m COURAN Vrij baan vierdaagse schoolweek Heerlense wijkbewoners slaan hun spaarvarken stuk om junks te weren Kadavers in voer zijn wat betreft Brinkhorst passé 4 WEKEN rv v Klacht ouders afgewezen Delfzijl en Emden beter af met brug over Eems Maffia legt beslag op voedselhulp aan Rusland Politie arresteert ex-directeur Toetanchamon Kokkelstropers verkijken zich op korte broek Identificatie Kosovaren keren terug met charter Rustige schepen en wilde jazz Dierckxsens graaft zijn eigen graf Afrikanen weer doelwit in Spanje VOOR 16,00 JA, 22° w° ZW 4 Eerst buien Veel bewolking en enkele buien, mogelijk met onweer. Later op de dag droog en opklaringen. Maxima 22 graden. 242e jaargang no. 169 dinsdag 20 juli 1999 losse nummers 1,80 Rembrandts huisin oude glorie hersteld pagina 4 van onze redactie binnenland AMSTERDAM - De be stuursrechter in Amster dam laat de vierdaagse lesweek van drie openbare basisscholen in Diemen ongemoeid. De leerlingen van de scholen zijn ko mend schooljaar om de week een vrijdag vrij, zo dat de leerkrachten ADV- dagen kunnen opnemen. Ouder P. Wind had de rechtbank gevraagd deze maatregel tegen te houden. De rechter oordeelt dat ouders voldoende tijd heb ben om zich voor te bereiden op de nieuwe schooltijden van him kinderen. De extra kinderop vang die ouders moeten regelen en de kosten die ze daarvoor moeten maken, ziet de president van de rechtbank niet als een probleem van de school. Boven dien is de medezeggenschaps raad akkoord gegaan met het besluit de kinderen achttien vrijdagen vrij te geven. 'Het is schoolbesturen in Nederland toegestaan het wekelijks lesrit- me te veranderen. Brede consul tatie van ouders is hierbij niet nodig', aldus het vonnis. Wind stelde dat de school bij het instellen van de nieuwe tijden geen rekening had gehouden met de belangen van de ouders. Volgens een enquête zou 59 pro cent van de ouders van kinderen uit de laagste groepen tegen de vrije dag zijn. De Diemenaar meent wel dat de politiek moet ingrijpen omdat de ADV de be langen van ouders schaadt. Het Kamerlid Lambrechts (D66) hoopt dat staatssecretaris Adel - mund 'de kern van het pro bleem'gaat aanpakken. „Er zijn geen vervangers voor leer krachten die AD V-dagen opne men, daarom bedenken scholen dit soort oplossingen." Adelmund benadrukte afgelo pen weekend opnieuw dat zij er op tegen is 'de hele schoolweek in vier dagen te proppen'. Ze wil dat de leraren hun ADV-dagen opsparen zodat ze uiteindelijk langdurig met verlof kunnen. Het WD-Kamerlid Cornielje pleit voor een aanscherping van de Wet op de medezeggenschap in het onderwijs (WMO). Vol gens Cornielje moeten ouders bij invoering van een 'ingrijpen de maatregel' hun invloed kun nen laten gelden. De voorzitter van de Algemene Onderwijs bond (AOb), J. Tichelaar, vindt het voorstel van Cornielje 'niet echt nodig. „Ouders kunnen nu ook al vragen om instemmings recht bij onderwerpen die zij van belang vinden.Hij is tevre den over de uitspraak. „De school heeft zich keurig gehou den aan het verplichte aantal lessen per week." ANP/GPD van onze redactie binnenland DELFZIJL - De Hanzehoge school in Groningen gaat de haalbaarheid onderzoeken van een brug tussen Nederland en Duitsland. De brug komt over de Eems en moet de havensteden Delfzijl en Emden met elkaar verbinden. De steden liggen hemelsbreed BRUSSEL - De Europese Unie probeert de omvangrijke Russi sche fraude met voedselhulp te beperken. De Unie vraagt ex porteurs voortaan om extra ver klaringen dat het voedsel ook echt in Rusland is verkocht. Verscheidene Europese landen, waaronder Nederland en Dene marken, ontdekten onlangs dat Russische douanebeambten en importeurs fraude plegen met de Europese voedselhulp. Bijna negenhonderd miljoen gulden aan graan, rijst en melkpoeder