Grensarbeid het huidige, onduidelijke sys teem niet willen veranderen", verklaart. M. Schuit, FNV-me- dewerker sociaal-economisch beleid. Schuit vindt de klachten van de grensarbeiders, als zou het FNV niet luisteren naar hun grieven, onterecht. „Er zijn meer mensen van wie wij de belangen behartigen dan alleen van grensarbeiders. Het is heel eenzijdig bekeken uit hun eigen positie, want nu is het voor Belgen niet aantrekkelijk om in Nederland te werken." Frankrijk Dat er onlangs een Belgisch- Frans akkoord is gesloten vol gens het woonlandprincipe is volgens Schuit niet relevant. „Dat is gebeurd onder druk van 'de omstandigheden: er ligt een gerechtelijke uitspraak van een Belgische grensarbeider die be lasting in Frankrijk wenste te betalen. Er is in Nederland bij voorbeeld een veel grotere groep grensarbeiders die in Duitsland werken en die betalen wél be lasting in het werkland." Vrijwillige brandweer Schouwen voert piketdienst in ZIERIKZEE - De vrijwillige brandweer Schouwen-Duive land krijgt vanaf september een piketdienstregeling. Naast commandant F. Peijnen- borgh worden voortaan vier nieuw opgeleide officieren bij toerbeurt ingezet. H. van der Maas uit Oosterland, L. Ver meer uit Noordwelle, J. Juffer mans en K. Jonker uit Zierikzee hebben daar een speciale oplei ding inclusief een intensieve training in Engeland voor ge volgd. Zij legden het examen met goed gevolg af en mogen zich nu allevier adjunct-hoofd brandweer noemen. Het theoriegedeelte werd in Ne derland gevolgd. Management was een onderdeel van de cur sus, maar praktijktraining kreeg minstens evenveel aan dacht. De vier Schouwen-Dui- velandse brandmeesters zijn er voor naar het Engelse Moreton in Marsh tussen Birmingham en Oxford geweest. Daar ligt een oefenterrein met wereldfaam. Het viertal trainde op het onge veer zeshonderd hectare grote terrein tegelijk met brandweer lieden uit Irak, Hongkong, Cy prus en Zambia. Ze moesten el ke dag tussen 's morgens zeven en 's avonds negen uur 28 oefe ningen afwerken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 20