moest de Russen de afgelopen winter doorhelpen. Maar wat de Russen met het voedsel doen, is niet te volgen. EU-controleurs ontdekten valse douanestem pels en zelfs formulieren van douaneposten die al lang zijn opgeheven. Vermoedelijk ver handelen Russische importeurs het goedkope voedsel voor ho gere prijzen. ANP ALMERE - De politie heeft gis teren een 53-jarige man aange houden in verband met de brandstichting in het pand van de Stichting Themis, een orga nisatie die stelt op te komen voor de belangen van gedeti neerden. De arrestant is de op richter-directeur van de instan tie en kwam eind jaren tachtig in de publiciteit toen hij het Haagse beveiligingsbedrijf Toe tanchamon bestierde. De man zat destijds achter de aanslag in 1988 op de Haagse wethouder Duijvesteijn, die te- genwoordig voor de PvdA in de Tweede Kamer zit. Volgens het Haagse gerechtshof tekende de 53-jarige verdachte toen ook voor de ontploffing van een au tobom bij de uitgever van de Haagsche Courant. GPD vier kilometer uit elkaar. Toch moeten inwoners van Delfzijl nu honderd kilometer omrijden voordat ze in Emden zijn. „Met zo'n brug kun je eindelijk een beetje tegenwicht bieden aan grote havens als Rotterdam en Antwerpen. Bovendien zou de brug een goede impuls voor de werkgelegenheid zijn. Het werkloosheidspercentage be draagt in deze gebieden onge veer zestien procent. Er zijn dus genoeg arbeidskrachten", zegt initiatiefnemer Jager. Hij schat dat de aanleg van de brug enkele honderden miljoe nen guldens kost. ANP Een stroper brengt voor de derde keer een grote zak kokkels naar zijn auto; even later werd hij door de politie en de AID in zijn kraag gegrepen. foto Wim van Vossen/ANP door Piet Kleemans BRUINISSE - Vier illegale kokkelvissers zijn maandag middag op de bon gegaan tij dens een actie van de politie en de Algemene Inspectie Dienst. Het leek een onschuldige zon nebader, de kortgebroekte man die zich genoeglijk op het talud van de Grevelingendam had neergevlijd. De man in kwestie echter was AID'er W. Beije en hij kwam er niet om van de zon te genieten, maar om illegale kokkelrapers op heterdaad te betrappen. Met resultaat. „In het weekend is het zo druk dat we hier domweg niet aan toe komen. Maar dit werk moet wel doorgaan, want we willen hier paal en perk aan stellen", antwoordt KLPD- brigadier T. van der Linde op de vraag waarom de controle niet tijdens het weekend werd gehouden, wanneer er nog veel meer illegale kokkelvissers kunnen worden betrapt. De regels zijn duidelijk: kok kels rapen mag alleen met de hand, tot maximaal tien kilo per persoon. Het gebruik van gereedschappen als schop of hark is verboden. De Ooster- schelde is in deze periode ge sloten voor de beroeps-kok- Een man is betrapt met veel te veel kokkels; hij krijgt direct een bon. keivissers en die jongens gaan steigeren als ze zien dat er wél allerlei particulieren hier de kokkels aan het weghalen zijn", aldus Van der Linde. De geverbaliseerden reageren verbolgen op de actie. „Wij wisten gans niet dat dat hier niet mocht. Allez, dan kunnen ze toch wel eerst een waar schuwing geven", verklaart de uit het Belgische Boekhout af komstige A Baert, die onge oorloofd vismateriaal bij zich had en véél te veel kokkels had geraapt. Een reisgenote van de Belg lucht haar verontwaar digd gemoed. „En al die '01- landers dan, die dat hier ook doen. Waarom worden die dan niet gepakt?" foto Marijke Folkertsma Van der Linde stelt dat het ze ker niet zo is dat dit de laatste keer is dat KLPD en AID op jacht gaan naar illegale schelpdierrapers. „We hopen dat hier een preventieve wer king vanuit gaat. Op de Oes^ terdam is het gelukt, en we ho pen dat het hier ook lukt om het illegaal rapen aan banden van onze redactie binnenland HEERLEN - Bewoners van de Heerlense wijken Bekkerveld en Aarveld willen samen met een makelaar het politiebureau aan de Burgemeester Gijzels- laan kopen. Daarmee willen ze voorkomen dat in het pand een verslaafdenopvang wordt ge vestigd. Ze hebben inmiddels een bod van drie miljoen gulden uitge bracht op het gebouw. Het besluit om het bod uit te brengen viel zondagavond tij dens een besloten bewonersbij eenkomst in het Heerlense Ber- nardinuscollege. Gisteren werd bekend dat de bewoners al 850.000 gulden hebben ingeza meld. Makelaar Vijgen - met een kantoor om de hoek aan de Akerstraat - verdubbelt dat be drag tot 1,7 miljoen, weet actie leider mi-. Pascal Graus. „Derest van het bedrag kunnen we mo gelijk lenen, maar iedereen kan zich nog steeds inschrijven. We moesten alleen heel snel een bod uitbrengen om te voorkomen dat er snel iets wordt geregeld." Het actiecomité heeft speciaal voor de aankoop een stichting in het leven geroepen onder de naam CICO. Het bod van die stichting is volgens Graus het hoogste dat tot nu toe is uitge bracht op het oude bureau, dat eigendom is van de Regiopolitie Zuid. De gemeente Heerlen heeft eerder een bod van 2,2 mil joen gedaan, een projectont wikkelaar heeft er 2,8 miljoen voor over. Woordvoerder J. Jaminon van de Regiopolitie Zuid had giste ren nog geen kennis genomen van het bod van de stichting CI CO. Het is volgens de woord voerder uiteindelijk de 'drie hoek' - korpschef, hoofdofficier van justitie en korpsbeheerder van de politieregio Zuid - die over de verkoop beslist. De bewoners zijn op het idee van de aankoop gebracht door een actie van enkele vermogende Vughtenaren die eind vorig jaar voor 3,7 miljoen gulden het voormalige blindeninstituut De Steffenberg opkochten om te voorkomen dat er een asielzoe kerscentrum in zou komen. In Vught waren het echter maar negen omwonenden die de aan koop betaalden, in Heerlen gaat het om honderden participan ten. „Veel mensen hebben zich voor duizend gulden ingeschre ven. Niet alleen de meer vermo genden, maar ook mensen met een bijstandsuitkering, die bij voorbeeld honderd gulden ge ven. Sommigen stellen er de aankoop van een auto voor uit", zegt Graus. Wat de bewoners met het pand willen als ze het daadwerkelijk kunnen verwerven, is nog niet duidelijk. Wethouder W. Houben raakt niet in paniek door de nieuwste zet van de wijkbewoners. „Het is het ultieme actiemiddel. Men sen hebben het recht zich tegen plannen van de gemeente te ver zetten, maar men moet zich wel realiseren dat ze met een stuk projectontwikkeling worden opgezadeld. Een voorlopig komt het gebouw niet vrijEerst zal er toch een nieuw politiebu reau voor de basiseenheid Zuid moeten komen." Onjuist De provincie Limburg vindt het 'onjuist dat een onroerend- goed-transactie gemeentelijk beleid gaat doorkruisen'. „Dit soort opvangplekken horen er in een stad ook bij", aldus J. Bronckers, plaatsvervangend gouverneur. De Limburgse politiek spreekt SHAGAMU - Een man van de Nigeriaanse Hausa-stam pro beert een familielid te identifi ceren die werd vermoord tij dens schermutselingen in Shagamu in het zuidwesten van het land. Daarbij vielen de afgelopen dagen tientallen do den. De gevechten tussen de Hausa en Yoruba, de twee be langrijkste stammen van Ni geria, braken zaterdag uit na dat Yoruba's een Hausa-vrouw hadden gedood. Deze brak een taboe door riten van de Yoruba's te aanschouwen, foto Pius Utomi Ekpei/EPA De eerste chartervlucht voor Kosovaarse vluchtelingen die naar huis willen, vertrekt morgen vanuit Nederland naar Skopje in Macedonië. Met de vlucht gaan honderd mensen mee. Honderden andere Kosovaren in Nederland hebben aangegeven dat zij ook zo spoedig mogelijk terug willen. De Vlissingse kunstenaar Jan de Quelery zet zijn passies op het doek: zeeschepen en jazzmusici. Twee uitersten, zowel qua onderwerp als stijl. De zeeschepen zijn gedetail leerd en nauwkeurig, zijnjazzschilderijen' swingen. y Daar zit muziek in. schande van het initiatief. .Overtrokken en weinig verhef fend", noemt Tweede Kamerlid F. Timmermans (PvdA) de dis cussie. Volgens hem willen Heerlenaren wel in een grote stad wonen, maar niet gecon fronteerd worden met de pro blemen die daar spelen. Tim mermans: „Ik heb zelf jaren in die buurt gewoond. Mijn kinde ren wonen er nu nog en die zijn straks echt niet slechter af. Er is hier eerder sprake van stem mingmakerij door meneer Graus, die zich zorgen maakt over de waarde van zijn onroe rend goed. Weinig verheffend. Ik schaam me voor mijn eigen buurt." GPD Ludo Dierckxsens is gis teren door zijn ploeg Lampre-Daikin uit de Tour de France gezet. De Belgische kampioen heeft vorige week na zijn zege in de elfde etappe toegege ven corticoïden te hebben gebruikt. Hoewel Dierckxsens niet positief werd bevonden bij de do pingcontrole, is hij door de ploegleiding toch op non-actief gesteld. Zijn etappezege mag hij vooralsnog "j. f' houden. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 7; radio en televisie: 9; zeeland: 11, 12,13 en 15; sport: 16 en 17 van onze redactie buitenland BRUSSEL - Minister Brink horst van Landbouw is van plan het vermalen van kadavers in diervoer helemaal te verbieden. De minister laat alvast de effec ten van een verbod onderzoe ken. Dode varkens en kippen worden nu veelal vermalen in nieuw diervoer. Botten leveren de dieren bijvoorbeeld de beno digde kalk. De werkwijze kwam echter in opspraak toen Belgi sche kippen met een overdosis dioxine bijna in veevoer werden verwerkt. Van koeienlijken was al bekend dat ze de gekke-koei- enziekte kunnen overdragen. Het voorstel voor een kadaver- verbod krijgt vooral steun van de Franse minister van Land bouw. Ook andere landen willen maatregelen om een nieuwe di oxinecrisis te voorkomen. Brinkhorst pleit voor een beter Europees waarschuwingssys teem, strengere controle en meer voorzorgsmaatregelen. Nederland deed gisteren een voorstel om het 'wegmengen' van gif in diervoer te verbieden. Sommige afvalbedrijven doen afvalstoffen in diervoer, maar zo sterk verdund dat de norm net niet overschreden wordt. „Die cowboys moeten we eruit gooi en", meent Brinkhorst, met steun van de Europees land bouwcommissaris Fischler. Nederland heeft door zijn in tensieve veehouderij veel be lang bij schoon diervoer. Als voeder vervuild is, kunnen de gevolgen direct enorm zijn. „Als het ergens motregent, is het bij ons een gietbui", omschreef Brinkhorst het effect van het GERONA - Drie Noord-Afri kaanse vrouwen zijn gisteren gewond geraakt door een brand in het huis waar ze woonden in het Noord-Spaanse Banyoles. Het huis werd waarschijnlijk uit racistische overwegingen in brand gestoken. Eén van de drie raakte zwaarge wond toen zij uit het raam sprong. De laatste dagen is er in Spanje herhaaldelijk sprake van geweld tegen immigranten. In Gerona werd een moskee in brand gestoken. RTR/DPA grote aantal dieren in Neder land. Brinkhorsts collega's waren gis teren minder te spreken over zijn plan de nertsenfok te ver bieden. De producerende lan den 'staan niet te trappelen om het nertsprobleem uit de wereld te helpen', aldus de minister. ANP (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) ik wil: een proefabonnement van 4 weken voor 16,00 of een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische afschrijving a 34,25 per kwartaal met a 96,50 Naam: Voorletters: Straat: Stuur deze bon op in een open enveloppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 Bellen gaat sneller: 0800-0231231 De PZC 713214 000002 ■Hl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 1